Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Het overzicht van baten en lasten Begroting Begroting 2022 na wijzigingen Rekening 2022 Verschil begroting en rekening
2022
x € 1.000 lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo
Programma
Bestuur 2.317 -2.317 2.491 -2.491 2.276 -2.276 -214 214
Woon- en leefomgeving 10.258 1.474 -8.784 13.412 5.109 -8.303 11.455 4.679 -6.776 -1.957 -429 1.527
Samenleven 8.403 1.721 -6.682 11.596 5.279 -6.317 8.024 1.911 -6.113 -3.571 -3.368 204
Preventie 4.252 266 -3.986 4.215 272 -3.943 4.089 295 -3.794 -125 23 149
Basishulp 3.559 -3.559 3.416 60 -3.356 3.251 60 -3.191 -165 165
Individuele hulp 29.907 8.133 -21.774 30.860 8.426 -22.433 30.873 8.743 -22.130 13 317 303
Dienstverlening 11.045 12.400 1.356 10.987 12.539 1.552 11.092 12.506 1.414 105 -33 -138
Overhead 9.513 399 -9.115 10.351 3.605 -6.746 10.696 3.635 -7.061 345 30 -315
Totaal programma's 79.253 24.392 -54.861 87.326 35.290 -52.036 81.757 31.829 -49.927 -5.569 -3.461 2.109
Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen 6.002 6.002 5.994 5.994 5.994 5.994
Algemene uitkeringen -761 50.011 50.772 54.762 54.762 55.567 55.567 804 804
Dividend 108 108 158 158 158 158
Deelnemingen
Saldo van de financieringsfunctie 164 254 90 92 251 159 101 279 178 9 28 19
Overige algemene dekkingsmiddelen 29 -29 55 -55 49 -49 -6 6
Onvoorzien
Vennootschapsbelasting 4 -4 4 -4 2 -2 -2 2
Totaal algemene dekkingsmiddelen -564 56.375 56.940 150 61.165 61.015 151 61.998 61.847 1 833 832
Saldo van baten en lasten 78.689 80.768 2.079 87.476 96.455 8.978 81.908 93.827 11.919 -5.569 -2.628 2.941
Resultaatbestemming per programma
Bestuur 15 15 15 15
Woon- en leefomgeving 1.706 830 -876 19.149 17.672 -1.477 20.546 18.244 -2.302 1.397 572 -825
Samenleven 29 95 66 101 187 86 101 187 86
Preventie 25 25 133 242 109 133 242 109
Basishulp
Individuele hulp 20 20 20 20
Dienstverlening -312 -312 295 -246 -541 230 25 -205 -65 271 336
Overhead 35 35 1.440 170 -1.270 1.440 170 -1.270
Algemene dekkingsmiddelen 461 763 303 461 763 303 461 763 303
Resultaatbestemming 2.196 1.436 -759 21.579 18.823 -2.756 22.911 19.666 -3.245 1.332 843 -489
Resultaat 80.885 82.204 1.319 109.055 115.278 6.223 104.818 113.493 8.674 -4.237 -1.785 2.452

EMU-saldo

De berekening van het EMU-saldo vindt plaats op kasbasis. Omdat gemeenten echter een gemodificeerd baten- en lastenstelsel hanteren en daar dus ook op sturen, krijgt het EMU-saldo in de begrotings- en verantwoordingscyclus niet de gewenste aandacht.  Het EMU-saldo wordt afgeleid als het saldo van mutaties in de vorderingen en de mutaties in de schulden, ofwel de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld. 

EMU-saldo Begroting Jaarrekening
2022 2022
Berekend EMU-saldo -9.051 -2.851