Programma 1 Bestuur en veiligheid

Hoofdambitie

Terug naar navigatie - Hoofdambitie

In deze tijd van meerdere crises ligt het gevaar van polarisatie in de samenleving op de loer.  Het gemeentebestuur wil daartegen een dam opwerpen.  Wij zoeken naar wat verbindt. Wij bouwen aan vertrouwen zowel tussen groepen onderling als ten opzichte van de overheid. 

Dan doen we door de samenleving open tegemoet te treden, echt te luisteren  naar wat mensen bezighoudt en naar wat zij van hun gemeente verwachten. En ook helder uit te leggen als we soms niet aan wensen tegemoet kunnen komen. Met oog voor de grote diversiteit in onze gemeente, die we respecteren en waarvoor alle ruimte is, hebben we ook hart voor die ene gemeenschap: onze mooie gemeente, die het verdient gekoesterd te worden!

Krimpen aan den IJssel is een krachtige partner in de regio, waar we 'ophalen' wat voor onze gemeente belangrijk is, waar we 'brengen' wat de regio dient, maar waarin we ook verantwoordelijkheid nemen voor de gemeente overstijgende opgaven waarvoor we ons zien geplaatst. Samenwerken gebeurt niet alleen in bestuurlijke verbanden, maar ook met de inwoners zelf. Er zit veel kracht en passie in de samenleving die we niet in de weg zitten, maar juist tot bloei willen brengen. 

Hoewel het langzaamaan onder druk komt te staan, is Krimpen aan den IJssel nog steeds een veilige gemeente. Wij willen dit zo houden. 'Krimpen schoon, heel en veilig', dat is in de kern de ambitie waarvoor we ons sterk maken. 

Krimpen aan den IJssel neemt haar verantwoordelijkheid  in het immigratiebeleid. Dat doen we betrokken maar kritisch.  We leveren een bijdrage aan crisisnoodopvang, we bieden huisvesting aan Oekraïense ontheemden en we voldoen aan de taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Maar we doen dit wel in balans met de bijdrage die andere overheden leveren.

1.1 Bestuur

Bestuur

Terug naar navigatie - Bestuur

In dagelijkse bestuurspraktijk heeft digitalisering een hoge vlucht genomen. Dat betreft zowel de wijze van vergaderen en de documentatie daarvan, als de communicatie tussen gemeente en inwoners. Nieuwe wetgeving stuwt dit proces gestaag voort. 
Parallel hieraan is er de beweging van openheid: de gemeente moet transparant zijn in hoe zij bestuurt, toegankelijk zijn voor haar inwoners en kenbaar zijn in haar functioneren.  

Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken?

Digitale archivering raadsvergaderingen

Terug naar navigatie - Digitale archivering raadsvergaderingen

Wat is er aan de hand
Momenteel kunnen de zogenoemde videotulen van de gemeenteraad –het geheel van video, geluid, raadsstukken, sprekersmarkeringen van een vergadering- niet worden opgeslagen op een wijze die geschikt is door duurzame archivering. De informatie bevindt zich enkel bij softwareleverancier Notubiz, en kan niet worden overgebracht naar een toekomstig e-depot van het Streekarchief. 

Wat willen we bereiken
Met de aanschaf van een specifieke module in Notubiz (het digitale informatiesysteem van raad en college) kunnen vergaderingen worden beschermd tegen bewerking –bevroren- en vervolgens gereed worden gemaakt voor overbrenging naar de archiefbewaarplaats. Daarmee wordt bereikt dat de informatie van de gemeenteraad veilig en correct wordt bewaard. 

Speerpunten

Implementatie Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Terug naar navigatie - Implementatie Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Wat is er aan de hand
Begin 2023 zal de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer in werking treden. De wet regelt dat burgers en bedrijven hun zaken die ze met de overheid moeten doen, digitaal kunnen afhandelen. Zij krijgen daarmee het recht om officiële berichten, zoals bijvoorbeeld aanvragen voor vergunningen en bezwaarschriften, elektronisch aan het bestuursorgaan te zenden.  

Wat willen we bereiken
In eerste instantie is het zaak te voldoen aan de eisen die de wet stelt. Echter biedt deze wet ons de mogelijkheden onze digitale dienstverlening verder te verbeteren en stroomlijnen. Hiervoor onderzoeken wij de mogelijkheden voor onze website uit te breiden met een persoonlijk portaal voor onze inwoners. 

Speerpunten

Implementatie Wet open overheid

Terug naar navigatie - Implementatie Wet open overheid

Wat is er aan de hand
De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De wet is bedoeld om de overheid transparanter te maken en zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. De Woo maakt toegang tot publieke informatie expliciet tot een recht van burgers. 
De Woo is van kracht met ingang van 1 mei 2022.

Wat willen we bereiken
Wat betreft de Wet open overheid zetten we zoveel mogelijk in op directe toegang tot informatie. Daar past een open bestuursstijl bij en een dienstverlenende houding waar het gaat om het beschikbaar stellen van informatie. 
De gemeentelijke digitale informatiehuishouding richten we zo in dat informatie al vooraf beschikbaar is, zodat er niet om gevraagd hoeft te worden.

Speerpunten

Raadscommunicatie

Terug naar navigatie - Raadscommunicatie

Wat is er aan de hand
Ter versterking van de rol van de gemeenteraad is het van belang dat wat er zich in de raadzaal afspeelt meer onder de aandacht wordt gebracht bij onze inwoners. Tegelijkertijd bestaat ook de wens om meer inwoners kennis te laten maken met het werk van de raad. Tot op heden is raadscommunicatie een beperkt onderdeel geweest van de ondersteuning van de raad. Het belang en de urgentie van ‘eigen’ communicatie vanuit het hoogste orgaan van de gemeente, in de balans van macht en tegenmacht, groeit. Om serieus handen en voeten te geven aan communicatie door de gemeenteraad is structurele inzet op raadscommunicatie nodig. Dat vraagt om uitbreiding van de formatie van de raadsgriffie met een raadscommunicatieadviseur en een communicatiebudget.

Wat willen we bereiken
In een raadscommunicatieplan is uitgewerkt welke kansen en concrete mogelijkheden er zijn om de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de raad te vergroten. Een voorstel tot vaststelling van een communicatieplan wordt aan de raad voorgelegd. 

Speerpunten

Restyling gemeentelijke website en huisstijl

Terug naar navigatie - Restyling gemeentelijke website en huisstijl

Wat is er aan de hand
De huisstijl en website zijn verouderd. De website voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd (veel te veel doorklikken, geen overzicht, niet makkelijk zaken kunnen vinden). Daarnaast vinden we de huisstijl ook wat gedateerd en denken we dat deze meer uitnodigend en verbindend kan zijn.

Wat willen we bereiken
Er zijn verschillende goede redenen om de huisstijl te veranderen. Subtiele aanpassingen kunnen al een groot verschil maken. Zo denken we aan het toevoegen van een frisse kleur en andere stijlelementen. Door de subtiele veranderingen blijft de huisstijl herkenbaar, maar spreekt het ook een nieuwe en jongere doelgroep aan. 

De website voldoet aan de eisen van deze tijd (minder doorklikken, in 1 overzicht makkelijk zaken kunnen vinden, uitnodigend en verbindend voor alle inwoners (dus inclusief) en gebruiksvriendelijk in taal en beeld.

Speerpunten

Splitsen omgeving Proactis

Terug naar navigatie - Splitsen omgeving Proactis

Wat is er aan de hand
De software van Proactis voor het vastleggen en verwerken van contracten, bestellingen en facturen is ingericht voor Capelle, IJsselgemeenten en Krimpen gezamenlijk. In de praktijk blijkt dit niet handig. Er is geen organisatorisch belang meer om in dezelfde omgeving en inrichting te werken. Bij de verdere inrichting van het bestel/orderproces kan een eigen omgeving beter geoptimaliseerd worden. Voor het ontvlechten van de gezamenlijke omgeving en het creëren van een eigen omgeving moeten eenmalige kosten worden gemaakt die niet binnen de begroting van IJsselgemeenten passen.

Wat willen we bereiken
Door de inrichting van een bestel/orderproces en contractmanagement verbeteren van de rechtmatigheid en verder in control komen.

Uitvoering Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen (NPVV)

Terug naar navigatie - Uitvoering Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen (NPVV)

Wat is er aan de hand
De wet NPVV heeft als belangrijkste doel om mogelijkheden te creëren om tijdig voor de vaststelling van de uitslag van een verkiezing eventuele (tel)fouten te constateren en op een transparante en controleerbare manier te corrigeren. Daarmee is er extra aandacht voor de betrouwbaarheid van de uitslagvaststelling en dat elke stem telt. Op 1 januari 2023 treedt de wet in werking. Die geldt daarmee bij de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen van maart 2023.

Wat willen we bereiken
De gemeente kan hiermee nog eerder eventuele (tel)fouten constateren en de telling transparant en controleerbaar corrigeren. Hiermee is er extra aandacht voor de betrouwbaarheid en van de uitslagvaststelling en dit zorgt voor nog meer vertrouwen bij de juistheid van de uitslagen.
De nieuwe wet zal meer van de gemeentelijke organisatie vragen. Er moet een Gemeentelijk Stembureau worden ingericht en de procedure rondom het telproces moet worden aangepast. Hierbij wordt onder andere het moment van controle van de processen-verbaal een dag later ingepland dan op de gebruikelijke avond van de verkiezingen. Daarmee samenhangend wordt de termijn uitslagvaststelling verlengd van 8 naar 14 dagen. 
Gemeenten krijgen om die reden vanaf 2023 een structurele (jaarlijkse) extra vergoeding voor het organiseren van verkiezingen. Het kabinet heeft hiertoe besloten bij de besluitvorming over de laatste voorjaarsnota. 

Speerpunten

Op grond van welke beleid/afspraak handelen we

Terug naar navigatie - Op grond van welke beleid/afspraak handelen we

1.2 Veiligheid

Veiligheid

Terug naar navigatie - Veiligheid

Investeren in veiligheid is een van de belangrijkste opgaven die de inwoners van de overheid verwachten.  Juist omdat veiligheid bedreigd wordt, is mogelijk het thema urgenter dan ooit. Het beleid van de achterliggende jaren zetten we voort, maar er komen nieuwe accenten bij, zoals aandacht voor de relatie tussen zorg en veiligheid en aandacht voor een veilige uitvoering van publieke taken.
De overheid kan dat niet alleen af. Wij zoeken actief de samenwerking met onze inwoners en het maatschappelijk middenveld, ook om daar de zelfredzaamheid te vergroten. 

Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken?

Veiligheid

Terug naar navigatie - Veiligheid

Wat is er aan de hand
De afgelopen jaren volgt de ene langdurige crisis de andere langdurige crisis op. Toeslagen pandemie, toeslagenaffaire, crisis in de asielketen, oorlog in Oekraïne. Het gevolg daarvan is een historisch laag vertrouwen in de overheid. Een van de kritische succesfactoren binnen veiligheid is (onderling)vertrouwen. Mede (ook personeel verloop binnen de veiligheidsketen) door de polariserende werking van de diverse crises staat ook in krimpen het vertrouwen zo nu en dan onder druk. 

In het najaar van 2022 hebben we het integraal veiligheidsbeleid 2018 -2022 geëvalueerd en input gevraagd voor ons nieuw op te stellen veiligheidsbeleid. Dit plan wordt in het laatste kwartaal van 2022 of het eerste van 2023 aan uw raad aangeboden.

Wat willen we bereiken
Wij gaan aan de slag om de traditie “als we samen de schouders eronder zetten, houden we Krimpen schoon, heel en veilig”, vast te houden. Uiteraard op een wijze die past bij het hier en nu. Die door een creatieve en flexibele aanpak aansluit bij de diverse doelgroepen die er zijn. 

Speerpunten

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Bestuur en Veiligheid Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten
Bestuur 2.273 2.630 2.554 2.688 2.767 2.890
Veiligheid 3.060 3.144 3.366 3.542 3.722 3.876
Nieuw beleid & intensivering 140 113 117 122
Totaal lasten 5.333 5.774 6.060 6.343 6.606 6.888
Baten
Bestuur 374 286 290 297 304 311
Veiligheid 134 104 106 108 111 114
Nieuw beleid & intensivering
Totaal baten 508 390 396 405 414 425
Totaal saldo van baten en lasten -4.825 -5.385 -5.665 -5.938 -6.191 -6.463
Reservemutaties 1.123 -317
Resultaat -3.703 -5.702 -5.665 -5.938 -6.191 -6.463
Investeringen Bestuur en Veiligheid 2023 2024 2025 2026
Vastgoed OK - veiligheid (brandweerkazerne) 177 39 174 2
Totaal 177 39 174 2
Nieuw beleid en intensiveringen Bestuur en Veiligheid 2023 2024 2025 2026
Restyling gemeentelijke website en huisstijl 32
Raadscommunicatie 55 57 59 62
Operationele uitvoering Zorg en Veiligheid, zie ook programma 4 53 55 58 60
Totaal 140 113 117 122

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren

De kolom ‘begroting 2022’ bevat de waarden die in de begroting 2022 zijn opgenomen. In de kolom ‘begroting 2023’ zijn de meest actuele beschikbare metingen opgenomen. 

Basisset indicatoren programma Bestuur en veiligheid Begroting 2023 Jaartal Begroting 2022 Jaartal Bron
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. 0,70 2021 0,30 2019 Waarstaatjegemeente
Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. 2,60 2021 2,50 2020 Waarstaatjegemeente
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. 0,50 2021 0,70 2019 Waarstaatjegemeente
Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. 3,90 2021 4,10 2020 Waarstaatjegemeente
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-18 jaar 30 2021 90 2020 Waarstaatjegemeente
Het aantal jongeren met een delict voor de rechter in de leeftijd van 12-21 jaar 1% 2020 1% 2019 Waarstaatjegemeente
Lokale indicatoren programma Bestuur en veiligheid Begroting 2023 Jaartal Begroting 2022 Jaartal Bron
% inwoners dat veel vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd 23% 2021 34% 2018 Burgerpeiling
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de samenwerking met inwoners en organisaties en de mate waarin zij worden betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van beleid 5,88 2021 6,05 2018 Burgerpeiling
% uitrukken van de brandweer binnen de normtijd 73% 2021 83% 2020 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
% uitrukken ambulance binnen normtijd 83% 2021 89% 2020 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de dienstverlening van de gemeente 6,79 2021 6,84 2018 Burgerpeiling
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de digitale dienstverlening van de gemeente 6,89 2021 7,04 2018 Burgerpeiling