Incidenteel / structureel

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

Bij de beoordeling of een raming structureel of incidenteel is, gaat het om het principe of de raming voortvloeit uit de normale bedrijfsvoering. Als dat zo is, dan is de raming structureel. Binnen de normale bedrijfsvoering kan het voorkomen, dat er in het ene jaar geen of nauwelijks lasten voor een bepaald onderdeel zijn (verkiezingen), terwijl dat in het andere jaar wel zo is. Ook kunnen er in een bepaald jaar hogere lasten (bijvoorbeeld extra kosten representatie) of baten (bijvoorbeeld leges omgevingsvergunningen) zijn. In al deze gevallen zal dan toch sprake zijn van structurele baten en lasten, omdat ze voortvloeien uit de normale bedrijfsvoering. Wanneer we dit uitgangspunt hanteren, is slechts sprake van incidentele baten en lasten in de volgende situaties:

  • Nieuwe baten en/of lasten die zich maximaal drie jaar voordoen;
  • Exploitatieverliezen;
  • Mogelijke effecten van het afstoten van activa en/of het doen van extra afschrijvingen;
  • Beschikkingen over en stortingen in de (algemene) reserves;
  • Winstafdrachten en/of verliesbijdragen van/aan het grondbedrijf;
  • Verrekeningen van oude jaren.

In het overzicht van incidentele baten en lasten zijn de reservemutaties weergegeven bij de betreffende incidentele posten. Tevens bevat het overzicht de incidentele posten van nieuw beleid, zodat een volledig en realistisch beeld ontstaat van alle incidentele baten en lasten die voor de komende jaren worden voorzien.

Incidentele posten inclusief mutaties reserves Begroting Begroting Begroting Begroting
2023 2024 2025 2026
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Programma 2 Ruimtelijk domein
Stortingen kapitaallasten openbare ruimte 1.527 1.249 1.072 988
Dekking nieuw beleid duurzaamheidsagenda -141 -138
Programma 3 Maatschappelijk domein
Stortingen kapitaallasten openbare ruimte 31 32 33 34
Overhead
Dekking nieuw beleid restyling website & huisstijl -32
Dekking nieuw beleid formatieve ontwik inciden -400
Totaal 1.558 573 1.281 138 1.105 1.022

Structureel en reëel evenwicht

Terug naar navigatie - Structureel en reëel evenwicht

Het bestaande begrip "evenwicht" wordt nader toegelicht in de Gemeentewet. De toezichthouder toetst of de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Met het begrip "structureel evenwicht" wordt nadrukkelijk bedoeld dat in de begroting structurele lasten gedekt dienen te worden door structurele baten. Het reëel evenwicht houdt in dat onderzoek wordt gedaan naar de realiteit van de ramingen. Daarbij dienen de begrotingen en meerjarenramingen volledig te zijn.

Het overzicht van incidentele baten en lasten is van essentieel belang voor het toezichtcriterium structureel en reëel evenwicht. Voor een juist beeld van de budgettaire positie worden de incidentele componenten uit het saldo geëlimineerd. De begroting voldoet vanaf 2023 aan het toezichtcriterium structureel en reëel evenwicht: de structurele lasten worden volledig gedekt door structurele baten.

Structureel evenwicht Begroting Meerjarenraming
2023 2024 2025 2026
Lasten
Incidentele lasten
Incidentele reservemutaties 1.558 1.281 1.105 1.022
Structurele lasten 90.945 89.599 91.354 93.295
Baten
Incidentele baten
Incidentele reservemutaties 573 138
Structurele baten 91.942 92.359 93.578 90.979
Structureel resultaat 997 2.760 2.224 -2.315