Paragraaf H Subsidies

Inleiding

Subsidieverlening vindt zijn wettelijke basis in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hierin zijn algemene regels opgenomen over subsidiëring die ook voor de gemeentelijke overheid gelden. De hoofdregel van de subsidietitel in de Awb is dat subsidies gebaseerd moeten zijn op een wettelijk voorschrift. Voor gemeenten is dat wettelijk voorschrift een gemeentelijke verordening als aanvulling op en verbijzondering van de Awb. Voor de gemeente Krimpen aan den IJssel zijn deze vastgelegd in het algemene subsidiebeleidskader en de Algemene Subsidieverordening 2018.

Subsidieplafonds

In uw raadsvergadering van 16 december 2021 bent u akkoord gegaan met de verlaging van de subsidieplafonds voor het begrotingsjaar 2022. Het plafond van Programma 4 preventie is verlaagd met € 596.135.  Het plafond van Programma 5 Basishulp is verlaagd met € 1.258.753. De raad heeft hiermee de volgende subsidieplafonds voor het begrotingsjaar 2022, inclusief begrotingswijzigingen 2022 vastgesteld.

De subsidieverlening 2022 mag deze plafonds per programma niet overschrijden.

Programma Plafond primair Plafond na wijzigingen Verlening
Programma 2 39.664 39.664 5.241
Programma 3 3.439.334 3.439.334 3.417.853
Programma 4 3.396.935 2.800.800 2.691.240
Programma 5 1.350.051 91.298 0
Programma 7 15.225 15.225 7.866
Totaal 8.241.209 6.386.321 6.122.201

Subsidieverlening

In de volgende tabel is een overzicht opgenomen met de subsidieverlening in 2022. Op programmaniveau is zichtbaar dat in 2022 niet meer subsidie is verleend dan het beschikbare vastgestelde plafond voor 2022.

De opgenomen bedragen in de kolom verlening zijn overigens geschoond voor de subsidievaststellingen 2021, zodat daadwerkelijk alleen de subsidieverlening 2022 zichtbaar is. Dit om een zuivere vergelijking te kunnen maken tussen het plafond en de verlening.

Partijen waaraan wij een bedrag van € 50.000 of meer hebben beschikt zijn bij de betreffende beleidsregel benoemd.

Beleids-regel Plafond Verlening Plafond Verlening Plafond Verlening Plafond Verlening Plafond Verlening Plafond Verlening
Omschrijving beleidsregel Subsidieverlening >= € 50.000 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 7 Totaal 2022
3.0 Sociaal Domein Algemeen 13 11 13 11
3.1 Jeugdparticipatie
3.2 Bibliotheekwerk Bibliotheek 554 554 554 554
3.3 Kunst en musea Steekmuseum, Synerkri 202 258 202 258
3.4 Muziek 14 15 14 15
3.5 Media 22 22 22 22
3.6 Sport 7 18 7 18
3.7 Evenementen 51 45 51 45
3.8 Maatschappelijke participatie samenleven 42 31 42 31
3.9 Peuterspeelzaalwerk inculsief VVE Madelief, Kinderdam, Reformatorische Kinderopvang 585 535 585 535
3.10 Verkeersbrigadiers
3.11 Gemeentelijke antidiscriminatievoorziening 12 22 12 22
3.12 Fonds bewonersinitiatieven
3.13 Beheer Binnensportaccommodaties Synerkri 884 881 884 881
3.14 Beheer Kinderboerderij Kinderboerderij 462 466 462 466
3.15 Cultuureducatie Muziekschool 555 525 555 525
4.0 Krimpenwijzer Contourdetwern 40 5 36 34 734 638 809 677
4.1 Maatschappelijke participatie preventie Synerkri 414 530 414 530
4.2 Deskundigheidsbevordering vrijwilligers 32 43 32 43
4.3 Informele zorg door vrijwilligersorganisatie 25 25 25 25
4.4 Jeugdgezondheidszorg Centrum voor Jeugd en Gezin 802 805 802 805
4.5 Opvoed- en opgroeiondersteuning 160 22 160 22
4.6 Jeugd- en Jongerenwerk Gro Up Jongerenwerk 411 401 411 401
4.7 Preventieve gezondheidszorg 81 52 81 52
4.8 Algemeen maatschappelijk werk Kwadraad 142 177 142 177
5.0 Basishulp Krimpens Sociaal Team 91 91
5.1 Integrale arrangementen en innovatie Sociaal Domein
7.1 Groene daken en verticaal groen/
7.2 Rioolgerelateerde voorzieningen 15 8 15 8
Totaal 40 5 3.439 3.418 2.801 2.691 91 15 8 6.386 6.122
Plafond Verlening Plafond Verlening Plafond Verlening Plafond Verlening Plafond Verlening Plafond Verlening
Waarvan: Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 7 Totaal 2022
Budgetsubsidies 2.557 2.526 2.267 2.139 91
Erkenningsubsidies 89 82 51 42
Projectsubsidies 40 5 107 136 259 288 15 8
Huurvergoeding 686 673 224 222
Totaal 40 5 3.439 3.418 2.801 2.691 91 15 8 6.386 6.122