Programma 4 Sociaal domein

Hoofdambitie

Terug naar navigatie - Hoofdambitie

Krimpen is zowel een ‘vergroenende’ als een ‘vergrijzende’ gemeente. Er wonen relatief veel jeugdigen en relatief veel ouderen in onze gemeente. Beide groepen doen gemiddeld vaker een beroep op het sociaal domein dan de leeftijdscategorie 20- tot 60-jarigen. 
Daarnaast worden de vraagstukken binnen het sociaal domein meer, groter en ingewikkelder. De verschuiving van de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg, werk en inkomen en de ondersteuning van langdurig zieken en ouderen van het Rijk naar de gemeenten in 2015 bleek ‘slechts’ een eerste stap. De landelijke beleidslijn om langer thuis te blijven wonen geeft ook een extra druk op de lokale hulp en huidige ondersteuning. Van passende woonruimte, het realiseren van zorg tot het opvangen van incidenten als het toch niet helemaal goed gaat. Ook de ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg zorgen voor een steeds zwaardere rol voor gemeenten. 

Naast deze geplande ontwikkelingen worden we ook geconfronteerd met actuele ontwikkelingen die het sociaal domein ook bovenmatig raken. De coronacrisis, de vluchtelingencrisis, de afwikkeling van de kinderopvangtoeslagaffaire en de explosief stijgende energieprijzen maken de vraagstukken nog breder en complexer. 

We staan als gemeente voor een grote en ingewikkelde uitdaging. Onze ambitie is om onze inwoners tijdig en goed te voorzien van passende hulp. In eerste instantie ligt de focus om samen met de inwoners te kijken hoe problematiek binnen het eigen netwerk kan worden opgelost of in samenwerking met het sterke en actieve vrijwilligersaanbod dat wij als Krimpen hebben. Mocht dit ontoereikend zijn dan zorgen we voor een passende voorziening. 

Deze uitdaging staat op gespannen voet met de financiële uitdagingen die we ook in dit domein zien. De inzet en ondersteuning moet betaalbaar blijven en niet leiden tot forse kostenstijgingen of snijden in andere gemeentelijke voorzieningen. We blijven hierdoor inzetten op vroegtijdig signaleren van problematiek en een preventieve aanpak. Een actief gezondheidsbeleid, welzijn op recept en inzet op energiearmoede zijn hier mooie voorbeelden van. Ook zetten we in op goede samenwerking met de diverse partijen. Investeren in langer thuis kunnen wonen doen we als gemeente niet alleen, maar in een actieve samenwerking met de hele zorgketen. Denk hierbij aan huisartsen, verpleegkundigen en zorgverzekeraars. Op het terrein van Zorg & Veiligheid werken we aan een actievere samenwerking, omdat beide domeinen vaak met dezelfde dossiers actief zijn.  Dit jaar kunt u van ons de nieuwe nota Volksgezondheid en het Lokaal preventieakkoord verwachten.  Beide zullen in het teken staan van onze ambitie om de gezondste gemeente van Nederland te worden. 

Ook binnen veel huishoudens wordt het lastig om de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Hoge inflatie en de hoge energieprijzen kunnen leiden tot financiële problemen. Dit vraagt extra aandacht voor deze problematiek. Ook ontstaat het risico dat kinderen de effecten hiervan zullen voelen omdat sport en culturele activiteiten of leermiddelen niet meer betaalbaar zijn. 

4.1 Preventie

Preventie

Terug naar navigatie - Preventie

Om op eigen kracht mee te doen, is het nodig dat we meer inzetten op preventie, zodat grote(re) problemen worden voorkomen. Immers voorkomen is beter dan genezen. Preventie levert op de langere termijn kostenbesparing op en het geeft meer kwaliteit van leven. Voor preventieve voorzieningen en/of maatregelen is geen toegangsbepaling vereist.

Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken?

(Digi)Taalhuis

Terug naar navigatie - (Digi)Taalhuis

Wat is er aan de hand
Mensen die laaggeletterd zijn, zijn geen analfabeten. Ze kunnen wel lezen en schrijven, maar beheersen niet het eindniveau vmbo of niveau mbo-2/3. Vaak zijn zij ook zwak op het gebied van digitale vaardigheden. In Krimpen aan den IJssel wordt het aantal inwoners met laaggeletterdheid geschat tussen 13 en 16%. 
Daarnaast zijn er actuele trends die leiden tot een toename van laaggeletterdheid: 
• Vergrijzing
• Nieuwkomers
• Jongeren
• Toenemende kloof in onderwijs en maatschappij

Wat willen we bereiken
Het aantal laaggeletterden in de gemeente verminderen.

Speerpunten

Armoede

Terug naar navigatie - Armoede

Wat is er aan de hand
De energiecrisis en de hoge inflatie hebben een forse impact op de huishoudboekjes van onze inwoners. De energieprijzen stijgen en de inflatie zorgt er voor dat de dagelijkse boodschappen fors duurder worden. Het Rijk heeft enkele maatregelen aangekondigd om de kosten waarmee de inwoners worden geconfronteerd te beperken. Het wettelijk minimumloon (WML) gaat omhoog met ruim 10%. Uitkeringen die gekoppeld zijn aan het minimumloon, zoals AOW, bijstand en de Wajong, gaan hierdoor ook omhoog. Daarnaast zijn de tarieven voor energie gemaximaliseerd en er is een energietoeslag van € 1.300,- voor minima tot 120% van het sociaal minimum. Deze maatregelen zullen zeker helpen maar voor niet alle inwoners toereikend zijn. We zijn de komende periode alert bij het signaleren van situaties waar inwoners in de knel komen en kijken of en op welke manier we als gemeente een nuttige bijdrage kunnen leveren aan een oplossing. Hierbij hebben we aandacht voor de directe problematiek die is ontstaan en kijken we hoe we hierbij kunnen ondersteunen met hulp bij budgettering, schuldbemiddeling of sanering. Daarnaast kijken we hoe we kunnen ondersteunen met structurele maatregelen die er voor zorgen dat de kosten structureel zullen dalen. Denk hierbij aan verduurzamingsmaatregelen die de energie behoefte kunnen terugbrengen. 

Wat willen we bereiken
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 heeft de raad een reserve gevormd van ruim € 2 miljoen ter bestrijding van de energiearmoede. Zoals in beleidsthema 2.2 is aangegeven wordt het actieplan ‘Aanpak Energiearmoede’ binnenkort opgeleverd. De focus van dit plan ligt hoofdzakelijk op kostenbesparing via verduurzamingsmaatregelen.  Daarnaast kan dit budget ook ingezet worden voor de directe gevolgen van de energiecrisis. Denk hierbij aan ondersteuningsmaatregelen voor doelgroepen die in de knel komen. En aan maatregelen gericht op kinderen die mogelijk door de financiële positie van de ouders onvoldoende leermiddelen hebben of niet meer mee kunnen doen aan sport of culturele activiteiten.  Het actieprogramma armoede en schulden zal vanuit de nieuwe problematiek worden aangevuld met maatregelen die nu noodzakelijk zijn.

Gratis regionaal OV voor minima van 67+

Terug naar navigatie - Gratis regionaal OV voor minima van 67+

Wat is er aan de hand
Vanaf 2021 is er voor minima van 67+ met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum gratis regionaal OV. De komende periode willen we beoordelen of deze regeling kan worden uitgebreid.

Wat willen we bereiken
Een bredere toegankelijke regeling. 

Speerpunten

Ondersteuning inclusieve samenleving

Terug naar navigatie - Ondersteuning inclusieve samenleving

Wat is er aan de hand
Vanuit de aanjaagfunctie is er geen ruimte om meer partijen te betrekken bij de vormgeving van de inclusieve samenleving. Daarnaast is er onvoldoende ruimte om de beweging te krijgen naar meer zelf organiserend ambassadeursnetwerk.
Het huidige activiteitenbudget is te laag om de kosten van de activiteiten te dekken.

Wat willen we bereiken
We willen meer partijen, waaronder ondernemers, betrekken bij de vormgeving van de inclusieve samenleving én we willen een meer zelf organiserend ambassadeursnetwerk. 

Speerpunten

Uitvoeringsprogramma woonzorgvisie

Terug naar navigatie - Uitvoeringsprogramma woonzorgvisie

Wat is er aan de hand
De zorgbehoefte van onze inwoners is continu in beweging. In de woonzorganalyse is in beeld gebracht welke zorgvraag en er nu is en hoe deze zich gaat ontwikkelen. Ook wordt hierbij geïnventariseerd welke woonvragen er vanuit deze zorgbehoefte zijn en in hoeverre die woonvragen aansluiten bij het huidige woonaanbod. Deze analyse zal vertaald worden in een woonzorgvisie waarin de gemeenteraad aangeeft hoe zij naar dit vraagstuk kijkt. Om uiteindelijk deze visie te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat er een uitvoeringsprogramma en een afwegingskader wordt opgesteld. Hiervoor is op dit moment geen ambtelijke capaciteit beschikbaar.

Wat willen we bereiken
Door extra ondersteuning in te huren willen we bereiken dat een uitvoeringsprogramma en afwegingskader wordt opgesteld. Met deze documenten moet het mogelijk worden om nieuwe initiatieven te toetsen en te bezien of deze al dan niet meerwaarde hebben voor de gemeente.

Speerpunten

Vangnetwerken

Terug naar navigatie - Vangnetwerken

Wat is er aan de hand
Er is geen preventieve voorziening voor volwassenen die te maken hebben met het probleem van (dreigend) sociaal isolement en sociale steun missen. De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat naast deze GGZ doelgroep, meer jongeren en senioren minder vaardig zijn geworden in het maken van sociale contacten. Met eenzaamheid en zelf sociaal isolement tot gevolg.

Wat willen we bereiken
We willen een veilige plek realiseren waar mensen met minder sterke sociale vaardigheden op een veilige manier contacten kunnen aangaan. Daardoor kunnen zij succeservaringen opdoen en hun sociale vaardigheden versterken. We willen hiermee bereiken dat minder inwoners sociaal geïsoleerd raken. 

Speerpunten

Welzijn op Recept

Terug naar navigatie - Welzijn op Recept

Wat is er aan de hand
Inwoners met psychosociale klachten zoeken vaak de oplossing in het medisch domein. Terwijl er ook vaak sociaal maatschappelijke problemen een rol kunnen spelen.  Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. In plaats van een medische inzet, verwijst de huisarts deze patiënten door naar KrimpenWijzer.  Uit evaluatie van de (reeds afgeronde) pilot met één huisartsenpraktijk bleken de interventies van uit Welzijn op Recept succesvol. Welzijn op Recept willen we dan ook borgen en verbreden naar meer huisartsenpraktijken.

Wat willen we bereiken
Met Welzijn op Recept wordt de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein versterkt. We willen hiermee bereiken dat meer inwoners met psychosociale klachten geholpen worden binnen het sociaal domein. 

Speerpunten

Op grond van welk beleid/afspraak handelen we

Terug naar navigatie - Op grond van welk beleid/afspraak handelen we

Binnen het Sociaal Domein is het beleidsplan Sociaal Domein ons kader.
•    Actieplan inburgering 2021-2022 
•    Actieprogramma Armoede en schulden
•    Actieprogramma Mantelzorg
•    Actieprogramma Vrijwilligerswerkbeleid
•    Actieprogramma Dementievriendelijke gemeenschap
•    Nationaal en Lokaal Preventieakkoord 
•    Gemeenschappelijke regeling GGD Rijnmond
•    Dienstverleningsovereenkomst Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

4.2 Basishulp

Basishulp

Terug naar navigatie - Basishulp

Als Krimpenaren het niet redden op eigen kracht, dan kan hulp nodig zijn. We organiseren onze ondersteuning zodanig dat we onze Krimpense inwoners in hun kracht zetten en dat zij die ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. We zetten in op gemakkelijke toegang tot de juiste ondersteuning / zorg. Geen indicatie, maar passende basishulp. Geen doorverwijzingen maar “er individuele hulp bij halen”. Ondersteuning en zorg dat snel en op maat beschikbaar is.

Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken?

Casusregie inburgering

Terug naar navigatie - Casusregie inburgering

Wat is er aan de hand
In de bestuursafspraken van 26 augustus 2022 over de asielcrisis is afgesproken dat de gemeenten in 2022 vooruit zullen lopen op de huisvesting van statushouders in 2022. De taakstelling voor de huisvesting zal in 2023 verdubbelen. Deze statushouders vallen onder de nieuwe wet inburgering en aan hen moet een inburgeringstraject en begeleiding geboden worden. De verwachting is dat ook in 2024 de taakstelling nog hoog is doordat gezinsherenigers nog zullen nareizen. Voor de jaren na 2024 is nog onduidelijk wat de ontwikkelingen zijn. Een inburgeringstraject duurt 3 jaar. Dat betekent dat de extra capaciteit voor een langere periode noodzakelijk is. 

Wat willen we bereiken
Inburgeraars starten tijdig met een inburgeringsvoorziening en krijgen goede begeleiding, zodat zij zo snel mogelijk (economisch) zelfstandig worden.  

Speerpunten

Toekomstbestendig zorg en welzijn

Terug naar navigatie - Toekomstbestendig zorg en welzijn

Wat is er aan de hand
Als gemeenten, inwoners, Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), Welzijn, huisartsen en ziekenhuis slaan we de handen ineen. Met elkaar gaan we aan de slag met vraagstukken rond wonen, zorg en welzijn in het licht van de ouder wordende, potentiële zorgvragende inwoner van Krimpen aan den IJssel. 

De samenhang en voortgang wordt bewaakt door een stuurgroep, waarin de verschillende partijen zijn vertegenwoordigd. Tevens worden hier de knelpunten opgepakt. Deze stuurgroep wordt ondersteund door een secretaris. Betrokken partijen komen tweemaal per jaar bij elkaar voor inspiratie, afstemming en ontmoeting. Voor dit proces hebben wij ondersteuning nodig van een secretaris en wordt aan de gemeente gevraagd hieraan een bijdrage te leveren. Hiervoor is echter geen ambtelijke capaciteit beschikbaar.

Na eerder gestarte initiatieven, is het de tijd om met elkaar focus, samenhang en voortgang te realiseren. Er is een concept-routekaart opgesteld waarin de ambities en acties beschreven zijn. Enerzijds op wijkniveau, dicht bij de inwoners. Hier worden wijkregisseurs voor aangesteld. Anderzijds wordt een aantal zaken wijkoverstijgend opgepakt door projectleiders. 

Vanuit de routekaart ‘Domeinoverstijgende samenwerking Wonen, Welzijn & Zorg in Krimpen aan den IJssel’ wordt gewerkt met vijf themalijnen, te weten: 
1.    Preventie;
2.    Domeinoverstijgend samenwerken;
3.    Langer thuis wonen;
4.    Anders werken;
5.    Cliënt en Samenleving. 

Wat willen we bereiken
Inwoners kunnen langer zelfstandig thuis blijven wonen door het organiseren van toekomstbestendige zorg en welzijn.  We investeren in preventie, zodat de zorg niet of pas later zwaar en complex wordt en dat intensief met naasten wordt samengewerkt. Verder bevorderen we het welbevinden en een gezonde leefstijl van Krimpenaren door het domeinoverstijgend organiseren van toekomstbestendige zorg en welzijn

Speerpunten

Zorg en Veiligheid

Terug naar navigatie - Zorg en Veiligheid

Wat is er aan de hand
Er is een groep inwoners met verminderde zelfredzaamheid, die vastlopen op verschillende gebieden in hun leven. Dit zorgt ervoor dat zowel zij áls de samenleving problemen en overlast hebben op het snijvlak van zorg en veiligheid.  

Wat willen we bereiken
We willen een werkstructuur bereiken waarin collega's en netwerkpartners uit het zorg-, sociaal-, en veiligheidsdomein samenwerken aan een domein overstijgende, sluitende persoonsgerichte aanpak rondom kwetsbare inwoners.

Ter voorkoming van:
- Verslechtering van woon- en leefomgeving
- Incidenten in de openbare orde
- Inzet van specialistische hulpverlening zonder resultaat

Ter bevordering van:
- Collegiale consultatie 
- Doorontwikkeling van de aanpak op specifieke thema's 
- Verminderen van kwetsbaarheid in solistische taken

Speerpunten

4.3 Individuele hulp

Individuele hulp

Terug naar navigatie - Individuele hulp

De gemeente verstrekt vanuit de maatwerkvoorzieningen (geïndiceerde zorg). Dit gebeurt als een inwoner niet de mogelijkheden heeft om op eigen kracht, met hulp van het netwerk, of via een andere (voorliggende) voorziening, de zelfredzaamheid of participatie te handhaven of verbeteren. Daarmee staat de eigen verantwoordelijkheid voorop en is de maatwerkvoorziening altijd aanvullend.

Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken?

Specialistische jeugdhulp

Terug naar navigatie - Specialistische jeugdhulp

Wat is er aan de hand
Met ingang van 2023 is de regionale jeugdhulp (met uitzondering van gesloten jeugdhulp) opnieuw aanbesteed. Zeven systeemaanbieders, zeven prestatieaanbieders (forensische zorg) en flexaanbieders zijn gecontracteerd. Er wordt minder regionale hulp ingekocht. 

Wat willen we bereiken
We willen bereiken dat de overgang van regionaal naar lokale inkoop goed verloopt. Geen kind mag tussen wal en schip vallen. Indien nodig organiseren we maatwerk.

SROI beleid en uitvoering

Terug naar navigatie - SROI beleid en uitvoering

Wat is er aan de hand
Krimpen aan den IJssel kent wel een – in de regio op elkaar afgestemd – SROI-beleid, maar schiet tekort in de uitvoering daarvan. Er bestaat regionale druk om, behalve het beleid, ook de uitvoering eensgezind op te pakken en te bewaken. Dat leidt tot een bredere inzet van mensen met een beperking c.q. afstand tot de arbeidsmarkt, hetgeen op haar beurt weer leidt tot een vermindering van kosten voor bijstand c.a.

Wat willen we bereiken
Met deze inzet wil de gemeente bereiken dat wat beleidsmatig is vastgesteld, ook in de uitvoering daadwerkelijk wordt gehandhaafd. Meer concreet: we gaan bewaken dat koop- een aanbestedingscontracten waarin een SROI-verplichting is opgenomen ook werkelijk dienovereenkomstig worden uitgevoerd door de aannemende contractspartij. 

Speerpunten

Wijzigingen Participatiewet

Terug naar navigatie - Wijzigingen Participatiewet

Wat is er aan de hand
Met ingang van 2023 zal de Participatiewet naar verwachting op een aantal punten wijzigen als gevolg van de uitvoering het Breed Offensief om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Eind september 2022 stemt de eerste kamer over de wetswijzigingen. 
Daarnaast heeft de minister laten weten dat zij het beleidsvoornemen heeft om de Participatiewet op een aantal punten te wijzigen naar aanleiding van de beleidsanalyse “De Participatiewet in balans” . Het gaat dan met name om meer eenvoud en menselijke maat in een wet die op onderdelen als “hard” wordt omschreven.
In het bestuursakkoord is opgenomen dat wetten beoordeeld  worden op eenvoud, menselijke maat en uitvoerbaarheid en waar nodig worden verbeterd.

Wat willen we bereiken
We willen bereiken dat de wetswijzigingen zo snel mogelijk worden verwerkt in verordeningen, beleidsregels en in de uitvoering.

Op grond van welk beleid/afspraak handelen we?

Terug naar navigatie - Op grond van welk beleid/afspraak handelen we?

Binnen het Sociaal Domein is het beleidsplan Sociaal Domein ons kader.
•    Verordeningen met betrekking tot de Jeugdwet
•    De verordening en uitvoeringsregels met betrekking tot het leerlingenvervoer
•    Verordeningen met betrekking tot de Wmo
•    Regionaal Beleidsplan Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 2022-2026
•    De verordeningen en nadere regels met betrekking tot de Participatiewet
•    De gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten
•    De gemeenschappelijke regeling Promen
•    De gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond
•    De verordening Voorzieningenfonds

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Sociaal domein Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten
Preventie 3.675 3.977 2.483 2.545 2.613 2.682
Basishulp 3.368 7.018 3.017 3.113 3.222 3.330
Individuele hulp 30.532 28.657 33.439 34.469 35.432 36.456
- Jeugd 9.471 7.371 10.330 10.732 11.070 11.423
- Participatie 14.430 14.447 14.762 15.064 15.355 15.675
- WMO 6.631 6.838 8.347 8.672 9.007 9.358
Nieuw beleid & intensivering 188 184 190 196
Totaal lasten 37.575 39.652 39.127 40.311 41.457 42.664
Baten
Preventie 368 292 54 55 56 58
Basishulp 343 2.725 241 167 171 176
Individuele hulp 8.467 8.458 8.445 8.654 8.868 9.090
- Jeugd 149 129 130 131 135
- Participatie 8.153 7.986 7.977 8.177 8.381 8.591
- WMO 314 322 338 347 356 364
Nieuw beleid & intensivering
Totaal baten 9.178 11.476 8.740 8.876 9.096 9.323
Totaal saldo van baten en lasten -28.397 -28.176 -30.387 -31.434 -32.361 -33.341
Reservemutaties -54 262
Resultaat -28.451 -27.915 -30.387 -31.434 -32.361 -33.341
Investeringen Sociaal domein 2023 2024 2025 2026
Vastgoed OK - preventie (gebouw UMAM) 51 7 20 17
Totaal 51 7 20 17
Nieuw beleid en intensiveringen Sociaal domein 2023 2024 2025 2026
Ondersteuning inclusieve samenleving - aanjaagbudget 10
Ondersteuning inclusieve samenleving - activiteitenbudget 20 21 21 22
Vangnetwerken 17 17 17 18
Welzijn op recept 22 22 23 23
Toekomstbestendige zorg en welzijn (langer thuiswonen) 25 26 26 27
Casusregie inburgering intensiveren 85 88 92 96
Social Return on Investment (SROI) 10 10 11 11
Totaal 188 184 190 196

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren

De kolom ‘begroting 2022’ bevat de waarden die in de begroting 2022 zijn opgenomen. In de kolom ‘begroting 2023’ zijn de meest actuele beschikbare metingen opgenomen. 

Basisset indicatoren programma Sociaal domein Begroting 2023 Jaartal Begroting 2022 Jaartal Bron
% kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. 5,0% 2020 5,0% 2019 Waarstaatjegemeente
Netto arbeidsparticipatie 68,5% 2020 68,5% 2020 Waarstaatjegemeente
% werkloze jongeren in de leeftijd van 16-22 jaar 2,0% 2020 1,0% 2019 Waarstaatjegemeente
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners 335,60 2021 301,20 2020 Waarstaatjegemeente
Het aantal lopende reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar 266,2 2020 266,2 2020 Waarstaatjegemeente
% Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp 18,9% 2021 16,1% 2020 Waarstaatjegemeente
% Jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming 1,5% 2021 1,3% 2020 Waarstaatjegemeente
% Jongeren met jeugdreclassering in de leeftijd van 12-23 jaar 0,2% 2021 0,4% 2020 Waarstaatjegemeente
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 inwoners 630 2021 630 2020 Waarstaatjegemeente
% Werkelozen ten opzichte van de beroepsbevolking 3,4% 2020 3% 2019 Waarstaatjegemeente
% Huishoudens met een bijstandsuitkering 4,3% 2021 4,3% 2021 Waarstaatjegemeente
Lokale indicatoren programma Sociaal domein Begroting 2023 Jaartal Begroting 2022 Jaartal Bron
Het percentage inwoners dat zich belemmerd voelt in zijn of haar dagelijkse activiteiten door het geven van zorg aan een hulpbehoevende naaste 32% 2021 30% 2018 Burgerpeiling
Vaccinatiegraad 78,7% 2021 niet beschikbaar Jaarverslag CJG Rijnmond
Melding partnergeweld 70 2021 niet beschikbaar Waarstaatjegemeente
Meldingen kindermishandeling 80 2021 niet beschikbaar Waarstaatjegemeente
Verward gedrag: crisismaatregelen 5 2021 niet beschikbaar Khonraad
% aantal meldingen bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) 156 2021 niet beschikbaar Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)
Bereikbaarheid Krimpenwijzer (“Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag”) 80% 2021 niet beschikbaar Waarstaatjegemeente / KTO
Door de dienstverlening die ik vanuit KrimpenWijzer/Krimpens Sociaal Team heb gekregen heb ik een betere kwaliteit van leven 78% 2021 niet beschikbaar Waarstaatjegemeente
Klantwaardering dienstverlening GR IJsselgemeenten 7,3 2021 niet beschikbaar GR IJsselgemeenten
Inwoners van 70 jaar en ouder die zelfstandig wonen; per 1000 inwoners 964 2021 niet beschikbaar Waarstaatjegemeente
Aantal mantelzorgers bekend bij Krimpenwijzer 58 2021 niet beschikbaar Waarstaatjegemeente / KTO
Aantal aanmeldingen schuldhulpbemiddelen GR Ijsselgemeenten 37 2021 niet beschikbaar GR IJsselgemeenten
% Huishoudens zonder voorzieningen 77% 2021 niet beschikbaar Waarstaatjegemeente
Huishoudens met 1 t/m 5 voorzieningen 2.835 2021 niet beschikbaar Waarstaatjegemeente
Huishoudens met 6 of meer regelingen 185 2021 niet beschikbaar Waarstaatjegemeente
Huishoudens met Wmo voorzieningen 1770 2021 niet beschikbaar Waarstaatjegemeente