Reserves en voorzieningen

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves

De reserves vormen het eigen vermogen van de gemeente. Over de reserves wordt geen rente berekend. Daarom heeft aanwending geen gevolgen voor de rentelasten of -baten in de begroting. Het mogelijk waardeverlies door niet toevoegen van inflatie aan de reserves is zeer beperkt.

Alle reservemutaties lopen via de programma’s en zijn per programma toegelicht. De mutaties per reserve zijn in onderstaande tabel weergegeven.

De totaal mutaties reserves 2023 is hoger dan het gepresenteerde bedrag aan mutaties in het meerjarenoverzicht van de reserves. Dit komt omdat het voorlopig begrotingssaldo van 2022 (€ 2.015.000) is toegevoegd aan de nieuw gevormde bestemmingsreserve energiearmoede. 

Overzicht reserves 1-1-2023 Mutaties 2023 1-1-2024 Mutaties 2024 1-1-2025 Mutaties 2025 1-1-2026 Mutaties 2026 1-1-2027
Algemene reserves
Algemene Dienst 6.977 - 6.977 - 6.977 - 6.977 - 6.977
Grondexploitatie 5.793 -300 5.493 -300 5.193 -300 4.893 -294 4.599
Vrije reserve 946 -583 363 -138 226 - 226 - 226
Totaal algemene reserves 13.716 -883 12.833 -438 12.396 -300 12.096 -294 11.802
Bestemmingsreserves
Eneco 8.200 -100 8.100 -100 8.000 - 8.000 - 8.000
Overrente 1.451 -207 1.245 -181 1.063 -164 900 -146 754
Maatschappelijke voorzieningen 3.326 - 3.326 - 3.326 - 3.326 - 3.326
Maatschapp vastgoed (inclusief onderwijshuisvesting) 1.570 - 1.570 - 1.570 - 1.570 - 1.570
Afschrijving Grote Kruising 15.123 -605 14.518 -605 13.913 -605 13.308 -605 12.703
Afschrijvingen Maatschappelijk nut 1.428 1.558 2.986 1.281 4.267 1.105 5.372 1.022 6.394
Energiearmoede 2.015 - 2.015 - 2.015 - 2.015 - 2.015
Afschrijving riolering fase 1 Oud Krimpen 434 -11 423 -11 412 -11 402 -11 391
Totaal bestemmingsreserves 33.547 636 34.183 384 34.566 326 34.892 260 35.152
Egalisatiereserves
Reiniging 8 - 8 - 8 - 8 - 8
Riolering 251 - 251 - 251 - 251 - 251
Omgevingsvergunningen 487 100 588 -369 219 -219 -0 - -0
Totaal egalisatiereserves 746 100 847 -369 478 -219 259 0 259
Totaal reserves 48.009 -147 47.863 -423 47.440 -193 47.247 -34 47.213

Structurele reservemutaties

Terug naar navigatie - Structurele reservemutaties

In het overzicht incidentele baten en lasten zijn de incidentele reservemutaties opgenomen. Het totaaloverzicht van de structurele reservemutaties is in de volgende tabel weergegeven.

PRG Structurele reservemutaties Reserve Begroting Meerjarenraming
2023 2024 2025 2026
3 Afschrijving GK BR afschrijving Grote Kruising -605 -605 -605 -605
1 Egalisatie opbrengst omgevingsvergunningen Egalisatie omgevingsvergunning 100 -369 -219
1 Afschrijving riolering klimaatadaptatie BR afschrijving riolering -11 -11 -11 -11
Vrijval obv rentevoordeel Overrente -207 -181 -164 -146
Totaal structurele reservemutaties -722 -1.166 -998 -762

Mutaties reserves 2023

Terug naar navigatie - Mutaties reserves 2023

Een overzicht met alle reservemutaties voor het jaar 2023 is in de volgende tabel weergegeven.

Mutaties reserves 2023 Mutatie Programma
Algemene reserves
Algemene Dienst
Grondexploitatie -300 Programma 2
Vrije reserve
Restyling website en huisstijl -32 Programma 1
Detailhandelsvisie -10 Programma 3
Duurzaamheidsagenda -141 Overhead
Inhuur personeel projecten -400 Overhead
Totaal algemene reserves -883
Bestemmingsreserves
Eneco
Subsidies verduurzaming gebouwde omgeving -100 Programma 2
Overrente
Vrijval op basis van rentevoordeel -207 Niet programma gerelateerd
Afschrijving grote kruising
Afschrijving investering grote kruising -605 Programma 2
Afschrijvingen Maatschappelijk Nut
Storting saldo budgetten openbare ruimte 1.558 Programma 2
Afschrijving klimaatadaptatie Oud Krimpen fase 1
Afschrijving klimaatadaptatie Oud Krimpen fase 1 -11 Programma 2
Totaal bestemmingsreserves 636
Egalisatiereserves
Omgevingsvergunningen
Storting saldo leges omgevingsvergunningen 100 Programma 7
Totaal egalisatiereserves 100
Totaal mutaties reserves 2023 -147

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen

De voorzieningen zijn een onderdeel van het vreemd vermogen van de gemeente. De toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten laste van de exploitatie en zijn op de betreffende programma’s als lasten opgenomen. Aanwendingen van de voorzieningen worden rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht en zijn niet zichtbaar in de lasten op programma’s, omdat het balansmutaties zijn.

Overzicht voorzieningen 1-1-2023 mutaties 1-1-2024 mutaties 1-1-2025 mutaties 1-1-2026 mutaties 1-1-2027
Voorzieningen met relatie tarieven
Rioleringen 5.478 -1.135 4.343 -295 4.049 188 4.236 -663 3.573
Totaal voorzieningen met relatie tarieven 5.478 -1.135 4.343 -295 4.049 188 4.236 -663 3.573
Voorzieningen voor onderhoud
Onderhoud Kapitaalgoederen 1.036 -301 735 -65 671 149 820 -154 666
Totaal voorzieningen voor onderhoud 1.036 -301 736 -65 671 149 820 -154 666
Voorzieningen voor onzekere verplichtingen
Dubieuze debiteuren 559 - 559 - 559 - 559 - 559
Pensioenvoorziening wethouders 3.349 - 3.349 - 3.349 - 3.349 - 3.349
Verliesvoorziening Grex Veld en Beemd 48 -48 - - - - - - -
Verliesvoorziening Werf aan de Ijssel 83 - 83 - 83 -83 - - -
Verliesvoorziening Centrum-Zuid 1.088 - 1.088 - 1.088 -1.088 - - -
Totaal voorzieningen voor onzekere verplichtingen 5.128 -48 5.080 0 5.080 -1.172 3.908 0 3.908
Voorzieningen derdengelden
Spaarsaldi Hypotheek Totaal Plan 1.026 23 1.049 28 1.077 21 1.097 -16 1.082
Totaal voorzieningen derdengelden 1.026 23 1.049 28 1.077 21 1.097 -16 1.082
Totaal voorzieningen 12.668 -1.460 11.208 -331 10.876 -815 10.061 -832 9.229