Overhead

Inleiding

Dit hoofdstuk biedt inzicht in de overhead van de gemeente Krimpen aan den IJssel. De programma’s bevatten alleen de lasten en baten van het primaire proces.

De overheadkosten die we toerekenen aan investeringen en grondexploitaties verantwoorden we in eerste instantie op overhead en belasten we vanuit daar door. Daarbij hanteren we een vaste opslag per formatieplaats. Deze berekenen we door alle overhead om te slaan over de direct toerekenbare formatie.

In overhead zijn diverse onderdelen opgenomen, op basis van de definitie zoals deze door het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is gegeven. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
•  Directe kosten rekenen we zoveel mogelijk direct toe aan de betreffende taakvelden.
•  Ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product en behoren daarom tot de overhead. Wanneer we deze ondersteunende taken uitbesteden, behoren de uitbestedingskosten bedrijfsvoering tot de overhead (bijvoorbeeld uitbesteding ICT).
•  De sturende taken vervuld door hiërarchisch leidinggevenden behoren tot de overhead. De bijbehorende loonkosten behoren ondeelbaar tot de overhead. Sinds de organisatiewijziging per 1 juli 2019 zijn er geen hiërarchisch leidinggevenden meer in de ambtelijke organisatie.
•  De positionering van een functie binnen de organisatie heeft geen invloed op de beoordeling of er sprake is van overhead.

Voor het inzicht in de opbouw van de overheadkosten wordt een onderverdeling van de overhead gemaakt in personele en niet- personele lasten. De verdeling wordt gemaakt voor de verschillende onderdelen van de overhead, zoals bestuursondersteuning, financiën, HR, informatiebeheer, facilitaire zaken, juridische zaken en communicatie. Voor huisvesting en ICT is uitsluitend sprake van niet-personele lasten.

Wat heeft het gekost?

Overhead Begroting 2022 Begroting na wijziging Rekening 2022
Lasten
Personele lasten 4.827 4.757 4.913
Niet personele lasten 4.686 5.594 5.783
Totaal lasten 9.513 10.351 10.696
Baten
Personele baten
Niet personele baten 399 3.605 3.635
Totaal baten 399 3.605 3.635
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -9.115 -6.746 -7.061
Resultaatbestemming 35 -1.270 -1.270
Gerealiseerd resultaat -9.080 -8.016 -8.331
Investeringen Begroot t/m 2022 Rekening 2022 Geboekt t/m 2022
Programma Overhead
Nieuwbouw op terrein Stormsweg 9 (v. Utrechtweg 36a) 503 98 503
Hertaxatie verzekeringen 13 13 13
Totaal 516 111 516
Incidentele posten Lasten 2022 Baten 2022 Reserve-mutaties
Programma Overhead
Verkoop Stormsweg 9 1.380
Afkoop Raadhuisplein 4 (rabobank) 1.236 1.236
Totaal Overhead 2.616 1.236

Verschillenanalyse per programma

Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000 Afwijking x € 1.000 Voordeel / nadeel
Lasten Overhead
Overhead Op de urenverdeling is € 220.000 kostenoverschrijding ontstaan door minder gemaakte uren op investeringen en grondexploitaties dan begroot. -345 nadeel
Afrekening uitvoeringskosten GR Ijsselgemeenten zorgt voor een nadeel van € 127.000 voor het onderdeel ICT.
Baten Overhead
Overhead 30 voordeel

Indicatoren

Basisset indicatoren programma Overhead Jaarrekening 2022 Jaartal Begroting 2022 Jaartal Bron
Formatie in fte per inwoner x 1.000 5,66 2022 5,12 2021 Eigen berekening
Bezetting in fte per inwoner x 1000 5,90 2022 4,91 2021 Eigen berekening
Apparaatskosten per inwoner 500,78 2022 560,44* 2021 Eigen berekening
Externe inhuur als % van totale kosten loonsom 10,97% 2022 4,00% 2021 Eigen berekening
Overhead als % van totale lasten 5,77% 2022 12,00% 2021 Eigen berekening