Activa en passiva

Activa

Balans activa Ultimo 2021 Ultimo 2022
Vaste activa
Materiële vaste activa 77.150 84.384
Investeringen met een economisch nut 41.412 42.919
Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 7.916 9.902
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut 27.822 31.564
Financiële vaste activa 16.529 15.155
Kapitaalverstrekkingen aan:
- Deelnemingen 3.626 3.626
Leningen aan:
- Openbare lichamen 0 0
- Woningbouwcorporaties 124 111
- Deelnemingen 0 0
- Overige langlopende leningen u/g 12.778 11.418
Totaal vaste activa 93.678 99.539
Vlottende activa
Voorraden 5.052 7.323
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 5.052 7.323
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar 19.713 18.386
Vorderingen op openbare lichamen 6.591 8.598
Schatkistbankieren 11.172 7.909
Overige vorderingen 1.950 1.880
Liquide middelen 14 6
Kassaldi 8 5
Banksaldi 6 1
Overlopende activa 2.089 5.275
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen 671 1.955
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen 1.417 3.320
Totaal vlottende activa 26.868 30.990
Totaal generaal 120.546 130.529

Passiva

Balans passiva Ultimo 2021 Ultimo 2022
Vaste passiva
Eigen vermogen: 48.745 60.664
Algemene reserves 14.576 14.445
Bestemmingsreserves 31.332 36.928
Egalisatiereserves 821 617
Gerealiseerd resultaat 2.015 8.674
Voorzieningen: 12.123 10.983
Onderhoudsegalisatievoorzieningen 873 956
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s 3.362 3.126
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting 1.028 942
Voorzieningen voor vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven 6.859 5.959
Vaste schulden met een rente typische looptijd van 1 jaar of langer: 46.154 43.456
Onderhandse leningen van:
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen 32.940 30.842
- openbare lichamen 13.200 12.600
Waarborgsommen 14 14
Totaal vaste passiva 107.022 115.103
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar 4.378 8.851
Kasgeldleningen 0 0
Bank- en girosaldi 1 1
Overige schulden 4.378 8.850
Overlopende passiva 9.146 6.575
Totaal vlottende passiva 13.524 15.426
Totaal generaal 120.547 130.529
Gewaarborgde geldleningen 259.095 248.844
Garantstellingen 577 469