Programma 3 Maatschappelijk domein

Hoofdambitie

Terug naar navigatie - Hoofdambitie

De gemeente streeft naar een brede deelname aan activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, kunstzinnige vorming en amateuristische kunstbeoefening. Het stimuleren van sporten en bewegen is een belangrijk doel in het kader van onze ambitie om de gezondste gemeente van Nederland te worden. Tegelijk is het een middel om de eigen kracht en zelfredzaamheid van Krimpenaren direct of indirect te bevorderen.
Krimpen aan den IJssel heeft een uitstekend voorzieningenniveau op het gebied van sport, cultuur, onderwijs en economie.  De gemeente heeft de ambitie om dit voorzieningenniveau in stand te houden. Op het gebied van werkgelegenheid is de ambitie niet alleen op behoud maar ook op uitbreiding gericht.

Goede onderwijshuisvesting is een belangrijke voorwaarde die de school(besturen) de ruimte geeft om kwalitatief goed onderwijs te kunnen aanbieden. Goede onderwijshuisvesting is een investering in de ontwikkeling en daarmee toekomst van onze jonge kinderen en jeugd. Tevens dragen goede schoolgebouwen bij aan de leefbaarheid en de vergroening van onze gemeente.

In het Integraal Huisvestigingsplan kijken we met elkaar 25 jaar vooruit. Niet alleen naar de schoolgebouwen, maar ook naar de binnensportaccommodaties omdat het onderwijs hier de grootste gebruiker van is.

In 2014 heeft de gemeente besloten om maximaal ruimte te geven aan (maatschappelijk) ondernemerschap. Dat was het startpunt voor een traject van externe verzelfstandiging van de kinderboerderij, het zwembad en het beheer van de binnensportaccommodaties. Op dit moment exploiteert de gemeente alleen de multifunctionele accommodatie de Tuyter nog zelf.

In 2014 heeft de gemeente ook besloten om het maatschappelijk vastgoed van de gemeente tot een aanvaardbaar minimum terug te brengen. We stimuleren het multifunctioneel gebruik van de resterende accommodaties onder andere door exclusief gebruik uitzondering te laten zijn. Daarnaast krijgt structureel gebruik voorrang. 

De gemeente houdt twee bijzondere accommodaties in stand: het zwembad en de kinderboerderij. Daarnaast is de gemeente eigenaar van het Streekmuseum, het UMAM-gebouw en diverse buitensportaccommodaties.
Voor de buitensport heeft de gemeente de ambitie uitgesproken om verantwoordelijk te zijn en te blijven voor de aanleg en het onderhoud van sportvelden c.a. en de daarbijbehorende openbare infrastructuur. De verenigingen zijn (of blijven) zélf verantwoordelijk voor de (nieuw)bouw én het beheer en onderhoud van hun clubgebouw.  

Samen met de aanpalende bedrijventerreinen De Krom en Parallelweg vormt de Stormpolder het grootste aaneengesloten bedrijventerrein aan de oostkant van de Rotterdamse regio. De (maritieme) maakindustrie is hier - vanwege het watergebonden karakter - een belangrijke bedrijfstak waar de gemeente vol op wil blijven inzetten. Óók in tijden dat een bedrijf als IHC Merwede in zwaar weer verkeert. Daarnaast wordt ingezet op behoud en verbetering van de (Sliksloot)haven.

Wat betreft de detailhandels- en horecastructuur wordt tot op heden ingezet op kwalitatieve verbetering. Daarbij wordt de Crimpenhof in het 'Hart van Krimpen' beschouwd als hét hoofdwinkelcentrum (van de Krimpenerwaard). De Korf en De Olm zijn daar ondersteunend aan. De overige winkel(strip)s mogen (door marktwerking) geleidelijk verkleuren. Nieuw beleid is in voorbereiding.

3.1 Sport en recreatie

Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken?

Investeringen in een kwalitatief/duurzaam zwembad

Terug naar navigatie - Investeringen in een kwalitatief/duurzaam zwembad

Wat is er aan de hand
Door mede te investeren in het onderhoud van het zwembad gedurende de exploitatieperiode van Optisport kunnen natuurlijke investeringsmomenten gebruikt worden voor een kwaliteitsverbetering van het zwembad die ervoor moeten zorgen dat het zwembad tot 2035 open te houden is.

Het duurzamer maken van het gemeentelijk vastgoed is één van de speerpunten uit de Duurzaamheidsagenda 2021-2024 (thema Energie).

Wat willen we bereiken
We willen vanaf 2023 een kwalitatief en duurzaam zwembad laten exploiteren dat tot minimaal 2035 open is te houden. Dit willen we bereiken door aan te sluiten op de reeds door Optisport geplande werkzaamheden.

Speerpunten

Sport in de openbare ruimte

Terug naar navigatie - Sport in de openbare ruimte

Wat is er aan de hand
Tijdens de coronacrisis werd steeds vaker door de inwoners van Krimpen gebruik gemaakt van de openbare ruimte om te sporten/bewegen. Het is van belang deze ontwikkeling te borgen en te stimuleren. Onder andere door dit in de nieuwe Sportnota te verankeren.

Het stimuleren van lopen en fietsen door een aantrekkelijke openbare ruimte is 1 van de speerpunten uit de Duurzaamheidsagenda 2021-2024 (thema Gezond en voedsel).

Wat willen we bereiken
Door het uitvoeren van zogenoemde BVO-scans (beweegvriendelijke omgeving-scans) in een tweetal wijken/buurten in Krimpen willen we het bewegen in de buitenruimte stimuleren en borgen. Dit kan bijdragen aan onze ambitie om de gezondste gemeente van Nederland te worden.

Speerpunten

Stimuleren samenwerking sport en beweegketen

Terug naar navigatie - Stimuleren samenwerking sport en beweegketen

Wat is er aan de hand
Uit een rondgang bij de sportverenigingen/sportaanbieders en organisaties uit het maatschappelijk middenveld in het kader van de voorbereiding van de nieuwe Sportnota is gebleken dat er behoefte is aan goed gestructureerd overleg op het gebied van sport en gezondheid. Dit doen wij om te zorgen dat initiatieven op dit gebied breed gedragen worden. Er is consensus over het idee dat dit geborgd kan worden in de vorm van een platform dat zich hiermee bezig  gaat houden.

Wat willen we bereiken
We willen als gemeente graag een onafhankelijk hybride sport- en beweegnetwerk, gericht op verbinding, belangenbehartiging, ondersteuning, informatie, inspiratie en advisering, in het leven roepen. Het platform zal zich in de loop der tijd steeds meer gaan bezig houden met het maatschappelijk relevante onderwerp leefstijl, waarvan sport, beweging en preventie onderdeel uit maken. We willen zo voorsorteren op het feit dat hierop vanuit het Rijk steeds meer de nadruk komt te liggen.

Speerpunten

Stimuleren sport en beweegdeelname inwoners

Terug naar navigatie - Stimuleren sport en beweegdeelname inwoners

Wat is er aan de hand
We willen graag financiële ruimte creëren om een aantal zaken die in de in voorbereiding zijnde Sportnota nader worden uitgewerkt, structureel te maken. Hierbij valt te denken aan Uniek Sporten en het promoten van sport en bewegen.

Wat willen we bereiken
We willen door het promoten en structureel maken van de genoemde zaken zorgen dat alle Krimpenaren uit alle levensfases bereikt worden en gemotiveerd worden en de mogelijkheid krijgen om te gaan bewegen/sporten en te werken aan hun gezondheid. Dit kan bijdragen aan onze ambitie om de gezondste gemeente van Nederland te worden.

Speerpunten

3.2 Cultuur

Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken?

Cultuurprogramma

Terug naar navigatie - Cultuurprogramma

Wat is er aan de hand
Het huidige structureel budget voor het cultuurprogramma in de Tuyter is €50.000. Hiervan gaat 1/3 naar de daadwerkelijke voorstellingen en 2/3 is nodig om dit programma te realiseren. Dat betekent dat er op dit moment maar 1 keer per maand een professionele voorstelling is. 
Het is (onder andere vanuit Arbo-oogpunt) noodzakelijk om de tribune te vernieuwen. Het gaat hier om een reguliere vervanging die al in de begroting voorzien is. Dat biedt de mogelijkheid om van 120 naar 160 plaatsen uit te breiden. Dit biedt de mogelijkheid om voorstellingen te programmeren die meer publiek trekken. 

Wat willen we bereiken
Door de subsidie voor theaterprogrammering te verhogen is het mogelijk om 2 keer per maand naar een professioneel theaterprogramma te gaan. Door de uitbreiding van het aantal zitplaatsen kunnen ook grotere publiekstrekkers worden geprogrammeerd.

Speerpunten

De Tuyter - Verbetering bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - De Tuyter - Verbetering bedrijfsvoering

Wat is er aan de hand
1.    De huidige website van de Tuyter is ooit heel simpel opgezet en sterk verouderd.
2.    Er is geen reserveringssysteem voor zaalruimte waarbij de klant in 1 keer kan aangeven wat de wensen zijn qua datum, zaal, horeca et cetera. Alles gaat via de mail. Dit is inefficiënt en gevoelig voor fouten. 
3.    De inwoners zien niet wat er in het gebouw gebeurt. Door een digitale zuil aan de buitenkant zien alle passanten automatisch wat het programma van de Tuyter is. Het digitale aanbod is tevens flexibel en duurzaam. 

Wat willen we bereiken
We willen met deze relatief kleine ingrepen de Tuyter beter positioneren als multifunctionele accommodatie door een meer klantgerichte bedrijfsvoering inclusief marketing en promotie. 

Speerpunten

Rotterdampas

Terug naar navigatie - Rotterdampas

Wat is er aan de hand

Met de Rotterdampas kun je meer dan 750 leuke dingen in de regio doen, gratis of met korting. Het is een manier om kennis te maken met kunst, cultuur en sport.

Ook Krimpenaren kunnen de Rotterdampas aanschaffen. Als je een laag inkomen hebt, kun je de pas vergoed krijgen uit het Voorzieningenfonds. Onze gemeente is zelf echter geen 'deelnemende gemeente' .

Door de prijsstijgingen voor levensmiddelen en energie heeft de minima- en ouderengroep steeds meer moeite om rond te komen, terwijl een groot deel van hen geen sociaal vangnet heeft om op terug te vallen.  Mensen houden (te) weinig financiële ruimte over voor ontspanningsactiviteiten / leuke dingen.

Op dit moment wordt het Voorzieningenfonds vooral ingezet voor de betaling van sportlidmaatschappen en bijbehorende kleding. Doordat het budget hieraan op gaat is er binnen het Voorzieningenfonds te weinig ruimte om dit te besteden aan de Rotterdampas. De oplopende inflatie zorgt ervoor dat de ouderen nu te weinig budget hebben voor basisbehoeften en dus al helemaal niet voor sociaal-culturele activiteiten. 

Daarom willen we onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn om 'deelnemende gemeente' te worden. Dat zou onder andere betekenen dat we het Voorzieningenfonds ontlasten.

Wat willen we bereiken
We willen kinderen, mensen met een minimum inkomen en ouderen activeren om 'leuke dingen' te doen en kennis te maken met kunst, cultuur en sport in Krimpen en de regio.

Verhoging subsidie Streekmuseum

Terug naar navigatie - Verhoging subsidie Streekmuseum

Wat is er aan de hand
Het museum kampt al jaren met een krappe begroting. Een aantal jaren geleden is al fors bezuinigd op personeel vanwege een gevraagd ‘herstelplan’ door de gemeente om een dekkende begroting te realiseren. De huisvestingskosten stijgen, het bestuur wil de jaarlijkse marktconforme salarisverhoging kunnen uitkeren en weer een professionele schoonmaak inhuren mede door de noodzakelijke hygiëne die de Covidpandemie duidelijk heeft gemaakt. Op dit laatste is in 2020 bezuinigd. 

Wat willen we bereiken
De gemeente wil een financieel gezond museum behouden. 

Speerpunten

3.3 Onderwijs

Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken?

Onderwijs

Terug naar navigatie - Onderwijs

Wat is er aan de hand
We hebben een Integraal Huisvestigingsplan opgesteld, waarin we met elkaar 25 jaar vooruit kijken. Daarbij kijken we niet alleen naar de schoolgebouwen, maar ook naar de binnensportaccommodaties (aangezien het onderwijs hier de grootste gebruiker van is).

Wat willen we bereiken
We vinden goede onderwijshuisvesting een belangrijke voorwaarde die de school(besturen) de ruimte geeft om kwalitatief goed onderwijs aan te bieden. Goede onderwijshuisvesting is een investering in de ontwikkeling en daarmee toekomst van onze jonge kinderen en jeugd. Tevens dragen goede schoolgebouwen bij aan de leefbaarheid en de vergroening van onze gemeente.

Speerpunten

3.4 Economie

Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken?

Detailhandel

Terug naar navigatie - Detailhandel

Wat is er aan de hand
Over de toekomst van het winkelaanbod en de horeca is begin dit jaar een visiedocument gemaakt. De gemeenteraad heeft dit document nog niet vastgesteld.

Het is van belang om - in het licht van de visie - straks over de toekomst van winkelstrips als Parkzoom, Stad en Landschap en de Brink na te denken. Voor het hoofdwinkelcentrum Crimpenhof en het buurtwinkelcentrum De Olm werken we samen met de eigenaren aan een verbeterplan.

Wat willen we bereiken
Een concentratie van detailhandel in de drie winkelcentra, verspreid over de gemeente. Deze concentratie draagt bij aan de vitaliteit en aantrekkingskracht van de winkelcentra. Horeca concentreren we vooral in het “Hart van Krimpen”. 

Speerpunten

Stormpolder

Terug naar navigatie - Stormpolder

Wat is er aan de hand
Krimpen aan den IJssel kent een rijke historie op het gebied van maritieme (maak)industrie. Vanuit die historie zijn we ook rijk aan bedrijven die hieraan gerelateerd zijn.

Wat willen we bereiken
Wij gaan ons op alle fronten – en natuurlijk binnen het bereik van de mogelijkheden – inzetten om de order voor nieuwe onderzeeboten van het Ministerie van Defensie (mede) naar Krimpen te halen. De Stormpolder is (ook los daarvan) een ideale locatie voor de maritieme maakindustrie. Wij willen die maximaal benutten.
De plannen voor sanering door het rijk van het EMK-terrein naderen het stadium van uitvoering. Het biedt mooi perspectief op nieuwe uitgifte van bedrijfsgronden op deze strategische zichtlocatie.
Krimpen heeft een rijke historie met de binnenvaart en dat willen we graag continueren. 

Speerpunten

Verbinding bedrijfsleven

Terug naar navigatie - Verbinding bedrijfsleven

Wat is er aan de hand
Veel lokale bedrijven - en in het bijzonder de middenstand - hebben in coronatijd zware klappen gekregen. Juist in deze moeilijke tijd is er een hechte verbinding gekomen tussen gemeentebestuur en het bedrijfsleven. 

Wat willen we bereiken
Wij willen de verbinding met het bedrijfsleven verder uitbouwen, verbreden en verdiepen. Hiertoe blijven we overleg voeren met ondernemers(verenigingen) en investeren we in netwerken. We organiseren regelmatig (thema)bijeenkomsten voor ondernemers, we bezoeken bijeenkomsten van ondernemers en gaan regelmatig op werkbezoek bij lokale ondernemers.

Speerpunten

Vestigings- en werkklimaat

Terug naar navigatie - Vestigings- en werkklimaat

Wat is er aan de hand
Een sterke economie is van groot belang voor een goed woon-en leefklimaat in onze gemeente. Daartoe is een gunstig vestigings- en werkklimaat voor bedrijven noodzakelijk

Wat willen we bereiken
We werken aan een gunstig vestigings- en werkklimaat voor ondernemers en faciliteren en stimuleren dit zo veel mogelijk. We werken in principe mee aan nieuwe initiatieven als andere belangen daar niet mee in strijd zijn.

Speerpunten

Circulair (Duurzaamheidsagenda)

Terug naar navigatie - Circulair (Duurzaamheidsagenda)

Wat is er aan de hand
Het opstellen van een visie op een Circulair Krimpen is één van de speerpunten uit de Duurzaamheidsagenda 2021-2024.

Het wordt steeds belangrijker om grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken en toe te werken naar een gesloten kringloop van grondstoffen. In deze gesloten kringloop bestaat afval niet meer, doordat grondstoffen door efficiënt hergebruik hun waarde behouden. 

Wat willen we bereiken
In 2023 ronden we het visiedocument en het daarbijhorende actieprogramma Krimpen Circulair af waar we vervolgens uitvoering aan geven. We willen met elkaar minder producten gebruiken, de levensduur van producten verlengen en producten hergebruiken en nieuwe producten maken. Hergebruiken in originele of verwerkte vorm. Het startpunt ligt bij de zaken waar wij als gemeente de meeste invloed op hebben, zoals circulair inkopen en het uitdragen van een voorbeeldfunctie.

Speerpunten

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Maatschappelijk domein Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten
Sport en recreatie 4.534 3.313 3.565 3.605 3.773 3.816
Cultuur 3.078 3.266 3.378 3.395 3.464 3.553
Onderwijs 2.777 2.993 3.221 3.466 3.839 4.156
Economie 672 3.806 388 390 403 417
Nieuw beleid & intensivering 201 150 182 184
Totaal lasten 11.061 13.379 10.753 11.006 11.661 12.125
Baten
Sport en recreatie 2.189 889 942 965 989 1.014
Cultuur 991 1.101 1.120 1.144 1.154 1.172
Onderwijs 456 710 813 725 741 760
Economie 45 3.491 41 42 44 45
Nieuw beleid & intensivering
Totaal baten 3.681 6.191 2.915 2.876 2.928 2.991
Totaal saldo van baten en lasten -7.380 -7.188 -7.837 -8.129 -8.733 -9.135
Reservemutaties -37 158 -31 -32 -33 -34
Resultaat -7.417 -7.030 -7.868 -8.161 -8.765 -9.169
Investeringen Maatschappelijk domein 2023 2024 2025 2026
Diverse inventaris de Tuyter 34 67
Vervanging ballenvangers 13
Vastgoed OK - binnensport 142 356 131 462
Vastgoed OK - buitensport 380 316 56 258
Vastgoed OK - cultuur (Tuyter, musea, monumenten, etc.) 185 39 177 39
Kwaliteit zwembad 600
Kwaliteit en duurzaamheid zwembad 960
Vervanging toplaag "van Bronckhorst kunstgrasveld" 50
Vervanging BOJ's 50
Vervanging elektra markt 11
Onderwijshuisvesting inzake IHP (incl. sloop, bouw- en woonrijp) 9.273 12.101 8.187 10.486
Totaal 10.063 14.383 8.565 11.361
Nieuw beleid en intensiveringen Maatschappelijk domein 2023 2024 2025 2026
Sport, bewegen en gezondheid 40 70 72 74
Kwaliteit en duurzaamheid zwembad 74 73
Verhoging bijdrage Lokale Omroep Krimpen 45 10 10
Onderzoek mogelijkheden invoering Rotterdampas 10
Digitaalhuis bibliotheek 71
Cultuurprogramma De Tuyter uitbreiden 25 26 26 27
Verbetering bedrijfsvoering De Tuyter 65
Totaal 201 150 182 184

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren

De kolom ‘begroting 2022’ bevat de waarden die in de begroting 2022 zijn opgenomen. In de kolom ‘begroting 2023’ zijn de meest actuele beschikbare metingen opgenomen. 

Basisset indicatoren programma Maatschappelijk domein Begroting 2023 Jaartal Begroting 2022 Jaartal Bron
Functiemenging (verhouding tussen banen en woningen) 42,4% 2021 43,8% 2020 Waarstaatjegemeente
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 3,0% 2021 1,9% 2019 Waarstaatjegemeente
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 21% 2021 28% 2019 Waarstaatjegemeente
% voortijdige schoolverlaters (VO + MBO) 1,5% 2021 2,4% 2020 Waarstaatjegemeente
% niet-sporters 58% 2020 54% 2016 Waarstaatjegemeente
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar 540,10 2021 569,50 2020 Waarstaatjegemeente
Demografische druk (groene + grijze druk tov 20-65 jr) 93% 2022 93% 2021 Waarstaatjegemeente
Lokale indicatoren programma Maatschappelijk domein Begroting 2023 Jaartal Begroting 2022 Jaartal Bron
Het aantal verduurzaamde schoolgebouwen (label A t/m C) 7 van de 15 schoolgebouwen 2020 7 van de 15 schoolgebouwen 2020 Facilicom
Aantal actieve deelnemers sportverenigingsleven (aangesloten bij sportbond) 22,1% 2020 23,0% 2019 monitor sport en gemeenten en NOC-NSF
Bezettingsgraad sportzalen 41% 2020 Geen actuelere gegevens beschikaar monitor sport en gemeenten
Aantal kinderen dat lid is van een sportvereniging 34,3% 2020 39,8% 2019 NOC-NSF
Aantal lidmaatschappen bibliotheek en geleende boeken 18 jaar of ouder lidmaatschappen:3.896. Uitleningen:110.119 2021 lidmaatschappen 4.072 (1.784 volwassen en 2.324 jeugd). Uitleningen: 118.167. Dbos 1.811 2020 Bibliotheek
Waardering voor het winkelaanbod in Krimpen aan den IJssel 6,92 2018 6,92 2018 Burgerpeiling
Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar in de nabije omgeving 63% 2021 64% 2018 Burgerpeiling