Verschillenanalyse jaarrekening

Verschillenanalyse

Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000 Afwijking x € 1.000 Voordeel / nadeel
Lasten Programma 1 Bestuur
Bestuur Voornamelijk als gevolg van een afrekening van de loonbelasting WKR-regeling en de onttrekking uit de voorziening pensioenen wethouders is een voordeel ontstaan van zo'n € 178.000 en daarnaast zijn de WOZ en BAG-kosten en de heffingskosten OZB bij elkaar zo'n € 20.000 lager dan geraamd. 191 voordeel
Middelen 23 voordeel
Baten Programma 1 Bestuur
Bestuur
Middelen
Lasten Programma 2 Woon- en leefomgeving
Veiligheid We hebben de lasten voor de noodopvang voor de Oekraïners gelijkgesteld aan de normvergoeding. In de praktijk hebben we minder kosten gemaakt, daarom voorstel voor dotatie in bestemmingsreserve Opvang Ontheemden / Asielzoekers. 1.063 voordeel
Duurzaamheid -43 nadeel
Mobiliteit en bereikbaarheid -26 nadeel
Beheer en onderhoud 38 voordeel
Ruimtelijke ontwikkeling Het verloop van projecten en het activeren van saldi naar de balans leidt tot verschillen op dit programma, die worden gecompenseerd door reservemutaties en/of baten op het programma. De belangrijkste is het vrijvallen van de verliesvoorziening voor Centrum-Zuid van ruim € 1 miljoen. 925 voordeel
Baten Programma 2 Woon- en leefomgeving
Veiligheid Terugontvangsten ivm Corona vaccinatielocatie. Hogere normvergoeding voor de opvang van Oekraïners dan berekend. 84 voordeel
Duurzaamheid Ministerie van BZK heeft de totale middelen voor de aanpak van energiearmoede (periode van 2022 tot en met 2023) in 2022 beschikbaar gesteld. In dat jaar is er slechts een deel van besteed, de rest van de middelen zal in 2023 worden ingezet. De middelen staan op de tussenrekening en zullen binnenkort in de begroting 2023 worden opgenomen. -370 nadeel
Mobiliteit en bereikbaarheid -3 nadeel
Beheer en onderhoud 42 voordeel
Ruimtelijke ontwikkeling Zie de verklaring bij de lasten van dit beleidsthema. -182 nadeel
Lasten Programma 3 Samenleven
Jeugd -31 nadeel
Maatschappelijke ondersteuning Er is sprake van een voordeel van 56.000 op OV 67+. Dit overschot is grotendeels veroorzaakt doordat een balanspost uit 2021 (41.237) is komen vrij te vallen. Uiteindelijke gebruik in 2021 was laag vanwege Corona waardoor de aangemaakte verplichting te ruim is gebleken. Ook in 2022 is er vanwege corona nog sprake van onderuitnutting. 74 voordeel
In 2020 en 2021 heeft Trouw aan Oranje de erkenningssubsidie terug betaald ivm Corona. Dit zorgt voor een voordeel van 17.000.
Recreatie en evenementen 24 voordeel
Sport In de loop van het jaar zijn kosten geraamd voor corona, maar uiteindelijk is hiervan € 27.000 minder uitgegeven. Daarnaast is als gevolg van de afrekening van de SPUK-sport bijdrage 2021 en de voorlopige bijdrage 2022 het budgetsubsidie voor SynerKri € 25.000 lager dan geraamd. 51 voordeel
Cultuur 29 voordeel
Wonen 6 voordeel
Economie Voor de grondexploitatie Stormpolderdijk was in het MPG 2022 een worst case scenario opgenomen waarin de gehele ontwikkeling in 2022 werd beëindigd. De bijbehorende afwikkeling van baten en lasten werd op dit beleidsthema geraamd. Inmiddels is meer duidelijk over het vervolgtraject en kan met een meer realistisch scenario worden gerekend. 3.419 voordeel
Baten Programma 3 Samenleven
Jeugd Het voordeel wordt met name veroorzaakt door het feit dat de vaststellingsbeschikking Onderwijsachterstandenbeleid 2021 72.000 voordelig uit is gevallen. Aangezien wij deze beschikking pas op 10 januari 2023 hebben ontvangen is dit niet meer in de begroting verwerkt. 84 voordeel
Maatschappelijke ondersteuning -5 nadeel
Recreatie en evenementen 2 voordeel
Sport 16 voordeel
Cultuur -12 nadeel
Wonen
Economie Zie de verklaring bij de lasten van dit beleidsthema. -3.453 nadeel
Lasten programma 4 Preventie
Jeugd De vaststelling van de budgetsubsidie 2021 aan Synerkri heeft laat in 2022 plaatsgevonden, waardoor de begroting niet meer kon worden bijgesteld. Dit zorgt voor € 21.000 voordeel. 75 voordeel
In 2022 is bij opvoedondersteuning Jeugd voor het eerst afgerekend obv nieuwe inkoopcontracten voor inzet in KW/ KST. Hierin bleek dat de werkelijke inzet lager is geweest, de kosten zijn € 37.000 lager.
Verder is het beschikbare subsidiebudget 2022 niet volledig ingezet
Maatschappelijke ondersteuning 24 voordeel
Volksgezondheid 26 voordeel
Baten programma 4 Preventie
Jeugd -6 nadeel
Maatschappelijke ondersteuning
Volksgezondheid 30 voordeel
Lasten programma 5 Basishulp
Jeugd 31 voordeel
Maatschappelijke ondersteuning Op casusregie Wmo is sprake van een onderbesteding van € 121.000 op basis van bovengenoemde verklaring bij beleidsthema Jeugd. 134 voordeel
Baten programma 5 Basishulp
Jeugd
Maatschappelijke ondersteuning
Lasten Programma 6 Individuele hulp
Jeugd -7 nadeel
Maatschappelijke ondersteuning Bij maatschappelijke ondersteuning is sprake van een onderbesteding van € 184.000 op de wmo begeleiding, doordat de begroting mede was gebaseerd op de hogere realisatie bij de jaarrekening 2021, maar de werkelijke kosten in 2022 lager zijn. 153 voordeel
Werk De afrekening 2021 van Promen heeft gezorgd voor een voordeel van 20.000. 111 voordeel
Op basis van de conceptjaarrekening 2022 van Promen vindt nog een verrekening plaats met onze gemeente van 67.000.
In verband met verlegde BTW hebben wij een bedrag van 12.000 terugontvangen.
Het budget voor subsidies is niet volledig ingezet wat zorgt voor 9.000 voordeel.
Inkomen Als gevolg van corona is een onverwachte instroom in de BBZ ontstaan, waardoor de uitgaven fors hoger uitvallen dan voorgaande jaren. Er is sprake van een nadeel van € 175.000. -211 nadeel
De afwikkeling van de debiteurenpositie van sociale zaken alsmede de storting in de voorziening dubieuze debiteuren zorgt voor een nadeel van € 75.000.
Uit de jaarrekening 2022 van de GR IJsselgemeenten blijkt dat er nog een bedrag van € 50.000 wordt verrekend met onze gemeente. Dit is een voordeel voor ons.
Minima Als gevolg van het ruimhartig compenseren inzake de kinderopvangtoeslagaffaire is er 99.000 meer uitgegeven dan begroot. -73 nadeel
Bij kosten van de bijzondere bijstand zijn lager uitgevallen dan in het bestedingsplan was geprognosticeerd, wat een voordeel van 22.000 oplevert.
Baten Programma 6 Individuele hulp
Jeugd -11 nadeel
Maatschappelijke ondersteuning 27 voordeel
Werk Bij het opstellen van de decemberwijziging werd ingeschat dat wij in 2022 slechts 27.000 zouden uitgeven van de specifieke uitkering voor de nieuwe wet inburgering van totaal 177.000. Het blijkt echter dat wij 139.000 hebben uitgegeven, waardoor wij een groter deel van de specifieke uitkering 2022 kunnen inzetten en er sprake is van een voordeel van 112.000 (139.000 -/- 27.000). (NB. het restant van 150.000 van de specifieke uitkering 2022 (177.000 -/- 27.000) is in de decemberwijziging begrotingstechnisch overgeheveld naar 2023. Er is echter 38.000 over in 2022 om mee te nemen naar 2023 in plaats van 150.000. Daarom wordt in 2023 nog een budgetneutrale wijziging gemaakt) 112 voordeel
Inkomen 15 voordeel
Minima In de begroting waren we voor de kinderopvangtoeslagaffaire voorzichtigheidshalve uitgegaan van gelijke verwachte inkomsten voor de kinderopvangtoeslagaffaire van 410.000, aan de op dat moment verwachte uitgaven (budget neutraal). We schieten immers alles voor en krijgen pas een vergoeding na vaststelling van onze SISA-verklaring bij de jaarrekening door het Rijk. Uit de SISA verantwoording bij de jaarrekening blijkt dat wij over 2022 rekening kunnen houden met een bedrag van 585.000, gelijk aan de werkelijke totale uitgaven 2022, waardoor we aanvullend een nog te ontvangen bedrag kunnen opnemen van 175.000. 173 voordeel
Lasten Programma 7 Dienstverlening
Dienstverlening Hogere verwerkingskosten van afval (Cyclus) € 43.000 door meer hoeveelheden van diverse fracties, zoals papier, glas en ijzer. Er was eveneens sprake van een hogere jaarlast van € 49.000 die wordt gecompenseerd door terugontvangsten. Daarnaast waren er hogere kosten voor zwerfafval a € 18.000. -105 nadeel
Baten Programma 7 Dienstverlening
Dienstverlening -33 nadeel
Lasten Overhead
Overhead Op de urenverdeling is € 220.000 kostenoverschrijding ontstaan door minder gemaakte uren op investeringen en grondexploitaties dan begroot. -345 nadeel
Afrekening uitvoeringskosten GR Ijsselgemeenten zorgt voor een nadeel van € 127.000 voor het onderdeel ICT.
Baten Overhead
Overhead 30 voordeel
Lasten Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Algemene middelen -2 nadeel
Onvoorzien
Vennootschapsbelasting 2 voordeel
Baten Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Algemene middelen Via de decembercirculaire is een hoger bedrag uit het gemeentefonds ontvangen, voor onder meer de energietoeslag 2023 en aanpassing van maatstaven. Daarnaast is voor een aantal onderwerpen extra geld ontvangen. Zie ook de raadsinformatiebrief van 1 februari 2023. 833 voordeel
Lasten Reservemutaties
Reservemutaties Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt door reservemutaties die samenhangen met grondexploitaties (zie ook programma 2). Daarnaast zijn verschillen ontstaan door herrekening van de mutaties in de egalisatiereserves. De vorming van de kapitaallastenreserve voor klimaatadaptieve maatregelen in Oud Krimpen (€ 434.000) betreft zowel de baten als de lasten. -1.332 nadeel
Baten Reservemutaties
Reservemutaties Dit voordeel betreft de herrekening van mutaties in egalisatiereserves en de vorming van de kapitaallastenreserve Oud-Krimpen (zie lasten). 843 voordeel