Overhevelingen

Overhevelingen

Bij de begrotingswijziging van december 2021 zijn middelen overgeheveld naar 2022. De daadwerkelijke realisatie van de nog uit te voeren prestaties zou naar verwachting in 2022 plaatsvinden. Hieronder is kort weergegeven hoe de uitvoering hiervan in 2022 is verlopen.

Overhevelingen 2021-2022 Bedrag Uitvoering
Herdenkbos corona slachtoffers (coronamiddelen) 15 Loopt nog, realisatie in 2023.
Reductie energiegebruik woningen (RREW) 86 Gerealiseerd.
Baggeren 105 Loopt nog, afrekening moet nog plaatsvinden.
Duurzaamheid 57 Deels gerealiseerd, restant overgeheveld naar 2023.
Ouverturelaan geluidswerende maatregelen 45 Gerealiseerd, restant middelen (EUR 7.500) vrijgevallen in het resultaat.
75 jaar Vrijheid (plaatsingskosten klokkunstwerk) 15 Gerealiseerd.
Winkelcentra / -strips (coronamiddelen) 20 Gerealiseerd.
Innovatiefonds 11 Niet gerealiseerd, overgeheveld naar 2023.
Sociaal cultureel werk 16 Niet gerealiseerd, overgeheveld naar 2023.
Sportakkoord 20 Gerealiseerd.
Sport (coronamiddelen) 10 Niet ingezet, middelen vrijgevallen in resultaat.
Schoolpleinfeest (coronamiddelen) 15 Niet ingezet, middelen vrijgevallen in resultaat.
Cliëntondersteuning 171 Deels gerealiseerd, restant overgeheveld naar 2023.
Welzijn op recept 36 Onderdeel voor pilot Welzijn op recept (is geregeld via de subsidie aan CdT). Resterende middelen zijn vrijgevallen in het saldo.
Straatfeest (coronamiddelen) 10 Niet ingezet voor overgeheveld doel, kostenplaats heeft klein tekort
Transformatiebudget jeugdhulp 20 Wij hebben geoormerkte transformatiemiddelen ontvangen van Rotterdam. Deze middelen zijn ingezet voor Krimpenwijzer / Krimpen Sociaalteam in 2022.
Personeelsactiviteit (coronamiddelen) 10 Gerealiseerd.
Duurzaam archiveren 100 Deels gerealiseerd, restant overgeheveld naar 2023.
75 jaar Vrijheid (realisatie klokkunstwerk) 15 Gerealiseerd.
Uitvoeringskosten Coronavoucher (coronamiddelen) 25 Gerealiseerd.