Algemene dekkingsmiddelen, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Inleiding

In dit hoofdstuk zetten we de algemene dekkingsmiddelen, de heffing voor de vennootschapsbelasting en de post onvoorzien op een rij. Er bestaat een onderscheid tussen algemene en specifieke dekkingsmiddelen. De algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die vrij zijn aan te wenden. De besteding van deze inkomsten is niet aan een bepaald programma gebonden. De algemene dekkingsmiddelen vormen de financiële dekking van de negatieve financiële saldi van de programma’s. De algemene dekkingsmiddelen beslaan voor meer dan de helft van de totale baten van de gemeente en de belangrijkste daarvan zijn:

  • uitkering uit het Gemeentefonds
  • inkomsten uit de onroerendezaakbelastingen (OZB)
  • inkomsten uit beleggingen

De uitkering uit het Gemeentefonds is de grootste bron van gemeentelijke inkomsten. Eigen inkomsten als de OZB vormen slechts een beperkt deel van de totale baten.

Algemene dekkingsmiddelen

In de rekening zijn de volgende algemene dekkingsmiddelen opgenomen:

Algemene dekkingsmiddelen Begroting 2022 Begroting na wijziging Rekening 2022
Lokale heffingen
OZB gebruikers 948 940 929
OZB eigenaren 5.054 5.054 5.066
Algemene uitkering 50.772 54.762 55.567
Dividend 108 158 158
Deelnemingen
Saldo van de financieringsfunctie 90 159 178
Overige algemene dekkingsmiddelen -29 -55 -49
Vennootschapsbelasting -4 -4 -2
Algemene dekkingsmiddelen 56.940 61.015 61.847
Incidentele posten Lasten 2022 Baten 2022 Reserve-mutaties
Algemene dekkingsmiddelen
Energietoeslag 2022 1.457
Totaal 1.457

Lokale heffingen

Voor een uitgebreidere toelichting en overzicht op de lokale heffingen verwijzen we naar paragraaf A. Lokale Heffingen.

Uitkering Gemeentefonds

De gemeente Krimpen ontving in het uitkeringsjaar 2022 in totaal een bedrag van € 55,6 miljoen aan uitkeringen uit het Gemeentefonds. Dit bedrag bestaat uit de uitkering voor het jaar 2022 (€ 50,8 miljoen), de integratie uitkeringen voor participatie en voogdij 18+ (€ 3,4 miljoen) en een aantal overige decentralisatie- en integratie uitkeringen (€ 1,3 miljoen). 

Inkomsten van het Rijk op basis van Specifieke Uitkeringen worden verantwoord in het betreffende programma. 

Dividenden

De dividenden worden ontvangen van Stedin (€ 83.000) en de BNG (€ 75.000).  Het dividend van Stedin betreft voor € 78.000  het verwachte dividend over 2022 vanwege de cumulatief preferente aandelen. Het dividend van de BNG heeft volledig betrekking op in 2022 uitgekeerd dividend over het boekjaar 2021.

Saldo van de financieringsfunctie

Dit betreft het saldo van het taakveld treasury/kortlopende financiering. Door de verplichte toerekening van de rente aan programma’s ontstaat jaarlijks een saldo. In paragraaf D Financiering wordt dit nader toegelicht.

Vennootschapsbelasting (vpb)

De Belastingdienst is van mening, dat de reclameopbrengsten bij abri’s en aan lantaarnpalen een ondernemersactiviteit is en als zodanig onder de vpb valt. Gelet op de voor Krimpen geringe (financiële) impact ligt het niet voor de hand hiertegen een procedure op te starten.  Net als in voorgaande jaren heeft de gemeente deze belastingaangifte afgewikkeld.

Onvoorzien

De post onvoorzien is volgens het Besluit Begroting en Verantwoording een verplicht onderdeel van de begroting, maar de gemeente Krimpen aan den IJssel heeft deze op basis van de notitie Begrotingsruimte vastgesteld op € 0 per inwoner. De begrotingswijzigingen verrekenen we met de beschikbare begrotingsruimte (het geprognosticeerde begrotingsresultaat).

Verschillenanalyse per programma

Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000 Afwijking x € 1.000 Voordeel / nadeel
Lasten Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Algemene middelen -2 nadeel
Onvoorzien
Vennootschapsbelasting 2 voordeel
Baten Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Algemene middelen Via de decembercirculaire is een hoger bedrag uit het gemeentefonds ontvangen, voor onder meer de energietoeslag 2023 en aanpassing van maatstaven. Daarnaast is voor een aantal onderwerpen extra geld ontvangen. Zie ook de raadsinformatiebrief van 1 februari 2023. 833 voordeel

Hoe en wanneer leggen we verantwoording af?

•  Begrotingswijzigingen (in principe elke raadsvergadering)
•  Jaarrekening (voor 15 juli t+1)