Paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

De gemeente Krimpen aan den IJssel beheert de openbare ruimte en gebouwen waarbinnen wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Hierdoor beschikt de gemeente over kapitaalgoederen zoals gebouwen, wegen, bruggen, hekwerken, riolering, openbare verlichting, speelvoorzieningen, water en groen. Al deze kapitaalgoederen dienen goed onderhouden te worden. 
Hierbij spelen - naast de wettelijke eisen en verplichtingen - de volgende aspecten een rol: gebruik, levensduur en het leveren van bijdragen aan de programmadoelstellingen voor milieu, onderwijs, openbare ruimte en verkeer. Dit vergt beleidsvisies op het beheer van de kapitaalgoederen, planmatig en integraal beheer en onderhoud, een actuele meerjaren-onderhoudsplanning en een adequate vertaling van de financiële consequenties in toereikende budgetten en voorzieningen.

Deze paragraaf geeft aan op welke wijze in 2022 de kapitaalgoederen onderhouden zijn. Dit heeft voornamelijk plaatsgevonden op basis van de volgende vastgestelde beleidskaders en beheersplannen:

Onderdeel Beleids- of beheersplan Jaar vaststelling Looptijd t/m Financieel vertaald in jaarrekening
riolering -Gemeentelijk Rioleringsprogramma (GRP) 2022 2027 ja
-Basis Rioleringsplan + (BRP+), incl. stresstest wateroverlast 2019 2023
wegen -Herstrating- en rioleringsplanning 2022 2031 ja
-Beheerplan Krimpen aan den IJssel 2022 2026
groen -Groenstructuurplan 2010 (ook onderdeel beheerplan) 2020 ja
-Groenbeleid- en beheerplan
water -geactualiseerd Grondwaterzorgplan 2017 2027 ja
kunstwerken-bruggen -Beleidsplan civiele kunstwerken 2019 2024 ja
-Beleidsplan duikers 2023 2027 ja
alles m.b.t. de openbare ruimte -Integraal beheerplan Krimpen ad IJ. 2016 2041 ja
-Speelruimtebeleidsplan 2017 2022
gebouwen en accommodaties -Opzet nieuwe meerjarige onderhoudsplanning; met onderhoudsplan voor het betreffende jaar 2018 2042 ja
2021

Het algemene beleid omtrent het onderhoudsniveau binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel is sober maar doelmatig. Veiligheidsaspecten spelen hierbinnen een belangrijke rol. De benodigde middelen hiervoor waren op basis daarvan in de begroting opgenomen. Dit geldt zowel voor kleinschalig (dagelijks) onderhoud als het groot (vervangings)onderhoud. Naast veiligheid is ook duurzaamheid een belangrijk thema bij het onderhoud van de kapitaalgoederen.

De kapitaalgoederen in de openbare ruimte (stelselwijziging BBV)

De kapitaalgoederen in de openbare ruimte bestaan uit wegen, riolering, watergangen, civiele kunstwerken (bruggen), groenvoorziening, speelvoorzieningen, hekwerken en openbare verlichting. Met ingang van 2017 is het voor deze investeringen niet meer mogelijk deze te dekken uit een voorziening. De enige uitzondering hierop is de riolering. De overige investeringen worden dus vanaf dat moment geactiveerd. Jaarlijks worden voor deze onderdelen van de kapitaalgoederen kredieten beschikbaar gesteld door de raad. 
Begin 2022 is het geactualiseerd beheerplan vastgesteld. In de meerjarenbegroting 2022-2025 is rekening gehouden met de daaruit voorvloeiende (kapitaal)lasten. Op basis van dit nieuwe beheerplan en de huidige manier van verwerken kunnen de afschrijvingslasten naar verwachting t/m ± 2039 worden gedekt uit de reserve.

Riolering

De werkzaamheden op dit terrein zijn gebaseerd op het in december 2022 vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsprogramma (GRP). Dit plan loopt tot en met 2027. De kaders van het GRP zijn leidend voor de investeringen op het gebied van de riolering en klimaatveranderingen. Het doel van het GRP is een duurzame bescherming van de volksgezondheid en handhaving van een goede leefomgeving. Een ander doel is voldoen aan de wettelijke eisen met efficiënt onderhoud en beheer van het afval-, hemel- en grondwater. 

De uitvoering van het GRP hangt overigens nauw samen met het beheer van wegen, groen, openbare verlichting en bruggen. Waar mogelijk worden combinaties van uit te voeren werken gezocht, om de kosten en de overlast te beperken.

Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk hebben gezamenlijk een Deltaprogramma opgesteld. Hierin is het document “Ruimtelijke Adaptatie” opgenomen. Dit document bevat maatregelen gericht op het beschermen van inwoners van Nederland tegen de gevolgen van klimatologische ontwikkelingen.

Het Deltaprogramma geeft de overheid de taak de uitvoering van ruimtelijke adaptatie te versnellen en daarmee actief aan de slag te gaan. Eén van de benoemde verplichtingen voor gemeenten is het uitvoeren van een ‘stresstest klimaat’. De gemeente Krimpen aan den IJssel is hiermee al in 2018 aan de slag gegaan (door middel van een ‘stresstest light’). Deze test werd in 2019 gevolgd door een verdiepende “stresstest wateroverlast”. Inmiddels is ook bekend dat in Oud-Krimpen en Langeland klimaat- adaptieve maatregelen genomen moeten worden. De (financiële) gevolgen daarvan zijn aanzienlijk en (uiteraard) niet voorzien in de voorziening rioleringen. Vanaf 2019 is dan ook besloten om deze investeringen te activeren en de afschrijving ten laste te brengen van programma 7.

In 2021 heeft de gemeente een aanvraag ingediend bij het Rijk om in aanmerking te komen voor de Impulsregeling Klimaatadaptatie 2021-2027. Deze is toegekend en wordt nu ingezet voor de projecten in Langeland en Oud-Krimpen. In samenwerking met Quawonen en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard worden verdere plannen uitgewerkt om te komen tot een klimaatbestendige woonomgeving.

Areaalgegevens riolering 2022
Huisaansluitingen 13.208
Kolken ca. 17.500 stuks
Vrijverval riolering (60% gemengd stelsel, 24% hemelwaterafvoer en 16% drainage) 211,494 km
Putten 6.486
Drukriolering/persleiding 13,35 km
Bergbezinkvoorzieningen (500m3) 1 stuks
Bergbezinkleidingen (150+200m3) 2 stuks
Gemalen 83 stuks
Pompunits 83 stuks
Monitoringskasten 16 meetpunten
Grondwaterpeilbuizen 65 meetpuntenWegen

De kaders waarbinnen het wegbeheer worden uitgevoerd zijn de CROW-richtlijnen en het integraal Kwaliteitsplan Openbare Ruimte. Dit beleidsplan geeft de kaders en normen aan die als input voor het beheer van wegen dienen. 
De onderhoudsfrequenties worden bepaald door de huidige kwaliteit van de verhardingen, onderliggende funderingskwaliteit, plaatselijke omstandigheden en het gewenste onderhoudsniveau. Met de rapportage Monitoring Kwaliteit Openbare Ruimte controleren we dit. Ook geven we verdere invulling aan het Fietsstructuurplan en is de vastgestelde verkeers- en vervoersvisie mede bepalend bij de planvorming. De investeringen in de wegen worden met ingang van 2017 geactiveerd. Hierbij komen de afschrijvings- en rentelasten vanaf dat moment ten laste van programma 2 Woon- en leefomgeving.

Grote kruising 
Een aparte ‘weg’ in dit kader is het project van de ‘Grote Kruising’, waarvan de voorbereidende werkzaamheden in 2019 zijn gestart en de daadwerkelijke reconstructie van de Grote Kruising zelf gestart is in 2021. Niet alleen qua financiën, maar zeker ook qua bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden, heeft dit een grote impact gehad op (de inwoners van) Krimpen. De werkzaamheden zijn voorspoedig verlopen en het voornaamste werk (de renovatie van de kruising zelf) was halverwege 2022 afgerond, waarna de kruising weer alle verkeer geopend is.  De gemeente heeft voor dit aanzienlijke project niet alleen eigen middelen, maar ook cofinanciering. Zowel de provincie, de MRDH als het Hoogheemraadschap dragen bij in de kosten. De toezeggingen omtrent de bijdragen voor de doorstroommaatregelen en die van de reconstructie van de kruising zijn ontvangen. De definitieve afrekeningen zullen in de loop van 2023 plaatsvinden, omdat de afronding van het inrichten van de fietsstraten nog moet plaatsvinden.

Areaalgegevens wegen 2022
Asfaltverharding 298.018 m2
Elementverharding (klinkerbestrating, trottoirs) 1.169.919 m2
Overige verharding, halfverharding en grasbetontegels 35.363 m2

Openbare verlichting

Het onderhoud en de vervanging van de openbare verlichting zijn opgenomen in het hiervoor genoemde kwaliteitsplan. Hierbij is specifiek aandacht gegeven aan de wijze waarop het beheer plaats moet vinden. 
Naast de jaarlijkse budgetten voor onderhoud en vervanging ten laste van programma 2 Woon- en leefomgeving, worden verlichtingsplannen tegelijkertijd met herstratingswerkzaamheden uitgevoerd en geactiveerd.

Daarnaast vindt vervanging plaats ten laste van de exploitatie. Hiervan is voornamelijk sprake vanwege de ouderdom, energiebesparing en wanneer remplaceren nodig is, terwijl op korte termijn voor dat gebied geen herstratingen op de planning staan. Er is gekozen om deze min of meer jaarlijks terugkerende ‘investeringen’ rechtstreeks ten laste te brengen van de exploitatie en ze niet te activeren.

Areaalgegevens openbare verlichting 2022
Lichtmasten 8.090 stuks
Armaturen 8.160 stuks

 

Verkeersregelinstallaties

De verkeersregelinstallaties (VRI’s) zijn na de her-ingebruikname van de kruising inmiddels allemaal opnieuw aangesloten op de hoofdpost van de verkeersregelkamer van de gemeente Rotterdam. Hierdoor kan op afstand worden ingespeeld op verkeersaanbod en calamiteiten, met als doel een verbetering van de doorstroming. Alle VRI's rondom de kruising zijn vervangen c.q. vernieuwd. In de loop van 2023 zal de enig overgebleven VRI (kruising Nieuwe Tiendweg/Stad en Landschap) vervangen worden.

Areaalgegevens verkeersregelinstallaties 2022
Kruising met verkeersregelinstallaties 4 stuks

Groen

In de integrale beheerplannen voor de openbare ruimte is ook het groen opgenomen. Er worden tot op heden geen specifieke middelen vrijgemaakt om in het onderhoud van het openbaar groen te voorzien. Jaarlijks vindt onderhoud van het groen op contractbasis plaats ten laste van programma 2 Woon- en leefomgeving en onderdelen van andere programma’s zoals in het geval van de begraafplaatsen. Omvormingen van plantsoenen komen eveneens ten laste van programma 2.

Daarnaast vinden investeringen in het openbaar groen plaats bij reconstructies. Dekking daarvan vindt vanaf 2017 eveneens plaats door middel van activering en afschrijving.

Areaalgegevens groen 2022
Bomen 10.833 stuks
Heesterbeplanting 363.348 m2
Vaste planten 23.382 m2
Gras/gazon/kruidenvegetaties 692.107 m2

Watergangen

De watergangen zijn verdeeld in primaire en secundaire watergangen. De primaire watergangen (de hoofdwatergangen) worden beheerd en onderhouden door het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) in samenwerking met de gemeente. De partijen houden zich aan een gezamenlijk contract. De secundaire watergangen (de sloten) worden beheerd door de gemeente of, in sommige gevallen, door particulieren. Het onderhoud van het openbare water binnen de gemeente vindt plaats aan de hand van het jaarlijkse baggerprogramma en komt deels ten laste van programma 2 Woon- en leefomgeving. Daarnaast wordt gewerkt aan de uitvoering van het Stedelijk Waterplan, waarin het beleid en kaders voor de watergangen zijn vastgelegd.

De jaarlijkse lasten voor baggerwerkzaamheden zijn met ingang van 2017 opgenomen in de exploitatie. Voor het onderdeel Stedelijk Waterplan is sprake van afschrijvingslasten, indien investeringen hiervoor hebben plaatsgevonden. De komende jaren zijn hiervoor investeringsbedragen opgenomen, zodat uitvoering gegeven kan worden aan het Stedelijk Waterplan.

Areaalgegevens watergangen 2022
Hoofd watergangen 341.736 m2 (34 ha)
overige watergangen 397.590 m2 (40 ha)

Speelvoorzieningen

Op basis van het beheersysteem worden alle speeltoestellen binnen de gemeente door middel van periodieke keuringen geïnspecteerd. De resultaten worden in logboeken verwerkt en bijgehouden. Een onafhankelijke partij voert de jaarlijks verplichte keuring van de toestellen uit. Preventief onderhoud en kleine reparaties worden door de eigen buitendienst uitgevoerd.

Daarnaast is het speelruimtebeleidsplan in 2018 geactualiseerd en is er een uitvoeringsprogramma speelruimte 2019-2022 opgesteld. De financiële gevolgen daarvan zijn opgenomen in de begroting als afschrijvingslast. Dit betreft de lasten voor vervanging van de bestaande speelplaatsen, alsmede voor eventuele impulsen op dit terrein. In 2022 is het skate- en free-run park aangelegd, met inzet van eigen middelen en bijdragen van derden. De komende jaren wordt verder uitvoering gegeven aan het speelruimtebeleidsplan.

Areaalgegevens speelvoorzieningen 2022
Speeltoestellen 592 stuks
Speellocaties 112 stuks

Civiele kunstwerken (bruggen en duikers)

De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft een aanzienlijk aantal bruggen, waarvoor onderhoud nodig is. Dat kan zowel gaan om dagelijks onderhoud, als om groot onderhoud in de zin van vervanging/renovatie van de brug. In 2019 is het Beleidsplan civiele kunstwerken geactualiseerd en is met de (afschrijving) lasten als gevolg van investeringen uit dit plan rekening gehouden. Net als in 2021 zijn er ook in 2022 diverse vervangingen uitgevoerd. Hiervan wordt de 1e afschrijving in het jaar 2023 zichtbaar.

In 2020 is krediet gevraagd voor de vervanging van verschillende zogeheten Waco-duikers, omdat geconstateerd was, dat deze in zeer slechte staat zijn. Ter plaatse van de werkzaamheden aan de Grote Kruising zijn deze inmiddels vervangen, terwijl de andere in slechte staat verkerende duikers worden vervangen op het moment, dat daar werkzaamheden in het kader van herstratingen gaan plaatsvinden, zoals in 2022 in de Koekoekstraat.

Naast onderstaande areaalgegevens van de bruggen zijn er nog 14 bruggen in de gemeente die in beheer en onderhoud zijn bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

De gemeente Krimpen beheert 125 duikers. In de primaire (hoofd)watergangen liggen 46 duikers. De totale lengte is circa 3,3 kilometer. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van deze duikers. De vervanging en reconstructiekosten van de duikers zijn opgenomen in de integrale meerjarenplanning openbare ruimte. In 2023 wordt het Beleidsplan duikers geactualiseerd.  

Areaalgegevens civiele kunstwerken (bruggen en duikers)    2022
Fiets/voetgangersbruggen 87 stuks
Verkeersbruggen 43 stuks
Oversteek (plank) 2 stuks
Vlonder/steiger (hout) 2 stuks
Betonnen/pvc/hdpe duikers 125 stuks
Tunnels 1 stuks

De volgende werken zijn in 2022 uitgevoerd:

Dit overzicht betreft de investeringen maatschappelijk nut in de buitenruimte en betreffen zowel gereed gekomen als nog in uitvoering zijnde projecten. De investeringen op het gebied van herstraten en klimaat-adaptieve maatregelen riolering worden geactiveerd. De “reguliere” rioleringswerkzaamheden komen ten laste van de voorziening.

 

Financiële kaders openbare ruimte Totaal  2022 activ. herstr. activ. riol. tlv voorz riolering
Vincent van Goghlaan - fase 1 660 383 81 195
Vincent van Goghlaan - fase 2 55 55
Zaagmolen/Drijvermast 197 151 45
Gouden Regen 1.451 614 498 339
Boerhaavelaan - fase 1 363 193 76 95
Boerhaavelaan - fase 2 1.773 771 332 670
Marathon/Omnium - fase 2b 3 3
Fresia - fase 2 Langeland 15 6 2 7
Fresia - fase 3 Langeland 316 196 41 79
Fresia - fase 4 Langeland 696 318 150 229
Fresia - fase 5 Langeland 102 102
Van der Giessenweg/Stormpoldersedijk 57 57
Aanleg rotonde Alaberslaan/Koekoekstraat 17 17
Pr. Bernhardstraat - fase 1 Oud Krimpen 119 56 22 41
Weth. Brouwerstraat - fase 2 Oud Krimpen 1.180 683 161 336
Fietsstraat Rotterdamseweg Oud Krimpen 951 483 468
Fietsstraat Verbindingsweg Oud Krimpen 265 88 178
Noorderstraat - fase 3 Oud Krimpen 87 87
Oosterstraat - fase 4 Oud Krimpen 20 20
Grote kruising N210 - doorstroom en reconstructie -238 -238
Totaal 8.090 3.474 1.934 2.682

Het kapitaalgoed gebouwen

De gemeente Krimpen aan den IJssel bezit gebouwen die deels bedrijfsmatig en deels functioneel beheerd worden. Hierbij valt te denken aan onder andere het raadhuis, het gebouw aan de Stormsweg en de Van Utrechtweg, sporthallen, gymlokalen, peuterspeelzalen en de kerktoren. Deze gebouwen beheert en onderhoudt de gemeente aan de hand van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Het bedrag dat per jaar gemiddeld nodig is voor de uitvoering van dit MJOP (planmatig onderhoud) wordt jaarlijks gestort in de ‘voorziening onderhoud kapitaalgoederen’. 

In tegenstelling tot de investeringen in de openbare ruimte worden de onderhoudslasten van deze gebouwen gewoon ten laste gebracht van de genoemde voorziening. De gemeente is economisch eigenaar (heeft het economisch claimrecht) van alle schoolgebouwen voor primair en voortgezet onderwijs. De verantwoordelijkheid voor het (planmatig) onderhoud voor zowel primair als voortgezet onderwijs ligt bij de schoolbesturen.

Bij de opzet van het (planmatig) onderhoud van de gemeentelijke gebouwen wordt uitgegaan van sober en doelmatig onderhoud. Hierbij is het uitgangspunt dat de gebouwen technisch in orde zijn en voldoen aan de eisen van veiligheid. 

Samenvattend kan worden vastgesteld dat het onderhoud van de gebouwen is te splitsen in dagelijks onderhoud en planmatig onderhoud. Waarbij de eerste rechtstreeks ten laste van de exploitatie is gekomen en het planmatig onderhoud via de voorzieningen is gelopen. Over de werkzaamheden die vallen onder het planmatig onderhoud zijn afspraken gemaakt. Levensduur verlengende maatregelen (renovaties, functieverbeteringen of (ver)nieuwbouw) vallen daar niet onder. Ook maatregelen in het kader van de duurzaamheid vallen hier niet onder. In voorkomende gevallen denken we tijdig na over het al dan niet verder exploiteren van de accommodatie. 

Momenteel bereiden we de verkoop van Poldersedijk 16a voor. Het onderzoek naar de mogelijkheden van het pand van de voormalige muziekschool aan de Tuinstraat is uitgesteld in verband met maatregelen die daar hebben plaatsgevonden ten behoeve van de crisisopvang. Het pand aan Stormsweg 9 is in 2022 definitief overgedragen aan de nieuwe eigenaar en de van Utrechtweg 36a is in gebruik genomen door team Buitenruimte. 

Areaalgegevens gebouwen in onderhoudsplanning 2022
Gebouwonderhoud eigen beheer 26 stuks
Gebouwonderhoud externe exploitant 7 stuks
Gebouwonderhoud schoolbesturen 14 stuks

Voorziening OK-gebouwen en rioleringen

Verloop van de voorziening OK-gebouwen en de voorziening rioleringen:

Voorziening gebouwen en riolering voorziening gebouwen voorziening rioleringen
Stand 1 januari 2022 873 6.859
     
Storting tlv exploitatie 329 1.781
Investeringen 2022 -246 -2.682
     
Stand 1 januari 2022 956 5.959