Paragraaf H Subsidies

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Subsidieverlening vindt zijn wettelijke basis in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hierin zijn algemene regels opgenomen over subsidiëring die ook voor de gemeentelijke overheid gelden. De hoofdregel van de subsidietitel in de Awb is dat subsidies gebaseerd moeten zijn op een wettelijk voorschrift. Voor gemeenten is dat wettelijk voorschrift een gemeentelijke verordening als aanvulling op, en specificering van, de Awb.

Rol raad

Terug naar navigatie - Rol raad

In de Algemene Subsidie Verordening (ASV) 2018 is de kaderstellende rol van de gemeenteraad uitgewerkt. De ASV 2018 regelt de procedures voor subsidieverlening en vaststelling. Met de behandeling van de programmabegroting stelt de raad de subsidieplafonds vast. Binnen deze vastgestelde plafonds neemt het college de uitvoering ter hand. De raad heeft de mogelijkheid om door middel van bijvoorbeeld nieuw beleid de (financiële) kaders bij te stellen. Tijdens de behandeling van de jaarrekening heeft de raad een controlerende rol.

Waarom subsidiëring

Terug naar navigatie - Waarom subsidiëring

De gemeente betaalt op grond van het algemeen belang een deel van de kosten die een subsidieontvanger heeft gemaakt. Het gaat hierbij om activiteiten waar een wettelijke verplichting op rust of activiteiten die de overheid wenselijk of nuttig vindt. Het subsidiegeld komt uit de openbare middelen, of worden via een specifieke uitkering aan de gemeente verstrekt. Met subsidies beoogt de gemeente haar beleid in de praktijk vorm te geven, of bij te sturen.

Subsidiebenamingen

Terug naar navigatie - Subsidiebenamingen

De Awb fungeert als basisregeling en biedt veel beleidsvrijheid aan bijzondere subsidieregelingen en subsidiebeschikkingen. Het is de vraag of een veelvoud aan benamingen de praktijk ten goede komt. In de ASV 2018 kozen we voor twee benamingen: structurele en incidentele subsidies. Deze benamingen proberen het verschil aan te geven tussen de jaarlijks aan instellingen verstrekte subsidies en de incidentele projectsubsidies.

Structurele subsidies
Bij de structurele subsidie gaat het om een subsidie voor voortdurende activiteiten van een instelling, organisatie of vereniging. Deze wordt in principe jaarlijks verleend en heeft dan ook een structureel karakter. Hieronder vallen:

Budgetsubsidies
Een subsidie waarbij de instelling een bedrag krijgt toegewezen om een van tevoren overeengekomen prestatie uit te voeren. Veelal betreft het hier professionele instellingen. Aan de aanvraag tot subsidieverlening ligt vooraf door de gemeente geformuleerd beleid ten grondslag.
Onderdeel van budgetsubsidie kan huurvergoeding zijn.

Erkenningssubsidies
Een subsidie die we verstrekken als waardering voor het uitvoeren van activiteiten die ten goede komen aan de inwoners van de gemeente, veelal op basis van vrijwilligers.

Incidentele subsidies
Incidentele subsidies zijn subsidies voor een eenmalige activiteit, of een activiteit waarvoor het college slechts voor een vooraf maximaal bepaalde tijd subsidie wil verlenen. Hieronder vallen:

Projectsubsidies
Een subsidie die tijdelijk en doelgericht is van aard. De subsidie is gericht op een prestatie, activiteit, evenement, product of resultaat die aansluit op gemeentelijk beleid, die in tijd beperkt is én inhoudelijk een afgerond resultaat oplevert.

Zoals genoemd is niet de naam van de subsidie van belang, maar het feit of er een structurele (jaarlijkse) subsidierelatie met de ontvanger bestaat of dat het een incidentele subsidie betreft.
Hierdoor bestaat de mogelijkheid om in de subsidiebeleidsregels andere dan bovengenoemde subsidienamen te gebruiken, mits duidelijk is welk type subsidie het betreft.

Indexering subsidies

Terug naar navigatie - Indexering subsidies

In de begroting 2023 zijn de subsidies geïndexeerd met 6,5% ten opzichte van de begroting 2022. Een aantal partijen ontvangt ook subsidie voor huur. Over indexering van de huur zijn separate afspraken gemaakt. De huur is voor het jaar 2023 verhoogd met 12%. 

Subsidieplafonds

Terug naar navigatie - Subsidieplafonds

De subsidieplafonds worden vastgesteld op het begrote budget per programma (zie totaal tabel op de volgende pagina).
In de subsidieplafonds voor 2023 wordt in aanvulling hierop ook meteen rekening gehouden met het volgende nieuw/ aanvullend beleid:

Sociaal Domein:
Ondersteuning inclusieve samenleving - aanjaagbudget             € 10 .000                  
Ondersteuning inclusieve samenleving - activiteitenbudget     € 20.000       
Vangnetwerken                                                                                                     € 17.000    
Welzijn op recept                                                                                                  € 22.000    
Toekomstbestendige zorg en welzijn (langer thuiswonen)          € 25.000    
Casusregie inburgering intensiveren                                                        € 85.000    

Maatschappelijk Domein:
Digitaalhuis                                                                                                               € 71.000
Cultuurprogramma de Tuyter                                                                        € 25.000

Het plafond voor het programma Sociaal Domein wordt met maximaal € 179.000 voor de genoemde bedragen per onderdeel verhoogd en het programma Maatschappelijk Domein met maximaal € 96.000. Dit geldt alleen indien daadwerkelijk wordt overgegaan tot volledige subsidiëring van het genoemde nieuw beleid.

De volgende subsidieplafonds worden daarmee totaal vastgesteld per programma:
Ruimtelijk Domein:                    € 521.838
Maatschappelijk Domein:      € 3.751.972 + maximaal  € 96.000 bij volledige subsidiëring van het nieuw beleid= € 3.847.972
Sociaal Domein:                            € 2.479.713 + maximaal € 179.000 bij volledige subsidiëring van het nieuw beleid = € 2.658.713

Vanwege het feit dat een groot deel van de taken is overgegaan van subsidie naar inkoop is het gepresenteerd subsidieplafond in de begroting 2023 overigens fors lager dan gepresenteerd in de begroting 2022.  In de decemberwijziging 2021 bent u akkoord gegaan met:

  1. De verlaging van het in de raadsvergadering van 4 november 2021 vastgestelde subsidieplafond voor programma preventie van de begroting 2022 als gevolg van de overschakeling van budgetsubsidies naar inkoop met € 596.135
  2. De verlaging van het in de raadsvergadering van 4 november 2021 vastgestelde subsidieplafond voor programma basishulp van de begroting 2022 als gevolg van de overschakeling van budgetsubsidies naar inkoop met € 1.258.753

Een totaal overzicht van de subsidies staat op de volgende pagina:

Programma/beleidsthema nr Beleidsregel Subsidieverlening >= € 50.000 Subsidie plafonds Budget subsidies Erkenning subsidies Project subsidies Huur subsidies
Bestuur en veiligheid
Bestuur
Veiligheid 4.0 Krimpenwijzer
Subsidieplafond Bestuur en Veiligheid
Ruimtelijk domein
Openbare ruimte en verkeer 3.14 Beheer Kinderboerderij Kinderboerderij 400 105
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Afval, riolering en begraven 7.2 Rioolgerelateerde voorzieningen 16
Subsidieplafond Ruimtelijk domein 522
Maatschappelijk domein
Sport en recreatie 3.6 Sport 5 2
3.13 Beheer Binnensportaccommodaties Synerkri 432 544
4.1 Maatschappelijke participatie preventie Synerkri 427
Cultuur 3.2 Bibliotheekwerk Bibliotheek 478 2 117
3.3 Kunst en musea Streekmuseum, Synerkri 240 10 33
3.4 Muziek 11 4
3.5 Media 24
3.7 Evenementen 54
3.8 Maatschappelijke participatie samenleven 15 3
3.15 Cultuureducatie Muziekschool 585 5
Onderwijs 3.9 Peuterspeelzaalwerk inculsief VVE Royal Kids Home, Kinderdam, Stichting Reformatorische Kinderopvang 725
4.0 Krimpenwijzer 36
Economie
Subsidieplafond Maatschappelijk domein 3.752
Sociaal domein
Preventie 3.0 Sociaal Domein Algemeen 14
3.8 Maatschappelijke participatie samenleven 14 13
3.11 Gemeentelijke antidiscriminatievoorziening 12
4.0 Krimpenwijzer ContourdeTwern 40
4.1 Maatschappelijke participatie preventie Synerkri 11 2
4.2 Deskundigheidsbevordering vrijwilligers 41
4.3 Informele zorg door vrijwilligersorganisatie 26 9
4.4 Jeugdgezondheidszorg Centrum voor Jeugd en Gezin 877
4.5 Opvoed- en opgroeiondersteuning 17
4.6 Jeugd- en Jongerenwerk Gro up 388 11 41
4.7 Preventieve gezondheidszorg 19 34 36
Basishulp 4.8 Algemeen maatschappelijk werk 3 9 49
5.0 Basishulp Krimpens Sociaal Team ContourdeTwern, Centrum voor Jeugd en Gezin 452 9 253
Individuele hulp 4.0 Krimpenwijzer ContourdeTwern 40 59
Subsidieplafond Maatschappelijk domein 2.480
Totaal 6.754 5.142 149 390 1.073