Programma 3 Samenleven

Hoofdambitie

Krimpen aan den IJssel is een gemeente waar het fijn, veilig wonen en werken is. In Krimpen gaan we respectvol om met elkaars vrijheden. Onze samenleving biedt ruimte aan alle inwoners om hun leven naar eigen inzicht in te richten. Iedereen kan meedoen, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, gender, inkomen, talent of beperking.

Wonen in Krimpen aan den IJssel betekent wonen in een aantrekkelijke gemeente met een gevarieerd aanbod aan woningen, winkels, scholen en andere voorzieningen. Maar ook genieten van de groene Krimpenerwaard én profiteren van de goed bereikbare stedelijke voorzieningen van Rotterdam. Voor jonge gezinnen bieden wij een ruim aanbod aan sport en cultuur. Daarnaast is het van belang om basisvoorzieningen als onderwijsgebouwen en binnen- en buitensportaccommodaties op een goed kwaliteitsniveau te realiseren en te behouden. 

Het aanbod van sport, cultuur en recreatie is breed. Het is voor alle leeftijden geschikt en draagt bij aan een vitale samenleving. Sport en cultuur brengt onze lokale samenleving samen. Het zorgt voor contact tussen mensen, generaties en organisaties. Wij vinden een breed en gevarieerd aanbod, dat toegankelijk is voor alle inwoners, heel belangrijk. Kunst en cultuur dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen en het welzijn van ouderen. Ook maakt het onze gemeente aantrekkelijk en leefbaar. Doordat aanbieders van zowel sport als cultuur samenwerken met elkaar en met de gemeente, is er meer te bereiken. Samen maken we de verbinding met andere domeinen als onderwijs, leefbaarheid, zorg en werken en ondernemen.

Krimpen moet interessant blijven voor (potentiële) werkgevers. Daarom investeert de gemeente in een goede detailhandelsstructuur en aantrekkelijke bedrijventerreinen.

Wat is er gebeurd?

Ook in 2022 is gewerkt aan de uitvoering van de Woonvisie 2020-2030, de Cultuurnota 2019-2022, de Evenementenvisie (2021) en het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting en Binnensport 2019-2023. In het kader van de vernieuwing van de buitensportaccommodaties is zowel bij de voetbalvereniging DCV als de hockeyclub MHCK de eerste fase afgerond.

Voor detailhandel en horeca is een nieuwe visie vastgesteld. Voor sport is een nieuwe nota in voorbereiding.

Sport

We gaven in 2022 uitvoering aan het Sportakkoord met middelen van het Rijk. 

De Sportnota, die is opgesteld in samenspraak met de sportaanbieders en maatschappelijke instellingen, is nog niet vastgesteld in de Raad.  In 2022 is een herstart gemaakt met het updaten van de Sportnota, zodat deze alsnog ter vaststelling aangeboden kan worden. Hierbij werden het Landelijk Sportakkoord 2.0 en de Brede Specifieke Uitkering (SPUK) voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis meegenomen. 

Met voetbalvereniging DCV zijn de gesprekken geïntensiveerd over de realisatie van een nieuwe accommodatie en is het hoofdveld van DCV omgebouwd tot kunstgrasveld (fase 1). Ook bij hockeyclub  MHCK is er een waterkunstgrasveld aangelegd (fase1). Verder zijn we verder gegaan met de uitvoering van het geüpdatete - en tot en met 2024 verlengde -  Uitvoeringsprogramma Speelruimte.

Cultuur

Na het opheffen van de maatregelen rondom de pandemie is het culturele leven (zowel bij de professionele- als de amateurinstellingen) opgebloeid. Naast de bestaande evenementen zoals het Krimpenfestival is met de Winterfair ook een nieuw evenement tot stand gekomen.

Recreatie en toerisme

Als opvolger van de succesvolle Kwaliteitsimpuls Groenalliantie is het Ontwikkelplan Groenalliantie 2030 met bijbehorende Investeringsagenda vastgesteld: een kaderstellend plan voor het strategisch en tactisch handelen van het bestuur van Groenalliantie.

Voor zowel het regulier als het groot onderhoud van gebieden geldt dat de werkzaamheden volgens planning en binnen de beschikbaar gestelde budgetten zijn uitgevoerd. 

In het kader van een beweegvriendelijke leefomgeving is inmiddels een voorlopig ontwerp voor een Bootcamp Krimpenerhout ontwikkeld. Realisatie daarvan zal in 2023 plaatsvinden. 

Groenalliantie is met de provincie in gesprek over het meerjarig regelen van de gevolgen van het uittreden van de provincie Zuid-Holland. De provincie verlaagt in de jaren 2022 tot en met 2025 het vaste deel van het provinciale subsidiebedrag aan Groenalliantie naar 90% en maakt de overige 10% flexibel met de mogelijkheid om daarvoor afzonderlijke projectsubsidies aan te vragen. Die verlaging is reeds opgevangen door aanpassing van de deelnemersbijdragen vanuit het werkgebied Krimpenerwaard. We verwachten dat de provincie vanaf 2026 het vaste deel van het subsidiebedrag verder verlaagt.

Daarover worden nog steeds gesprekken gevoerd met de provincie. We verwachten dat hierover in de loop van 2023 meer duidelijkheid komt. Groenalliantie anticipeert op de veranderende financiële situatie. Zo besteedt ze bijvoorbeeld aandacht in haar strategische plannen (zoals het vastgestelde Ontwikkelplan) aan mogelijke verschillende verdienmodellen. 

 

Jeugd en onderwijs

In 2022 zijn alle betrokken partijen  gestart met het voeren van gesprekken ten behoeve van de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan IHP 2019 - 2023.  De nieuwe ontwikkelingen die ontstonden sinds de start van de uitvoering van het IHP 2019 - 2023 nemen we mee in de actualisatie. De complexiteit zorgde voor een behoefte aan nader onderzoek op verschillende terreinen. Om deze reden bieden we het geactualiseerde IHP later dan gepland ter besluitvorming aan.

We hebben in de uitvoering van het IHP in 2022 belangrijke stappen gezet. Zo hebben we het bestemmingsplan vastgesteld en de vergunning verleend voor de start van de bouw van de Groeiplaneet/Populier en hebben we voorbereidingen getroffen voor de start van de bouw. Bij het project Octaaf / Mozaïek / gymzaal Una Corda zijn we gestart met het opstellen van een Programma van Eisen (vraagspecificatie). Voor het project Kompas / gymzaal Tuinstraat en voor sportzaal de Groenendaal zijn we de gesprekken met betrokken partijen gestart om te komen tot een projectplan. 

Wonen

In 2022 zijn we gestart met de bouw van de eerste 2 appartementengebouwen (met 90 woningen) in het woningbouwproject Centrum-Zuid. In de komende jaren volgen nog 4 appartementengebouwen. In totaal realiseren we 280 woningen , waarvan 50% in de sociale huursector.

Ook namen we de ontwikkeling van diverse andere projecten ter hand, in dit geval voortgezet: langs de IJsseldijk (waar een Ontwikkelvisie voor is vastgesteld) de locaties Van Duijvendijk en Kerkdreef en verder de KOAG-locatie, de locatie DCV Veld 4, Hof van IJssel en Crimpenersteyn. Er zijn in 2022 geen nieuwe woningen opgeleverd. 

Voortvloeiende uit onze Woonvisie is met QuaWonen afgesproken om gezamenlijk te sturen op het met lokale voorrang adverteren van vrijkomende sociale huurwoningen (maximaal 25% is toegestaan). Daarbinnen wordt, bij specifiek daarvoor geschikte woningen, voorrang gegeven aan Krimpense jongeren. Dat is goed gelukt: uiteindelijk is 26% van de in 2022 vrijgekomen sociale huurwoningen met lokale voorrang verhuurd.

Met QuaWonen en de Stichting Huurdersbelang startten we met de ontwikkeling van een nieuwe set (4-jarige) prestatieafspraken. We verwachten dat die prestatieafspraken in de eerste helft van 2023 worden ondertekend. Met de 3 andere woningcorporaties - SOR, Mooiland en Havensteder - maakten we eind 2022 nieuwe prestatieafspraken voor het jaar 2023. 

Wij participeerden in nieuwe beleidsontwikkeling binnen het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam: er is een nieuw Regioakkoord Wonen 2022 vastgesteld. Ook startten we met het opstellen van de regionale Realisatieagenda Wonen Regio Rotterdam: een doorvertaling van het rijksbeleid (de bouw van 900.000 woningen tot en met 2030) en de - tussen Rijk en Provincie gemaakte - samenwerkingsafspraken. In het voorjaar van 2023 wordt de Realisatieagenda door alle partijen ondertekend, met daarin de ambitie om in de regio Rotterdam 98.000 woningen te bouwen tot en met 2030. 

Economie

In 2022 stelden we de detailhandels- en horecastructuurvisie vast. Hiermee kregen we duidelijkheid over de wijze waarop wij in de gemeente kijken naar de detailhandel en horeca. Detailhandel concentreren we in een hoofdstructuur, bestaande uit de winkelcentra Crimpenhof, Korf en Olm. Horeca concentreren we zoveel als mogelijk in het centrumgebied van Krimpen, globaal het gebied rondom de Crimpenhof. 

In 2022 is het concept 'Hart van Krimpen' verder uitgewerkt. Tal van activiteiten zijn, veelal op initiatief van of in samenwerking met ondernemers, georganiseerd. Een voorbeeld hiervan is de 'Ronde van Krimpen'. Deze wielerronde, met lokale ondernemers als sponsoren, is door particulieren nieuw leven ingeblazen en werd verreden in het centrumgebied. De bomen op het Raadhuisplein hebben we in het najaar van sfeerverlichting voorzien, zodat dit ondernemers ook uitnodigt om (winterse) activiteiten te organiseren. Daarnaast draagt dit bij aan het gevoel van het 'dorpshart'.

We hebben de banden met het lokale bedrijfsleven in 2022 verder verstevigd, en uitgebreid. Deelname aan netwerkorganisaties als het Rotterdam Port Promotion Council en Rotterdam Maritime Capital is verder benut. Deze netwerkorganisaties dragen bij aan de mondiale bekendheid van de regio waar wij onderdeel van zijn. Eveneens draagt het bij aan de bekendheid van onze gemeente binnen de regio.  

In 2022 is door een externe partij een 'Bedrijvenbeurs' georganiseerd.  Vanuit de gemeente speelden we vooral een faciliterende rol. De beurs had als doel om leerlingen vanuit het VO in contact te brengen met lokale technische bedrijven. De organisatie kijkt terug op een succesvolle eerste editie. 

In 2022 is ook het project 'Op avontuur in de techniek' weer opgepakt en gesubsidieerd. Door corona hebben deze lessen enige tijd stilgelegen. Het project voorziet in lessen van lokale technische bedrijven aan leerlingen van groep 7 van het basisonderwijs.

Wat willen we bereiken

Cultuur

Speerpunten

Economie

Speerpunten

Jeugd/onderwijs

Speerpunten

Recreatie/toerisme

Speerpunten

Sport

Speerpunten

Wonen

Speerpunten

Op grond van welk beleid/afspraak handelen we?

•  Integraal Huisvestingsplan 2019 - 2023
•  Speelruimtebeleidsplan 2018-2022 en het uitvoeringsprogramma speelruimte 2019-2022
•  Na vaststelling ‘Update Uitvoeringsprogramma speelruimte 2021 - 2024’
•  Uitvoeringsprogramma Het Jonge Kind (link)
•  Begroting 2022 Groenalliantie
•  Ontwikkelplan van Groenalliantie
•  Na vaststelling nieuwe sportnota ‘Krimpen beweegt 2022 - 2026’
•  Brede Regeling Combinatiefuncties 
•  Nationaal en Lokaal Preventieakkoord 
•  Cultuurnota 2019-2022
•  Evenementenvisie 2021 
•  Brede Regeling Combinatiefuncties 
•  Regeling CMK (Cultuureducatie met Kwaliteit)
•  Woonvisie Krimpen aan den IJssel 2020-2030
•  Prestatieafspraken wonen, zorg en welzijn 2019-2023
•  Regioakkoord nieuwe woningmarktafspraken
•  Regionale woonvisie
•  Detailhandelsvisie
•  Stormpolder
•  Uitvoeringsagenda Economie

Hoe en wanneer leggen we verantwoording af?

Jeugd
•  Onderwijs

Maatschappelijke ondersteuning
•  Gemeentelijke monitor Sociaal Domein

Recreatie/toerisme
•  Jaarverslag Groenalliantie

Sport
•  Sport en cultuur
•  Rapportages Sport en Gemeente
•  “Gezondheid in kaart”, 4-jaarlijkse rapportage GGD

Cultuur 
•  Sport en cultuur
•  Uitvoeringsagenda Cultuurnota

Wonen
•  Bouwen en Wonen
•  Jaarlijkse herijking van de prestatieafspraken

Economie
•  Bedrijvigheid en economie

Wat heeft het gekost?

Samenleven Begroting 2022 Begroting na wijziging Rekening 2022
Lasten
Jeugd 1.784 1.459 1.490
Maatschappelijke ondersteuning 225 199 125
Recreatie en evenementen 1.354 1.274 1.249
Sport 1.754 1.892 1.841
Cultuur 2.710 2.778 2.749
Wonen 102 90 84
Economie 474 3.904 485
Totaal lasten 8.403 11.596 8.024
Baten
Jeugd 684 492 576
Maatschappelijke ondersteuning 37 37 32
Recreatie en evenementen 187 186 188
Sport 78 348 364
Cultuur 627 658 647
Wonen
Economie 107 3.559 105
Totaal baten 1.721 5.279 1.911
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -6.682 -6.317 -6.113
Resultaatbestemming 66 86 86
Gerealiseerd resultaat -6.616 -6.231 -6.027
Structurele reservemutaties Reserve Begroting 2022 Rekening 2022
Programma 3 Samenleven
Correctie storting agv afschrijvingen Afschrijvingen MN 27 29
Totaal programma 3 Samenleven 27 29
Investeringen Begroot t/m 2022 Rekening 2022 Geboekt t/m 2022
Programma 3 Samenleven
Diverse inventaris de Tuyter 190 13 28
Vervanging veld 1 DCV door kunstgras 931 831 831
Vervanging kunstgrasveld 1 bij MHCK 858 744 744
Vervanging ballenvangers 15
Aanleg padelbanen TCK 277 2
Aanleg voorziening scouting 255
Buitenvoorziening jongeren (BOJ's) 3 3
Vervanging veldverlichting MHCK 77 77 77
Aanleg/vervanging skateboardbaan/free-run-park 105 175 175
Herstel schade vloeren Krimpenerwaardcollege 432
Aanpassing speelplaatsen n.a.v. uitvoeringsprogramma speelruimte 1.055 125 624
Voorbereidingskrediet uitvoering IHP 1.000 34 83
Uitbreiding de Wegwijzer 854 854 854
Uitbreiding Mozaiek 227
Onderwijshuisvesting OBS Groeiplaneet incl gym 7.292 971 1.139
Totaal 13.568 3.826 4.558
Incidentele posten Lasten 2022 Baten 2022 Reserve-mutaties
Programma 3 Samenleven
Winkelcentra / -strips (coronamiddelen) 20
Coronatoegangsbewijs 67 67
Totaal 87 67

Verschillenanalyse per programma

Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000 Afwijking x € 1.000 Voordeel / nadeel
Lasten Programma 3 Samenleven
Jeugd -31 nadeel
Maatschappelijke ondersteuning Er is sprake van een voordeel van 56.000 op OV 67+. Dit overschot is grotendeels veroorzaakt doordat een balanspost uit 2021 (41.237) is komen vrij te vallen. Uiteindelijke gebruik in 2021 was laag vanwege Corona waardoor de aangemaakte verplichting te ruim is gebleken. Ook in 2022 is er vanwege corona nog sprake van onderuitnutting. 74 voordeel
In 2020 en 2021 heeft Trouw aan Oranje de erkenningssubsidie terug betaald ivm Corona. Dit zorgt voor een voordeel van 17.000.
Recreatie en evenementen 24 voordeel
Sport In de loop van het jaar zijn kosten geraamd voor corona, maar uiteindelijk is hiervan € 27.000 minder uitgegeven. Daarnaast is als gevolg van de afrekening van de SPUK-sport bijdrage 2021 en de voorlopige bijdrage 2022 het budgetsubsidie voor SynerKri € 25.000 lager dan geraamd. 51 voordeel
Cultuur 29 voordeel
Wonen 6 voordeel
Economie Voor de grondexploitatie Stormpolderdijk was in het MPG 2022 een worst case scenario opgenomen waarin de gehele ontwikkeling in 2022 werd beëindigd. De bijbehorende afwikkeling van baten en lasten werd op dit beleidsthema geraamd. Inmiddels is meer duidelijk over het vervolgtraject en kan met een meer realistisch scenario worden gerekend. 3.419 voordeel
Baten Programma 3 Samenleven
Jeugd Het voordeel wordt met name veroorzaakt door het feit dat de vaststellingsbeschikking Onderwijsachterstandenbeleid 2021 72.000 voordelig uit is gevallen. Aangezien wij deze beschikking pas op 10 januari 2023 hebben ontvangen is dit niet meer in de begroting verwerkt. 84 voordeel
Maatschappelijke ondersteuning -5 nadeel
Recreatie en evenementen 2 voordeel
Sport 16 voordeel
Cultuur -12 nadeel
Wonen
Economie Zie de verklaring bij de lasten van dit beleidsthema. -3.453 nadeel

Indicatoren

Basisset indicatoren programma 3 Samenleven Jaarrekening 2022 Jaartal Begroting 2022 Jaartal Bron
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-18 jaar 40 2021 90 2020 Waarstaatjegemeente
Functiemenging (verhouding tussen banen en woningen) 42,40% 2021 43,80% 2020 Waarstaatjegemeente
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar 116,70 2022 116,90 2020 Waarstaatjegemeente
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 0,3% 2021 1,9% 2019 Waarstaatjegemeente
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 23% 2021 28% 2019 Waarstaatjegemeente
% voortijdige schoolverlaters (VO + MBO) 1,5% 2021 2,4% 2020 Waarstaatjegemeente
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar 540,10 2021 569,50 2020 Waarstaatjegemeente
Het aantal jongeren met een delict voor de rechter in de leeftijd van 12-21 jaar 1,00% 2020 1,00% 2019 Waarstaatjegemeente
% kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. 6,00% 2021 5,00% 2019 Waarstaatjegemeente
Netto arbeidsparticipatie 71,10% 2021 68,50% 2020 Waarstaatjegemeente
% werkloze jongeren in de leeftijd van 16-22 jaar 1,00% 2021 1,00% 2019 Waarstaatjegemeente
De gemiddelde WOZ waarde van woningen in de gemeente € 289.000 2022 € 265.000 2020 Waarstaatjegemeente
Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen 0,20 2021 4,40 2020 Waarstaatjegemeente
Demografische druk (groene + grijze druk tov 20-65 jr) 93,00% 2022 92,60% 2021 Waarstaatjegemeente
Woonlasten éénpersoonshuishouden 935 2022 870 2021 Waarstaatjegemeente
Woonlasten meerpersoonshuishouden 1075 2022 1006 2021 Waarstaatjegemeente
% niet-sporters 58% 2020 54% 2016 Waarstaatjegemeente
Lokale indicatoren programma 3 Samenleven Jaarrekening 2022 Jaartal Begroting 2022 Jaartal Bron
Het percentage inwoners dat zich belemmerd voelt in zijn of haar dagelijkse activiteiten door het geven van zorg aan een hulpbehoevende naaste 32% 2021 30% 2018 Burgerpeiling
Het aantal verduurzaamde schoolgebouwen (label A t/m C) 7 van de 15 schoolgebouwen 2020 7 van de 15 schoolgebouwen 2020 Facilicom
Aantal actieve deelnemers sportverenigingsleven (aangesloten bij sportbond) 22% 2021 23% 2019 monitor sport en gemeenten en NOC-NSF
Bezettingsgraad sportzalen 41% 2021 Geen actuelere gegevens beschikaar monitor sport en gemeenten
Aantal kinderen dat lid is van een sportvereniging 40% 2019 40% 2019 NOC-NSF
Aantal lidmaatschappen bibliotheek en geleende boeken per leeftijdscategorie (jeugd/volwassenen) lidmaatschappen 3896 (1.763 volwassen en 2133 jeugd). Uitleningen: 110.119. Dbos 1782 leerlingen van 9 basis scholen 2022 lidmaatschappen 4.072(1.784 volwassen en 2.324 jeugd). Uitleningen: 118.167. Dbos 1.811 2020 Bibliotheek
Waardering voor het winkelaanbod in Krimpen aan den IJssel 6,92 2018 6,92 2018 Burgerpeiling
Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar in de nabije omgeving 63% 2021 64% 2018 Burgerpeiling
(% sociale) huurwoningen verdeeld in segmenten 37,8% (4.756 sociale huurwoningen, 12.572 totale woningvoorraad) febr. 2023 niet beschikbaar gegevens betreffende de 4 woningcorporaties: QuaWonen, Mooiland, SOR en Havensteder
Het aantal sociale huurwoningen van QuaWonen met energielabels A t/m C, als percentage van de totale voorraad sociale huurwoningen van QuaWonen 73,5% (3.337 van de in totaal 4.543 soc. huurwoningen van QuaWonen) febr. 2023 0,70 febr. 2021 QuaWonen
Alle huurwoningen van de woningcorporaties, verdeeld (in procenten) in de segmenten sociale huur en markthuur 95,5% sociale huur (4.756 won.), 4,5% vrije sector huur (223 won.) febr. 2023 95,7% sociale huur, 4,3% vrije sector huur febr. 2021 gegevens betreffende de 4 woningcorporaties: QuaWonen, Mooiland, SOR en Havensteder
Reële zoekduur starters op de woningmarkt 42 maanden 13-7-1905 niet beschikbaar Jaarmonitor Woonruimteverdeling (Woonnet Rijnmond)
Het percentage woningen dat met voorrang voor Krimpenaren wordt geadverteerd en feitelijk wordt toegewezen 26% 2022 niet beschikbaar Monitor Lokale Binding (Woonnet Rijnmond)