Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2023
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Bestuurlijke inleiding
    1. Blz. 4 Financiële inleiding op de begroting 2023-2026
    2. Blz. 5 Ambities en opgaven voor 2023 en verder
   2. Blz. 6 Leeswijzer
    1. Blz. 7 Leeswijzer begroting 2023
   3. Blz. 8 Programma 1 Bestuur en veiligheid
    1. Blz. 9 Hoofdambitie
    2. Blz. 10 1.1 Bestuur
     1. Blz. 11 Bestuur
     2. Blz. 12 Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 13 Digitale archivering raadsvergaderingen
       1. Blz. 14 Videotulen beschermd en digitaal archiveren
      2. Blz. 15 Implementatie Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer
       1. Blz. 16 Starten uitvoering WMEBV
       2. Blz. 17 Invoeren persoonlijk internet portaal
      3. Blz. 18 Implementatie Wet open overheid
       1. Blz. 19 Actief informatie openbaar maken
       2. Blz. 20 Duurzaam archiveren
      4. Blz. 21 Raadscommunicatie
       1. Blz. 22 Ontwikkelen van een raadscommunicatieplan
       2. Blz. 23 Uitdragen belang kindergemeenteraad
      5. Blz. 24 Restyling gemeentelijke website en huisstijl
       1. Blz. 25 Aantrekkelijk presenteren gemeente
      6. Blz. 26 Splitsen omgeving Proactis
      7. Blz. 27 Uitvoering Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen (NPVV)
       1. Blz. 28 Garanderen kwaliteit telproces
       2. Blz. 29 Inrichten Gemeentelijk Stembureau
     3. Blz. 30 Hoe en wanneer leggen we verantwoording af
     4. Blz. 31 Op grond van welke beleid/afspraak handelen we
    3. Blz. 32 1.2 Veiligheid
     1. Blz. 33 Veiligheid
     2. Blz. 34 Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 35 Veiligheid
       1. Blz. 36 Zorg en veiligheid
       2. Blz. 37 Robuuste handhaving
       3. Blz. 38 Veilige publieke taak
       4. Blz. 39 Maatschappelijke opgave ontheemden
       5. Blz. 40 Weerbaarheid en zelfredzaamheid
     3. Blz. 41 Op grond van welk beleid/afspraak handelen we
     4. Blz. 42 Hoe en wanneer leggen we verantwoording af
    4. Blz. 43 Wat mag het kosten
    5. Blz. 44 Indicatoren
   4. Blz. 45 Programma 2 Ruimtelijk domein
    1. Blz. 46 Hoofdambitie
    2. Blz. 47 2.1 Openbare ruimte en verkeer
     1. Blz. 48 Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 49 Openbare ruimte - Bevorderen biodiversiteit
      2. Blz. 50 Openbare ruimte - Gedeelte groenonderhoud van B naar A-beeldkwaliteitsniveau
      3. Blz. 51 Openbare ruimte - Hanging baskets bij overige winkelcentra
      4. Blz. 52 Openbare ruimte - Kwaliteitsverbetering plantvakken
      5. Blz. 53 Openbare ruimte - LED verlichting Stormpolder
       1. Blz. 54 Openbare verlichting Stormpolder
      6. Blz. 55 Openbare ruimte - Vervanging oeverbescherming IJsselboulevard
       1. Blz. 56 Oeverbescherming IJsselboulevard
      7. Blz. 57 Verkeer - Aanpassing Omloopstoep
      8. Blz. 58 Verkeer - Algeracorridor korte termijn
       1. Blz. 59 P+R langs de N210
       2. Blz. 60 Mobiliteitsaanpak voortzetten
      9. Blz. 61 Verkeer - Algeracorridor lange termijn
       1. Blz. 62 Vastlegging voorkeursalternatief in bestuursovereenkomst
       2. Blz. 63 Planologische verankering voorkeursalternatief Algeracorridor
       3. Blz. 64 Starten planuitwerking voorkeursalternatief Algeracorridor
     2. Blz. 65 Op grond van welk beleid/afspraak handelen we
     3. Blz. 66 Hoe en wanneer leggen we verantwoording af
    3. Blz. 67 2.2 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
     1. Blz. 68 Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 69 Duurzaamheid - Duurzaamheidsagenda
       1. Blz. 70 Uitvoering geven aan de acties uit de Duurzaamheidsagenda
      2. Blz. 71 Duurzaamheid - Regionale energiestrategie
       1. Blz. 72 Opleveren van de RES 2.0
      3. Blz. 73 Duurzaamheid - Transitievisie warmte
      4. Blz. 74 Energiearmoede
       1. Blz. 75 Uitvoering geven aan de aanpak energiearmoede
      5. Blz. 76 Ruimtelijke ordening - Implementatie Omgevingswet
      6. Blz. 77 Volkshuisvesting - Uitvoering woonvisie
       1. Blz. 78 Slaagkansen op de woningmarkt vergroten
       2. Blz. 79 Innovatieve woonvormen
       3. Blz. 80 Doorstroming woningmarkt
       4. Blz. 81 Tiny houses en flexwoningen
       5. Blz. 82 Speculatie met koopwoningen voorkomen
       6. Blz. 83 Onderzoek leefbaarheid in buurten/wijken
     2. Blz. 84 Op grond van welk beleid/afspraak handelen we
     3. Blz. 85 Hoe en wanneer leggen we verantwoording af
    4. Blz. 86 2.3 Afval, riolering en begraven
     1. Blz. 87 Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 88 Afval en grondstoffen
       1. Blz. 89 Aanvullend beleid afval en grondstoffen vaststellen
       2. Blz. 90 Optimalisatie inzameling afval en grondstoffen
       3. Blz. 91 Gescheiden inzamelen bevorderen
      2. Blz. 92 Baggeren watergangen
       1. Blz. 93 Baggerprojecten
       2. Blz. 94 Baggercyclus van 12 jaar
       3. Blz. 95 Voorbereiding baggerprojecten
     2. Blz. 96 Op grond van welk beleid/afspraak handelen we
     3. Blz. 97 Hoe en wanneer leggen we verantwoording af
    5. Blz. 98 Wat mag het kosten
    6. Blz. 99 Indicatoren
   5. Blz. 100 Programma 3 Maatschappelijk domein
    1. Blz. 101 Hoofdambitie
    2. Blz. 102 3.1 Sport en recreatie
     1. Blz. 103 Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 104 Investeringen in een kwalitatief/duurzaam zwembad
       1. Blz. 105 Onderhoud zwembad
      2. Blz. 106 Sport in de openbare ruimte
       1. Blz. 107 Inventariseren van verbeterpunten bewegen/sporten in de openbare ruimte
       2. Blz. 108 Onderzoek bewegen in de buitenruimte
       3. Blz. 109 Uitvoering sporten/bewegen in de openbare ruimte
      3. Blz. 110 Stimuleren samenwerking sport en beweegketen
       1. Blz. 111 Oprichting 'Sportplatform Krimpen'
       2. Blz. 112 Ondersteuning 'Sportplatform Krimpen'
      4. Blz. 113 Stimuleren sport en beweegdeelname inwoners
       1. Blz. 114 Uniek Sporten
       2. Blz. 115 Uniek Zwemmen
       3. Blz. 116 Promotiecampagne sport
     2. Blz. 117 Op grond van welk beleid/afspraak handelen we
     3. Blz. 118 Hoe en wanneer leggen we verantwoording af
    3. Blz. 119 3.2 Cultuur
     1. Blz. 120 Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 121 Cultuurprogramma
       1. Blz. 122 Uitbreiding theaterprogramma
      2. Blz. 123 De Tuyter - Verbetering bedrijfsvoering
       1. Blz. 124 Website en reserveringssysteem Tuyter
       2. Blz. 125 Marketing en promotie Tuyter
      3. Blz. 126 Rotterdampas
      4. Blz. 127 Verhoging subsidie Streekmuseum
       1. Blz. 128 Het behouden van een Streekmuseum in de gemeente
     2. Blz. 129 Op grond van welk beleid/afspraak handelen we
     3. Blz. 130 Hoe en wanneer leggen we verantwoording af
    4. Blz. 131 3.3 Onderwijs
     1. Blz. 132 Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 133 Onderwijs
       1. Blz. 134 Realisatie Groeiplaneet/Populier
     2. Blz. 135 Op grond van welk beleid/afspraak handelen we
     3. Blz. 136 Hoe en wanneer leggen we verantwoording af
    5. Blz. 137 3.4 Economie
     1. Blz. 138 Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 139 Detailhandel
       1. Blz. 140 Detailhandelsvisie
      2. Blz. 141 Stormpolder
       1. Blz. 142 Stormpolder ‘centrum van maritieme maakindustrie’
      3. Blz. 143 Verbinding bedrijfsleven
       1. Blz. 144 Verbinding met het bedrijfsleven
      4. Blz. 145 Vestigings- en werkklimaat
       1. Blz. 146 Verbeteren (digitale) dienstverlening
      5. Blz. 147 Circulair (Duurzaamheidsagenda)
       1. Blz. 148 Krimpen Circulair
     2. Blz. 149 Op grond van welk beleid/afspraak handelen we
     3. Blz. 150 Hoe en wanneer leggen we verantwoording af
    6. Blz. 151 Wat mag het kosten
    7. Blz. 152 Indicatoren
   6. Blz. 153 Programma 4 Sociaal domein
    1. Blz. 154 Hoofdambitie
    2. Blz. 155 4.1 Preventie
     1. Blz. 156 Preventie
     2. Blz. 157 Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 158 (Digi)Taalhuis
       1. Blz. 159 Uitvoeren pilot (Digi) Taalhuis
      2. Blz. 160 Armoede
      3. Blz. 161 Gratis regionaal OV voor minima van 67+
       1. Blz. 162 Onderzoek doen naar het uitbreiden van de regeling OV 67+
      4. Blz. 163 Ondersteuning inclusieve samenleving
       1. Blz. 164 Ondersteunen van aanjaagfunctie inclusieve samenleving
       2. Blz. 165 Het optimaliseren van de netwerken en het toewerken naar meer zelf organiserend ambassadeursnetwerk.
      5. Blz. 166 Uitvoeringsprogramma woonzorgvisie
       1. Blz. 167 Het opstellen van uitvoeringsprogramma woonzorgvisie
       2. Blz. 168 Het opstellen van afwegingskader woonzorgvisie
      6. Blz. 169 Vangnetwerken
       1. Blz. 170 Oprichten vangnetwerken
      7. Blz. 171 Welzijn op Recept
       1. Blz. 172 Welzijn op recept borgen en verbreden naar de andere huisartspraktijken.
     3. Blz. 173 Op grond van welk beleid/afspraak handelen we
     4. Blz. 174 Hoe en wanneer leggen we verantwoording af
    3. Blz. 175 4.2 Basishulp
     1. Blz. 176 Basishulp
     2. Blz. 177 Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 178 Casusregie inburgering
       1. Blz. 179 Uitbreiding casusregie inburgering
      2. Blz. 180 Toekomstbestendig zorg en welzijn
       1. Blz. 181 De routekaart ‘Domeinoverstijgende samenwerking Wonen, Welzijn & Zorg in Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel’ uitvoeren
      3. Blz. 182 Zorg en Veiligheid
       1. Blz. 183 Oprichten meldpunt zorg & veiligheid
     3. Blz. 184 Op grond van welk beleid/afspraak handelen we
     4. Blz. 185 Hoe en wanneer leggen we verantwoording af
    4. Blz. 186 4.3 Individuele hulp
     1. Blz. 187 Individuele hulp
     2. Blz. 188 Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 189 Specialistische jeugdhulp
      2. Blz. 190 SROI beleid en uitvoering
       1. Blz. 191 Bevorderen arbeidsparticipatie
       2. Blz. 192 Harmoniseren aanpak in regio
      3. Blz. 193 Wijzigingen Participatiewet
     3. Blz. 194 Op grond van welk beleid/afspraak handelen we?
     4. Blz. 195 Hoe en wanneer leggen we verantwoording af?
    5. Blz. 196 Wat mag het kosten
    6. Blz. 197 Indicatoren
   7. Blz. 198 Middelen
    1. Blz. 199 Overhead
     1. Blz. 200 Inleiding
     2. Blz. 201 Onderdelen overhead
     3. Blz. 202 Formatieve ontwikkeling organisatie
     4. Blz. 203 Wat mag het kosten
     5. Blz. 204 Indicatoren
    2. Blz. 205 Algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 206 Inleiding
     2. Blz. 207 Uitkering gemeentefonds
     3. Blz. 208 Onroerende zaakbelastingen
     4. Blz. 209 Dividenden
     5. Blz. 210 Saldo van de financieringsfunctie
     6. Blz. 211 Stelposten
     7. Blz. 212 Vennootschapsbelasting
     8. Blz. 213 Onvoorzien
     9. Blz. 214 Op grond van welk beleid/afspraak handelen we
     10. Blz. 215 Hoe en wanneer leggen we verantwoording af
     11. Blz. 216 Wat mag het kosten
  2. Blz. 217 Paragrafen
   1. Blz. 218 Paragraaf A Lokale heffingen
    1. Blz. 219 Inleiding
    2. Blz. 220 Ontwikkelingen 2023
    3. Blz. 221 Lokale heffingen
    4. Blz. 222 Opbrengsten
    5. Blz. 223 Lastendruk
    6. Blz. 224 Kwijtschelding
    7. Blz. 225 Woonlasten (vergelijking met omliggende gemeenten)
   2. Blz. 226 Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 227 Inleiding
    2. Blz. 228 Risico's
    3. Blz. 229 Weerstandscapaciteit
    4. Blz. 230 Weerstandsvermogen
    5. Blz. 231 Financiële kengetallen
    6. Blz. 232 Duiding uitkomst kengetallen
   3. Blz. 233 Paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 234 Inleiding
    2. Blz. 235 De kapitaalgoederen in de openbare ruimte
    3. Blz. 236 Het kapitaalgoed gebouwen
   4. Blz. 237 Paragraaf D Financiering
    1. Blz. 238 Inleiding
    2. Blz. 239 Risicobeheersing
    3. Blz. 240 Rentevisie en rentekosten
    4. Blz. 241 Rentetoerekening
    5. Blz. 242 Renterisico
    6. Blz. 243 Kasgeldlimiet
    7. Blz. 244 Kredietrisico op verstrekte gelden
    8. Blz. 245 Financieringspositie
    9. Blz. 246 Leningenportefeuille
    10. Blz. 247 Uitzetting
    11. Blz. 248 Aantrekken
   5. Blz. 249 Paragraaf E Bedrijfsvoering
    1. Blz. 250 Inleiding
    2. Blz. 251 Ambtelijke organisatie
    3. Blz. 252 Huisvesting
    4. Blz. 253 ICT
    5. Blz. 254 Informatieveiligheid
    6. Blz. 255 Privacy
    7. Blz. 256 Informatiebeheer/archief
    8. Blz. 257 Communicatie
    9. Blz. 258 Wet Open Overheid
    10. Blz. 259 Rechtmatigheidsverantwoording
   6. Blz. 260 Paragraaf F Verbonden partijen
    1. Blz. 261 Visie en beleidsvoornemens
    2. Blz. 262 Ontwikkeling van de bijdragen
    3. Blz. 263 Weerstandsvermogen
    4. Blz. 264 Gemeenschappelijke regelingen
    5. Blz. 265 Deelnemingen
    6. Blz. 266 Toelichting deelnemingen
   7. Blz. 267 Paragraaf G Grondbeleid
    1. Blz. 268 Inleiding
    2. Blz. 269 MeerjarenPerspectief grondexploitaties (MPG)
   8. Blz. 270 Paragraaf H Subsidies
    1. Blz. 271 Inleiding
    2. Blz. 272 Rol raad
    3. Blz. 273 Waarom subsidiëring
    4. Blz. 274 Subsidiebenamingen
    5. Blz. 275 Indexering subsidies
    6. Blz. 276 Subsidieplafonds
  3. Blz. 277 Financiële begroting
   1. Blz. 278 Uitgangspunten
    1. Blz. 279 Kerngegevens
    2. Blz. 280 Index
    3. Blz. 281 Uitkering gemeentefonds
    4. Blz. 282 Financiering (treasury)
    5. Blz. 283 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
   2. Blz. 284 Budgetautorisatie baten en lasten
    1. Blz. 285 Budgetautorisatie baten en lasten
   3. Blz. 286 Meerjarenperspectief
    1. Blz. 287 Meerjarenperspectief
    2. Blz. 288 Meerjarenperspectief baten en lasten
   4. Blz. 289 Aanmerkelijke verschillen
    1. Blz. 290 Aanmerkelijke verschillen jaarrekening 2021 - begroting 2023
    2. Blz. 291 Programma 1 Bestuur en Veiligheid verschil jaarrekening - begroting
    3. Blz. 292 Programma 2 Ruimtelijk domein verschil jaarrekening - begroting
    4. Blz. 293 Programma 3 Maatschappelijk domein verschil jaarrekening - begroting
    5. Blz. 294 Programma 4 Sociaal domein verschil jaarrekening - begroting
    6. Blz. 295 Middelen verschil jaarrekening - begroting
    7. Blz. 296 Aanmerkelijke verschillen begroting 2022 - begroting 2023
    8. Blz. 297 Programma 1 Bestuur en Veiligheid verschil begroting 2022-2023
    9. Blz. 298 Programma 2 Ruimtelijk domein verschil begroting 2022-2023
    10. Blz. 299 Programma 3 Maatschappelijk domein verschil begroting 2022-2023
    11. Blz. 300 Programma 4 Sociaal domein verschil begroting 2022-2023
    12. Blz. 301 Middelen verschil begroting 2022-2023
   5. Blz. 302 Investeringen
    1. Blz. 303 Investeringen
   6. Blz. 304 Nieuw beleid
    1. Blz. 305 Nieuw beleid en intensiveringen
   7. Blz. 306 Reserves en voorzieningen
    1. Blz. 307 Reserves
    2. Blz. 308 Structurele reservemutaties
    3. Blz. 309 Mutaties reserves 2023
    4. Blz. 310 Voorzieningen
   8. Blz. 311 Incidenteel / structureel
    1. Blz. 312 Incidentele baten en lasten
    2. Blz. 313 Structureel en reëel evenwicht
   9. Blz. 314 Financiering
    1. Blz. 315 Financiering
   10. Blz. 316 EMU-saldo en balansprognose
    1. Blz. 317 Balansprognose
    2. Blz. 318 EMU-saldo
  4. Speerpunten
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap