Samenvatting

Inleiding

Deze jaarstukken zijn de afsluiting van het jaar 2022 en daarmee van de bestuursperiode 2018-2022. Het was een periode van grote onzekerheid met halverwege ook nog eens een bestuurlijke wisseling van de wacht.

In deze bestuurlijke samenvatting blikken wij terug op 2022, met een toelichting op de belangrijkste financiële en inhoudelijke ontwikkelingen en resultaten. Vervolgens gaan het jaarverslag per programma in op de realisatie in 2022 en krijgt u via de paragrafen een toelichting op een aantal belangrijke thema’s. De jaarrekening is ten slotte de financiële verantwoording die door de accountant is beoordeeld op getrouwheid en rechtmatigheid. Op beide vlakken is het oordeel goedkeurend.

De begroting 2022-2025 liet bij vaststelling een positief saldo in alle jaren zien. Dat was met name te danken aan de septembercirculaire. Hierdoor was er voldoende ruimte voor het opnemen van nieuw beleid, zoals dat bij de kadernota was voorgenomen, het toevoegen van wensen uit de raad en nieuwe ontwikkelingen die zich aandienden.
Maar ondanks de extra ruimte was ook onverminderd sprake van onzekerheden, met name over de financiering vanuit het Rijk en kostenontwikkelingen in het sociaal domein. Bovendien was de coronapandemie nog niet onder controle.

Het positieve begrotingssaldo van ruim € 1,3 miljoen voor 2022 gaf voldoende buffer voor de verwachte uitdagingen. Gedurende 2022 bleek dat zich diverse (incidentele en structurele) meevallers voordeden waardoor dit saldo verder opliep. We sluiten het jaar 2022 af met een positief resultaat van € 8,7 miljoen. De cijfers bevatten per saldo voor € 2,0 miljoen aan incidentele baten en lasten. Het saldo van structurele baten en lasten komt daarmee op ruim € 6,6 miljoen positief.  

Daarmee is 2022 het tweede opeenvolgende jaar met een overschot. De forse omvang is aanleiding voor een meer uitgebreide analyse, verderop in deze samenvatting.

De grafieken hieronder tonen de verdeling van de baten en lasten.

Bestuurlijke terugblik: evenwichtig uit de crisis

De begroting 2022-2025 was gebaseerd op de Kadernota die in de eerste helft van 2021 werd op- en vastgesteld. Op dat moment was nog geen sprake van meerjarig structureel evenwicht. Wel kon in de Kadernota een voorstel worden gedaan voor de besteding van de Reserve Eneco. 


In de Kadernota was verder een uitgebreide beschouwing opgenomen over ‘Krimpen aan den IJssel anno 2021’. Daarvoor werd onder andere de Structuurvisie ‘Ruimte voor Ontwikkeling’ uit 2004 als referentiekader gebruikt. Geconcludeerd werd dat die visie door opeenvolgende colleges als leidraad is gehanteerd voor het doen van investeringen in onze wijken en buurten, in onze verkeersnetwerken en in onze voorzieningen voor onderwijs en vrijetijdsbesteding.


Tegelijk werd geconstateerd dat we financieel moeilijke jaren hebben gehad. Met name de kostenontwikkeling in en het open einde karakter van het sociaal domein hebben er, nadat de bestemmingsreserve sociaal domein in 2019 definitief was uitgeput, toe geleid dat we noodzakelijke investeringen voor ons hebben moet uitschuiven en onze eigen inkomsten hebben moeten verhogen. Verder moest worden besloten om € 7 miljoen van de verkoopopbrengst van de Eneco-aandelen te gebruiken voor het aanvullen en versterken van het weerstandsvermogen.


In het najaar van 2021 bleek vervolgens dat de septembercirculaire voor onze gemeente wél een gunstige ontwikkeling van de algemene uitkering liet zien en ook extra middelen voor uitvoering van de Jeugdwet. Daarom kon uiteindelijk een begroting 2022-2025 worden vastgesteld waarin zijn verwerkt en opgenomen:
•    de laatste kostenontwikkelingen én middelen voor nieuwe ontwikkelingen binnen het sociaal domein;
•    de kapitaallasten voor uitvoering van de Investeringsagenda;
•    eenmalige middelen voor uitvoering van de Duurzaamheidsagenda (vooruitlopend op extra middelen vanuit ‘Den Haag’);
•    middelen voor de bedrijfsvoering (CAO-ontwikkeling, formatie, ICT)
•    en – in beperkte mate – middelen voor nieuwe ontwikkelingen en ‘reparaties’ in andere ‘domeinen’.
Als leidraad voor die besluitvorming werd gebruik gemaakt van de ambities die in de Kadernota zijn geformuleerd:
1.    Krimpen aan den IJssel moet een plek zijn en blijven waar jong en oud prettig en veilig kunnen wonen;
2.    Krimpen aan den IJssel moet – uiterlijk in 2050 – klimaatneutraal en gezond zijn;
3.    Krimpen aan de IJssel moet ‘duurzaam mobiel’ worden;
4.    We gaan ‘Krachtig verder’ in het sociaal domein.

Een plek waar jong en oud prettig en veilig kunnen wonen
Ook in 2022 is gewerkt aan de uitvoering van de Woonvisie 2020-2030, de Cultuurnota 2019-2022, de Evenementenvisie (2021) en het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting en Binnensport 2019-2023. In het kader van de vernieuwing van de buitensportaccommodaties is zowel bij de voetbalvereniging DCV als de hockeyclub MHCK de eerste fase afgerond.


Voor detailhandel en horeca is een nieuwe visie vastgesteld. Voor sport is een nieuwe nota in voorbereiding. 


Eind 2022 startten we ook met het maken van een nieuw integraal veiligheidsplan. Samen met inwoners, maatschappelijke partners en ketenpartners hebben we een beeld gevormd van de veiligheid binnen de gemeente.


Wonen
In 2022 zijn we gestart met de bouw van de eerste 2 appartementengebouwen (met 90 woningen) in het woningbouwproject Centrum-Zuid. In de komende jaren volgen nog 4 appartementengebouwen. In totaal realiseren we 280 woningen, waarvan 50% in de sociale huursector.


Ook namen we de ontwikkeling van diverse andere projecten ter hand. Langs de IJsseldijk (waar een Ontwikkelvisie voor is vastgesteld) hebben we belangrijke stappen gezet voor de locaties Van Duijvendijk en Kerkdreef. Ook op de KOAG-locatie, de locatie DCV Veld 4, Hof van IJssel en Crimpenersteyn is voortgang geboekt.


Voortvloeiende uit onze Woonvisie is met QuaWonen afgesproken om gezamenlijk te sturen op het met lokale voorrang adverteren van vrijkomende sociale huurwoningen (maximaal 25% is toegestaan). Daarbinnen wordt, bij specifiek daarvoor geschikte woningen, voorrang gegeven aan Krimpense jongeren. Dat is goed gelukt: uiteindelijk is 26% van de in 2022 vrijgekomen sociale huurwoningen met lokale voorrang verhuurd.


Cultuur en evenementen
Na het opheffen van de maatregelen rondom de pandemie is het culturele leven (zowel bij de professionele- als de amateurinstellingen) opgebloeid. Naast de bestaande evenementen zoals het Krimpenfestival is met de Winterfair ook een nieuw evenement tot stand gekomen. 


Onderwijshuisvesting en binnensport
We hebben in 2022 belangrijke stappen gezet. Zo hebben we het bestemmingsplan vastgesteld en de vergunning verleend voor de start van de bouw van de Groeiplaneet/Populier. Ook hebben we voorbereidingen getroffen voor de start van de bouw. 


Bij het project Octaaf / Mozaïek / gymzaal Una Corda zijn we gestart met het opstellen van een Programma van Eisen (vraagspecificatie) en hebben we een locatiestudie uitgevoerd. Voor het project Kompas / gymzaal Tuinstraat en voor sportzaal de Groenendaal zijn we de gesprekken met betrokken partijen gestart om te komen tot een projectplan. 


Verder zijn we in 2022 gestart met het voeren van gesprekken ten behoeve van de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (IHP).  De nieuwe ontwikkelingen die ontstonden sinds de start van de uitvoering van het IHP 2019 - 2023 nemen we mee in de actualisatie.


Sport
We gaven in 2022 uitvoering aan het Sportakkoord met middelen van het Rijk. De Sportnota, die is opgesteld in samenspraak met de sportaanbieders en maatschappelijke instellingen, is nog niet vastgesteld in de Raad.  In 2022 is een herstart gemaakt met het updaten van de Sportnota, zodat deze alsnog ter vaststelling aangeboden kan worden. Hierbij werden het Landelijk Sportakkoord 2.0 en de Brede Specifieke Uitkering (SPUK) voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis meegenomen. 


Met voetbalvereniging DCV zijn de gesprekken geïntensiveerd over de realisatie van een nieuwe accommodatie en is het hoofdveld van DCV omgebouwd tot kunstgrasveld (fase 1). Ook bij hockeyclub  MHCK is er een waterkunstgrasveld aangelegd (fase1). Verder zijn we verder gegaan met de uitvoering van het geüpdatete - en tot en met 2024 verlengde -  Uitvoeringsprogramma Speelruimte.


Economie 
In 2022 stelden we de detailhandels- en horecastructuurvisie vast. Hiermee kregen we duidelijkheid over de wijze waarop wij in de gemeente kijken naar de detailhandel en horeca. Detailhandel concentreren we in een hoofdstructuur, bestaande uit de winkelcentra Crimpenhof, Korf en Olm. Horeca concentreren we zoveel als mogelijk in het centrumgebied van Krimpen, globaal het gebied rondom de Crimpenhof. 


In 2022 is het concept 'Hart van Krimpen' verder uitgewerkt. Tal van activiteiten zijn, veelal op initiatief van of in samenwerking met ondernemers, georganiseerd. 


We hebben de banden met het lokale bedrijfsleven in 2022 verder verstevigd, en uitgebreid. Ook is door een externe partij een 'Bedrijvenbeurs' georganiseerd.  


In 2022 is ook het project 'Op avontuur in de techniek' weer opgepakt en gesubsidieerd. Door corona hebben deze lessen enige tijd stilgelegen. Het project voorziet in lessen van lokale technische bedrijven aan leerlingen van groep 7 van het basisonderwijs.


Veiligheid
Na de pandemie, die een groot beslag legde op de BOA-capaciteit, stond 2022 in het teken van het wederopbouwen van het team Handhaving. Inmiddels hebben we een goed toegerust en robuust team. Het team pakt de taken van toezicht en handhaving voortvarend op. Met name rond het afvalproces, APV-overtredingen en in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Wij zijn erg tevreden met deze ontwikkeling. De inzet van BOA's en toezichthouders leidt echter ook tot een forse toename van administratieve belasting van de ambtelijke organisatie (met name door de invordering en afwikkeling van bezwaarschriften). We zijn daarom kritisch aan het kijken naar  hoe we deze processen zo effectief mogelijk kunnen regelen.


Eind 2021 hebben wij ons versterkt met een functionaris die zich richt op de aanpak van ondermijnende criminaliteit. In 2022 mochten we hier al de vruchten van plukken. We werpen passende formele barrières op tegen ondermijning (zoals de inzet van BIBOB-regelgeving). Daarnaast hielden we, samen met lokale, regionale en landelijke partners, diverse (branche)controles. We constateerden we dat veel bedrijven hun zaak goed op orde hebben. Met de overige ondernemers gaan onze partners en wij  in gesprek. Dit kan voorkomen dat wij of onze partners handhavend moeten optreden. De effecten van ondermijnende criminaliteit waren ook zichtbaar binnen de gemeente. De burgemeester moest, met het oog op de handhaving van de openbare orde, verschillende keren overgaan tot bestuursrechtelijke woningsluiting.

Klimaatneutraal en gezond in 2050
In 2021 zijn drie richtinggevende visies vastgesteld. In de Duurzaamheidsagenda staan onze voornemens voor de periode 2021-2024. In regionaal verband hebben we de Regionale Energie Strategie 1.0 tot stand gebracht. En tenslotte is de Transitievisie Warmte vastgesteld.


Uitgangspunt is dat we alleen extra financiële middelen voor de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda in de begroting opnemen, indien en voor zover daar in gelijke mate extra middelen van het Rijk tegenover staan. Daar was op het moment van vaststellen van de begroting 2022-2025 nog geen zekerheid over. Daarom hebben we in eerste instantie en eenmalig een bedrag van € 359.000 ‘voorgeschoten’. 


Uiteindelijk zijn de extra middelen vanuit het rijk toch beschikbaar gekomen. We gebruiken die middelen om samen met onze inwoners en ondernemers langs vier lijnen aan duurzaamheid te werken.
1.    We zorgen ervoor dat we voorbereid zijn op klimaatverandering en we beperken overlast en schade als gevolg van klimaatverandering zoveel mogelijk.
2.    We gaan klimaatverandering tegen door de uitstoot van CO2 te verlagen. Dit doen we door de vraag naar energie te verminderen en de opwekking van energie van energie te verduurzamen.
3.    We passen het Krimpense economische systeem zodanig aan dat we reststoffen opnieuw kunnen gebruiken en grondstoffen niet uitputten.
4.    We maken duurzame keuzes die bijdragen aan de gezondheid en aan de verandering van het voedselsysteem.


We lanceerden onze nieuwe site www.krimpenduurzaam.nl en bijhorende socials. Alle informatie over duurzaam wonen, leven en werken in Krimpen aan den IJssel is op een aantrekkelijke en toegankelijk manier te vinden. Met de nieuwsbrief kan iedereen op de hoogte blijven van het duurzame nieuws.  


In 2022 werd verder besloten om het positieve resultaat over 2021 (€ 2,015 miljoen) toe te voegen aan de in te stellen bestemmingsreserve Energiearmoede. Ter uitvoering daarvan is eind 2022 het Actieplan Energiearmoede vastgesteld.

Krachtig verder in het sociaal domein
Versterken van de preventie heeft blijvende aandacht en ook dit jaar zijn op diverse onderdelen de preventieve activiteiten versterkt. Voor jeugd was er sprake van een extra inzet op het jeugdmaatschappelijk werk voor een vroege signalering van problematiek, en voor een goede aansluiting van onderwijs en zorg.  Ook was er veel aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Zo introduceerden we WIJS-bussen op de scholen. Daarnaast is er ook een convenant “ouderen in veilige handen” gesloten met betrokken netwerkpartners om ouderenmishandeling te voorkomen, tijdig te signaleren en aan te pakken. 


Onderdeel van preventie is ook de vindbaarheid van activiteiten en voorzieningen. Onze website van de KrimpenWijzer speelt hierbij een belangrijke rol. Deze site is vernieuwd zodat we de toegang en vindbaarheid van alle activiteiten binnen Krimpen aan den IJssel verbeterden.


Op basis van de bevindingen  bij project de Doornenbuurt werken we aan een notitie over wijkgericht werken. Deze notitie is gericht op een goede samenwerking tussen alle partijen, op het terrein van wonen, leefomgeving, welzijn, en zorgen en veiligheid. Deze notitie is de basis voor de verdere uitwerking van het wijkgericht werken. 


Vanuit het Rijk zijn het integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en actief leven akkoord (GALA)  geïnitieerd.  In 2022 zijn voor beide akkoorden de voorbereidingen getroffen voor het indienen van een aanvraag voor een specifieke uitkering. 

Stapsgewijs breiden we de dienstverlening vanuit de KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team uit. Vanuit de regionale jeugdhulp worden steeds meer taken overgeheveld naar lokaal.  Zo is er in de loop van 2022 gestart met de uitbreiding van de jeugd ggz. 


De pilot Welzijn op Recept is van start gegaan en succesvol verlopen. Deze pilot is inmiddels uitgebreid door heel Krimpen aan den IJssel.


In 2022 is gestart met de pilot voor 'opdracht E' van de regionale inkoop. Dit betreffen lichtere vormen van jeugd ggz en intensivering casusregie. Deze vormen van jeugdhulp zijn overgeheveld vanuit de regionale inkoop naar de lokale inkoop. Dit is medio 2022 gerealiseerd.   


De huidige maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden de zorgvraag. Zeker de effecten van corona zien we duidelijk terug. In 2021 leidde dit tot een sterke stijging. In 2022 zien we dat deze vraag afvlakt. Het is nog te vroeg om te concluderen dat we de top hebben gehad, maar de signalen wijzen er wel op dat dit het geval is. 


Veel zorgvragen hebben raakvlakken met veiligheidsaspecten. Dat komt onder andere naar voren in onze speerpunten voor 2022:
•    Voorbereiding van de oprichting van de lokale Zorg- en Veiligheidskamer.
•    De inrichting van een functie Jeugd en Veiligheid.


Tenslotte werkten we in 2022 verder aan de hersteloperatie van de Kinderopvangtoeslagenaffaire. Voor slachtoffers zetten we – naast hulpverlening en ondersteuning – ook lotgenotenbijeenkomsten in. Ook keken we in samenwerking met de slachtoffers hoe ze een nieuwe start kunnen maken.  


Eind 2022 is de doelgroep verbreed met de kinderen van de erkend gedupeerde ouders, doordat de zogenaamde kindregeling in werking trad.  De gemaakte kosten worden volledig vergoed door het Rijk. Deze hersteloperatie zal in 2023 (en verder) doorlopen.


Samen met de regio hebben we voorbereidingen getroffen voor het oprichten van een gemeenschappelijke regeling voor ‘beschermd wonen’.  Dit in het kader van de decentralisatie van beschermd wonen.


Een duurzaam mobiel Krimpen aan den IJssel
Wij richten het verkeer- en vervoersysteem in onze gemeente steeds meer in op het faciliteren van het (doorgaande) fietsverkeer. Dat is vooral zichtbaar in de fietsstraten richting Algerabrug en richting het centrum van onze gemeente. Ook is de toe- en afrit bij het Koningin Wilhelminaplein afgesloten.


Andere maatregelen (opgenomen in het Uitvoeringsplan van de Verkeer- en Vervoervisie) voeren wij uit binnen de diverse herstraatprojecten in de gemeente. Voorbeeld hiervan zijn de Fresia en de Populierenlaan die wij in het kader van ‘Langeland Next Generation’ herinrichten tot wijkontsluitingsweg. Een vergelijkbare aanpassing van de Noorderstraat is in voorbereiding.


In aanvulling op de herstraatprojecten hebben wij in 2022 nog vier projecten uit het Uitvoeringsplan van de Verkeer- en Vervoervisie in voorbereiding genomen:
•    Beperkte aanpassingen IJsseldijk (vooruitlopend op de dijkversterking);
•    Rotonde Aalberslaan/Koekoekstraat;
•    Toegankelijk maken bushaltes Stormpolder;
•    Alternatieve fietsroute Ouverturelaan.


In 2022 is de Grote Kruising weer opengesteld. In de loop van 2023 worden afrondende werkzaamheden (zoals de 'groene aankleding') uitgevoerd. Ook worden de laatste fases (aanleg fietsstraat en aanpassing Lekdijk) afgerond. 


Voor de lange termijn is het van belang dat het voorkeursalternatief voor de Algeracorridor is vastgesteld. Om de plannen uit het voorkeursalternatief te realiseren is er gezamenlijk 68 miljoen euro gereserveerd. Voor onze ‘eigen bijdrage’ van 8 miljoen hebben wij een reserve gevormd.


Gastvrije gemeente
In 2022 werd een beroep op gemeenten gedaan om bij te dragen in de opvang van zowel statushouders en gevluchte Oekraïners. Krimpen aan den IJssel heeft zich actief ingezet om voor opvangplekken te zorgen. In zeer korte tijd werden, mede door de inzet van vrijwilligers en het maatschappelijke middenveld, tijdelijke opvangplekken ingericht voor Oekraïners die hun land waren ontvlucht vanwege de oorlog die daar in februari uitbrak.


Daarnaast leidde de toestroom van asielzoekers tot een landelijk gebrek aan opvangplekken.  Krimpen aan den IJssel leverde daar begin 2022 al een bijdrage aan via een ligplaats voor een schip met asielzoekers. Sinds de zomer faciliteren wij (opnieuw) een plek in de haven, ditmaal voor het schip De Alemannia met 150 asielzoekers.


Naast het beschikbaar stellen van ligplaatsen en (tijdelijke) woonruimte wordt veel inzet gepleegd, vanuit de gemeente en door de samenleving, om het verblijf van zowel Oekraïners als asielzoekers te begeleiden.

Financieel verloop 2022

Kort voor het afronden van de begrotingsstukken 2022-2025 kwam de septembercirculaire beschikbaar. Deze bevatte een positieve ontwikkeling van de algemene uitkering en bovendien extra middelen voor uitvoering van de Jeugdwet. Hierdoor ontstond structurele ruimte om de kostenontwikkelingen binnen het sociaal domein te verwerken en om financiële ruimte te bestemmen voor het aanpakken van langlopende dossiers en nieuwe beleid. Vanwege de onzekere tijden met betrekking tot corona, (meerjarige) rijksmiddelen en kostenontwikkelingen werd een comfortabel begrotingssaldo van € 1,3 miljoen gepresenteerd. De in 2021 ingezette lijn van realistisch ramen werd in de begroting doorgezet.


Gedurende de uitvoering van de begrotingsvoornemens werd duidelijk dat de financiële ruimte steeds verder toenam. De belangrijkste oorzaak daarvoor waren de circulaires van het gemeentefonds. Zowel de mei-, september- als decembercirculaire betekenden meer financiële ruimte, waarmee in de begroting nog geen rekening kon worden gehouden. De planning- en controlcyclus en de gemeentelijke besluitvormingsprocessen bieden onvoldoende flexibiliteit om de verkregen extra middelen snel om te zetten in intensivering van beleid. Bovendien heeft Krimpen aan den IJssel net als veel gemeenten te maken met personeelsverloop en de moeilijke arbeidsmarkt waardoor plannen en projecten uit de begroting vertraging op kunnen lopen en onderuitputting tot verdere overschotten leidt.


Dit alles betekent een positief saldo over 2022 van € 8,7 miljoen. Voor een deel daarvan is al een bestemming aangekondigd. Dat betreft de vorming van een reserve voor asielopvang/spreidingswet (raadsinformatiebrief 14 februari 2023) en de middelen die via de decembercirculaire werden ontvangen voor de energietoeslag en voorbereiding specifieke uitkering (begrotingswijzing februari). Deze beide bestemmingen zijn in het raadsvoorstel bij deze jaarstukken opgenomen.


Het resterende saldo van € 6,9 miljoen betrekken wij bij de kadernota, waarin voorstellen en (financiële) uitdagingen voor de komende jaren aan de orde zijn. Het gegeven dat het een eenmalig overschot betreft maakt dat inzet voor structurele uitdagingen en wensen ingewikkeld is en slechts beperkt mogelijk kan worden gemaakt.

Financiële positie gemeente

Het weerstandsvermogen is de afgelopen jaar sterk gegroeid en geeft aan dat de financiële buffers op orde zijn. In deze jaarrekening daalt de ratio (4,51) licht ten opzichte van de vorige stand (5,01 bij de begroting 2023). Dat komt vooral door toegenomen risico’s in de grondexploitaties, zoals die bij het MeerjarenPerspectief Grondexploitaties 2023 aan de orde zijn geweest.


De uitkomst van deze jaarrekening en de vooruitzichten voor 2023 zijn financieel rooskleurig. Ook de financiële kengetallen geven aan dat Krimpen aan den IJssel financieel gezond is. De reservepositie en het weerstandsvermogen versterken dat beeld. Toch is er ook reden voor zorgen om de toekomst, gelet op het uitblijven van een structurele oplossing voor de financiering van decentrale overheden. Vooralsnog dreigen daardoor grote tekorten vanaf 2026. Daarnaast verliezen we niet uit het oog dat veel ontwikkelingen in de wereld om ons heen van (grote) invloed zijn op de gemeentefinanciën. De financiële ruimte voor structureel doorpakken is daardoor zeer beperkt.

Leeswijzer

Deze jaarstukken worden gepubliceerd via de begrotingsapp van Pepperflow. Daardoor is de layout anders dan de begroting 2022. De indeling en inhoud sluiten echter wel aan bij de begroting, zoals is voorgeschreven. 


In het jaarverslag treft u zoals gebruikelijk de programma’s aan, met een toelichting op de realisatie in 2021. 


De indeling per programma verschilt zoals gebruikelijk enigszins van de begroting. Ieder programma begint met een programmabrede hoofdambitie, waarna kort wordt ingegaan op ‘wat is er bereikt’. 


Omdat in het jaarverslag verantwoording wordt afgelegd is een ‘stoplicht’-model opgenomen voor de speerpunten. Uitgangspunt is dat speerpunten die zijn uitgevoerd en dus groen gekleurd, niet meer worden toegelicht tenzij daar een reden voor is. Bij geel (nog niet gereed) of rood (niet uitgevoerd) is uiteraard altijd een toelichting opgenomen. 


Onder de noemer ‘wat is er gebeurd’ wordt meer concreet ingegaan op de belangrijkste gebeurtenissen in 2022. 


De onderdelen met betrekking tot beleid en afspraken en het afleggen van verantwoording zijn overwegend gelijk aan de begroting. 


Onder ‘Wat heeft het gekost’ zijn naast de baten en lasten per beleidsthema extra tabellen opgenomen. Deze bevatten de incidentele posten, investeringen en de verschillenanalyse. Bij de tabellen over investeringen hoort de kanttekening dat niet alle beschikbaar gestelde bedragen direct worden uitgegeven omdat de actuele noodzaak soms leidt tot uitstel en herplanning.


Als laatste onderdeel zijn op de programma’s de indicatoren opgenomen. Hiervoor zijn de lokale indicatoren gebruikt zoals die in juni 2022 door de raad zijn vastgesteld. Daarmee is de lijst van lokale indicatoren niet volledig gelijk aan de begroting.


In het jaarverslag treft u de meest actuele cijfers per indicator aan. In een aantal gevallen betekent dit dat in deze jaarrekening geen nieuwe actuele cijfers kunnen worden getoond. 


Ook de paragrafen zijn in het jaarverslag opgenomen. Ten opzichte van de begroting is een paragraaf toegevoegd: Paragraaf I – Wet open overheid. Deze zogenaamde Openbaarheidsparagraaf is met ingang van dit jaarverslag voorgeschreven op grond van de Wet open overheid (Woo).


De jaarrekening gaat meer cijfermatig in op de resultaten. Dit onderdeel bevat onder meer de balans met toelichting, nadere financiële informatie op programmaniveau en de verschillenanalyse per programma. De jaarrekening is het deel van deze stukken dat door de accountant is beoordeeld.


Ten slotte melden wij nog dat alle bedragen zijn weergegeven in duizendtallen. Hierdoor is soms sprake van afrondingsverschillen.