Programma 7 Dienstverlening

Hoofdambitie

In Krimpen aan den IJssel staat inwoners- en ondernemersgemak voorop. Daarom werken we samen aan een goede georganiseerde dienstverlening voor iedereen. Dit betekent digitale (zelf-)service waar het kan (24 uur per dag, 7 dagen in de week) en persoonlijk contact waar het past. Standaard waar het kan, maatwerk waar het beter is. We verrassen inwoners en ondernemers positief en overtreffen verwachtingen waar mogelijk. We leveren kwaliteit, komen onze afspraken na en schrappen onnodige regels. We zien ieder contact met een inwoner of ondernemer als een kans en maken het verschil in hoe wij hen behandelen.

Wat is er gebeurd?

Dienstverlening

Dienstverlening
Het afgelopen jaar breidden we  onze digitale dienstverlening uit met een aantal diensten. We voerden daarbij continu klanttevredenheidsonderzoek uit onder onze inwoners. Ook de kwaliteit van de fysieke dienstverlening aan onze loketten namen we daarin mee.

We staan aan de vooravond van de invoering van de Wet Modernisering Elektronisch  Bestuurlijk Verkeer (WMEBV).  Deze wet geeft inwoners en ondernemers het recht digitaal zaken met onze gemeente te doen. Om ons vanaf het begin goed voor te bereiden op deze wet namen we deel aan een pilot van de VNG. Hierin werden de gevolgen van de wet voor onze gemeenten in kaart gebracht. 

In 2022 startten we ook met de aanbesteding voor onze nieuwe telefooncentrale. Deze geeft meer mogelijkheden waardoor onze bereikbaarheid zal verbeteren.

Tot slot is een goede ontvangst van onze gasten belangrijk voor ons. Daarom hebben we voorbereidingen getroffen om de host een meer markante plek in de hal van het raadhuis te geven, zodat deze beter zichtbaar is. Een nieuwe 'aanlandplek' hoort hierbij.  Ook is in de hal, bij wijze van proef,  een pasfotocabine geplaatst om onze inwoners nog beter van dienst te kunnen zijn.

Wet open overheid
Afgelopen jaar is de Wet open Overheid in werking getreden. Het doel hiervan is om overheden en semi-overheden meer open en transparant te maken.  We hebben een ambitie benoemd, waarover u via een RIB bent geïnformeerd en we hebben de eerste fase van de implementatie afgerond.

In deze fase maakten we het voor de inwoners eenvoudig om een Woo-verzoek digitaal in te indienen. Daarnaast stelden we een contactfunctionaris aan om inwoners wegwijs te maken in het complexe informatielandschap van de gemeente. Verder maakten we een impactanalyse waarbij we in beeld brachten wat er moet gebeuren om de Woo op langere termijn goed in te voeren. De ambtelijke organisatie namen we daarin mee en tot op heden zijn de binnengekomen Woo-verzoeken binnen de wettelijke termijn afgehandeld.

In de tweede fase ligt de focus vooral op actieve openbaarheid. Het gaat erom dat we informatie uit onszelf openbaar maken op een digitaal platform. Dit is vooral een informatievraagstuk, waarbij we ook onze informatiehuishouding op orde moeten brengen. Daarom hebben we het  afgelopen jaar team Dienstverlening uitgebreid met een informatieprofessional. Ook is een scan voor onze gehele informatiehuishouding in voorbereiding.

 

Afvalinzameling

De inzameling van afval en grondstoffen is conform dienstverleningsovereenkomst uitgevoerd. Wij hebben het afvalbedrijf Cyclus regelmatig gesproken op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Daarnaast is ook het contact met andere gemeenten in Cyclus-verband waardevol. We werkten aan een efficiënte inzameling en goede service aan onze inwoners. In 2022 zijn we gestart met de mobiele milieustraat bij de markt. Een mooie aanvulling op de service die we bieden aan onze inwoners!

Voor de verschillende activiteiten en bijzonderheden verwijzen wij naar de raadsinformatiebrief ‘stand van zaken afvalinzameling en - beheer 2022’.  Helaas was het ook nodig om - bij verkeerd aanbieden van afval - in te zetten op handhaving. Deze aanpak werpt zijn vruchten af, want er zijn gelukkig minder bijplaatsingen. 

Zoals u weet is nieuw beleid in voorbereiding. Mede op basis van de uitkomsten van het rekenkameronderzoek is een plan van aanpak opgesteld. Ook zijn mogelijke scenario’s uitgewerkt. Deze zijn met een raadsinformatiebrief in maart 2022 aan u toegezonden. 

Wat betreft de realisatie van onze doelstelling en ambities is er nog wel werk aan de winkel. De kwaliteit van de ingezamelde stromen is over het algemeen wel goed (met uitzondering van GFT bij hoogbouw), maar er zitten nog veel te veel grondstoffen in het restafval. Dat kan en moet anders, want het zijn ‘dure’ kilo’s. De totale hoeveelheid restafval per inwoner is weliswaar iets afgenomen ten opzichte van het jaar 2021, maar toen was er veel meer restafval dan gebruikelijk vanwege corona.

Sorteeranalyses in 2022 hebben aangetoond dat er bij laag- en hoogbouw winst is te behalen. Met communicatiecampagnes en initiatieven als de mobiele milieustraat hebben we hier al op ingezet, maar we gaan graag met u het gesprek aan hoe we dit kunnen optimaliseren samen met onze inwoners.

Begraven

In 2022 zijn er op begraafplaats Waalhoven graven geruimd in voorbereiding op de ophoging van de begraafplaats (fase 2). Het ophogen en opnieuw bestraten van fase 2 is grotendeels in 2022 uitgevoerd. Het werk wordt in het eerste kwartaal van 2023 afgerond met onder andere het aanbrengen van nieuwe hagen en andere beplanting.  In 2022 zijn er 11 begrafenissen geweest op begraafplaats IJsseldijk en 141 op begraafplaats Waalhoven (in totaal 1 meer dan in 2021).

Meldingen openbare ruimte

Meldingen zijn belangrijk om de openbare ruimte schoon, heel en veilig te houden. Inwoners kunnen op verschillende manieren meldingen doorgeven, bijvoorbeeld telefonisch of via de app. Jaarlijks informeren wij de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief over de meldingen en kwaliteit van de openbare ruimte. Hierin staat onder andere het aantal meldingen per categorie benoemd . Ook maken we inzichtelijk via welke kanalen inwoners hun melding doorgeven. 

Wat willen we bereiken

Afvalinzameling

Speerpunten

Begraven

Speerpunten

Dienstverlening

Speerpunten

Informatiebeheer/archief

Speerpunten

Vastgoed

Speerpunten

Hoe en wanneer leggen we verantwoording af?

•  Klanttevredenheidsonderzoek
•  Kwaliteitsmonitor
•  Burgerpeiling 
•  Jaarlijkse KPI- rapportage

Wat heeft het gekost?

Dienstverlening Begroting 2022 Begroting na wijziging Rekening 2022
Lasten
Dienstverlening 11.045 10.987 11.092
Totaal lasten 11.045 10.987 11.092
Baten
Dienstverlening 12.400 12.539 12.506
Totaal baten 12.400 12.539 12.506
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten 1.356 1.552 1.414
Resultaatbestemming -312 -541 -205
Gerealiseerd resultaat 1.043 1.012 1.209
Investeringen Begroot t/m 2022 Rekening 2022 Geboekt t/m 2022
Programma 7 Dienstverlening
Kosten riolering - voorziening 8.889 2.682 4.383
Kosten riolering - klimaatadaptatie 4.093 1.934 3.535
Ruimen en ophogen begraafplaats Waalhoven - fase 2 593 327 327
Wijziging afvalinzameling hoogbouw/dijklinten 90 51 96
Aanpak hondenpoep 50 5 23
Onderhoud vastgoed; niet sportaccommodaties 205 115 132
Onderhoud vastgoed; sport(velden) en -accomm. 138 42 108
Totaal 14.058 5.155 8.604
Incidentele posten Lasten 2022 Baten 2022 Reserve-mutaties
Programma 7 Dienstverlening
TVS 2022 35 35
Totaal 35 35

Verschillenanalyse per programma

Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000 Afwijking x € 1.000 Voordeel / nadeel
Lasten Programma 7 Dienstverlening
Dienstverlening Hogere verwerkingskosten van afval (Cyclus) € 43.000 door meer hoeveelheden van diverse fracties, zoals papier, glas en ijzer. Er was eveneens sprake van een hogere jaarlast van € 49.000 die wordt gecompenseerd door terugontvangsten. Daarnaast waren er hogere kosten voor zwerfafval a € 18.000. -105 nadeel
Baten Programma 7 Dienstverlening
Dienstverlening -33 nadeel

Indicatoren

Basisset indicatoren programma 7 Dienstverlening Jaarrekening 2022 Jaartal Begroting 2022 Jaartal Bron
Omvang huishoudelijk restafval in kg per inwoner 168 kg 2022 175 kg 2020 Cyclus
Lokale indicatoren programma 7 Dienstverlening Jaarrekening 2022 Jaartal Begroting 2022 Jaartal Bron
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de dienstverlening van de gemeente 6,79 2021 6,84 2018 Burgerpeiling
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de digitale dienstverlening van de gemeente 6,89 2021 7,04 2018 Burgerpeiling