Meerjarenperspectief

Meerjarenperspectief

Terug naar navigatie - Meerjarenperspectief

Inzicht in het meerjarenperspectief is noodzakelijk bij de beoordeling van de financiële positie. Onderstaand is de financiële begroting weergegeven.

Meerjarenperspectief Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Programma's
Bestuur en veiligheid -4.825 -5.385 -5.665 -5.938 -6.191 -6.463
Ruimtelijk domein -5.630 -4.820 -5.803 -7.173 -7.197 -7.528
Maatschappelijk domein -7.380 -7.188 -7.837 -8.129 -8.733 -9.135
Sociaal domein -28.397 -28.176 -30.387 -31.434 -32.361 -33.341
Middelen 47.140 49.895 49.556 53.869 55.407 53.097
Totaal saldo van baten en lasten 908 4.327 -135 1.194 925 -3.371
Reservemutaties 1.107 -101 147 423 193 34
Resultaat 2.015 4.226 11 1.616 1.118 -3.337

Meerjarenperspectief baten en lasten

Terug naar navigatie - Meerjarenperspectief baten en lasten

Onderstaande tabel is een meer uitgebreide variant van het overzicht baten en lasten. Deze variant laat per programma de baten en de lasten apart zien en de reservemutaties per programma.

Meerjarenperspectief baten en lasten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2021 2022 2023 2024 2025 2026
lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo
Programma's
Bestuur en veiligheid 5.333 508 -4.825 5.774 390 -5.385 6.060 396 -5.665 6.343 405 -5.938 6.606 414 -6.191 6.888 425 -6.463
Ruimtelijk domein 17.224 11.594 -5.630 17.109 12.289 -4.820 21.926 16.124 -5.803 19.054 11.880 -7.173 18.359 11.162 -7.197 18.099 10.570 -7.528
Maatschappelijk domein 11.061 3.681 -7.380 13.379 6.191 -7.188 10.753 2.915 -7.837 11.006 2.876 -8.129 11.661 2.928 -8.733 12.125 2.991 -9.135
Sociaal domein 37.575 9.178 -28.397 39.652 11.476 -28.176 39.127 8.740 -30.387 40.311 8.876 -31.434 41.457 9.096 -32.361 42.664 9.323 -33.341
Totaal programma's 71.194 24.961 -46.232 75.913 30.345 -45.568 77.866 28.175 -49.692 76.713 24.038 -52.675 78.082 23.600 -54.482 79.776 23.309 -56.467
Middelen
Overhead 9.396 569 -8.828 11.029 2.580 -8.449 11.092 327 -10.765 11.121 335 -10.786 11.463 343 -11.119 11.759 352 -11.407
Algemene dekkingsmiddelen 584 56.561 55.977 2.880 60.002 57.122 633 62.208 61.575 812 66.420 65.608 1.156 68.337 67.180 1.100 66.257 65.157
Vennootschapsbelasting 9 -9 4 -4 4 -4 4 -4 4 -4 4 -4
Stelposten -1.225 1.225 1.250 -1.250 950 -950 650 -650 650 -650
Onvoorzien
Totaal 9.989 57.129 47.140 12.687 62.582 49.895 12.978 62.535 49.556 12.886 66.755 53.869 13.273 68.680 55.407 13.512 66.609 53.097
Reservemutaties per programma
Bestuur en veiligheid 154 1.277 1.123 20 -297 -317
Ruimtelijk domein 2.301 1.846 -455 1.855 1.178 -677 1.628 1.167 -461 1.249 1.522 273 1.072 1.135 62 994 916 -78
Maatschappelijk domein 121 84 -37 29 187 158 31 -31 32 -32 33 -33 34 -34
Sociaal domein 237 183 -54 262 262
Algemene dekkingsmiddelen 2.696 3.008 312
Overhead 35 137 102 170 170 432 432
Niet programma gerelateerd 9.780 9.897 117 461 763 303 207 207 181 181 164 164 146 146
Totaal reservemutaties 15.324 16.431 1.107 2.364 2.263 -101 1.659 1.805 147 1.281 1.703 423 1.105 1.298 193 1.028 1.062 34
Geraamd resultaat 96.507 98.522 2.015 90.964 95.190 4.226 92.503 92.514 11 90.880 92.496 1.616 92.460 93.578 1.118 94.316 90.979 -3.337