Toelichting op de vlottende activa

Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:
Balanswaarde voorraden grond- en hulpstoffen 2021 2022
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 5.052 7.323
Totaal 5.052 7.323

Bouwgronden in exploitatie

Financieel overzicht bouwgrondexploitatie 2022:

Bouwgronden in exploitatie Boekwaarde 1-1-2022 Investeringen Opbrengsten Afsluiting Winst-uitname Boekwaarde 31-12-2022 Verlies voorziening Balanswaarde 31-12-2022
Stormpolderdijk 3.336 66 0 0 0 3.403 0 3.403
Veld en Beemd 43 0 0 43 0 0 0 0
Werf aan de IJssel 94 282 0 0 0 376 -261 115
Centrum-Zuid actief 2.754 929 0 0 0 3.683 0 3.683
KOAG 0 122 0 0 0 122 0 122
Totaal 6.227 1.399 0 43 0 7.584 -261 7.323
Bouwgronden in exploitatie Boekwaarde 31-12-2022 geraamde nog te maken kosten geraamde nog te realiseren opbrengsten geraamd eindresultaat
Stormpolderdijk 3.403 8.048 11.449 -2
Werf aan de IJssel 376 3.295 3.411 -260
Centrum-Zuid actief 3.683 814 6.389 1.892
KOAG 122 3.203 3.563 238
Totaal 7.584 15.360 24.812 1.868

Voorziening verlies latende complexen

Verloop voorziening verlies latende complexen:

Voorziening verlieslatende complexen Saldo 1-1-2022 Toevoegingen Aanwendingen Vrijval Saldo 31-12-2022
Verliesvoorziening Veld en Beemd 48 0 0 48 0
Verliesvoorziening Werf aan de IJssel 83 178 0 0 261
Verliesvoorziening Centrum-Zuid 1.044 0 0 1.044 0
Totaal 1.175 178 0 1.092 261

Uitgangspunten bouwgronden in exploitatie

Volgens het MPG2023 gelden de volgende uitgangspunten voor de bouwgronden in exploitatie:

  • Rente kosten en opbrengsten: De rente wordt conform BBV berekend op basis van de gemiddelde rente van de leningen o/g en de verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen, de zogenaamde debt ratio, beiden per 01-01-2022.
Berekening rente grexen 2022
Totaal leningen o/g 46.140
Externe rentelasten (inclusief kosten) 905
Gemiddelde rente 1,96%
Debt ratio (vv/tv) 59,56%
Rente grexen 1,17%
  • Prijspeil: alle kosten en opbrengsten zijn geraamd op prijspeil 01-01-23. De civieltechnische ramingen zijn ten opzichte van prijspeil 01-01-22 met 11,2% geïndexeerd.  Het percentage is door het IngenieursBureau Krimpenerwaard (IBKW) onderbouwd, waarbij rekening is gehouden met kosten voor arbeid en materiaal. Overigens is voor vrijwel alle grexen een geactualiseerde civieltechnische berekening opgesteld, op basis van prijspeil 2023.
  • Inflatie: de in de grondexploitatieberekeningen geraamde bedragen op prijspeil 01-01-23 worden naar de toekomst toe geïndexeerd. In de grondexploitaties wordt er gebruik gemaakt van één index per categorie. In algemene zin is rekening gehouden met de volgende indexcijfers per jaar (o.b.v. Outlook 2023 van Metafoor d.d. 13 december 2022): 

 Kostenindex

Omdat er sprake is van sterk fluctuerende indexcijfers, wordt dit als volgt meerjarig in de prognoses van de grexen opgenomen:   

2023 +/+ 6,0%
2024-2025 +/+ 4,0%
2026 e.v. +/+ 2,0%

 Opbrengstenindex

Ook voor de opbrengsten wordt voortaan de meerjarige prognose gevolgd, waarbij voor de woningen als   bedrijventerreinen met het middensegment gerekend wordt:

  Woningen Bedrijven
2023 0,0% -/- 0,5%
2024-2025  -/- 1,0%  -/- 0,5%
2026 e.v. +/+ 2,0% +/+ 2,0%
  • Interne uurtarieven: In dit MPG wordt gerekend met (afgeronde) interne uurtarieven, gebaseerd op de begroting 2023. Dit uurtarief bestaat uit de componenten salaris en overhead. In de urenverdeling wordt onderscheidt gemaakt tussen schalen 1-8 en 9-15. In het MPG worden geen uren toegerekend van medewerkers in de categorie schalen 1-8. Het uurtarief voor salaris in de categorie 9-15 € 118,41.
  • Taxatie: Voor iedere grex wordt jaarlijks bepaald of een taxatie nodig is. Voor ongewijzigde plannen mag een taxatie maximaal drie jaar oud zijn. In een aparte notitie wordt ingegaan op de benodigde taxaties voor het MPG 2023.

Uitzettingen korter dan een jaar

Soort vordering Saldo 31-12-2022 Voorziening oninbaarheid Gecorrigeerd saldo 31-12-2022 Gecorrigeerd saldo 31-12-2021
Vorderingen op openbare lichamen 8.598 8.598 6.591
Schatkistbankieren 7.909 7.909 11.172
Overige vorderingen 2.420 540 1.880 1.950
Totaal 18.926 540 18.386 19.713

Vordering openbare lichamen

De post vorderingen op openbare lichamen kan als volgt worden gespecificeerd:

Vorderingen op openbare lichamen 2021 2022
Debiteuren 218 829
Te vorderen BTW (gewone + compensatiefonds) 6.374 7.769
Totaal 6.591 8.598

Schatkistbankieren

Voor het Schatkistbankieren moeten de bedragen boven het drempelbedrag aangehouden worden op een rekening bij het Rijk. Onderstaand een overzicht van de berekening van het drempelbedrag en van welke bedragen er buiten de schatkist zijn aangehouden.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren 2022
Drempelbedrag (1) 1.644
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (2) 26 14 25 8
Ruimte onder het drempelbedrag (3a) = (1) > (2) 1.492 1.505 1.493 1.510
Overschrijding van het drempelbedrag (3b) = (2) > (1) 0 0 0 0

Overige vorderingen

De post overige vorderingen kan als volgt worden gespecificeerd:

Overige vorderingen 2021 2022
Nog te ontvangen posten inzake bijstandsuitkeringen 1.776 1.639
Debiteuren (privaat) 2019 1 1
Debiteuren (privaat) 2020 4 3
Debiteuren (privaat) 2021 339 5
Debiteuren (privaat) 2022 0 571
Belasting debiteuren 2018 7 7
Belasting debiteuren 2019 6 0
Belasting debiteuren 2020 18 11
Belasting debiteuren 2021 316 20
Belasting debiteuren 2022 0 163
Overige posten 42 0
Totaal 2.509 2.420

Voorziening dubieuze debiteuren

Het verloop van de voorziening dubieuze debiteuren is als volgt:

Voorziening dubieuze debiteuren Saldo 1-1-2022 Toevoegingen Aanwendingen Vrijval Saldo 31-12-2022
Voorz. dubieuze debiteuren algemeen 95 0 7 3 85
Voorz. dubieuze debiteuren sociale zaken 464 52 61 0 455
Totaal 559 52 68 3 540

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen, die vrij opneembaar zijn, bestaat uit de volgende componenten:
Boekwaarde liquide middelen 2021 2022
Kassaldi 8 5
Banksaldi 6 1
Totaal 14 6
Met de BNG-bank is een financieringsovereenkomst gesloten, waarbij een kredietlimiet van € 500.000 en Intra-daglimiet van € 1.000.000 in rekeningcourant is toegestaan. Voor het niet opgenomen deel van de kredietlimiet moet bereidstellingsprovisie worden betaald.

Overlopende activa

Boekwaarde overlopende activa 2021 2022
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen 671 1.955
Overige nog te ontvangen bedragen 866 811
Vooruitbetaalde bedragen 552 2.448
Totaal 2.089 5.213

Nog te ontvangen bedragen overheidslichamen

De nog te ontvangen bedragen overheidslichamen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Nog te ontvangen bedragen overheidslichamen Saldo 1-1-2022 toevoeging Ontvangst Saldo 31-12-2022
Rijk:
Vangnetuitkering 80 91 80 91
Algemene uitkering 2021 386 0 386 0
Bijdrage kosten toeslagaffaire 203 583 160 626
Ministerie J en V noodopvang Oekrainers 0 1.081 0 1.081
Subsidie stil wegdek 1 0 0 1
Subsidie geluidschernen Boerhaavelaan 0 40 38 2
Overige overheid:
Veiligheidsregio crisisnoodopvang 0 136 0 136
Subsidie 75 jaar vrijheid 0 38 30 8
Subsidie skatepark 0 50 40 10
Totaal 671 2.018 734 1.955