Incidenteel / structureel

Incidentele baten en lasten

Incidentele posten Lasten 2022 Baten 2022 Reserve-mutaties Toelichting
Totaal programma 1 Bestuur
Energiebesparende maatregelen 68 460 Looptijd regeling is twee jaar
RREW (Regeling reductie energiegebruik woningen) 91 91 Looptijd regeling is twee jaar
Geluidswerende maatregelen Ouverturelaan 38 38 Eenmalige bijdragen aan inwoners
Corona vaccinatie locatie 30 Alle coronagerelateerde baten en lasten zijn incidenteel
Asielschip 363 363 De noodopvang van asielzoekers is tijdelijk
Opvang ontheemde Oekraïne (incl. leefgeld) 1.220 2.406 De opvang van Oekraïners heeft een tijdelijk karakter
Opvang ontheemde Oekraïne - transitiekosten 827 827 De opvang van Oekraïners heeft een tijdelijk karakter
Totaal programma 2 Woon- en leefomgeving 2.607 4.176 38
Winkelcentra / -strips (coronamiddelen) 20 Alle coronagerelateerde baten en lasten zijn incidenteel
Coronatoegangsbewijs 67 67 Alle coronagerelateerde baten en lasten zijn incidenteel
Totaal programma 3 Samenleven 87 67
Totaal programma 4 Preventie
Totaal programma 5 Basishulp
Inzet transformatiegelden 2021 Rotterdam 25 25 Betreft verrekening van voorgaande jaren
KOTA verantwoording 2022 585 585 KOTA baten en lasten zijn vooralsnog incidenteel vanwege de aanvankelijk verwachte looptijd van het project
Eindafrekening vlaktaks voorgaande jaren in verband met afschaffing vlaktakssystematiek GRJR per 01-01-2023 -1.264 Dit is een eindafrekening van voorgaande jaren.
Afwikkeling TOZO 2022 -84 Alle coronagerelateerde baten en lasten zijn incidenteel
Energietoeslag 2022 1.675 De energietoeslag betreft uitsluitend 2022 en 2023
Totaal programma 6 Individuele hulp 937 609
TVS 2022 35 35 Tegemoetkoming verhuurders sportaccomodatie COVID19
Totaal programma 7 Dienstverlening 35 35
Energietoeslag 2022 1.457 De bedragen die via de algemene uitkering worden ontvangen vanwege de energietoeslag zijn incidenteel omdat de regeling alleen 2022 en 2023 betreft
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.457
Verkoop Stormsweg 9 1.380 Verkoop gebouw Stormsweg 9
Afkoop Raadhuisplein 4 1.236 1.236 Afkoop contract rabobank Raadhuisplein 4
Totaal Overhead 2.616 1.236
Totaal incidenteel 3.666 8.961 1.274

Structurele begrotingsruimte

Het verloop van de (structurele) begrotingsruimte in 2022 was als volgt:

Structurele begrotingsruimte Begroting 2022
Structureel saldo primitieve begroting 1.244
Begrotingswijziging 16 december 2021 - 66
Begrotingswijziging februari - 149
Begrotingswijziging april - 68
Begrotingswijziging 23 juni - 174
Begrotingswijziging 22 september 1.684
Begrotingswijziging december 3.269
Structureel saldo begroting 2022 5.740

Structurele reservemutaties

PRG Structurele reservemutaties Reserve Begroting Jaarrekening
2022 2022
2 Mutaties investeringen MN Afschrijvingen MN 1.607 1.692
3 Mutaties investeringen MN Afschrijvingen MN 27 29
Onttrekking overrente Overrente -236 -236
Totaal structurele reservemutaties 1.398 1.485