Toelichting op de vlottende passiva

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:
Boekwaarde vlottende passiva 2021 2022
Schulden < 1 jaar 4.378 8.851
Overlopende passiva 9.146 10.597
Totaal 13.524 19.447

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden
Boekwaarde kortlopende schulden 2021 2022
Kasgeldleningen 0 0
Banksaldi 1 1
Overige schulden 4.378 8.850
Totaal 4.378 8.851

Overige schulden

De post overige schulden kan als volgt worden gespecificeerd:
Overige schulden 2021 2022
Crediteuren 3.022 7.285
Nog te betalen loonheffing 720 860
Nog te betalen sociaal domein 629 645
Overige nog te betalen 6 60
Totaal 4.378 8.850

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
Boekwaarde specificatie overlopende passiva 2021 2022
Vooruit ontvangen bedragen overheidslichamen 6.703 2.953
Vooruit ontvangen bedragen 74 1.065
Nog te betalen kosten 2.368 2.556
Totaal 9.146 6.575

Vooruitontvangen bedragen

Vooruit ontvangen bedragen overheidslichamen Saldo 1-1-2022 toevoeging vrijval/ afrekening Saldo 31-12-2022
Hoogheemraadschap bijdrage herhuisvesting Scouting 52 26 25
Ministerie van OCW - Subsidie OAB middelen 379 47 427
Ministerie van OCW - Subsidie COVID19 onderwijsvertragingen 102 244 154 192
Ministerie van VWS - Spuk-uitkering BTW 140 358 359 140
Ministerie van VWS - Spuk sportakkoord skatepark 25 25 0
Ministerie van VWS - Spuk preventieakkoorden of preventieaanpakken 22 22
Ministerie van BZK - Regeling reductie energieverbruik 101 101 0
Ministerie van BZK - Middelen aanpak energiearmoede 460 68 392
Ministerie van IenW - Subsidie wegschermen geluidsanering 10 10
Ministerie van IenW - Subsidie uitvoeringskosten gevelmaatregelen 280 280
Ministerie van IenW - Subsidie IJsseldijk/Industrieweg 20 20
Ministerie van IenW - Subsidie geluidsanering woningen 153 153
Ministerie van SZW - Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) 1.078 526 551
Ministerie van SZW - Wet inburgering 2021 177 139 38
Ministerie van SZW - SPUK onderwijsroute 25 25
Provincie 1e voorschot 75 jaar bevrijding 8 8 0
Provincie - Subsidie sociale woningbouw Centrum-Zuid 96 144 240
Provincie - Subsidie project Ontwikkeling voormalig veld 4 DCV 120 120 240
Provincie - Subsidie project Crimpenersteijn 82 82 164
Provincie - Subsidie skatepark 40 40 0
Gemeente Rotterdam - Duvo middelen 35 35
Metropoolregio - busbaan 4.116 4.116 0
Veiligheidsregio subsidie controle coronatoegangsbewijzen 76 76 0
Totaal 6.703 1.887 5.637 2.953

Nog te betalen kosten

Nog te betalen kosten 2021 2022
Rente 593 564
Extra bijdrage Jeugdhulp Rijnmond 500 736
Lokale jeugd 166 45
Financiele bijdrage provincie geluidswal N210 0 375
Extra uitkering CAO 141 0
Oasen afrekening afvalstoffen- en rioolheffing 103 165
Coronavouchers 128 0
Optisport loonsuppletie 0 131
Overige 736 541
Totaal 2.368 2.556