Paragraaf I Wet open overheid

Openbaarheidsparagraaf

Dit is de eerste keer dat u in de jaarrekening een openbaarheidsparagraaf aantreft. Deze komt voort uit de Wet open overheid (Woo), die op 1 mei 2022 in werking is getreden. In het kort komt het erop neer dat we in onze jaarlijkse begroting aandacht besteden aan de beleidsvoornemens op het gebied van een open en transparante gemeente en in het jaarverslag terugblikken op de inspanningen die daarvoor zijn verricht. 

Niet nieuw maar wat nog wel een keer is vastgelegd in de Woo, is dat inwoners recht hebben op overheidsinformatie. Dat betekent dat we ons als gemeente moeten inspannen om informatie te verstrekken, indien daar om gevraagd wordt. Om inwoners daarbij behulpzaam te zijn is er per 1 mei 2022 een Woo-contactpersoon aangesteld. Deze contactpersoon is ondergebracht bij het Team Informatie en Dienstverlening. Voor inwoners is het inmiddels ook mogelijk een Woo-verzoek via een e-formulier op onze website in te dienen. De Woo-verzoeken die afgelopen jaar zijn binnengekomen, zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld. 

Wat wel nadrukkelijk nieuw is in de Woo, is dat overheden in een vroeg stadium informatie uit zichzelf actief openbaar moeten maken, zonder dat iemand daar om hoeft te vragen. Het gaat met name om 11 informatiecategorieën waaruit documenten binnen 14 dagen gepubliceerd moeten worden via het landelijk Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI). Dit platform is echter nog niet in werking getreden vanwege landelijke problemen. Eind vorig jaar heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de voorzitter van de Tweede Kamer geïnformeerd over het stopzetten van het programma PLOOI in de huidige vorm. Ze volgt hiermee het advies van het adviescollege ICT-toetsing (AcICT) van 28 november 2022 op. 
Dit betekent concreet dat de plicht tot actief openbaar maken nog niet in werking is getreden. Zodra er een oplossing is, zal deze verplichting gefaseerd in werking treden. Als gemeente hebben we er voorlopig voor gekozen onze eigen website te gebruiken als platform. Hierover bent u geïnformeerd begin dit jaar middels een Raadsinformatiebrief.

Ook hebben we het afgelopen jaar een impactanalyse uitgevoerd om een beeld te krijgen van wat er nodig is om onze informatie binnen de geldende termijn actief openbaar te maken en het aantal  Woo-verzoeken tijdig af te handelen. Belangrijkste conclusie is, dat de informatiehuishouding op orde moet worden gebracht onder andere om informatie gestructureerd te kunnen ontsluiten. Hier staat een termijn van 8 jaar voor vanuit het Rijk. Het team Informatie en Dienstverlening is hiertoe uitgebreid en inmiddels is er een start gemaakt. De verwachting is dat in 2023 een eerste uitgebreide scan op onze informatiehuishouding is uitgevoerd, waarmee we een goed beeld krijgen van wat ons de komende jaren te doen staat.