Programma 4 Preventie

Hoofdambitie

Krimpen aan den IJssel is een gemeente waar het fijn en veilig wonen en werken is. Krimpenaren, van jong tot oud, ervaren een goede gezondheid. Kinderen en jongeren groeien gezond, veilig en kansrijk op. 

Om inwoners op eigen kracht mee te laten doen, is het nodig dat we blijven inzetten op preventie. Hierdoor voorkomen we grote(re) problemen. Want, voorkomen is beter dan genezen. Preventie levert op de langere termijn kostenbesparing op. Daarnaast geeft preventie ook meer kwaliteit van leven. Preventieve voorzieningen en/of maatregelen zijn voor iedereen toegankelijk.

Wat is er gebeurd?

Versterken van de preventie heeft blijvende aandacht en ook dit jaar zijn op diverse onderdelen de preventieve activiteiten versterkt. Voor jeugd was er sprake van een extra inzet op het jeugdmaatschappelijk werk voor een vroege signalering van problematiek, en voor een goede aansluiting van onderwijs en zorg.  Ook was er veel aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Zo introduceerden we WIJS-bussen op de scholen. Daarnaast is er ook een convenant “ouderen in veilige handen” gesloten met betrokken netwerkpartners om ouderenmishandeling te voorkomen, tijdig te signaleren en aan te pakken. 

Onderdeel van preventie is ook de vindbaarheid van activiteiten en voorzieningen. Onze website van de KrimpenWijzer speelt hierbij een belangrijke rol. Deze site is vernieuwd zodat we de toegang en vindbaarheid van alle activiteiten binnen Krimpen aan den IJssel verbeterden.

Op basis van de bevindingen  bij project de Doornenbuurt werken we aan een notitie over wijkgericht werken. Deze notitie is gericht op een goede samenwerking tussen alle partijen, op het terrein van wonen, leefomgeving, welzijn, en zorgen en veiligheid. Deze notitie is de basis voor de verdere uitwerking van het wijkgericht werken. 

Vanuit het Rijk zijn het integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en actief leven akkoord (GALA)  geïnitieerd.  In 2022 zijn voor beide akkoorden de voorbereidingen getroffen voor het indienen van een aanvraag voor een specifieke uitkering. 

Wat willen we bereiken

Sociaal domein

Speerpunten

Wat heeft het gekost?

Preventie Begroting 2022 Begroting na wijziging Rekening 2022
Lasten
Jeugd 3.179 3.132 3.057
Maatschappelijke ondersteuning 732 731 707
Volksgezondheid 341 352 325
Totaal lasten 4.252 4.215 4.089
Baten
Jeugd 219 225 219
Maatschappelijke ondersteuning 47 47 47
Volksgezondheid 30
Totaal baten 266 272 295
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -3.986 -3.943 -3.794
Resultaatbestemming 25 109 109
Gerealiseerd resultaat -3.961 -3.834 -3.686

Verschillenanalyse per programma

Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000 Afwijking x € 1.000 Voordeel / nadeel
Lasten programma 4 Preventie
Jeugd De vaststelling van de budgetsubsidie 2021 aan Synerkri heeft laat in 2022 plaatsgevonden, waardoor de begroting niet meer kon worden bijgesteld. Dit zorgt voor € 21.000 voordeel. 75 voordeel
In 2022 is bij opvoedondersteuning Jeugd voor het eerst afgerekend obv nieuwe inkoopcontracten voor inzet in KW/ KST. Hierin bleek dat de werkelijke inzet lager is geweest, de kosten zijn € 37.000 lager.
Verder is het beschikbare subsidiebudget 2022 niet volledig ingezet
Maatschappelijke ondersteuning 24 voordeel
Volksgezondheid 26 voordeel
Baten programma 4 Preventie
Jeugd -6 nadeel
Maatschappelijke ondersteuning
Volksgezondheid 30 voordeel

Indicatoren

Lokale indicatoren programma 4 Preventie Jaarrekening 2022 Jaartal Begroting 2022 Jaartal Bron
Vaccinatiegraad 76% 2021 niet beschikbaar Jaarverslag CJG Rijnmond
Melding partnergeweld per 10.000 inwoners 15,30 hj1 2022 niet beschikbaar Waarstaatjegemeente
Meldingen kindermishandeling per 10.000 inwoners 10,20 hj1 2022 niet beschikbaar Waarstaatjegemeente
Verward gedrag: crisismaatregelen 4 2022 niet beschikbaar Khonraad
% aantal meldingen bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 174 2022 niet beschikbaar Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)
Bereikbaarheid Krimpenwijzer (“Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag”) 80% 2021 niet beschikbaar Waarstaatjegemeente / CEO
Inwoners van 70 jaar en ouder die zelfstandig wonen; per 1000 inwoners doelgroep 960 2022 niet beschikbaar Waarstaatjegemeente
Aantal mantelzorgers bekend bij Krimpenwijzer 58 2021 niet beschikbaar Waarstaatjegemeente / CEO