Uitgangspunten

Kerngegevens

Terug naar navigatie - Kerngegevens

De uitgangspunten voor de begroting 2023 zijn vastgelegd in de Kadernota 2023. De kerngegevens zijn op grond van de septembercirculaire 2022. De prognoses van de ontwikkeling van de belangrijkste sociale en fysieke kenmerken van onze gemeente vormen de basis van de ramingen in deze begroting. Sinds de Kadernota zijn de prognoses van de kerngegevens niet bijgesteld voor de berekening van de algemene uitkering. Budgetten binnen de programma’s zijn gebaseerd op de meest actuele gegevens.

In deze begroting is gerekend met de volgende trendpercentages:

Kerngegevens Eenheid 2022 2023 2024 2025 2026
Woonruimten woonruimten 12.575 12.575 12.712 12.905 13.033
WOZ-waarde woningen € 1 mln 3.971 3.971 4.014 4.076 4.116
WOZ-waarde niet-woningen € 1 mln 460 325 329 332 335
Inwoners personen 29.415 29.470 29.490 29.510 29.520
Jongeren (< 18 jaar) personen 6.187 6.190 6.195 6.200 6.205
Ouderen (> 64 jaar) personen 7.195 7.240 7.250 7.260 7.270
Ouderen (75 - 85 jaar) personen 2.696 2.700 2.750 2.775 2.800
Huishoudens met laag inkomen huishoudens 3.415 2.661 2.687 2.710 2.731
Huishoudens huishoudens 12.388 12.388 12.388 12.388 12.388
Minderheden personen 1.640 2.952 3.039 3.121 3.201
Eenouderhuishoudens huishoudens 1.088 1.088 1.088 1.088 1.088
Bijstandontvangers personen 491 501 514 522 528
Uitkeringsontvangers personen 1.473 1.483 1.496 1.504 1.510
Leerlingen VO personen 1.262 1.261 1.278 1.298 1.312
Oppervlakte land hectaren 767 767 767 767 767
Oppervlakte binnenwater hectaren 128 128 128 128 128
Oppervlak bebouwing hectaren 130 130 130 130 130
Slechte bodem percentage 90% 90% 90% 90% 90%
Bedrijven vestigingen 2.825 2.894 3.022 3.151 3.290

Index

Terug naar navigatie - Index

In het voorjaar hebben wij al rekening gehouden met een extra verhoging van budgetten in 2023 vanwege de toegenomen inflatie in 2022. Dat extra effect werd toen ingeschat op 1,5% op basis van de indexcijfers in het Centraal Economisch Plan (CEP). Omdat het Rijk zich in de septembercirculaire voor 2022 nog steeds baseert op het CEP nemen wij nu geen extra verhoging van dat cijfer op. Wel voorzien we een hogere prijsontwikkeling voor 2023. In de kadernota was die nog ingeschat op 2,5%. Dat wordt nu 5%. Samen met de 1,5% over 2022 is dat een index van 6,5% voor de ramingen in 2023 ten opzichte van 2022. 
Voor de baten houden wij rekening met een verhoging op basis van 2023, dus 5%. Wij rekenen in onze tarieven voor derden dus niet met een inhaalslag over 2022.

Index Begroting Meerjarenraming
2023 2024 2025 2026
Algemene inflatie (lasten) 6,50% 2,50% 2,50% 2,50%
Algemene inflatie (baten) 5,00% 2,50% 2,50% 2,50%
OZB ontwikkeling 4,00% 2,50% 2,50% 2,50%
Zorgkosten (OVA) 3,72% 4,00% 4,00% 4,00%
Budgetten beheer buitenruimte 6,50% 2,50% 2,50% 2,50%
Budgetsubsidies 6,50% 2,50% 2,50% 2,50%
Project- en erkenningsubsidies 6,50% 2,50% 2,50% 2,50%
Bijdragen gemeenschappelijke regelingen 4,80% 2,50% 2,50% 2,50%
Salarissen 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
Belastingen, heffingen en leges 4,00% 2,50% 2,50% 2,50%
Voorziening OK 4,00% 2,50% 2,50% 2,50%

Uitkering gemeentefonds

Terug naar navigatie - Uitkering gemeentefonds

De uitkering uit het gemeentefonds vormt de grootste inkomstenbron voor de gemeente en beïnvloedt sterk het begrotingssaldo. Het gemeentefonds is gekoppeld aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Hierdoor kan de algemene uitkering fluctueren, zelfs in het lopende jaar.
De in de begroting opgenomen raming van de uitkering uit het gemeentefonds voor de jaren 2023-2026 is gebaseerd op de informatie uit de septembercirculaire 2022.
In het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen wordt de uitkering uit het gemeentefonds verder toegelicht.

Financiering (treasury)

Terug naar navigatie - Financiering (treasury)

In de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie. In het treasurystatuut zijn de uitgangspunten, doelstellingen en richtlijnen van het treasurybeleid vastgelegd.
Wanneer voor de financiering van investeringen vreemd geld wordt aangetrokken, worden rentekosten gemaakt. De rentelasten en rentebaten lopen mee in het begrotingsresultaat. Er wordt geen rente toegerekend aan het eigen vermogen (reserves).
Voor een beter inzicht in de financieringsbehoefte wordt een liquiditeitsbegroting bijgehouden. In paragraaf Financiering wordt ingegaan op de uitvoering van de treasuryfunctie.

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Terug naar navigatie - Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Volgens artikel 20 van het BBV moet in de uiteenzetting van de financiële positie afzonderlijk aandacht worden besteed aan de arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Onder deze verplichtingen moet worden verstaan de aanspraken van het huidige en het voormalige personeel op (toekomstige) uitkeringen.

In de begroting 2023 is rekening gehouden met de volgende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen.

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Stand voorziening Lasten in de exploitatie
1-1-2023 2023
Pensioenen voormalige bestuurders 3.349
Uitkeringen voormalig personeel/bestuurders 467
Spaarovereenkomst ambtenaren