Sitemap

Begroting 2023 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Bestuurlijke inleiding Blz. 3
Financiële inleiding op de begroting 2023-2026 Blz. 4
Ambities en opgaven voor 2023 en verder Blz. 5
Leeswijzer Blz. 6
Leeswijzer begroting 2023 Blz. 7
Programma 1 Bestuur en veiligheid Blz. 8
Hoofdambitie Blz. 9
1.1 Bestuur Blz. 10
Bestuur Blz. 11
Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? Blz. 12
Digitale archivering raadsvergaderingen Blz. 13
Videotulen beschermd en digitaal archiveren Blz. 14
Implementatie Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer Blz. 15
Starten uitvoering WMEBV Blz. 16
Invoeren persoonlijk internet portaal Blz. 17
Implementatie Wet open overheid Blz. 18
Actief informatie openbaar maken Blz. 19
Duurzaam archiveren Blz. 20
Raadscommunicatie Blz. 21
Ontwikkelen van een raadscommunicatieplan Blz. 22
Uitdragen belang kindergemeenteraad Blz. 23
Restyling gemeentelijke website en huisstijl Blz. 24
Aantrekkelijk presenteren gemeente Blz. 25
Splitsen omgeving Proactis Blz. 26
Uitvoering Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen (NPVV) Blz. 27
Garanderen kwaliteit telproces Blz. 28
Inrichten Gemeentelijk Stembureau Blz. 29
Hoe en wanneer leggen we verantwoording af Blz. 30
Op grond van welke beleid/afspraak handelen we Blz. 31
1.2 Veiligheid Blz. 32
Veiligheid Blz. 33
Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? Blz. 34
Veiligheid Blz. 35
Zorg en veiligheid Blz. 36
Robuuste handhaving Blz. 37
Veilige publieke taak Blz. 38
Maatschappelijke opgave ontheemden Blz. 39
Weerbaarheid en zelfredzaamheid Blz. 40
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we Blz. 41
Hoe en wanneer leggen we verantwoording af Blz. 42
Wat mag het kosten Blz. 43
Indicatoren Blz. 44
Programma 2 Ruimtelijk domein Blz. 45
Hoofdambitie Blz. 46
2.1 Openbare ruimte en verkeer Blz. 47
Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? Blz. 48
Openbare ruimte - Bevorderen biodiversiteit Blz. 49
Openbare ruimte - Gedeelte groenonderhoud van B naar A-beeldkwaliteitsniveau Blz. 50
Openbare ruimte - Hanging baskets bij overige winkelcentra Blz. 51
Openbare ruimte - Kwaliteitsverbetering plantvakken Blz. 52
Openbare ruimte - LED verlichting Stormpolder Blz. 53
Openbare verlichting Stormpolder Blz. 54
Openbare ruimte - Vervanging oeverbescherming IJsselboulevard Blz. 55
Oeverbescherming IJsselboulevard Blz. 56
Verkeer - Aanpassing Omloopstoep Blz. 57
Verkeer - Algeracorridor korte termijn Blz. 58
P+R langs de N210 Blz. 59
Mobiliteitsaanpak voortzetten Blz. 60
Verkeer - Algeracorridor lange termijn Blz. 61
Vastlegging voorkeursalternatief in bestuursovereenkomst Blz. 62
Planologische verankering voorkeursalternatief Algeracorridor Blz. 63
Starten planuitwerking voorkeursalternatief Algeracorridor Blz. 64
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we Blz. 65
Hoe en wanneer leggen we verantwoording af Blz. 66
2.2 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Blz. 67
Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? Blz. 68
Duurzaamheid - Duurzaamheidsagenda Blz. 69
Uitvoering geven aan de acties uit de Duurzaamheidsagenda Blz. 70
Duurzaamheid - Regionale energiestrategie Blz. 71
Opleveren van de RES 2.0 Blz. 72
Duurzaamheid - Transitievisie warmte Blz. 73
Energiearmoede Blz. 74
Uitvoering geven aan de aanpak energiearmoede Blz. 75
Ruimtelijke ordening - Implementatie Omgevingswet Blz. 76
Volkshuisvesting - Uitvoering woonvisie Blz. 77
Slaagkansen op de woningmarkt vergroten Blz. 78
Innovatieve woonvormen Blz. 79
Doorstroming woningmarkt Blz. 80
Tiny houses en flexwoningen Blz. 81
Speculatie met koopwoningen voorkomen Blz. 82
Onderzoek leefbaarheid in buurten/wijken Blz. 83
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we Blz. 84
Hoe en wanneer leggen we verantwoording af Blz. 85
2.3 Afval, riolering en begraven Blz. 86
Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? Blz. 87
Afval en grondstoffen Blz. 88
Aanvullend beleid afval en grondstoffen vaststellen Blz. 89
Optimalisatie inzameling afval en grondstoffen Blz. 90
Gescheiden inzamelen bevorderen Blz. 91
Baggeren watergangen Blz. 92
Baggerprojecten Blz. 93
Baggercyclus van 12 jaar Blz. 94
Voorbereiding baggerprojecten Blz. 95
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we Blz. 96
Hoe en wanneer leggen we verantwoording af Blz. 97
Wat mag het kosten Blz. 98
Indicatoren Blz. 99
Programma 3 Maatschappelijk domein Blz. 100
Hoofdambitie Blz. 101
3.1 Sport en recreatie Blz. 102
Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? Blz. 103
Investeringen in een kwalitatief/duurzaam zwembad Blz. 104
Onderhoud zwembad Blz. 105
Sport in de openbare ruimte Blz. 106
Inventariseren van verbeterpunten bewegen/sporten in de openbare ruimte Blz. 107
Onderzoek bewegen in de buitenruimte Blz. 108
Uitvoering sporten/bewegen in de openbare ruimte Blz. 109
Stimuleren samenwerking sport en beweegketen Blz. 110
Oprichting 'Sportplatform Krimpen' Blz. 111
Ondersteuning 'Sportplatform Krimpen' Blz. 112
Stimuleren sport en beweegdeelname inwoners Blz. 113
Uniek Sporten Blz. 114
Uniek Zwemmen Blz. 115
Promotiecampagne sport Blz. 116
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we Blz. 117
Hoe en wanneer leggen we verantwoording af Blz. 118
3.2 Cultuur Blz. 119
Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? Blz. 120
Cultuurprogramma Blz. 121
Uitbreiding theaterprogramma Blz. 122
De Tuyter - Verbetering bedrijfsvoering Blz. 123
Website en reserveringssysteem Tuyter Blz. 124
Marketing en promotie Tuyter Blz. 125
Rotterdampas Blz. 126
Verhoging subsidie Streekmuseum Blz. 127
Het behouden van een Streekmuseum in de gemeente Blz. 128
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we Blz. 129
Hoe en wanneer leggen we verantwoording af Blz. 130
3.3 Onderwijs Blz. 131
Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? Blz. 132
Onderwijs Blz. 133
Realisatie Groeiplaneet/Populier Blz. 134
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we Blz. 135
Hoe en wanneer leggen we verantwoording af Blz. 136
3.4 Economie Blz. 137
Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? Blz. 138
Detailhandel Blz. 139
Detailhandelsvisie Blz. 140
Stormpolder Blz. 141
Stormpolder ‘centrum van maritieme maakindustrie’ Blz. 142
Verbinding bedrijfsleven Blz. 143
Verbinding met het bedrijfsleven Blz. 144
Vestigings- en werkklimaat Blz. 145
Verbeteren (digitale) dienstverlening Blz. 146
Circulair (Duurzaamheidsagenda) Blz. 147
Krimpen Circulair Blz. 148
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we Blz. 149
Hoe en wanneer leggen we verantwoording af Blz. 150
Wat mag het kosten Blz. 151
Indicatoren Blz. 152
Programma 4 Sociaal domein Blz. 153
Hoofdambitie Blz. 154
4.1 Preventie Blz. 155
Preventie Blz. 156
Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? Blz. 157
(Digi)Taalhuis Blz. 158
Uitvoeren pilot (Digi) Taalhuis Blz. 159
Armoede Blz. 160
Gratis regionaal OV voor minima van 67+ Blz. 161
Onderzoek doen naar het uitbreiden van de regeling OV 67+ Blz. 162
Ondersteuning inclusieve samenleving Blz. 163
Ondersteunen van aanjaagfunctie inclusieve samenleving Blz. 164
Het optimaliseren van de netwerken en het toewerken naar meer zelf organiserend ambassadeursnetwerk. Blz. 165
Uitvoeringsprogramma woonzorgvisie Blz. 166
Het opstellen van uitvoeringsprogramma woonzorgvisie Blz. 167
Het opstellen van afwegingskader woonzorgvisie Blz. 168
Vangnetwerken Blz. 169
Oprichten vangnetwerken Blz. 170
Welzijn op Recept Blz. 171
Welzijn op recept borgen en verbreden naar de andere huisartspraktijken. Blz. 172
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we Blz. 173
Hoe en wanneer leggen we verantwoording af Blz. 174
4.2 Basishulp Blz. 175
Basishulp Blz. 176
Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? Blz. 177
Casusregie inburgering Blz. 178
Uitbreiding casusregie inburgering Blz. 179
Toekomstbestendig zorg en welzijn Blz. 180
De routekaart ‘Domeinoverstijgende samenwerking Wonen, Welzijn & Zorg in Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel’ uitvoeren Blz. 181
Zorg en Veiligheid Blz. 182
Oprichten meldpunt zorg & veiligheid Blz. 183
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we Blz. 184
Hoe en wanneer leggen we verantwoording af Blz. 185
4.3 Individuele hulp Blz. 186
Individuele hulp Blz. 187
Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? Blz. 188
Specialistische jeugdhulp Blz. 189
SROI beleid en uitvoering Blz. 190
Bevorderen arbeidsparticipatie Blz. 191
Harmoniseren aanpak in regio Blz. 192
Wijzigingen Participatiewet Blz. 193
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we? Blz. 194
Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? Blz. 195
Wat mag het kosten Blz. 196
Indicatoren Blz. 197
Middelen Blz. 198
Overhead Blz. 199
Inleiding Blz. 200
Onderdelen overhead Blz. 201
Formatieve ontwikkeling organisatie Blz. 202
Wat mag het kosten Blz. 203
Indicatoren Blz. 204
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 205
Inleiding Blz. 206
Uitkering gemeentefonds Blz. 207
Onroerende zaakbelastingen Blz. 208
Dividenden Blz. 209
Saldo van de financieringsfunctie Blz. 210
Stelposten Blz. 211
Vennootschapsbelasting Blz. 212
Onvoorzien Blz. 213
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we Blz. 214
Hoe en wanneer leggen we verantwoording af Blz. 215
Wat mag het kosten Blz. 216
Paragrafen Blz. 217
Paragraaf A Lokale heffingen Blz. 218
Inleiding Blz. 219
Ontwikkelingen 2023 Blz. 220
Lokale heffingen Blz. 221
Opbrengsten Blz. 222
Lastendruk Blz. 223
Kwijtschelding Blz. 224
Woonlasten (vergelijking met omliggende gemeenten) Blz. 225
Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 226
Inleiding Blz. 227
Risico's Blz. 228
Weerstandscapaciteit Blz. 229
Weerstandsvermogen Blz. 230
Financiële kengetallen Blz. 231
Duiding uitkomst kengetallen Blz. 232
Paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 233
Inleiding Blz. 234
De kapitaalgoederen in de openbare ruimte Blz. 235
Het kapitaalgoed gebouwen Blz. 236
Paragraaf D Financiering Blz. 237
Inleiding Blz. 238
Risicobeheersing Blz. 239
Rentevisie en rentekosten Blz. 240
Rentetoerekening Blz. 241
Renterisico Blz. 242
Kasgeldlimiet Blz. 243
Kredietrisico op verstrekte gelden Blz. 244
Financieringspositie Blz. 245
Leningenportefeuille Blz. 246
Uitzetting Blz. 247
Aantrekken Blz. 248
Paragraaf E Bedrijfsvoering Blz. 249
Inleiding Blz. 250
Ambtelijke organisatie Blz. 251
Huisvesting Blz. 252
ICT Blz. 253
Informatieveiligheid Blz. 254
Privacy Blz. 255
Informatiebeheer/archief Blz. 256
Communicatie Blz. 257
Wet Open Overheid Blz. 258
Rechtmatigheidsverantwoording Blz. 259
Paragraaf F Verbonden partijen Blz. 260
Visie en beleidsvoornemens Blz. 261
Ontwikkeling van de bijdragen Blz. 262
Weerstandsvermogen Blz. 263
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 264
Deelnemingen Blz. 265
Toelichting deelnemingen Blz. 266
Paragraaf G Grondbeleid Blz. 267
Inleiding Blz. 268
MeerjarenPerspectief grondexploitaties (MPG) Blz. 269
Paragraaf H Subsidies Blz. 270
Inleiding Blz. 271
Rol raad Blz. 272
Waarom subsidiëring Blz. 273
Subsidiebenamingen Blz. 274
Indexering subsidies Blz. 275
Subsidieplafonds Blz. 276
Financiële begroting Blz. 277
Uitgangspunten Blz. 278
Kerngegevens Blz. 279
Index Blz. 280
Uitkering gemeentefonds Blz. 281
Financiering (treasury) Blz. 282
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 283
Budgetautorisatie baten en lasten Blz. 284
Budgetautorisatie baten en lasten Blz. 285
Meerjarenperspectief Blz. 286
Meerjarenperspectief Blz. 287
Meerjarenperspectief baten en lasten Blz. 288
Aanmerkelijke verschillen Blz. 289
Aanmerkelijke verschillen jaarrekening 2021 - begroting 2023 Blz. 290
Programma 1 Bestuur en Veiligheid verschil jaarrekening - begroting Blz. 291
Programma 2 Ruimtelijk domein verschil jaarrekening - begroting Blz. 292
Programma 3 Maatschappelijk domein verschil jaarrekening - begroting Blz. 293
Programma 4 Sociaal domein verschil jaarrekening - begroting Blz. 294
Middelen verschil jaarrekening - begroting Blz. 295
Aanmerkelijke verschillen begroting 2022 - begroting 2023 Blz. 296
Programma 1 Bestuur en Veiligheid verschil begroting 2022-2023 Blz. 297
Programma 2 Ruimtelijk domein verschil begroting 2022-2023 Blz. 298
Programma 3 Maatschappelijk domein verschil begroting 2022-2023 Blz. 299
Programma 4 Sociaal domein verschil begroting 2022-2023 Blz. 300
Middelen verschil begroting 2022-2023 Blz. 301
Investeringen Blz. 302
Investeringen Blz. 303
Nieuw beleid Blz. 304
Nieuw beleid en intensiveringen Blz. 305
Reserves en voorzieningen Blz. 306
Reserves Blz. 307
Structurele reservemutaties Blz. 308
Mutaties reserves 2023 Blz. 309
Voorzieningen Blz. 310
Incidenteel / structureel Blz. 311
Incidentele baten en lasten Blz. 312
Structureel en reëel evenwicht Blz. 313
Financiering Blz. 314
Financiering Blz. 315
EMU-saldo en balansprognose Blz. 316
Balansprognose Blz. 317
EMU-saldo Blz. 318
Speerpunten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap