Begrotingsrechtmatigheid

Begrotingsrechtmatigheid

Terug naar navigatie - Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als:

‘Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, evenals het begrotingsjaar van belang zijn.’

Er zijn een aantal verschillende begrotingsoverschrijdingen te onderscheiden. Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen, volgens de Commissie BBV, ten minste de volgende “soorten” begrotingsafwijkingen worden onderkend:

Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste de volgende "soorten" begrotingsafwijkingen worden onderkend Onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel Onrechtmatig, en telt mee voor het oordeel
1. Budgetoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend   X
2. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn geautoriseerd   X
3. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten X  
4. Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie) regelingen X  
5. Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn   X
6. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt    
6a. Voor zover geconstateerd na verantwoordingsjaar X  
6b. Voor zover geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar   X
7. Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren    
7a. Voor zover afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren X  
7b. Voor zover jaar van investeren   X

In de volgende tabel is per programma de lastenoverschrijding ten opzichte van de begroting per “soort” begrotingsafwijking weergegeven. 

Programma x € 1.000 Over-/onder-schrijding Toelichting begrotingsrechtmatigheid
Programma 1 Bestuur
Lasten 214 Onderschrijding
Programma 2 Woon- en leefomgeving
Lasten 1.957 Onderschrijding
Programma 3 Samenleven
Lasten 3.572 Onderschrijding
Programma 4 Preventie
Lasten 125 Onderschrijding
Programma 5 Basishulp
Lasten 165 Onderschrijding
Programma 6 Individuele hulp
Lasten -13 Overschrijding Zie tabel rechtmatigheidscontrole categorie 3
Programma 7 Dienstverlening
Lasten -105 Overschrijding Zie tabel rechtmatigheidscontrole categorie 3 en 6a
Overhead
Lasten -345 Overschrijding Zie tabel rechtmatigheidscontrole categorie 6a

Toelichtingen begrotingsrechtmatigheid

Terug naar navigatie - Toelichtingen begrotingsrechtmatigheid

Er is sprake van overschrijdingen op de geautoriseerde lasten van programma 6 Individuele hulp, programma 7 Dienstverlening en Overhead. We lichten deze overschrijdingen hieronder toe. 

Programma 6 Individuele hulp

Voor de Kinderopvangtoeslagenaffaire (KOTA) zijn extra uitgaven gedaan in het kader van ruimhartig compenseren (€ 99.000). Hier staat ook een hogere bijdrage van het Rijk tegenover (categorie 3).

Programma 7 Dienstverlening
De overschrijding bedraagt per saldo € 105.000. Dit wordt verklaard door:
•    € 43.000 betreft de eindafrekening van Cyclus vanwege hogere fracties zoals glas, papier en ijzer. Deze kwam pas in februari 2023 en was niet voorzien (categorie 6a).
•    € 49.000 betreft hogere jaarlasten voor afvalverwerking, die worden gecompenseerd door hogere terugontvangsten (categorie 3).
•    Het resterende bedrag betreft het saldo van een groot aantal kleine overschrijdingen, met name op het onderhoud van vastgoed door gestegen prijzen.

Overhead
Op de urenverdeling is € 220.000 kostenoverschrijding ontstaan door minder gemaakte uren op investeringen en grondexploitaties dan begroot (categorie 6a).
De afrekening  van de uitvoeringskosten GR Ijsselgemeenten zorgt voor een nadeel van € 127.000 voor het onderdeel ICT (categorie 6a).

Investeringskredieten
Er is geen sprake van een overschrijding op investeringen, zoals blijkt uit de investeringsoverzichten op de programma’s.