Wet normering topinkomens

Bezoldiging topfunctionarissen

Terug naar navigatie - Bezoldiging topfunctionarissen

In het kader van de WNT (wet normering topinkomens) moet de bezoldiging van topfunctionarissen openbaar worden gemaakt. Voor gemeenten zijn de gemeentesecretaris en de griffieraangewezen als topfunctionarissen.

Bedragen x € 1 A. Boele O. Vliegenthart
Functiegegegevens secretaris griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2022 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning+belastbare onkostenvergoedingen 2022 123.539 89.348
Beloningen betaalbaar op termijn 2022 22.013 14.407
Subtotaal 145.552 103.755
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 216.000 216.000
Totale bezoldiging 2022 145.552 103.755
Gegevens 2021
Functiegegegevens secretaris griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12 1/1 -31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning+belastbare onkostenvergoedingen 2021 117.929 79.956
Beloningen betaalbaar op termijn 2021 21.656 13.743
Subtotaal 139.585 93.699
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 209.000 209.000
Totale bezoldiging 2021 139.585 93.699
In 2022 zijn geen beloningen, die de bezoldigingsnorm van € 216.000 overschrijden, betaald aan functionarissen in dienstbetrekking. Er zijn ook geen hogere bedragen betaald aan anders dan in dienstbetrekking werkzame functionarissen, die in een periode van 18 maanden langer dan 6 maanden voor de gemeente werkzaam zijn geweest.