Toelichting op de vaste activa

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Boekwaarde materiële vaste activa 2021 2022
Investeringen met een economisch nut 41.412 42.919
Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 7.916 9.902
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut 27.822 31.564
Totaal 77.150 84.384

Investeringen met een economisch nut

De investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Boekwaarde investeringen economisch nut 2021 2022
Gronden en terreinen 3.626 3.606
Strategische gronden 1.341 1.341
Bedrijfsgebouwen (incl. scholen) 31.988 31.851
Overige materiële vaste activa 1.029 1.285
Machines, apparaten en installaties 2.499 2.323
Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken 928 2.512
Totaal 41.412 42.919

Verloop boekwaarde investeringen met een economisch nut

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut weer:

Investeringen economisch nut Boekwaarde 1-1-2022 Investeringen Desinveste-ringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Boekwaarde 31-12-2022
Gronden en terreinen 3.488 0 0 20 3.468
Erfpachtgronden 138 0 0 0 138
Strategische gronden 1.341 0 0 0 1.341
Bedrijfsgebouwen (incl scholen) 31.988 1.956 0 2.093 31.851
Overige materiële vaste activa 1.029 446 0 115 75 1.285
Machines, apparaten en installaties. 2.499 0 0 176 2.323
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 928 1.916 0 65 267 2.512
Totaal 41.412 4.318 0 2.470 342 42.919

Belangrijkste investeringen met een economisch nut

De belangrijkste investeringen (krediet > €500.000)  met een economisch nut staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2022 daadwerkelijke bestede bedrag en het totaalbedrag, dat tot en met 2022 ten lasten van het krediet is gebracht.

Belangrijkste investeringen met een economisch nut Beschikbaar gesteld krediet Werkelijk besteed in 2022 cumulatief t.l.v. krediet
Speelplaatsen ivm speelruimtebeleid 1.055 125 624
Ruimen en ophogen begraafplaats Waalhoven fase 2 593 327 327
Aanleg kunstgrasveld DCV 931 951 951
Vervanging hoofdveld MHCK 858 854 854
Nieuwbouw Groeiplaneet 4.128 958 1.127
Uitbreiding de Wegwijzer 854 854 854

Investeringen met een economisch nut (met heffing)

De boekwaarde van de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Investeringen economisch nut (met heffing) 2021 2022
Gronden ENH 269 269
Bedrijfsgebouwen ENH 1.449 1.383
Grond-weg-en wbk ENH 3.492 3.648
Riolering klimaatadapt ENH 2.216 4.126
Ov mat activa ENH 489 476
Totaal 7.916 9.902

Verloop boekwaarde investeringen met een economisch nut (met heffing)

De boekwaarde van de investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven had het volgende verloop:

Investeringen economisch nut (met heffing) Boekwaarde 1-1-2022 nieuwe verdeling Investeringen Desinveste-ringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Boekwaarde 31-12-2022
Gronden ENH 269 0 0 0 0 0 269
Bedrijfsgebouwen ENH 1.449 0 0 0 66 0 1.383
Grond-weg-en wbk ENH 3.492 327 0 0 171 0 3.648
Riolering klimaatadapt ENH 2.216 1.934 0 0 25 0 4.126
Ov mat activa ENH 489 51 0 0 64 0 476
Totaal 7.916 2.312 0 0 326 0 9.902

Belangrijkste investeringen met een economisch nut (met heffing)

De belangrijkste investeringen (krediet > € 500.000) staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2022 daadwerkelijke bestede bedrag en het totaalbedrag, dat tot en met 2022 ten lasten van het krediet is gebracht.

Belangrijkste investeringen met een economisch nut (met heffing) Beschikbaar gesteld krediet Werkelijk besteed in 2022 cumulatief t.l.v. krediet
Riolering Klimaatadaptie Gouden Regen 550 498 498
Riolering Klimaatadaptie Fresia (fase 4 Langeland) 524 150 150

Investeringen met een maatschappelijk nut

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut, bestaan enkel uit grond-, weg- en waterbouwkundige werken en kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Boekwaarde investeringen maatschappelijk nut 2021 2022
Aanleg/onderhoud wegen en straten 25.897 29.251
Aanleg/onderhoud bruggen en tunnels 858 886
Aanleg/onderhoud VRI 267 583
Aanleg/onderhoud openbare verlichting 799 844
Totaal 27.822 31.564

Verloop boekwaarde investeringen met een maatschappelijk nut

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut had het volgende verloop:

Investeringen maatschappelijk nut Boekwaarde 1-1-2022 Investeringen Desinveste-ringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaarde-ringen Boekwaarde 31-12-2022
Wegen en straten 25.897 11.037 218 7.465 0 29.251
Bruggen en tunnels 858 64 37 0 886
VRI 267 379 64 0 583
OV 799 72 28 0 844
Totaal 27.822 11.553 0 347 7.465 0 31.564

Belangrijkste investeringen met een maatschappelijk nut

De belangrijkste investeringen (krediet > € 1.500.000)  staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2022 daadwerkelijke bestede bedrag en het totaalbedrag, dat tot en met 2022 ten lasten van het krediet is gebracht.

Belangrijkste investeringen met een maatschappelijk nut Beschikbaar gesteld krediet Werkelijk besteed in 2022 cumulatief t.l.v. krediet
Herstraten Fresia - fase 3 Langeland 2.130 196 1.857
Herstraten Weth. Brouwerstraat (Oud Krimpen - 2) 1.965 683 1.972
Grote kruising N210 15.123 -238 13.014

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Kapitaalverstrekkingen en leningen Boekwaarde 1-1-2022 Investeringen Desinvesteringen Aflossing Afwaarderingen Boekwaarde 31-12-2022
Kapitaalverstrekkingen aan:
Deelnemingen 3.626 0 0 0 0 3.626
Leningen aan:
Openbare lichamen 0 0 0 0 0 0
Woningbouwcorporaties 124 0 0 13 0 111
Deelnemingen 0 0 0 0 0 0
Overige langlopende leningen u/g 12.778 0 -7 1.367 0 11.418
Totaal 16.529 0 -7 1.380 0 15.155

Deelnemingen

Specificatie deelnemingen:

Boekwaarde deelnemingen 2021 2022
Aandelen Stedin N.V. 680 3.267
Aandelen Oasen 13 13
Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten 75 75
Aandelen Cyclus 271 271
Totaal 1.039 3.626