Financiering

Financiering

Terug naar navigatie - Financiering

De gemeente Krimpen aan den IJssel maakt uitsluitend gebruik van totaalfinanciering. Dit wil zeggen dat bij het aantrekken van leningen wordt gekeken naar de totale financieringsbehoefte. Er wordt dus niet voor specifieke investeringen/projecten geleend. De leningenportefeuille is de afgelopen jaren kleiner geworden door reguliere aflossingen, waarvoor geen herfinanciering nodig was vanwege de ontvangst van de Enecogelden in 2020. 

In deze meerjarenbegroting is op basis van een liquiditeitenprognose rekening gehouden met nieuwe leningen in 2023 en 2025, beide voor € 20 miljoen, tegen een verondersteld rentepercentage van 1,5%. Deze leningen zijn noodzakelijk vanwege de omvang van geplande investeringen voor met name de uitvoering van het IHP en in de buitenruimte.

De nieuwe leningen leiden tot wijziging van financiële kengetallen, met name de solvabiliteit en de netto schuldquote. In de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing zijn deze kengetallen en de duiding opgenomen. De (verplichte) berekeningen van onder andere het rente omslagpercentage en de kasgeldlimiet zijn opgenomen in de paragraaf Financiering.