Programma 5 Basishulp

Hoofdambitie

Inwoners, vrijwilligers en mantelzorgers kunnen bij KrimpenWijzer terecht voor al hun vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. Ook de toegang tot individuele Jeugd- en Wmo-voorzieningen wordt voorzien door KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team. We bieden die ondersteuning vanuit het Krimpens Sociaal Team, waardoor we onze Krimpense inwoners in hun kracht zetten. Voor de basishulp is geen indicatiestelling nodig. We willen geen verwijzingen, maar halen er individuele hulp bij als dat nodig is. Ondersteuning en zorg moeten tijdig en op maat beschikbaar zijn.

Wat is er gebeurd?

Stapsgewijs breiden we de dienstverlening vanuit de KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team uit. Vanuit de regionale jeugdhulp worden steeds meer taken overgeheveld naar lokaal.  Zo is er in de loop van 2022 gestart met de uitbreiding van de jeugd ggz. 

De pilot Welzijn op Recept is van start gegaan en succesvol verlopen. Deze pilot is inmiddels uitgebreid door heel Krimpen aan den IJssel.

In 2022 is gestart met de pilot voor 'opdracht E' van de regionale inkoop. Dit betreffen lichtere vormen van jeugd ggz en intensivering casusregie. Deze vormen van jeugdhulp zijn overgeheveld vanuit de regionale inkoop naar de lokale inkoop. Dit is medio 2022 gerealiseerd.   

Wat willen we bereiken

Sociaal domein

Speerpunten

Wat heeft het gekost?

Basishulp Begroting 2022 Begroting na wijziging Rekening 2022
Lasten
Jeugd 2.082 1.812 1.780
Maatschappelijke ondersteuning 1.477 1.604 1.470
Totaal lasten 3.559 3.416 3.251
Baten
Jeugd
Maatschappelijke ondersteuning 60 60
Totaal baten 60 60
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -3.559 -3.356 -3.191
Resultaatbestemming
Gerealiseerd resultaat -3.559 -3.356 -3.191

Verschillenanalyse per programma

Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000 Afwijking x € 1.000 Voordeel / nadeel
Lasten programma 5 Basishulp
Jeugd 31 voordeel
Maatschappelijke ondersteuning Op casusregie Wmo is sprake van een onderbesteding van € 121.000 op basis van bovengenoemde verklaring bij beleidsthema Jeugd. 134 voordeel
Baten programma 5 Basishulp
Jeugd
Maatschappelijke ondersteuning

Indicatoren

Lokale indicatoren programma 5 Basishulp Jaarrekening 2022 Jaartal Begroting 2022 Jaartal Bron
Door de dienstverlening die ik vanuit KrimpenWijzer/Krimpens Sociaal Team heb gekregen heb ik een betere kwaliteit van leven 78% 2021 niet beschikbaar Waarstaatjegemeente / CEO