Toelichting op de vaste passiva

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Eigen vermogen 2021 2022
Algemene reserves 14.576 14.445
algemene reserve 7.419 6.977
vrije reserve 1.281 1.031
alg. reserve grondexploitatie 5.876 6.437
Bestemmingsreserves 31.332 36.928
Egalisatiereserves 821 617
Gerealiseerd resultaat 2.015 8.674
Totaal 48.745 60.664

Verloop per reserve

verloopoverzicht reserves Saldo 1-1-2022 Resultaat bestemming Toevoegingen Onttrekkingen Saldo 31-12-2022
Algemene reserve 7.419 442 6.977
Resultaat 2021 2.015 -2.015 0
Vrije reserve 1.281 85 335 1.031
Algemene reserve grondexploitatie 5.876 1.048 488 6.437
Reserve Eneco 8.839 461 100 9.200
Reserve overrente 2.148 696 1.451
Reserve maatschappelijk vastgoed 1.570 1.570
Reserve hoofdinfrastructuur 14.793 1.721 16.514 0
Reserve afschrijving Grote Kruising 0 15.123 15.123
Reserve afschrijvingen Maatschappelijk Nut 0 1.392 1.392
Reserve maatregelen klimaatakkoord 57 57 0
Reserve maatschappelijke voorzieningen 3.326 1.236 4.562
Reserve nog uit te voeren werkzaamheden 600 1.181 600 1.181
Reserve energiearmoede 0 2.015 2.015
Reserve afschrijving riolering fase 1 Oud Krimpen 0 434 434
Reserve omgevingsvergunningen 131 67 197
Reserve reiniging 7 66 72
Reserve riolering 684 98 434 348
Totaal reserves 48.745 0 22.911 19.666 51.990

Toelichting mutaties en reserves

Hierna volgt een toelichting per reserve op de mutaties van de reserves. Volgens de BBV dienen alle mutaties van de reserves te verlopen over de resultaatbestemmingsrekeningen. Alle boekingen voor het dienstjaar 2022 zijn gemaakt op basis van dit principe. Indien er voor een mutatie geen raming is opgenomen, dan wordt verwezen naar het raadsbesluit. Bij de mutaties is dit raadsbesluit tussen haakjes opgenomen. Om inzicht te bieden wordt per reserve het verloop getoond. Tevens wordt voor afwijkingen van meer dan € 50.000 ten opzichte van de begroting een toelichting gegeven.

Algemene reserve

Dit is een verplichte reserve ten behoeve van het opvangen van risico's, waarvoor geen of onvoldoende middelen in een bestemmingsreserve of voorziening zijn vastgezet.

Algemene reserve Rekening 2022 Begroting 2022 Verschil
2022 - Saldo per 1 januari 7.419
Onttrekkingen:
Geluidsschermen N210 (rb 4-11-2021) -375 -375 0
Wachtgeld (rb 4-11-2021) -67 -67 0
Subtotaal -442 -442 0
2022 - Saldo per 31 december 6.977

Vrije reserve

Doel: Financiële ruimte reserveren voor incidentele dekking van nieuw beleid c.q. intensivering van bestaand beleid.

Vrije reserve Rekening 2022 Begroting 2022 Verschil
2022 - Saldo per 1 januari 1.281
Stortingen:
Digitalisering archief (rb 15-12-2022) 85 85 0
Onttrekkingen:
Duurzaam archiveren (rb 16-12-2021) -100 -100 0
E-dienstverlening (rb 4-11-2021) -25 -25 0
Archief en duurzaam digitaal (rb 4-11-2021) -35 -35 0
Inclusie (rb 4-11-2021) -25 -25 0
Detailhandelsvisie (rb 4-11-2021) -10 -10 0
Implementatie Sportnota (rb 4-11-2021) -25 -25 0
Maatregelen autostructuur IJsseldijk (rb 4-11-2021) -20 -20 0
Woonzorgvisie (rb 4-11-2021) -30 -30 0
Toekomstvisie Oud Krimpen 2050 (rb 4-11-2021) -25 -25 0
Detailhandelsvisie en buitenpodium onderzoek (rb 4-11-2021) -40 -40 0
Subtotaal -250 -250 0
2022 - Saldo per 31 december 1.031

Algemene reserve grondexploitatie

Doel: risico's in de grondexploitaties te kunnen opvangen, voor zover hiervoor geen voorzieningen zijn gevormd.

Algemene reserve grondexploitatie Rekening 2022 Begroting 2022 Verschil
2022 - Saldo per 1 januari 5.876
Stortingen:
Vrijval verliesvoorziening Centrum-Zuid (MPG 2023) 1.044 1.044
Afwikkeling restant voorziening Veld en Beemd (MPG 2023) 5 5
Onttrekkingen:
Structureel algemeen (MPG 2023) -138 -138 0
Groene projecten (MPG 2023) -112 -112 0
Geluidswerende maatregelen Ouverturelaan (gevel) (rb 16-12-2021) -45 -45 0
Afwerkingskrediet De Wilgen (MPG 2023) -16 -16 0
Verhoging verliesvoorziening Werf aan den IJssel (MPG 2023) -178 -178 0
Subtotaal 561 561 0
2022 - Saldo per 31 december 6.437

Reserve Eneco

Doel: deze reserve is gevormd bij de verkoop van de aandelen Eneco en dient ter dekking van diverse beleidsvoorstellen.

Reserve Eneco Rekening 2022 Begroting 2022 Verschil
2022 - Saldo per 1 januari 8.839
Stortingen:
Storting uit reserve overrente (rb 4-11-2021) 461 461 0
Onttrekkingen:
Subsidies verduurzaming gebouwde omgeving (rb 4-11-2021) -100 -100 0
Subtotaal 361 361 0
2022 - Saldo per 31 december 9.200

Reserve overrente

Na verkoop van de aandelen Eneco viel een structurele baat (dividend) weg uit de gemeentebegroting. Deze bestemmingsreserve is bedoeld om dit -middels overrente- te dempen.

Reserve overrente Rekening 2022 Begroting 2022 Verschil
2022 - Saldo per 1 januari 2.148
Onttrekkingen:
Vrijval obv rentevoordeel offerte BNG 25-11-2020 (rb 4-11-2021) -236 -236 0
Overheveling naar reserve Eneco (rb 4-11-2021) -461 -461 0
Subtotaal -696 -696 0
2022 - Saldo per 31 december 1.451

Reserve maatschappelijk vastgoed

Doel: bevordering van de (ver)bouwplannen in het kader van het integraal huisvestingsplan onderwijs en (ver)bouwplannen overig maatschappelijk vastgoed.

Reserve maatschappelijk vastgoed Rekening 2022 Begroting 2022 Verschil
2022 - Saldo per 1 januari 1.570
Stortingen:
Incidentele afkoopsom Rabobank (rb 15-12-2022) 1.236 1.236 0
Subtotaal 1.236 0 0
2022 - Saldo per 31 december 2.806

Reserve hoofdinfrastructuur

Deze reserve was bestemd voor de grote kruising, verbinding N210/Lekdijk, herinrichting busstation, uitbreiding P+R voorzieningen, aanpakken verkeerslawaai langs N210 en oeververbindingen. Het saldo van deze reserve is € 0, omdat de reserve is gesplitst in de reserve afschrijving grote kruising en de reserve afschrijving maatschappelijk nut.

 

Reserve Hoofdinfrastructuur Rekening 2022 Begroting 2022 Verschil
2022 - Saldo per 1 januari 14.793
Stortingen:
Storting tlv exploitatie programma 2 (rb 4-11-2021) 1.952 1.952 0
Correctie storting agv afschrijving investeringen (rb 15-12-2022) -260 -260 0
Storting tlv exploitatie programma 3 (rb 4-11-2021) 40 40 0
Correctie storting agv afschrijving investeringen (rb 4-11-2021) -11 -11 0
Onttrekkingen:
afzondering grote kruising - totale lasten bij gemeente (rb 4-11-2021) -15.123 -15.123 0
overheveling naar reserve afschrijvingen MN (rb 4-11-2021) -1.150 -1.150 0
Restant reserve naar afschrijvingen MN (rb 15-12-2022 + rek) -241 -241 0
Subtotaal -14.793 -14.793 0
2022 - Saldo per 31 december 0

Reserve Afschrijving grote kruising

Doel: dekking voor afschrijvingslasten grote kruising.

Afschrijving Grote Kruising Rekening 2022 Begroting 2022 Verschil
2022 - Saldo per 1 januari 0
Stortingen:
van reserve Hoofdinfrastuctuur (rb 4-11-2021) 15.123 15.123 0
Onttrekkingen:
afschrijving grote kruising 0 0 0
Subtotaal 15.123 15.123 0
2022 - Saldo per 31 december 15.123

Reserve afschrijvingen maatschappelijk nut

Doel: dekking voor afschrijvingslasten investeringen maatschappelijk nut.

Afschrijvingen Maatschappelijk Nut Rekening 2022 Begroting 2022 Verschil
2022 - Saldo per 1 januari 0
Stortingen:
van reserve HI afs MN tbv afschrijvingen MN (rb 4-11-2021) 1.150 1.150 0
Het restant van reserve HI afs MN overgeheveld (rb 15-12-2022) 241 241 0
Subtotaal 1.392 1.392 0
2022 - Saldo per 31 december 1.392

Reserve maatregelen klimaatakkoord

Deze reserve bestond uit Rijksmiddelen verkregen in de periode 2019-2021 voor het klimaatakkoord. Deze middelen zijn in 2022 aangewend en de reserve wordt daarom opgeheven.

Reserve maatregelen klimaatakkoord Rekening 2022 Begroting 2022 Verschil
2022 - Saldo per 1 januari 57
Onttrekkingen:
Transitievisie warmte (rb 16-12-2021) -57 -57 0
Subtotaal -57 -57 0
2022 - Saldo per 31 december 0

Reserve maatschappelijke voorzieningen

Doel: Toekomstbestendig maken van maatschappelijke voorzieningen.

Reserve maatschappelijke voorzieningen Rekening 2022 Begroting 2022 Verschil
2022 - Saldo per 1 januari 3.326
Subtotaal 0 0 0
2022 - Saldo per 31 december 3.326

Reserve nog uit te voeren werkzaamheden

Deze reserve is bestemd voor de overheveling van jaargebonden budgetten.

Reserve nog uit te voeren werkzaamheden
Reserve nog uit te voeren werkzaamheden Rekening 2022 Begroting 2022 Verschil
2022 - Saldo per 1 januari 600
Storting overhevelingen: (rb 15-12-2022)
DU cliëntondersteuning 133 133 0
Duurzaamheidsagenda 132 132 0
Duurzaamheidsagenda (TVW) 43 43 0
IJsseldijk 20 20 0
Verkeersmaatregel Olympiade (de Korf) 40 40 0
Energiebesparende maatregelen 396 396 0
Economische zaken 42 42 0
Wet open overheid 89 89 0
Aanpassingen KCC 30 30 0
Evenementen 30 30 0
Omgevingswet 226 226 0
Onttrekking: (rb 16-12-2021)
Plaatsingskosten klok van onderhoud straten en pleinen -15 -15 0
Klok (representatie -15 -15 0
Herdenkbos coronaslachtoffers -15 -15 0
Innovatiefonds -11 -11 0
Sociaal cultureel werk -16 -16 0
Sportakkoord + coronamiddelen -30 -30 0
DU cliëntondersteuning -171 -171 0
Steunpakket eenzaamheid/welzijn op recept -36 -36 0
Transformatiebudget GRJR -20 -20 0
Coronavoucher -25 -25 0
Baggeren -105 -105 0
Winkels -20 -20 0
Personeelsactiviteit -10 -10 0
Reductie energiegebruik woningen -86 -86 0
Schoolpleinfeest -15 -15 0
Straatfeest -10 -10 0
Subtotaal 581 581 0
2022 - Saldo per 31 december 1.181

Reserve energiearmoede

Stijgende energieprijzen leiden bij  inwoners met beperkte financiële armslag snel tot (extra) armoede.  Doel van deze reserve is bij deze vorm van armoede, ook wel energiearmoede genoemd, ondersteuning te bieden.

Reserve energiearmoede
Reserve energiearmoede Rekening 2022 Begroting 2022 Verschil
2022 - Saldo per 1 januari 0
Stortingen:
Resultaat 2021 (rb 7-7-2022) 2.015 2.015 0
Subtotaal 2.015 2.015 0
2022 - Saldo per 31 december 2.015

Reserve afschrijving riolering fase 1 Oud Krimpen

Doel: dekking afschrijving riolering klimaat fase 1 Oud Krimpen.

Reserve afschrijving riolering fase 1 Oud Krimpen Rekening 2022 Begroting 2022 Verschil
2022 - Saldo per 1 januari 0
Stortingen:
Uit egalisatie-reserve riolering 434 434 0
Subtotaal 434 434 0
2022 - Saldo per 31 december 434

Reserve omgevingsvergunningen

Deze reserve is bedoeld om gelijkmatige exploitatiesaldo te creëren binnen het product omgevingsvergunningen.

De opbrengst op de omgevingsvergunningen is lager dan verwacht (zie programma 7).

Reserve omgevingsvergunningen Rekening 2022 Begroting 2022 Verschil
2022 - Saldo per 1 januari 131
Stortingen:
storting saldo bouwleges (rb 15-12-2022) 67 183 -116
Subtotaal 67 183 -116
2022 - Saldo per 31 december 197

Reserve egalisatie reiniging

Doel: Het voorkomen van ongewenste fluctuaties in de kostendekkende tarieven voor afvalstoffenheffing.

Het verschil tussen de baten en lasten voor de reiniging is lager dan verwacht (zie programma 7)

Reserve egalisatie reiniging Rekening 2022 Begroting 2022 Verschil
2022 - Saldo per 1 januari 7
Storting:
Storting afval overdekking kpb afval (rb 15-12-2022) 66 187 -121
Subtotaal 66 187 -121
2022 - Saldo per 31 december 72

Reserve riolering

Doel: Opvangen van rekeningverschillen in de rioleringsexploitatie. Wanneer de rioleringsexploitatie een tekort vertoond wordt dit uit deze reserve gedekt voor zover dit toereikend is. Het resterende deel wordt ten laste van het rekeningsaldo gebracht. Exploitatieoverschotten worden in deze reserve gestort.

Reserve riolering Rekening 2022 Begroting 2022 Verschil
2022 - Saldo per 1 januari 684
Storting:
Storting riolering overdekking kpb riool (rb 15-12-2022) 98 88 10
Onttrekking:
Riolering klimaatadaptatie - fase 1 Oud Krimpen -434 -434 0
Subtotaal -337 -346 10
2022 - Saldo per 31 december 348

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
Voorzieningen Saldo 1-1-2022 Toevoegingen Aanwendingen Vrijval Saldo 31-12-2022
Onderhoudsegalisatievoorzieningen
Voorz. Onderhoud kapitaalgoederen 873 615 246 286 956
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Voorz. Spaarovereenkomsten ambtenaren/verlofsparen 13 15 13 15
Voorz. Pensioen- en wachtgeldverplichtingen 3.349 66 304 3.111
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting
Voorz. Spaarsaldi Hypotheek Totaal Plan 1.028 75 162 942
Voorzieningen voor vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven
Voorz. Rioleringen 6.859 1.781 2.682 5.959
Totaal voorzieningen 12.123 2.553 3.407 286 10.983

Toelichting mutaties voorzieningen

Voorziening onderhoud kapitaalgoederen

Doel: Het egaliseren van niet jaarlijks terugkerend groot onderhoud aan gemeentelijke accommodaties.

Aan de voorziening is een bedrag toegevoegd voor onderhoud (jaarlijkse storting) van € 615.365  ten laste van de exploitatierekening. De storting is 100%. Volgens het onderhoudsplan is een bedrag van € 246.075 uitgegeven aan diverse kapitaalwerken. Het betrof onder andere € 76.636 voor het vervangen van de veldverlichting bij de sportvelden aan de Driekamp. Als gevolg van de verkoop van Stormsweg 9 is het bedrag van € 286.268 dat hiervoor in de voorziening zat vrijgevallen.

Voorziening Spaarovereenkomst ambtenaren/verlofsparen

De voorziening spaarovereenkomst ambtenaren betrof een schatting van voorzienbare lasten in verband met risico's en verplichtingen inzake spaarovereenkomsten. In 2022 is deze voorziening afgewikkeld waardoor het saldo van de voorziening € 0 was. Besloten is deze voorziening om te zetten naar de voorziening verlofsparen. Het verlofsparen is nieuw in de cao. Omdat bij verlofsparen sprake is van arbeidskostengerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw hebben, wordt hiervoor een voorziening gevormd.

De in het verleden opgebouwde voorziening spaarovereenkomst ambtenaren wordt afgebouwd bij het vertrek van de deelnemers. In 2022 is het laatste bedrag van € 13.366 uitgekeerd.

In 2022 is een bedrag van € 15.075 (362,13 uur) in de voorziening verlofsparen gestort .

Voorziening Pensioen- en Wachtgeldverplichtingen

Doel: Inspelen op de verwachte ontwikkeling ten aanzien van de overdracht van de pensioenen van (oud-)wethouders naar een pensioenfonds (ABP). 

De overdracht van het saldo naar het ABP laat nog steeds op zich wachten. Er is nog geen datum bekend waarop dit gaat gebeuren. De intentie lijkt er nog wel te zijn.

Volgens de jaarlijkse berekeningen door Visma/Idella  bedraagt het saldo op 31-12-2022 € 3.111.285.  Voor 2022 is € 65.772 in deze voorziening gestort. Voor uitbetaalde pensioenen is een bedrag van € 303.501 aan de voorziening onttrokken.

Voorziening Spaarsaldi Hypotheek Totaal Plan

Doel: Het reserveren van het spaardeel dat jaarlijks voor de personeelshypotheken door de hypotheeknemers  wordt betaald en dat bestemd is voor de aflossing van de hypotheek.

Voor ambtenaren die een spaarhypotheek hebben afgesloten, worden de gespaarde saldi aan de gemeente uitgekeerd. Deze saldi worden totdat de polissen worden beëindigd in de voorziening bewaard. In 2022 werden een bedrag van € 40.924 voor rente en een bedrag van € 34.416 voor gespaarde saldi in deze voorziening gestort. Er werd een bedrag van € 161.600 opgenomen.

Voorziening rioleringen

Doel: Waarborgen van de gebruiksmogelijkheid van het gemeentelijke rioleringsstelsel door middel van groot onderhoud en vervanging.

Aan de voorziening is voor onderhoud (jaarlijkse storting) een bedrag toegevoegd van € 1.781.433 ten laste van de exploitatierekening. Volgens het rioleringsplan is aan diverse rioleringswerken een bedrag van € 2.682.081 uitgegeven. Het betrof onder andere de projecten  riolering Boerhaavelaan fase 2 € 669.902 en riolering Rotterdamseweg  € 467.545. 

 

 

Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:
Boekwaarde vaste schulden 2021 2022
Onderhandse leningen van: 0 0
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen 32.940 30.842
- openbare lichamen 13.200 12.600
Waarborgsommen 14 14
Totaal 46.154 43.456
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar:
Onderhandse leningen Saldo 1-1-2022 Toevoegingen Aflossingen Saldo 31-12-2022
Lening BNG 500 0 250 250
Lening BNG 960 0 120 840
Lening BNG 1.080 0 120 960
Lening ASN 1.000 0 333 667
Lening BNG 12.000 0 375 11.625
Lening BNG 11.400 0 600 10.800
Lening BNG 6.000 0 300 5.700
Lening provincie Noord-Brabant 13.200 0 600 12.600
Waarborgsommen 14 5 5 14
Totaal 46.154 5 2.704 43.456
De totale rentelast voor het jaar 2022 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 859.554.