Nieuw beleid

Nieuw beleid en intensiveringen

Onderstaand is er een tabel opgenomen met het nieuw beleid en intensiveringen. Enkele voorstellen voor nieuw beleid starten pas vanaf het begrotingsjaar 2024. Ook zijn er voorstellen voor nieuw beleid dat in de vorm van een investering worden gerealiseerd. De kapitaallasten voor deze investeringen zijn in onderstaand overzicht opgenomen. 

Het nieuw beleid dat via deze begroting wordt geaccordeerd, wordt door het college in uitvoering genomen. In een enkel geval worden middelen gevraagd voor de uitvoering van beleid dat nog moet worden vastgesteld, Er wordt dan ruimte in de begroting beschikbaar gemaakt die pas kan worden ingezet als het beleid is vastgesteld.

Nieuw beleid en intensiveringen Programma Investering Begroting Begroting Begroting Begroting
2023 2024 2025 2026
Restyling gemeentelijke website en huisstijl Bestuur en veiligheid 32
Raadscommunicatie Bestuur en veiligheid 55 57 59 62
Operationele uitvoering Zorg en Veiligheid Bestuur en veiligheid 53 55 58 60
Vervanging oeverbescherming IJsselboulevard Ruimtelijk domein Investering 19 19 18
Bevorderen biodiversiteit Ruimtelijk domein 10 10 11
LED verlichting Stormpolder Ruimtelijk domein Investering 10 10 10
Baggeren Ruimtelijk domein Investering 33 33
Aanpassing Omloopstoep Ruimtelijk domein Investering 8 7 7
Uitvoering Duurzaamheidsagenda Ruimtelijk domein 141 138
Uitvoering Woonvisie Ruimtelijk domein 50 35
Opstellen omgevingsvisie Ruimtelijk domein 50
Kwaliteitsverbetering plantvakken Nieuwe Tiendweg Ruimtelijk domein 135
Groenonderhoud gedeeltelijk kwaliteit A Ruimtelijk domein 190 195 200
Sport, bewegen en gezondheid Maatschappelijk domein 40 70 72 74
Verhoging bijdrage Lokale Omroep Krimpen Maatschappelijk domein 45 10 10
Onderzoek mogelijkheden invoering Rotterdampas Maatschappelijk domein 10
Verbetering kwaliteit en duurzaamheid zwembad Maatschappelijk domein Investering 74 73
Digitaalhuis bibliotheek Maatschappelijk domein 71
Cultuurprogramma De Tuyter uitbreiden Maatschappelijk domein 25 26 26 27
Verbetering bedrijfsvoering De Tuyter Maatschappelijk domein 65
Ondersteuning inclusieve samenleving - aanjaagbudget Sociaal domein 10
Ondersteuning inclusieve samenleving - activiteitenbudget Sociaal domein 20 21 21 22
Vangnetwerken Sociaal domein 17 17 17 18
Welzijn op recept Sociaal domein 22 22 23 23
Toekomstbestendige zorg en welzijn (langer thuiswonen) Sociaal domein 25 26 26 27
Casusregie inburgering intensiveren Sociaal domein 85 88 92 96
Social Return on Investment (SROI) Sociaal domein 10 10 11 11
Formatieve ontwikkeling organisatie Middelen 100 400 416 433
Formatieve ontwikkeling organisatie projectbasis Middelen 400
Totaal 1.271 1.391 1.178 1.213