Programma 6 Individuele hulp

Hoofdambitie

De gemeente Krimpen aan den IJssel wil dat steeds meer mensen in staat zijn hun leven te leiden zonder individuele voorzieningen. Zo willen we meer zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van inwoners. Daarbij blijven we inzetten op ondersteuning van Krimpenaren. Onder meer bij problemen met opgroeien of opvoeden, chronische ziekten, psychische stoornissen, lichamelijke beperkingen en mantelzorg.

Ook zetten we in op een beweging van minder individuele voorzieningen, naar meer basishulp en preventie. We willen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Vanuit de Jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk voor de hulp, zorg, begeleiding en ondersteuning voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. De gemeente heeft jeugdhulpplicht en komt samen met de ouders of verzorgers tot een passende en gerichte ondersteuning.

De gemeente verstrekt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  maatwerkvoorzieningen (geïndiceerde zorg). Dit gebeurt als een inwoner niet de mogelijkheden heeft om op eigen kracht, met hulp van het netwerk, of via een andere (voorliggende) voorziening, zelfredzaam te zijn. Daarmee staat de eigen verantwoordelijkheid voorop en is de maatwerkvoorziening altijd aanvullend.

Op grond van de de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet Zorg en Dwang (Wzd)  dragen we zorg voor een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag.

De gemeenschappelijke regeling IJSSELgemeenten ondersteunt en stimuleert uitkeringsgerechtigden te participeren naar vermogen.

Wat is er gebeurd?

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden de zorgvraag. Zeker de effecten van corona zien we duidelijk terug. In 2021 leidde dit tot een sterke stijging. In 2022 zien we dat deze vraag afvlakt. Het is nog te vroeg om te concluderen dat we top hebben gehad maar de signalen wijzen er wel op dat dit het geval is. 

Veel zorgvragen hebben raakvlakken met veiligheidsaspecten. Hierdoor benoemden we in de begroting 2022 dat we hier speerpunten op willen bepalen. Dit werden:

- Voorbereiding van de oprichting van de lokale Zorg- en Veiligheidskamer.
- De inrichting van een functie Jeugd en Veiligheid.

Ook startten we met de voorbereiding van de lokale Zorg- en Veiligheidskamer. Deze structuur zorgt voor een betere samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van zorg en veiligheidsdossiers. 

In 2022 werkten we verder aan de hersteloperatie van de Kinderopvangtoeslagenaffaire; in de vorm van een ondersteuningsaanbod aan (mogelijk) gedupeerde ouders. Voor slachtoffers zetten we - naast hulpverlening en ondersteuning - ook lotgenotenbijeenkomsten in. Ook keken we in samenwerking met de slachtoffers hoe ze een nieuwe start kunnen maken.  Eind 2022 is de doelgroep verbreed met de kinderen van de erkend gedupeerde ouders, doordat de zogenaamde kindregeling in werking trad.  De gemaakte kosten worden volledig vergoed door het Rijk. Deze hersteloperatie zal in 2023 (en verder) doorlopen.

Samen met de regio hebben we voorbereidingen getroffen voor het oprichten van een GR Beschermd wonen.  Dit in het kader van de decentralisatie van beschermd wonen.

Individuele hulp

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden de zorgvraag. Zeker de effecten van Corona zien we duidelijk terug. In 2021 leidde dit tot een sterke stijging. In 2022 zien we dat deze vraag afvlakt. Het is nog te vroeg om te concluderen dat we top hebben gehad maar de signalen wijzen er wel op dat dit het geval is. 

Veel zorgvragen hebben een raakvlak met veiligheidsaspecten. Hierdoor hebben we in de begroting 2022 als speerpunt benoemd dat we hier speerpunten op gaan bepalen. Dit zijn geworden:
- Voorbereiding van de oprichting van de lokale Zorg- en Veiligheidskamer.
- De inrichting van een functie Jeugd en Veiligheid.

Tevens is een start gemaakt met de voorbereiding van de lokale Zorg-en Veiligheidskamer. Deze structuur zorgt voor een betere samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van zorg en veiligheidsdossiers. 

In 2022 hebben we verdere uitvoering gegeven aan de hersteloperatie van de Kinderopvangtoeslagenaffaire in de vorm van een ondersteuningsaanbod aan (mogelijk) gedupeerde ouders.  Eind 2022 is de doelgroep verbreed met de kinderen van de erkend gedupeerde ouders, doordat de zogenaamde kindregeling in werking is getreden.  De gemaakte kosten worden via een SPUK volledig vergoed door het Rijk. Deze hersteloperatie zal in 2023 (en verder) doorlopen.

Wet Inburgering

In 2022 gaven we de begeleiding van inburgeraars verder vorm conform de Wet Inburgering 2021. Hierbij werkten we intensief samen met Vluchtelingenwerk, KrimpenWijzer en GR IJsselgemeenten. Ook pakten we de samenwerking op met andere netwerkpartners.

De implementatie van de Wet inburgering is op hoofdlijnen gereed maar er zijn nog een aantal aandachtspunten. Deze pakken we in 2023 op.
  
Inmiddels zijn er op 1 januari 2023  ook enkele wijzigingen doorgevoerd in de wet, omdat in de praktijk bleek dat niet alles verliep volgens de aannames. In 2022 overlegden we regelmatig over de uitvoering van deze nieuwe regels.

Participatiewet (Werk en Inkomen)

Bij de uitvoering van de Participatiewet is het uitkeringsbestand in 2022 licht gestegen. De situatie op de arbeidsmarkt zorgt dat kansrijke werkzoekenden al snel aan het werk zijn, vaak al voordat een beroep op bijstand gedaan moet worden. Het bevorderen van de uitstroom van minder kansrijke cliënten blijft daarentegen een intensief en langdurig proces. 

Uit de bestandsgegevens blijkt dat de uitstroom in Krimpen aan den IJssel procentueel gelijk is aan omliggende gemeenten. De instroom is in vergelijking met andere gemeenten wel hoger. De belangrijkste oorzaken van hogere instroom lijken te liggen bij gezinsherenigingen en verhuizingen van uitkeringsgerechtigden naar Krimpen aan den IJssel. Hier wordt nader onderzoek naar gedaan.

De ontwikkeling van het bestand resulteerde in 2022 in een tekort op het BUIG-budget. Er moet opnieuw een beroep gedaan worden op een vangnetuitkering. 

Wat willen we bereiken

Sociaal domein

Speerpunten

Op grond van welk beleid/afspraak handelen we?

Binnen het Sociaal Domein is het beleidsplan Sociaal Domein ons kader.
•  Verordeningen met betrekking tot de Jeugdwet
•  De verordening en uitvoeringsregels met betrekking tot het leerlingenvervoer
•  Verordeningen met betrekking tot de Wmo
•  Regionaal Beleidsplan Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 2022-2026
•  De verordeningen en nadere regels met betrekking tot de Participatiewet
•  De gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten
•  De gemeenschappelijke regeling Promen
•  De verordening Voorzieningenfonds

Hoe en wanneer leggen we verantwoording af?

•  Onderwijs
•  Gemeentelijke monitor sociaal domein
•  Sturingsanalyse arbeidsparticipatie
•  Rapportages GR Promen
•  Kwartaalrapportages Sociale Zaken IJsselgemeenten
•  Bestuursrapportages GR Jeugdhulp Rijnmond

Wat heeft het gekost?

Individuele hulp Begroting 2022 Begroting na wijziging Rekening 2022
Lasten
Jeugd 8.557 8.041 8.048
Maatschappelijke ondersteuning 6.776 6.704 6.552
Werk 3.150 3.120 3.009
Inkomen 10.361 9.849 10.047
Minima 1.063 3.144 3.217
Totaal lasten 29.907 30.860 30.873
Baten
Jeugd 123 163 152
Maatschappelijke ondersteuning 215 325 352
Werk 27 139
Inkomen 7.795 7.502 7.517
Minima 410 583
Totaal baten 8.133 8.426 8.743
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -21.774 -22.433 -22.130
Resultaatbestemming 20 20
Gerealiseerd resultaat -21.774 -22.414 -22.111
Incidentele posten Lasten 2022 Baten 2022 Reserve-mutaties
Programma 6 Individuele hulp
Inzet transformatiegelden 2021 Rotterdam 25 25
KOTA verantwoording 2022 585 585
Eindafrekening vlaktaks voorgaande jaren in verband met afschaffing vlaktakssystematiek GRJR per 01-01-2023 -1.264
Afwikkeling TOZO 2022 -84
Energietoeslag 2022 1.675
Totaal 937 609

Verschillenanalyse per programma

Thema Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000 Afwijking x € 1.000 Voordeel / nadeel
Lasten Programma 6 Individuele hulp
Jeugd -7 nadeel
Maatschappelijke ondersteuning Bij maatschappelijke ondersteuning is sprake van een onderbesteding van € 184.000 op de wmo begeleiding, doordat de begroting mede was gebaseerd op de hogere realisatie bij de jaarrekening 2021, maar de werkelijke kosten in 2022 lager zijn. 153 voordeel
Werk De afrekening 2021 van Promen heeft gezorgd voor een voordeel van 20.000. 111 voordeel
Op basis van de conceptjaarrekening 2022 van Promen vindt nog een verrekening plaats met onze gemeente van 67.000.
In verband met verlegde BTW hebben wij een bedrag van 12.000 terugontvangen.
Het budget voor subsidies is niet volledig ingezet wat zorgt voor 9.000 voordeel.
Inkomen Als gevolg van corona is een onverwachte instroom in de BBZ ontstaan, waardoor de uitgaven fors hoger uitvallen dan voorgaande jaren. Er is sprake van een nadeel van € 175.000. -211 nadeel
De afwikkeling van de debiteurenpositie van sociale zaken alsmede de storting in de voorziening dubieuze debiteuren zorgt voor een nadeel van € 75.000.
Uit de jaarrekening 2022 van de GR IJsselgemeenten blijkt dat er nog een bedrag van € 50.000 wordt verrekend met onze gemeente. Dit is een voordeel voor ons.
Minima Als gevolg van het ruimhartig compenseren inzake de kinderopvangtoeslagaffaire is er 99.000 meer uitgegeven dan begroot. -73 nadeel
Bij kosten van de bijzondere bijstand zijn lager uitgevallen dan in het bestedingsplan was geprognosticeerd, wat een voordeel van 22.000 oplevert.
Baten Programma 6 Individuele hulp
Jeugd -11 nadeel
Maatschappelijke ondersteuning 27 voordeel
Werk Bij het opstellen van de decemberwijziging werd ingeschat dat wij in 2022 slechts 27.000 zouden uitgeven van de specifieke uitkering voor de nieuwe wet inburgering van totaal 177.000. Het blijkt echter dat wij 139.000 hebben uitgegeven, waardoor wij een groter deel van de specifieke uitkering 2022 kunnen inzetten en er sprake is van een voordeel van 112.000 (139.000 -/- 27.000). (NB. het restant van 150.000 van de specifieke uitkering 2022 (177.000 -/- 27.000) is in de decemberwijziging begrotingstechnisch overgeheveld naar 2023. Er is echter 38.000 over in 2022 om mee te nemen naar 2023 in plaats van 150.000. Daarom wordt in 2023 nog een budgetneutrale wijziging gemaakt) 112 voordeel
Inkomen 15 voordeel
Minima In de begroting waren we voor de kinderopvangtoeslagaffaire voorzichtigheidshalve uitgegaan van gelijke verwachte inkomsten voor de kinderopvangtoeslagaffaire van 410.000, aan de op dat moment verwachte uitgaven (budget neutraal). We schieten immers alles voor en krijgen pas een vergoeding na vaststelling van onze SISA-verklaring bij de jaarrekening door het Rijk. Uit de SISA verantwoording bij de jaarrekening blijkt dat wij over 2022 rekening kunnen houden met een bedrag van 585.000, gelijk aan de werkelijke totale uitgaven 2022, waardoor we aanvullend een nog te ontvangen bedrag kunnen opnemen van 175.000. 173 voordeel

Indicatoren

Basisset indicatoren programma 6 Individuele hulp Jaarrekening 2022 Jaartal Begroting 2022 Jaartal Bron
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners 335,63 2021 301,20 2020 Waarstaatjegemeente
Het aantal lopende reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar 266,2 2020 266,2 2020 Waarstaatjegemeente
% Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp 16% q2 2022 16% 2020 Waarstaatjegemeente
% Jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming 1,00% 2022 1,30% 2020 Waarstaatjegemeente
% Jongeren met jeugdreclassering in de leeftijd van 12-23 jaar 0,20% q2 2021 0,40% 2020 Waarstaatjegemeente
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 inwoners 560 2022 630 2020 Waarstaatjegemeente
% werkelozen ten opzichte van de beroepsbevolking 4% 2021 3% 2019 Waarstaatjegemeente
% huishoudens met een bijstandsuitkering 4,40% 8-2022 4,30% 2021 Waarstaatjegemeente
Lokale indicatoren programma 6 Individuele hulp Jaarrekening 2022 Jaartal Begroting 2022 Jaartal Bron
Huishoudens met 1 t/m 5 voorzieningen (sociaal domein) 2.635 H1 2022 niet beschikbaar Waarstaatjegemeente
Huishoudens met 6 of meer regelingen (sociaal domein) 115 H1 2022 niet beschikbaar Waarstaatjegemeente
Klantwaardering dienstverlening GR IJsselgemeenten 7,3 2021 niet beschikbaar GR IJsselgemeenten
Aantal aanmeldingen schuldhulpbemiddelen GR Ijsselgemeenten 25 2022 niet beschikbaar GR IJsselgemeenten
% Huishoudens zonder voorzieningen (sociaal domein) 1 H1 2022 niet beschikbaar Waarstaatjegemeente
Huishoudens met Wmo voorzieningen 1590 H1 2022 niet beschikbaar Waarstaatjegemeente