Sitemap

Jaarrekening 2022 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Samenvatting Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Bestuurlijke terugblik: evenwichtig uit de crisis Blz. 5
Financieel verloop 2022 Blz. 6
Financiële positie gemeente Blz. 7
Leeswijzer Blz. 8
Programma 1 Bestuur Blz. 9
Hoofdambitie Blz. 10
Wat is er gebeurd? Blz. 11
Bestuur Blz. 12
Wat willen we bereiken Blz. 13
Bestuur Blz. 14
Gemeenteraadsverkiezingen Blz. 15
Kieswet Blz. 16
Digitale toegankelijkheid Blz. 17
Invoering en implementatie Wet open overheid (Woo) Blz. 18
Uitvoering risicoanalyse gemeenschappelijke regelingen Blz. 19
Aanpassing organisatie-brede Klachtenregeling Blz. 20
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we? Blz. 21
Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? Blz. 22
Wat heeft het gekost? Blz. 23
Verschillenanalyse per programma Blz. 24
Indicatoren Blz. 25
Programma 2 Woon- en leefomgeving Blz. 26
Hoofdambitie Blz. 27
Wat is er gebeurd? Blz. 28
Beheer en onderhoud Blz. 29
Veiligheid Blz. 30
Toekomst Algeracorridor: voorkeursalternatief vastgesteld Blz. 31
Openbaar vervoer en corona: reizigersaantallen nog niet hersteld Blz. 32
Korte Termijn Aanpak Algeracorridor: stapsgewijs nieuwe verbeteringen gerealiseerd Blz. 33
Duurzaamheid Blz. 34
Wat willen we bereiken Blz. 35
Beheer en onderhoud Blz. 36
Planvorming en uitvoering riolerings- en herstraatprojecten conform vastgestelde planning. Blz. 37
Participatie en planvorming Oud-Krimpen deelgebied 3. Blz. 38
Eerste verkenning toekomstvisie Oud-Krimpen. Blz. 39
Baggeren watergangen in onder andere Boveneind. Blz. 40
Duurzaamheid Blz. 41
Duurzaamheidsagenda 2021-2024 Blz. 42
Mobiliteit en bereikbaarheid Blz. 43
Verbeteren fietsinfrastructuur Blz. 44
Toegankelijk maken bushaltes in de Stormpolder Blz. 45
Ontwerp voorkeursbeslissing Algeracorridor Blz. 46
De Grote Kruising Blz. 47
Rotonde Burgemeester Aalberslaan – Koekoekstraat - Middenwetering Blz. 48
Beperkte aanpassingen IJsseldijk (vooruitlopend op project KIJK) Blz. 49
Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 50
Uitvoeren MPG Blz. 51
Implementatie Omgevingswet Blz. 52
Veiligheid Blz. 53
Integraal veiligheidsbeleidsplan Blz. 54
Ondermijning en woonoverlast Blz. 55
Regionaal beleidsplan VRR Blz. 56
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we? Blz. 57
Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? Blz. 58
Wat heeft het gekost? Blz. 59
Verschillenanalyse per programma Blz. 60
Indicatoren Blz. 61
Programma 3 Samenleven Blz. 62
Hoofdambitie Blz. 63
Wat is er gebeurd? Blz. 64
Sport Blz. 65
Cultuur Blz. 66
Recreatie en toerisme Blz. 67
Jeugd en onderwijs Blz. 68
Wonen Blz. 69
Economie Blz. 70
Wat willen we bereiken Blz. 71
Cultuur Blz. 72
Uitvoering geven aan de uitkomsten van het onderzoek exploitatie de Tuyter. Blz. 73
Verkenning multifunctioneel buitenpodium Blz. 74
Het uitvoeren van de evenementenvisie 2021 Blz. 75
Het cultuuronderwijs te verdiepen met behulp van de landelijke subsidie Cultuur met Kwaliteit (CMK) Blz. 76
Economie Blz. 77
Vaststellen van en uitvoering geven aan de detailhandelsvisie Blz. 78
Vaststellen van een horecastructuurvisie Blz. 79
Vernieuwen economische (uitvoerings)agenda Blz. 80
Verkenning toekomst horeca/detailhandel in centrum Blz. 81
Herontwikkelen Stormpolderdijk Blz. 82
Versterken van het maritiem cluster Blz. 83
Jeugd/onderwijs Blz. 84
Continuering BreakOut Krimpen. Blz. 85
Uitvoering Speelruimtebeleidsplan 2019 - 2022: renoveren en herinrichten speelplekken. Blz. 86
Het realiseren van een Skate-, Free-run- en Calisthenicspark Zwaneneiland. Blz. 87
Het vernieuwen van 2 buitenvoorzieningen oudere jeugd (BOJ’s) op het Zwaneneiland en de Trimbaan. Blz. 88
Start bouw Groeiplaneet / Populier. Blz. 89
Realisatie uitbreiding de Wegwijzer. Blz. 90
Projectplan en kredietaanvraag Octaaf/Mozaïek en gymzaal Una Corda. Blz. 91
Projectplan en kredietaanvraag sportzaal de Groenendaal. Blz. 92
Opstellen IHP 2022-2025 (inclusief buitensport). Blz. 93
We geven uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma “Het Jonge Kind”. Blz. 94
Recreatie/toerisme Blz. 95
Het vaststellen van het Ontwikkelplan voor Groenalliantie. Blz. 96
Sport Blz. 97
Na vaststelling uitvoering geven aan de nieuwe sportnota ‘Krimpen beweegt 2022 - 2026’. Blz. 98
Renovatie buitensportaccommodatie DCV (veld 1 in 2022). Blz. 99
Renovatie buitensportaccommodatie MHCK (veld 1 in 2022). Blz. 100
Ontwikkelen toekomstvisie kinderboerderij. Blz. 101
Herhuisvesting scouting Jan Willem Friso Blz. 102
Wonen Blz. 103
Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam Blz. 104
Uitvoering woonvisie. Blz. 105
We stellen een woonzorganalyse / -visie op. Blz. 106
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we? Blz. 107
Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? Blz. 108
Wat heeft het gekost? Blz. 109
Verschillenanalyse per programma Blz. 110
Indicatoren Blz. 111
Programma 4 Preventie Blz. 112
Hoofdambitie Blz. 113
Wat is er gebeurd? Blz. 114
Wat willen we bereiken Blz. 115
Sociaal domein Blz. 116
We versterken de samenwerking met de partners in de geboorteketen (programma Kansrijke start) Blz. 117
De functie van schoolmaatschappelijk werker wordt verbreed tot jeugdmaatschappelijk werker Blz. 118
We zetten voorlichting en communicatie in om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen en het belang van tijdig melden ervan onder de aandacht te brengen Blz. 119
We onderzoeken of er op basisscholen WIJS-bussen geplaatst kunnen worden. Zo wordt de drempel voor kinderen verlaagd om signalen rond huiselijk geweld en kindermishandeling kenbaar te maken Blz. 120
We ontwikkelen het actieprogramma “Vrijwilligerswerkbeleid” door Blz. 121
We voeren het actieprogramma omtrent mantelzorg uit Blz. 122
We voeren het actieprogramma “Dementievriendelijke gemeente” uit Blz. 123
We voeren activiteiten uit en stellen een actieprogramma op omdat we koplopergemeente onafhankelijke cliëntondersteuning zijn geworden (motie) Blz. 124
Na vaststelling uitvoering geven aan de lokale Nota Volksgezondheid Blz. 125
We volgen het proces rondom het strategietraject GGD 3.0 nauwlettend Blz. 126
We ontwikkelen, samen met publieke en private partners, een Lokaal Preventieakkoord (breed leefstijlakkoord) Blz. 127
We onderzoeken, middels een pilot in de Doornenbuurt, hoe we de wijkgerichte samenwerking kunnen verbeteren door het wijknetwerk beter te benutten Blz. 128
De KrimpenWijzer-site verbeteren Blz. 129
We volgen het proces rondom vroegsignalering van schulden nauwlettend (monitoren en evalueren) Blz. 130
In nauwe samenwerking met onze netwerkpartners implementeren we de nieuwe inburgeringswet zodat inburgeraars zo snel mogelijk mee kunnen doen Blz. 131
Vaststellen nota jeugd en verleiding Blz. 132
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we? Blz. 133
Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? Blz. 134
Wat heeft het gekost? Blz. 135
Verschillenanalyse per programma Blz. 136
Indicatoren Blz. 137
Programma 5 Basishulp Blz. 138
Hoofdambitie Blz. 139
Wat is er gebeurd? Blz. 140
Wat willen we bereiken Blz. 141
Sociaal domein Blz. 142
Het Krimpens Sociaal Team voert casusregie over hulpverleningstrajecten in het vrijwillig kader Blz. 143
Er wordt samen met de Zorggroep Krimpen en KrimpenWijzer uitvoering gegeven aan de pilot Welzijn op Recept Blz. 144
Fijn Thuis gesprekken Blz. 145
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we? Blz. 146
Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? Blz. 147
Wat heeft het gekost? Blz. 148
Verschillenanalyse per programma Blz. 149
Indicatoren Blz. 150
Programma 6 Individuele hulp Blz. 151
Hoofdambitie Blz. 152
Wat is er gebeurd? Blz. 153
Individuele hulp Blz. 154
Wet Inburgering Blz. 155
Participatiewet (Werk en Inkomen) Blz. 156
Wat willen we bereiken Blz. 157
Sociaal domein Blz. 158
Samen met de jeugdhulpregio Rijnmond pakken we de wachtlijsten aan bij de jeugdhulp Blz. 159
Zorgvuldig implementeren van het nieuwe woonplaatsbeginsel voor jeugd Blz. 160
Met de GR IJsselgemeenten maken we afspraken over het stimuleren van de uitstroom van uitkeringsgerechtigden Blz. 161
We bepalen de speerpunten op het gebied van zorg en veiligheid Blz. 162
We geven uitvoering aan het actieprogramma “armoede en schulden Blz. 163
We geven uitvoering aan de hersteloperatie van de Kinderopvangtoeslagenaffaire Blz. 164
We geven uitvoering aan het regionaal beleidsplan Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 2022-2026 Blz. 165
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we? Blz. 166
Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? Blz. 167
Wat heeft het gekost? Blz. 168
Verschillenanalyse per programma Blz. 169
Indicatoren Blz. 170
Programma 7 Dienstverlening Blz. 171
Hoofdambitie Blz. 172
Wat is er gebeurd? Blz. 173
Dienstverlening Blz. 174
Afvalinzameling Blz. 175
Begraven Blz. 176
Meldingen openbare ruimte Blz. 177
Wat willen we bereiken Blz. 178
Afvalinzameling Blz. 179
Opstellen aanvullend beleid afvalinzameling 2022-2025 Blz. 180
Begraven Blz. 181
Ruimen, ophogen en herinrichten Waalhoven fase 2 Blz. 182
Dienstverlening Blz. 183
Digitale dienstverlening voldoet aan de WMEBV Blz. 184
Wet Open Overheid eerste fase afgerond Blz. 185
Informatiebeheer/archief Blz. 186
Het substitutie- en vervangingsbesluit wordt aan de Gemeenteraad aangeboden Blz. 187
Vastgoed Blz. 188
Verkoop Poldersedijk 16a Blz. 189
Verkenning mogelijkheden oude muziekschool Tuinstraat Blz. 190
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we? Blz. 191
Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? Blz. 192
Wat heeft het gekost? Blz. 193
Verschillenanalyse per programma Blz. 194
Indicatoren Blz. 195
Overhead Blz. 196
Inleiding Blz. 197
Wat heeft het gekost? Blz. 198
Verschillenanalyse per programma Blz. 199
Indicatoren Blz. 200
Algemene dekkingsmiddelen, vennootschapsbelasting en onvoorzien Blz. 201
Inleiding Blz. 202
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 203
Lokale heffingen Blz. 204
Uitkering Gemeentefonds Blz. 205
Dividenden Blz. 206
Saldo van de financieringsfunctie Blz. 207
Vennootschapsbelasting (vpb) Blz. 208
Onvoorzien Blz. 209
Verschillenanalyse per programma Blz. 210
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we? Blz. 211
Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? Blz. 212
Paragrafen Blz. 213
Paragraaf A Lokale heffingen Blz. 214
Inleiding Blz. 215
Ontwikkelingen 2022 Blz. 216
Werkelijke inkomsten Blz. 217
Overzicht baten en lasten Blz. 218
Afvalstoffenheffing Blz. 219
Rioolheffing Blz. 220
Havengelden Blz. 221
Marktgelden Blz. 222
Lijkbezorgingsrechten Blz. 223
Legesverordening Blz. 224
Lastendruk situatie 1 Blz. 225
Lastendruk situatie 2 Blz. 226
Lastendruk situatie 3 Blz. 227
Lastendruk situatie 4 Blz. 228
Woonlasten (vergelijking met omliggende gemeenten) Blz. 229
Kwijtschelding Blz. 230
Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 231
Inleiding Blz. 232
Bestuurlijke informatievoorziening Blz. 233
Risico's Blz. 234
Terugblik risico's Blz. 235
Weerstandscapaciteit Blz. 236
Weerstandsvermogen Blz. 237
Financiële kengetallen Blz. 238
Duiding uitkomsten kengetallen Blz. 239
Paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 240
Inleiding Blz. 241
De kapitaalgoederen in de openbare ruimte (stelselwijziging BBV) Blz. 242
Riolering Blz. 243
Wegen Blz. 244
Openbare verlichting Blz. 245
Verkeersregelinstallaties Blz. 246
Groen Blz. 247
Watergangen Blz. 248
Speelvoorzieningen Blz. 249
Civiele kunstwerken (bruggen en duikers) Blz. 250
De volgende werken zijn in 2022 uitgevoerd: Blz. 251
Het kapitaalgoed gebouwen Blz. 252
Voorziening OK-gebouwen en rioleringen Blz. 253
Paragraaf D Financiering Blz. 254
Inleiding Blz. 255
Risicobeheersing Blz. 256
Rentevisie en rentekosten Blz. 257
Rentetoerekening Blz. 258
Renterisico Blz. 259
Kasgeldlimiet Blz. 260
Kredietrisico Blz. 261
Financieringspositie Blz. 262
Uitzetten en aantrekken Blz. 263
Paragraaf E Bedrijfsvoering Blz. 264
Inleiding Blz. 265
Ontwikkelingen Blz. 266
Organisatie Blz. 267
Financiën Blz. 268
Huisvesting en facilitair Blz. 269
ICT Blz. 270
Inkoop Blz. 271
Informatiebeheer/archief Blz. 272
Informatieveiligheid en privacy Blz. 273
Rechtmatigheid Blz. 274
Frauderisicobeheersing Blz. 275
Paragraaf F Verbonden partijen Blz. 276
Inleiding Blz. 277
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 278
Ontwikkelingen Blz. 279
Weerstandsvermogen Blz. 280
Overzicht gemeenschappelijke regelingen Blz. 281
Gemeenschappelijke regeling Blz. 282
Deelnemingen Blz. 283
Paragraaf G Grondbeleid Blz. 284
Inleiding Blz. 285
Meerjarenprogramma grondexploitaties (MPG) Blz. 286
Budgetten 2022 Blz. 287
Algemene reserve Grondexploitatie Blz. 288
Paragraaf H Subsidies Blz. 289
Inleiding Blz. 290
Subsidieplafonds Blz. 291
Subsidieverlening Blz. 292
Paragraaf I Wet open overheid Blz. 293
Openbaarheidsparagraaf Blz. 294
Balans Blz. 295
Activa en passiva Blz. 296
Activa Blz. 297
Passiva Blz. 298
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 299
Inleiding Blz. 300
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 301
Vaste activa Blz. 302
Afschrijvingstermijnen vaste activa Blz. 303
Vlottende activa Blz. 304
Vaste passiva Blz. 305
Vlottende passiva Blz. 306
Borg- en garantstellingen Blz. 307
Waarderingsgrondslagen WNT Blz. 308
Vennootschapsbelasting Blz. 309
Toelichting op de vaste activa Blz. 310
Materiële vaste activa Blz. 311
Investeringen met een economisch nut Blz. 312
Verloop boekwaarde investeringen met een economisch nut Blz. 313
Belangrijkste investeringen met een economisch nut Blz. 314
Investeringen met een economisch nut (met heffing) Blz. 315
Verloop boekwaarde investeringen met een economisch nut (met heffing) Blz. 316
Belangrijkste investeringen met een economisch nut (met heffing) Blz. 317
Investeringen met een maatschappelijk nut Blz. 318
Verloop boekwaarde investeringen met een maatschappelijk nut Blz. 319
Belangrijkste investeringen met een maatschappelijk nut Blz. 320
Financiële vaste activa Blz. 321
Deelnemingen Blz. 322
Toelichting op de vlottende activa Blz. 323
Voorraden Blz. 324
Bouwgronden in exploitatie Blz. 325
Voorziening verlies latende complexen Blz. 326
Uitgangspunten bouwgronden in exploitatie Blz. 327
Uitzettingen korter dan een jaar Blz. 328
Vordering openbare lichamen Blz. 329
Schatkistbankieren Blz. 330
Overige vorderingen Blz. 331
Voorziening dubieuze debiteuren Blz. 332
Liquide middelen Blz. 333
Overlopende activa Blz. 334
Nog te ontvangen bedragen overheidslichamen Blz. 335
Toelichting op de vaste passiva Blz. 336
Eigen vermogen Blz. 337
Verloop per reserve Blz. 338
Toelichting mutaties en reserves Blz. 339
Algemene reserve Blz. 340
Vrije reserve Blz. 341
Algemene reserve grondexploitatie Blz. 342
Reserve Eneco Blz. 343
Reserve overrente Blz. 344
Reserve maatschappelijk vastgoed Blz. 345
Reserve hoofdinfrastructuur Blz. 346
Reserve Afschrijving grote kruising Blz. 347
Reserve afschrijvingen maatschappelijk nut Blz. 348
Reserve maatregelen klimaatakkoord Blz. 349
Reserve maatschappelijke voorzieningen Blz. 350
Reserve nog uit te voeren werkzaamheden Blz. 351
Reserve energiearmoede Blz. 352
Reserve afschrijving riolering fase 1 Oud Krimpen Blz. 353
Reserve omgevingsvergunningen Blz. 354
Reserve egalisatie reiniging Blz. 355
Reserve riolering Blz. 356
Voorzieningen Blz. 357
Toelichting mutaties voorzieningen Blz. 358
Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 359
Toelichting op de vlottende passiva Blz. 360
Vlottende passiva Blz. 361
Kortlopende schulden Blz. 362
Overige schulden Blz. 363
Overlopende passiva Blz. 364
Vooruitontvangen bedragen Blz. 365
Nog te betalen kosten Blz. 366
Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten Blz. 367
Waarborgen en garanties Blz. 368
Langlopende financiële verplichtingen Blz. 369
Niet uit de balans blijkende rechten Blz. 370
Wet normering topinkomens Blz. 371
Bezoldiging topfunctionarissen Blz. 372
Baten en lasten Blz. 373
Overzicht van baten en lasten Blz. 374
Overzicht van baten en lasten Blz. 375
EMU-saldo Blz. 376
Incidenteel / structureel Blz. 377
Incidentele baten en lasten Blz. 378
Structurele begrotingsruimte Blz. 379
Structurele reservemutaties Blz. 380
Investeringen Blz. 381
Investeringen Blz. 382
Verschillenanalyse jaarrekening Blz. 383
Verschillenanalyse Blz. 384
Overhevelingen Blz. 385
Overhevelingen Blz. 386
Kerngegevens Blz. 387
Kerngegevens Blz. 388
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 389
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 390
Toelichtingen begrotingsrechtmatigheid Blz. 391
Speerpunten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap