Programma 1 Bestuur

Hoofdambitie

De samenleving wordt steeds complexer. Ze verandert in een netwerk waarin de overheid en de gemeente niet langer vanzelfsprekend de regie voeren. Steeds vaker nemen inwoners, bedrijven, non-profit organisaties en professionals het initiatief en vragen de gemeente of zij hier aan willen bijdragen. 

De gemeente Krimpen aan den IJssel moet daarom wendbaarder worden. Ze moet sneller kunnen én durven handelen. De gemeente wil in de eerste plaats gemakkelijk toegankelijk zijn. De bestuurders vullen dat bijvoorbeeld in door als wijkwethouder in hun wijk aanwezig te zijn. Hierdoor zijn ze een aanspreekpunt voor inwoners en kunnen ze actief aan de slag met meldingen. 

In de tweede plaats wil de gemeente de inwoners, ondernemers en professionals optimaal betrekken bij belangrijke politieke en bestuurlijke zaken. En hen meer ruimte geven om vanuit hun eigen creativiteit een bijdrage aan de Krimpense gemeenschap te leveren.

Wat is er gebeurd?

Bestuur

Ook in 2022 stonden we als gemeente midden in de samenleving. Dichtbij inwoners en en ondernemers voeren we  een grote diversiteit aan overheidstaken uit.  Daarnaast hadden we dit jaar veel te doen bij een aantal grote kwesties.

Oorlog in Oekraïne
Als gevolg van de oorlog zochten én zoeken veel Oekraïners hun toevlucht in onder andere Nederland.  Ook Krimpen aan den IJssel doet er alles aan om deze vluchtelingen zo goed mogelijk op te vangen. Daarbij stonden we voor grote uitdagingen. In nog geen 2 weken tijd verbouwden lokale ondernemers de oude muziekschool. Hierdoor konden begin maart al de eerste Oekraïners een nieuwe thuis krijgen. Ook het maatschappelijk middenveld dacht mee. Zo opende de scouting haar deuren en konden in hun clubhuis langer dan een half jaar een aantal Oekraïense gezinnen wonen. Ook werden er Oekraïners door Krimpense gastgezinnen opgevangen. Samen met een aantal ambtenaren en een hele grote groep vrijwilligers begeleiden we deze kwetsbare groep. 

Nasleep corona
De coronacrisis was in 2022 nog voelbaar in alle onderdelen van de samenleving. We gingen  van een 'intelligente lockdown' naar een 'intelligent herstel'. De coronacrisis  stak een stok tussen de wielen van de Nederlandse economie, waardoor een scala van overheidstegemoetkomingen onvermijdelijk werd. Ook bracht de crisis in de samenleving grote maatschappelijke verschillen aan het licht, die tot spanningen leidden. 

Het vertrouwen in de lokale overheid nam in 2022 af. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen was dit jaar lager dan ooit. Dit is zorgwekkend voor de legitimiteit van het gemeentelijk bestuur. Verkiezingen zijn namelijk het belangrijkste middel om het bestuur verantwoordelijk en representatief te maken. Wat zegt het over de representativiteit van het gemeentelijk bestuur als de inwoner steeds minder zijn stem uitbrengt? En hoe kunnen inwoners hun gemeente vertrouwen wanneer het gemeentelijk bestuur onvoldoende representatief is? Dit lijkt een neerwaartse spiraal. Aan ons dus de dure opdracht om er alles aan te doen om de relatie met de inwoners te verbeteren.

Enorme toename van vluchtelingen
In 2022 had de gemeente Krimpen aan den IJssel 150 vluchtelingen te gast . Door een groot tekort aan huisvesting voor statushouders (asielzoekers met een vergunning voor verblijf), zitten de AZC ’s overvol en kunnen nieuwe vluchtelingen niet  worden opvangen. Steeds meer gemeenten bieden op dit moment hulp om dit nijpende tekort aan opvangplekken te overbruggen. De Veiligheidsregio Regio Rijnmond (VRR) vroeg ook onze gemeente om een steentje bij te dragen. Na de zomer zijn daarom tijdelijk 150 vluchtelingen te gast op het schip Alemannia in de Sliksloothaven.  We hadden met de binnenvaartschippers afgesproken dat het schip op 15 december vertrekt. Het schip heeft daarom tijdelijk in Hellevoetsluis gelegen en is op 16 januari weer terug gekomen naar Krimpen.  Daarmee maakten we ruimte voor de schippers, zodat zij tijdens de feestdagen hier met hun schip konden liggen. 

Stijgende prijzen 
Een groeiende groep Krimpenaren had in  2022 moeite met het betalen van hun energierekening. Stijgende prijzen kunnen voor bewoners met weinig financiële ruimte snel tot (extra) armoede leiden. Daarom kwam het college eind november met een actieplan tegen energiearmoede. 

Extra geld voor aanpakken energiearmoede
In juli bestemde de gemeenteraad € 2,015 miljoen voor de aanpak van energiearmoede. Het actieplan dat nu klaarligt, moet met ongeveer € 1 miljoen hiervan betaald worden. Voor de rest van het bedrag maakt het college nog verdiepende plannen. Samen met de organisaties die werken aan armoedebestrijding. Zo kan maatwerk geleverd worden aan groepen die dat nodig hebben.

Het geld komt bovenop het bedrag dat het Rijk beschikbaar stelt voor de energietoeslag van € 1300, dit jaar en komend jaar. Die kan elk huishouden dat 120% van het minimum verdient aanvragen. In Krimpen heeft 90% van de huishoudens die daar recht op hebben, dat dit jaar al gedaan.

Wat willen we bereiken

Bestuur

Speerpunten

Hoe en wanneer leggen we verantwoording af?

•  Burgerpeiling
     o  Relatie inwoner en gemeente.
•  Verkiezingen
     o  Via centraal stembureau (gemeenteraadsverkiezing)

Wat heeft het gekost?

Bestuur Begroting 2022 Begroting na wijziging Rekening 2022
Lasten
Bestuur 1.974 2.134 1.943
Middelen 343 356 333
Totaal lasten 2.317 2.491 2.276
Baten
Bestuur
Middelen
Totaal baten
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -2.317 -2.491 -2.276
Resultaatbestemming 15 15
Gerealiseerd resultaat -2.317 -2.476 -2.261

Verschillenanalyse per programma

Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000 Afwijking x € 1.000 Voordeel / nadeel
Lasten Programma 1 Bestuur
Bestuur Voornamelijk als gevolg van een afrekening van de loonbelasting WKR-regeling en de onttrekking uit de voorziening pensioenen wethouders is een voordeel ontstaan van zo'n € 178.000 en daarnaast zijn de WOZ en BAG-kosten en de heffingskosten OZB bij elkaar zo'n € 20.000 lager dan geraamd. 191 voordeel
Middelen 23 voordeel
Baten Programma 1 Bestuur
Bestuur
Middelen

Indicatoren

Lokale indicatoren programma 1 Bestuur Jaarrekening 2022 Jaartal Begroting 2022 Jaartal Bron
% inwoners dat veel vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd 23% 2021 34% 2018 Burgerpeiling
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de samenwerking met inwoners en organisaties en de mate waarin zij worden betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van beleid 5,88 2021 6,05 2018 Burgerpeiling