Programma 2 Woon- en leefomgeving

Hoofdambitie

Inwoners en ondernemers hechten waarde aan een prettige woon- en leefomgeving. Maar ook aan een succesvol verkeer- en vervoersysteem. Het gemeentebestuur van Krimpen aan den IJssel besteedt daarom veel tijd, aandacht en geld aan het ontwikkelen en beheren van de woon- en leefomgeving en aan de bereikbaarheid van onze gemeente.

Hierbij zijn duurzaamheid en veiligheid  het belangrijkst. Een duurzame en veilige inrichting van Krimpen aan den IJssel biedt op termijn dan ook voor iedereen – zowel inwoners als ondernemers – het meeste voordeel.

Een goed functionerend verkeer- en vervoersysteem is geen doel op zich. Het is een randvoorwaarde voor de economische en sociale ontwikkeling van Krimpen aan den IJssel. En van de (metropool)regio waar zij onderdeel van is.

Wat is er gebeurd?

Op het gebied van duurzaamheid wordt vooral gewerkt aan de uitvoering van de eerder vastgestelde Duurzaamheidsagenda. Voor veiligheid werken we juist aan nieuw integraal veiligheidsbeleid.

Het verkeer- en vervoersysteem wordt steeds meer ingericht op het faciliteren van het (doorgaande) fietsverkeer. Dat is vooral zichtbaar in de fietsstraten richting Algerabrug en richting het centrum van onze gemeente.

De maatregelen uit het Uitvoeringsplan van de Verkeer- en Vervoervisie worden uitgevoerd binnen de diverse herstraatprojecten in de gemeente. Voorbeeld hiervan is de Populierenlaan die wij gefaseerd herinrichten tot wijkontsluitingsweg.

In 2022 is de Grote Kruising weer opengesteld. De toe- en afrit bij het Koningin Wilhelminaplein is afgesloten. In de loop van dit jaar worden nog afrondende werkzaamheden uitgevoerd (zoals 'groene aankleding') en worden de laatste fases (aanleg fietsstraat en aanpassing Lekdijk) afgerond. Daarna zal het project Grote Kruising met een integrale (financiële) verantwoording worden afgesloten.

Beheer en onderhoud

De voorbereiding en uitvoering van de meerjarenplanning riolering en herstraten heeft in 2022 veel zichtbare resultaten opgeleverd. Er zijn verschillende fietsstraten gerealiseerd en de Boerhaavelaan is gereconstrueerd. Daarnaast zijn er riolerings- en herstraatprojecten uitgevoerd  in de Goudenregen, Vincent van Goghlaan en omgeving, Oud-Krimpen en in  Langeland. Integrale thema’s als klimaatadaptatie, biodiversiteit en mobiliteit zijn in al deze projecten meegenomen.

Voor Langeland en Oud-Krimpen zijn eerder visiedocumenten opgesteld die als leidraad dienen voor de uitvoering van de verschillende deelprojecten. Participatie is een belangrijk onderdeel hiervan. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de klankbordgroep. Maar ook in het extra spreekuur van de opzichter in Langeland en in de bijeenkomsten met stakeholders in Oud-Krimpen. 

Binnen de projecten wordt de openbare verlichting vervangen door LED verlichting. In 2022 hebben wij het onderhoud én de realisatie van de openbare verlichting opnieuw aanbesteed. 

In 2022 zijn er diverse watergangen gebaggerd in de wijk Boveneind en achter de Treviso – Verbindingsweg. De voorbereiding en uitvoering vonden plaats in samenwerking met het hoogheemraadschap. 

Bij de speerpunten wordt het reguliere onderhoud van de openbare ruimte (zoals het herstellen van verharding, zwerfafval verwijderen en gladheidbestrijding) niet apart genoemd, maar gedurende het hele jaar is er hard gewerkt om meldingen te behandelen en het onderhoud uit te voeren. Hierdoor is in grote mate bijgedragen aan een ‘schone, hele en veilige openbare ruimte’ voor onze inwoners, bezoekers en recreanten.  Wij monitoren de kwaliteit van de openbare ruimte op 'basisniveau' (begraafplaatsen op 'hoogniveau') en met een jaarlijkse evaluatie rapportage leggen we deze bevindingen vast. 

Veiligheid

Maatschappelijke opgave opvang Oekraïense ontheemden en asielzoekers
Na de COVID-pandemie verwachtten we dat er een rustigere periode zou aanbreken en dat we ons weer konden focussen op reguliere veiligheidstaken.  Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. De inval genereerde een stroom aan vluchtelingen uit Oekraïne, ook richting Nederland. Het college vindt het belangrijk dat Oekraïense vluchtelingen een veilig dak boven het hoofd hebben. Daarom hebben we zo snel mogelijk opvanglocaties klaargemaakt, om zo een bijdrage te leveren aan deze maatschappelijke opgave. 

Daarnaast verergerde de landelijke asielcrisis. Reguliere opvang was niet voorhanden en mensen moesten op straat overnachten als er geen crisisnoodopvang aanwezig was. Daarom hebben wij asielzoekers een veilige haven geboden. In de eerste maanden hebben we het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gefaciliteerd door een ligplaats te bieden voor het riviercruiseschip De Holland. Ook hebben we ze ontzorgd in processen die hiermee samenhangen. Later in het jaar hebben we - samen met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) - crisisnoodopvang op De Alemannia gefaciliteerd.

Handhaving en toezicht (Veiligheid)
Na de pandemie, die een groot beslag legde op de BOA-capaciteit, stond 2022 in het teken van het wederopbouwen van het team Handhaving. Inmiddels hebben we een goed toegerust en robuust team. Het team pakt de taken van toezicht en handhaving voortvarend op. Met name rond het afvalproces, APV-overtredingen en in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Wij zijn erg tevreden met deze ontwikkeling. De inzet van BOA's en toezichthouders leidt echter ook tot een forse toename van administratieve belasting van de ambtelijke organisatie (met name door de invordering en afwikkeling van bezwaarschriften). We zijn daarom kritisch aan het kijken naar  hoe we deze processen zo effectief mogelijk kunnen regelen.

Digitale criminaliteit en senioren
Sinds de pandemie zien we dat digitale criminaliteit sterk toeneemt. Er is sprake van een 'crimeshift' van de fysieke naar de digitale wereld. Een kwetsbare doelgroep voor deze vorm van criminaliteit zijn senioren. Wij werkten in 2022 opnieuw samen met het seniorenplatform aan het vergroten van risicobewustwording. Daarnaast bieden we handelingsperspectieven bij deze doelgroep.  Ook hebben we regelmatig gezorgd voor communicatie in de vorm van berichten via de krant, De Klinker, social media, Whatsapp-buurtpreventiegroepen en de website. 

Aanpak van ondermijning 
Eind 2021 is het team Veiligheid uitgebreid met een functionaris die zich richt op de aanpak van ondermijnende criminaliteit. In 2022 mochten we hier al de vruchten van plukken. We werpen passende formele barrières op tegen ondermijning (zoals de inzet van BIBOB-regelgeving). Daarnaast hielden we, samen met lokale, regionale en landelijke partners, diverse (branche)controles. We constateerden we dat veel bedrijven hun zaak goed op orde hebben. Met de overige ondernemers gaan onze partners en wij  in gesprek. Dit kan voorkomen dat wij of onze partners handhavend moeten optreden. De effecten van ondermijnende criminaliteit waren ook zichtbaar binnen de gemeente. De burgemeester moest, met het oog op de handhaving van de openbare orde, verschillende keren overgaan tot bestuursrechtelijke woningsluiting.

Integraal veiligheidsbeleid
Eind 2022 startten we met het maken van een nieuw integraal veiligheidsplan. Samen met inwoners, maatschappelijke partners en ketenpartners hebben we een beeld gevormd van de veiligheid binnen de gemeente. We inventariseerden - samen met onze partners - prioriteiten voor de komende jaren. Een onderdeel dat we bijzondere aandacht gaven is Zorg en Veiligheid. Meer en meer is dit een belangrijk onderdeel van veiligheid. Voor de zomer van 2023 gaan we met uw raad in gesprek over het nieuwe integrale veiligheidsbeleid. Daarna bieden we het ter goedkeuring aan uw raad aan. 

Toekomst Algeracorridor: voorkeursalternatief vastgesteld

Op 10 november is in het \meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) het voorkeursalternatief voor de Algeracorridor vastgesteld. Op de Algeracorridor (N210) worden de verkeersknelpunten opgelost door kruisingen anders in te richten en de verkeerscapaciteit van de Algerabrug beter te benutten. Het Capelseplein wordt een ongelijkvloerse kruising. De kruising Ketensedijk passen we aan, zodat het verkeer beter kan doorrijden.

Richting Krimpen aan den IJssel krijgt de Algeraweg een directe aansluiting op  de bestaande wisselstrook. Verder krijgt de Algeraweg een extra autorijstrook, vanaf de Algerabrug in de richting van het Capelseplein. Er komt ook een onderzoek naar een nieuwe verbinding voor langzaam verkeer over de Hollandsche IJssel.

Het voorkeursalternatief is vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeenten Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard. Om de plannen uit het voorkeursalternatief te realiseren is er gezamenlijk 68 miljoen euro voor de maatregelen voor de Algeracorridor gereserveerd.

De gemeenteraad heeft tijdens de openbare vergadering van 20 oktober 2022 kennisgenomen van het voorkeursalternatief. Zij heeft vervolgens gevraagd om de volgende aandachtpunten toe te voegen voor de planuitwerking 2023-2026:

•    Het onderzoeken van een afslag komende van de Algerabrug richting Capelle-Ketensedijk/Nijverheidsstraat en een invoegstrook op de wisselstrook richting Krimpen vanaf Capelle-Ketensedijk/Nijverheidsstraat.
•    Onderzoeken wat de impact van alternatief 1b is op het verkeer bij de (verkeerslichten van) de Grote Kruising, het verkeer bij (de verkeerslichten van) de kruising Nieuwe Tiendweg/Boerhaavelaan/Van Ostadelaan en in het bijzonder het punt na verlaten van de wisselstrook aan de kant van Krimpen.
•    Onderzoeken welk percentage autoverkeer wat in de avondspits gebruik maakt van de wisselstrook door de gemeente heen rijdt om vervolgens de N210 op te gaan via de Krimpenerbosweg.

Openbaar vervoer en corona: reizigersaantallen nog niet hersteld

De gevolgen van de coronapandemie hebben een langdurig en fors financieel effect op het openbaar vervoer. Reizigersaantallen daalden in 2020-2021 door coronamaatregelen. Gedurende 2022 zijn de reizigersaantallen niet volledig hersteld (stabilisatie rond 80-85%). Reizigers, vooral forenzen en toeristen, hebben hun reisgedrag aangepast of zijn nog niet teruggekeerd. Het gebruik van het ov is daardoor nog altijd beduidend minder dan voor de coronapandemie. Dat zorgde ervoor dat de opgave ook in 2022 onverminderd groot bleef. 

In onze regio is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag opdrachtgever van het openbaar vervoer als vervoersautoriteit. De Bestuurscommissie Vervoerautoriteit (BcVa) van de MRDH heeft tijdens de coronacrisis het zogenaamde 'Transitieprogramma OV en corona' opgesteld om ervoor te zorgen dat de reiziger zo min mogelijk merkt van de opgave en  dat het ov goed wordt voorbereid op de toekomst. De maatregelen waren in eerste instantie bedoeld voor 2020-2022. De BcVa heeft in oktober 2022 echter besloten om de maatregelen te verlengen met de jaren 2023 en 2024, omdat het reizigersherstel nog niet voldoende is. 

Korte Termijn Aanpak Algeracorridor: stapsgewijs nieuwe verbeteringen gerealiseerd

In 2020 is de Korte Termijn Aanpak (KTA) Algeracorridor opgezet (waar ook project De Grote Kruising onderdeel van is) om de doorstroming te verbeteren. In 2022 zijn 2 maatregelen afgerond. 

Resultaten mobiliteitsmaatregelen De Grote Kruising 
Zuid-Holland Bereikbaar (ZHB) had voor project De Grote Kruising een mobiliteitsmaatregelenpakket samengesteld. Een belangrijke aanleiding was de verwachte hinder door de werkzaamheden. De maatregelen waren daardoor gericht op het bewustmaken van andere reismogelijkheden, het bieden van extra reisopties, uitprobeeracties en maatregelen om ander reisgedrag vast te houden. Communicatiecampagnes (zoals de Ways2go website) ondersteunden de maatregelen. 

In de praktijk bleef de grootste hinder uit tijdens de werkzaamheden. Dit kwam door een combinatie van effectieve verkeersmaatregelen, maar ook - en vooral - door coronamaatregelen. Het uitblijven van ernstige hinder had een sterk effect op de maatregelen. Urgentie voor ander reisgedrag ontbrak. Hierdoor bleek bijvoorbeeld de inzet van de werkgeversaanpak en logistieke aanpak niet effectief. Daarnaast is de pilot met deelscooters niet verlengd, omdat het gebruik te laag was.

Desalniettemin was een groot deel van de maatregelen succesvol, zoals de uitprobeeracties voor (e-)fiets en de Slim Reizen App. 1.838 deelnemers deden mee aan de maatregelen, waarvan 449 mensen hun reisgedrag hebben aangepast (408 deden dit structureel). Het succes van de Slim Reizen App is voor ons een reden geweest om de app te verlengen samen met de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpenerwaard. Door het testen van een grote diversiteit aan maatregelen, was dit een  uiterst leerzame periode voor onze gemeente.

Uitkomsten onderzoek verbeteringen bedienregime Algerabrug
Er is door Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar het bedienregime van de Algerabrug. Het doel was om verbetermaatregelen van het bedienregime te vinden om de verkeersdoorstroming beter te laten lopen. Rijkswaterstaat besloot, naar aanleiding van de resultaten, om gelijktijdige doorvaart van plezierboten in te voeren en de communicatie rondom het bedienregime te verbeteren. 

Rijkswaterstaat heeft daarnaast een windbeperking ingesteld voor de Algerabrug. De brug ging open tot en met windkracht 6 en dit is nu vanwege veiligheidsoverwegingen tot en met windkracht 5. Door de maximale windkracht te verlagen, gaat de brug ongeveer 90 keer per jaar minder vaak open. Dit op op ongeveer 1.500 brugopeningen per jaar. Het wegverkeer heeft hierdoor minder vaak te maken met een geopende brug, wat een daling van zo'n 6% betekent. 

Duurzaamheid

De energiecrisis en de hoge inflatie zorgden voor een versnelling in het besparen van energie. Daarnaast zorgden ze voor meer interesse voor de bijenkomsten en acties die wij organiseerden. Meer dan 1.000 inwoners bezochten 1 van de activiteiten gericht op het stimuleren en faciliteren van energiebesparen. Zo organiseerden we een informatieavond over aardgasvrij wonen en hielden we bijeenkomsten met praktische tips over hoe inwoners energie kunnen besparen. In Oud-Krimpen en Boveneind organiseerden we een zo geheten 'warmtesafari' (met een thermograaf worden 'warmtefoto's' van de voorgevel van woningen gemaakt) gecombineerd met een isolatie-advies en een gemeentebrede inkoopactie voor isolatie. Ruim 600 huurwoningen ontvingen een woonwijzerbox.  In deze boxen zaten bijna 400 LED lampen en 220 isolatieproducten. Het gasverbruik in Krimpen daalde met zo’n 13%.

Om gezond en lokaal voedsel te stimuleren waren er dit jaar 2 succesvolle Oogst- & Streekmarkten. Nieuw was de wintereditie die in december plaatsvond. Gezien de geringe belangstelling in de gemeente om van Krimpen aan den IJssel een Fairtrade gemeente te maken zijn we met dit project gestopt. Dit ondanks het grote enthousiasme en de inzet van de kerngroep. 

Met de subsidies verduurzaming gebouwde omgeving, hebben we 1 VvE geholpen, zijn ongeveer 100 huishoudens overgestapt op elektrisch koken en schaften bijna 90 huishoudens met elkaar zonnepanelen aan. Tot slot vond de derde editie van de Krimpense Klimaatweken plaats met allerlei duurzame activiteiten voor jong en oud.

Aanpak Energiearmoede vastgesteld
De stijgende energieprijzen raken veel Krimpenaren. Naast de maatregelen van het Rijk heeft onze energieklusser zo’n 200 huishoudens geholpen met advies en kleine maatregelen. Er zijn 1.259 maatregelen uitgevoerd, voornamelijk radiatorfolie en kierdichting wat gemiddeld € 210 besparing per huishouden oplevert.  Eind 2022 werd het actieplan Energiearmoede (fase 1) vastgesteld met daarin aanvullende projecten om inwoners te helpen met energiearmoede.

Meer ingezet  op communicatie
We lanceerden onze nieuwe site krimpenduurzaam.nl en bijhorende socials. Alle informatie over duurzaam wonen, leven en werken in Krimpen aan den IJssel is op een aantrekkelijke en toegankelijk manier te vinden. Krimpenaren vertellen verhalen over hun duurzame stap. Met de nieuwsbrief kan iedereen op de hoogte blijven van het duurzame nieuws.  Om deze inzet op communicatie voor te zetten is hier een 'eigen' communicatieadviseur voor aangenomen.

Onderzoek overstap naar lage temperatuur warmtenet
We zijn gestart met een onderzoek naar de potentie voor de aanleg van een (lage temperatuur) warmtenet voor de Vijverflats en de Middenweteringflats. Daarbij gaat het om inzicht in de uitvoerbaarheid, draagvlak en de technische en financiële haalbaarheid. Het onderzoek ronden we in de eerste helft van 2023 af.
 
Voortgang binnen de RES Rotterdam Den Haag 
Op allerlei fronten wordt gewerkt aan de uitvoering van de RES 1.0 en de verdere concretisering hiervan. Zo worden projecten verder gerealiseerd. Toch zien we dat de voortgang voor onder andere zon-op-land en wind-op-land niet in lijn is met de regionale ambitie. Een aanzienlijk deel van de ambitie is vanwege bestuurlijke argumenten ‘niet realiseerbaar’. Zo ook een deel van de zoeklocatie in Krimpen aan den IJssel. In 2023 sturen wij een voortgangsrapportage met daarin de stand van zaken van de verschillende sporen en een plan van aanpak voor het vervolg.
 
Specialistische inzet op VvE's
In het voorjaar organiseerden we een VvE-bijeenkomst over het verduurzamingsproces en de financieringsmogelijkheden voor VvE’s. In het najaar was er een excursie naar het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDUBO) in Rotterdam. Hier ontdekten VvE-besturen wat er technisch allemaal mogelijk is op het gebied van verduurzaming, kregen ze inspirerende prestentaties over innovaties op het gebied van zonnegevels en vacuümglas, en voorlichting over veilige laadoplossingen voor VvE's. Onze VvE-adviseur heeft inmiddels met 21 van de 80 VvE's contact. 
 
Aantal zonnepanelen in Krimpen is weer enorm gegroeid
Bijna 18.000 daken in Krimpen zijn voorzien van zonnepanelen. Dit weten we op basis van luchtfoto's uit maart 2022. Er liggen meer dan 39.000 panelen. Dat betekent een groei van 35% ten opzichte van 2021. Daarmee zijn we op koers met de zon-op-dak -doelstelling uit de RES en onze Duurzaamheidsagenda voor 2024. 

Wat willen we bereiken

Beheer en onderhoud

Speerpunten

Duurzaamheid

Speerpunten

Mobiliteit en bereikbaarheid

Speerpunten

Ruimtelijke ontwikkeling

Speerpunten

Veiligheid

Speerpunten

Op grond van welk beleid/afspraak handelen we?

Hoe en wanneer leggen we verantwoording af?

Veiligheid
•  Openbare orde en veiligheid
•  Evaluatie integraal veiligheidsplan
•  Jaarverslag Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
     o  Komt jaarlijks aan het einde van het tweede kwartaal uit
•  Jaarverslag Politie Eenheid Rotterdam
     o  Komt jaarlijks aan het einde van het tweede kwartaal uit
•  Jaarverslag Milieudienst DCMR
     o  Komt jaarlijks in het tweede kwartaal uit
•  Op grond van artikel 7.7 van het Besluit omgevingsrecht rapporteert het college periodiek aan de gemeenteraad over onder andere:
     o  het bereiken van de doelen in het handhavingsbeleid o  de uitvoering van de voorgenomen activiteiten

Duurzaamheid

•  Energietransitie
•  Klimaatmonitor
•  Realtime status Duurzaamheidsagenda
•  Voortgangsrapportage Duurzaamheidsagenda

Mobiliteit

•  Mobiliteit
•  Voortgangsrapportages Grote kruising (ieder kwartaal)


Beheer en onderhoud
•  Duurzame leefomgeving
•  Burgerpeiling
     o  Woon- en leefklimaat
•  Schouw openbare ruimte (door Bureau IDVerde, 2 x per jaar)


Ruimtelijke ontwikkeling
•  Meerjaren Perspectief Grondexploitaties

Wat heeft het gekost?

Woon- en leefomgeving Begroting 2022 Begroting na wijziging Rekening 2022
Lasten
Veiligheid 2.306 5.720 4.657
Duurzaamheid 667 602 646
Mobiliteit en bereikbaarheid 306 280 307
Beheer en onderhoud 5.649 5.944 5.906
Ruimtelijke ontwikkeling 1.330 864 -61
Totaal lasten 10.258 13.412 11.455
Baten
Veiligheid 3 3.535 3.619
Duurzaamheid 9 558 188
Mobiliteit en bereikbaarheid 3 3
Beheer en onderhoud 317 429 471
Ruimtelijke ontwikkeling 1.140 583 401
Totaal baten 1.474 5.109 4.679
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -8.784 -8.303 -6.776
Resultaatbestemming -876 -1.477 -2.302
Gerealiseerd resultaat -9.660 -9.780 -9.078
Structurele reservemutaties Reserve Begroting 2022 Rekening 2022
Programma 2 Woon- en leefomgeving
Correctie storting agv afschrijvingen Afschrijvingen MN 1.607 1.692
Totaal programma 2 Woon- en leefomgeving 1.607 1.692
Investeringen Begroot t/m 2022 Rekening 2022 Geboekt t/m 2022
Programma 2 Woon- en leefomgeving
Grote kruising N210 - doorstroom- en reconstructie 15.123 -238 13.014
Toiletvoorziening park Middenwetering 114 67 117
Vervanging slagbomen, wegmarkering, roodlichtcam. 245
Vervanging vangrailconstructies 5
Vervanging grote zoutstrooiers 86
Vervanging camera Stormpolder(brug) 46 18
Kosten bruggen 2021 93 64 94
Onderhoud fietstunnel weth. Hoogendijk 40 30
Vervanging VRI CG Roosweg/Nieuwe Tiendweg 500 500 500
Vervanging balustrade/leuningen aanbrug Algerabrug 298
Vervanging VRI Boerhaavelaan/Nieuwe Tiendweg 50 50 50
Vervanging snelheidsdisplays en toeristische wegw. 27
Vervanging ponton/aanlegsteiger Waterbus 400 1
Vervanging toplaag aanbrug Algerabrug 132 56
Kosten herstrating 12.210 3.711 11.481
Vervanging WACO-duikers 374 89
Installaties en verlichting fonteinen 22
Baggeren en monitoring waterkwaliteit 170 58 58
Totaal 29.933 4.213 25.508
Incidentele posten Lasten 2022 Baten 2022 Reserve-mutaties
Programma 2 Woon- en leefomgeving
Energiebesparende maatregelen 68 460
RREW (Regeling reductie energiegebruik woningen) 91 91
Geluidswerende maatregelen Ouverturelaan 38 38
Corona vaccinatie locatie 30
Asielschip 363 363
Opvang ontheemde Oekraïne (incl. leefgeld) 1.220 2.406
Opvang ontheemde Oekraïne - transitiekosten 827 827
Totaal 2.607 4.176 38

Verschillenanalyse per programma

Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000 Afwijking x € 1.000 Voordeel / nadeel
Lasten Programma 2 Woon- en leefomgeving
Veiligheid We hebben de lasten voor de noodopvang voor de Oekraïners gelijkgesteld aan de normvergoeding. In de praktijk hebben we minder kosten gemaakt, daarom voorstel voor dotatie in bestemmingsreserve Opvang Ontheemden / Asielzoekers. 1.063 voordeel
Duurzaamheid -43 nadeel
Mobiliteit en bereikbaarheid -26 nadeel
Beheer en onderhoud 38 voordeel
Ruimtelijke ontwikkeling Het verloop van projecten en het activeren van saldi naar de balans leidt tot verschillen op dit programma, die worden gecompenseerd door reservemutaties en/of baten op het programma. De belangrijkste is het vrijvallen van de verliesvoorziening voor Centrum-Zuid van ruim € 1 miljoen. 925 voordeel
Baten Programma 2 Woon- en leefomgeving
Veiligheid Terugontvangsten ivm Corona vaccinatielocatie. Hogere normvergoeding voor de opvang van Oekraïners dan berekend. 84 voordeel
Duurzaamheid Ministerie van BZK heeft de totale middelen voor de aanpak van energiearmoede (periode van 2022 tot en met 2023) in 2022 beschikbaar gesteld. In dat jaar is er slechts een deel van besteed, de rest van de middelen zal in 2023 worden ingezet. De middelen staan op de tussenrekening en zullen binnenkort in de begroting 2023 worden opgenomen. -370 nadeel
Mobiliteit en bereikbaarheid -3 nadeel
Beheer en onderhoud 42 voordeel
Ruimtelijke ontwikkeling zie de verklaring bij de lasten van dit beleidsthema. -182 nadeel

Indicatoren

Basisset indicatoren programma 2 Woon- en leefomgeving Jaarrekening 2022 Jaartal Begroting 2022 Jaartal Bron
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. 0,75 2021 0,30 2019 Waarstaatjegemeente
Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. 0,14 2021 2,50 2020 Waarstaatjegemeente
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. 0,17 2022 0,70 2019 Waarstaatjegemeente
Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. 3,47 2021 4,10 2020 Waarstaatjegemeente
Hernieuwbare elektriciteit 4,50% 2020 4,10% 2019 Waarstaatjegemeente
Lokale indicatoren programma 2 Woon- en leefomgeving Jaarrekening 2022 Jaartal Begroting 2022 Jaartal Bron
De buurt als woon- en leefomgeving is veilig 89% 2021 93% 2018 Burgerpeiling
Staat van de buurt Heel (75%) Schoon (60%) Begaanbaar (60%) Groen (57%) 2021 Heel (78%) Schoon (62%) Begaanbaar (67%) Groen (55%) 2018 Burgerpeiling
Waardering van de buurt als leefomgeving 7,74 2021 7,94 2018 Burgerpeiling
Kwaliteitsbeeld verharding 91% minimaal kwaliteitsniveau 2022 88% minimaal kwaliteitsniveau 2020 Rapportage monitoring openbare ruimte (2022)
% uitrukken van de brandweer binnen de normtijd 80% 2021 83% 2020 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
% uitrukken ambulance binnen normtijd 95% 2021 89% 2020 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond