Programma 2 Ruimtelijk domein

Hoofdambitie

Terug naar navigatie - Hoofdambitie

Krimpen aan den IJssel profileert zich zowel als de poort naar de stedelijke agglomeratie Rotterdam als naar de meer landelijke Krimpenerwaard in het 'Groene Hart' van de Randstad. Bestuurlijk neemt de gemeente deel aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

De gemeente heeft de ambitie om haar ligging tussen het grootstedelijk gebied en de 'groene' Krimpenerwaard beter te benutten. Daarvoor is het van groot belang om de zo geheten Algeracorridor niet te laten 'dicht slibben'.

De gemeente zet daarom in op bevordering van het (gebruik van) openbaar vervoer en (elektrische) fiets en scooter. Tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in voldoende capaciteit voor het autoverkeer.

Een groot deel van Krimpen aan den IJssel (Kortland, Langeland en Lansingh-Zuid) heeft de ruimtelijke karakteristiek van een 'verstedelijkt polderlandschap'. In Boveneind en Oud-Krimpen bevinden zich, bijvoorbeeld in de dijklinten, meer bijzondere woonmilieus. In het beheer van de openbare ruimte en de ruimtelijke ordening streeft de gemeente naar behoud van deze karakteristiek en deze woonmilieus. 

In 2050 moet Krimpen aan den IJssel 'Klimaatneutraal en gezond' zijn.

2.1 Openbare ruimte en verkeer

Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken?

Openbare ruimte - Bevorderen biodiversiteit

Terug naar navigatie - Openbare ruimte - Bevorderen biodiversiteit

Wat is er aan de hand
Het bevorderen van de biodiversiteit in de gemeente is belangrijk. We passen al veel bollen toe, maar willen dit uitbreiden door een combinatie van bollen en kruidenmengsels.  

Wat willen we bereiken

Het bevorderen van de biodiversiteit is een actueel thema. We streven naar een langere bloeiperiode, omdat dit positief voor insecten is. Het sluit ook aan bij 'Prachtlint', een initiatief om bloemrijke bermen met elkaar te verbinden.

Openbare ruimte - Gedeelte groenonderhoud van B naar A-beeldkwaliteitsniveau

Terug naar navigatie - Openbare ruimte - Gedeelte groenonderhoud van B naar A-beeldkwaliteitsniveau

Wat is er aan de hand
Het groenonderhoud in de gemeente wordt op beeldkwaliteitsniveau B (basis) uitgevoerd. Het onderhoud op de begraafplaatsen wordt op een hoger niveau uitgevoerd. De vraag heerst of het mogelijk is om ook op sommige andere onderdelen in de gemeente naar een hoger niveau te gaan. 

Wat willen we bereiken
Met name op zichtlocaties als doorgaande wegen het onderhoud van het groen naar een hoger niveau brengen. Dit draagt bij aan de beleving en waardering van de groenvoorziening in onze gemeente. Er wordt een eerste globale raming opgesteld ten behoeve van de Kadernota 2024-2027.

Openbare ruimte - Hanging baskets bij overige winkelcentra

Terug naar navigatie - Openbare ruimte - Hanging baskets bij overige winkelcentra

Wat is er aan de hand
Rond winkelcentrum Crimpenhof en de Korf zijn hanging baskets aangebracht. Bij De Olm en de winkelstrips hangen nog geen hanging baskets. 

Wat willen we bereiken
Hanging baskets geven meer kleur aan de openbare ruimte rond de winkelcentra.  Om meer eenduidigheid te krijgen stellen wij voor om in ieder geval ook bij De Olm hanging baskets aan te gaan brengen.  

Openbare ruimte - Kwaliteitsverbetering plantvakken

Terug naar navigatie - Openbare ruimte - Kwaliteitsverbetering plantvakken

Wat is er aan de hand
Onder andere langs de Nieuwe Tiendweg ter hoogte van de Marathon zijn een aantal grote plantvakken die moeten worden vervangen. Er is beplanting doodgegaan en er is sprake van storende grondlagen, slechte groei en/of woekeronkruiden. Aangezien het een aantal grote vakken betreft is het niet mogelijk om dat binnen het reguliere budget te verbeteren. In de Kadernota 2024-2027 zullen we een voorstel opnemen.

Wat willen we bereiken
Het vervangen van grond en beplanting in diverse grote plantvakken langs de Nieuwe Tiendweg ter hoogte van de Marathon. De bovenste grondlaag wordt vervangen en er wordt nieuwe, fleurige beplanting aangebracht in deze belangrijke groenstructuur. 

Openbare ruimte - LED verlichting Stormpolder

Terug naar navigatie - Openbare ruimte - LED verlichting Stormpolder

Wat is er aan de hand
Verduurzaming van de openbare verlichting is één van de speerpunten uit de Duurzaamheidsagenda 2021-2024 (thema Energie).  Een gedeelte van de Stormpolder moet nog over op eigen net en LED. 

Wat willen we bereiken
Een duurzame openbare verlichting en meer uniformiteit in de Stormpolder. 

Speerpunten

Openbare ruimte - Vervanging oeverbescherming IJsselboulevard

Terug naar navigatie - Openbare ruimte - Vervanging oeverbescherming IJsselboulevard

Wat is er aan de hand
Het is nodig om de oeverbescherming van de IJsselboulevard aan te vullen en te verstevigen.  

Wat willen we bereiken
Een versteviging van de oeverbescherming. Wij hebben hiervoor een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden. Er moet nog een keuze worden gemaakt in de oplossingsrichting: of de bestaande oever erosiebestendig maken of een kantopsluiting met damwand.  

Speerpunten

Verkeer - Aanpassing Omloopstoep

Terug naar navigatie - Verkeer - Aanpassing Omloopstoep

Wat is er aan de hand
Met project KIJK (Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard) gaat het Hoogheemraadschap de IJsseldijk versterken en verhogen. Hierin zit ook de reconstructie van de weg(verharding). Deze stopt vanuit het project bij de Omloop ter hoogte van IJsseldijk 131.  

Om een mooie overgang te krijgen willen we als gemeente zelf de Omloop hierin meenemen. Zodat de IJsseldijk met zijn nieuwe wegverharding straks doorloopt in een nieuwe verharding richting de Olympiade.

Wat willen we bereiken
De Omloop is nu nog een 50km/u-weg, terwijl we de wens hebben om deze terug te brengen naar 30 kilometer per uur en hierin ook de inrichtingseisen van een 30km/u-weg in door te voeren. Zodoende wordt de Omloop een veilige weg. 

Verkeer - Algeracorridor korte termijn

Terug naar navigatie - Verkeer - Algeracorridor korte termijn

Wat is er aan de hand
De Algeracorridor kent een reistijd- en betrouwbaarheidsprobleem voor de doorstroming van het wegverkeer. Om hiervoor kortetermijnoplossingen te vinden, is de Korte Termijn Aanpak (KTA) Algeracorridor opgezet. De KTA maakt onderdeel uit van het regionale programma Mobiliteit en Verstedelijking (MoVe). Het gaat daarbij om het realiseren van concrete projecten die, vooruitlopend op de maatregelen voor de lange termijn, nu al verbetering van de bereikbaarheid meebrengen. Een voorbeeld hiervan is de reconstructie van de Grote Kruising.

Wat willen we bereiken
In 2023 realiseren we met de gemeente Krimpenerwaard een P+R langs de N210 ter hoogte van de Surfplas. Daarnaast zullen we de succesvolle mobiliteitsmaatregelen uit de mobiliteitsaanpak voor de Grote Kruising behouden. Deze maatregelen waren opgezet door Zuid-Holland Bereikbaar en zijn erop gericht om de gebruikers van de Algeracorridor te stimuleren om op een andere manier te reizen.

Speerpunten

Verkeer - Algeracorridor lange termijn

Terug naar navigatie - Verkeer - Algeracorridor lange termijn

Wat is er aan de hand
Op de Algeracorridor werken we toe naar een toekomstbestendige oplossing voor de bereikbaarheidsproblematiek van de corridor met als referentiesituatie 2040. Het werkspoor Algeracorridor maakt onderdeel uit van de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam. Daarin wordt onderzocht welke maatregelen bijdragen aan een toekomstbestendige oplossing voor de doorstroming en capaciteit op de corridor. Eind 2022 is het voorkeursalternatief bepaald.

Wat willen we bereiken
In 2023 wordt het voorkeursalternatief vastgelegd in een bestuursovereenkomst en wordt het planologisch verankerd in de Omgevingsvisie Zuid-Holland. Deelnemende partijen starten de planuitwerking in het begin van 2023. Een van de aandachtspunten is het beheer van de Algeracorridor. Zie https://oeververbindingen.nl/ voor meer informatie.

Speerpunten

2.2 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken?

Duurzaamheid - Duurzaamheidsagenda

Terug naar navigatie - Duurzaamheid - Duurzaamheidsagenda

Wat is er aan de hand
Onze energievoorziening verandert de komende decennia ingrijpend. We moeten van aardgas overgaan op meer duurzame energiebronnen. En door de hoge energieprijzen is er meer dan ooit aandacht voor het besparen van energie en het verduurzamen van woningen. Hoe we onze inwoners hierbij helpen staat in de Duurzaamheidsagenda 2021-2024. 

Wat willen we bereiken
We zetten stappen naar een Klimaatneutraal en gezond Krimpen aan den IJssel in 2050. Dat doen we door te informeren, stimuleren, faciliteren en door partijen uit te dagen ook zelf aan de slag te gaan op de thema’s energie, circulariteit, klimaatadaptatie en gezondheid en voedsel.  Er staan voor deze thema’s duidelijke ambities en concrete doelen en acties benoemd. Met de concrete acties willen we verduurzaming dichter bij Krimpenaren brengen. Deze acties ondersteunen we met onze huidige subsidieregeling voor VvE’s, collectieve aanschaf zonnepanelen en elektrisch koken. 

Speerpunten

Duurzaamheid - Regionale energiestrategie

Terug naar navigatie - Duurzaamheid - Regionale energiestrategie

Wat is er aan de hand
Samen met 22 andere gemeenten, 4 waterschappen, de provincie Zuid-Holland en met betrokkenheid van netbeheerders, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hebben we de RES 1.0 ontwikkeld. In de RES geeft de energieregio Rotterdam – Den Haag onder andere aan welke bijdrage zij wil leveren aan de landelijke doelstelling van de opwek 35 TWh duurzame energie op land in 2030. En hoe de regiopartijen samen kansen willen verzilveren voor de (warmte)transitie in de gebouwde omgeving.

Wat willen we bereiken
In 2023 leveren we een geactualiseerde regionale energiestrategie op (RES 2.0).

Speerpunten

Duurzaamheid - Transitievisie warmte

Terug naar navigatie - Duurzaamheid - Transitievisie warmte

Wat is er aan de hand
Eind 2021 is de Transitievisiewarmte vastgesteld. Daarin staat per wijk welke duurzame alternatieven er zijn voor verwarmen met aardgas. De overstap van aardgas naar duurzame verwarming ziet er niet in iedere buurt hetzelfde uit. Wel zetten we in alle buurten in op energie besparen en het klaar maken van onze gebouwen voor schone verwarming. 

Wat willen we bereiken?
We willen inzicht in de haalbaarheid van de aanleg van een (lage temperatuur) warmtenet voor de Vijverflats en de Middenweteringflats. Daarbij gaat het om inzicht in de uitvoerbaarheid, draagvlak en de technische en financiële haalbaarheid. In de eerste helft van 2023 moet dit klaar zijn.

We starten een verkenning naar de warmtetransitie op bedrijventerrein de Stormpolder. Uit de TVW leken er mogelijkheden voor een lokaal warmtenet, maar hier is nader onderzoek voor nodig.  

We starten in de tweede helft van 2023 een verkenning naar de warmtetransitie in Lansingh-Zuid. Hier ligt een individuele all electric warmteoptie voor de hand. 

Energiearmoede

Terug naar navigatie - Energiearmoede

Wat is er aan de hand
De stijgende energieprijzen raken veel Krimpenaren. Inzet op energie besparen in en het verduurzamen van woningen vermindert de kwetsbaarheid voor de fluctuerende energieprijzen en geopolitieke ontwikkelingen. Zo proberen we de stijging van de energierekening af te remmen. Een groot deel van de Krimpenaren met energiearmoede woont in een sociale huurwoning. Daarom trekken we ook samen op met QuaWonen. Tegelijkertijd zien we dat het aantal particuliere woningeigenaren wat in de problemen komt steeds groter wordt. 

Wat willen we bereiken
Stijging van de energierekening afremmen waardoor er minder Krimpenaren te maken krijgen met energiearmoede. Rond het opleveren van deze begroting ronden we het actieplan ‘Aanpak Energiearmoede’ af. Hierin staan verschillende acties beschreven die we ook in 2023 oppakken. Daarnaast continueren we de inzet van energiecoaches die al in 2022 is ingezet. Naast verduurzamingsmaatregelen zetten we ook in op (in)directe gevolgen van de energiecrisis. Hierover leest u meer in beleidsthema 4.1. 

Speerpunten

Ruimtelijke ordening - Implementatie Omgevingswet

Terug naar navigatie - Ruimtelijke ordening - Implementatie Omgevingswet

Wat is er aan de hand

Op moment van schrijven is nog steeds niet zeker of en zo ja, hoe de Omgevingswet op 1 januari 2023 daadwerkelijk in werking treedt. Voor onze gemeente is dat echter minder relevant, omdat we al eerder hebben besloten om in eerste instantie alleen de zo geheten ‘minimale acties’ uit te voeren en (nog) geen beleidswijzigingen door te voeren.

De minimale acties hebben vooral betrekking op juridische en bedrijfsmatige eisen. In een aantal gevallen (bijvoorbeeld leges) is daar een besluit van uw raad voor nodig. De voorstellen daarvoor bieden wij in het najaar van 2022 aan. 

Pas ná inwerkingtreding van de wet zullen wij uw raad eventuele beleidsmatige keuzes voorleggen. En verder willen we in 2023 starten met een proces dat tot een Omgevingsvisie moet leiden. Die visie moet de Structuurvisie 'Ruimte voor ontwikkeling' uit 2003 gaan vervangen. 

Wat willen we bereiken
We willen een nieuwe visie op onze gemeente ontwikkelen waarin (voorlopig) de volgende ambities centraal staan:

  • Gezondste gemeente van Nederland
  • Klimaatneutraal (in 2050)
  • Samen denken, samen doen
  • Veerkrachtige wijken
  • Er zijn voor kwetsbare bewoners

Die visie willen wij vertalen in een omgevingsplan en een uitvoeringsagenda.

Volkshuisvesting - Uitvoering woonvisie

Terug naar navigatie - Volkshuisvesting - Uitvoering woonvisie

Wat is er aan de hand
De huidige crisis op de woningmarkt doet zich ook in Krimpen gelden: jongeren vinden moeilijk een (bereikbare) woning, de slaagkans is laag, de vergrijzing brengt veel vraag naar levensloopbestendige/toegankelijke woningen en woonvormen met zich mee, de doorstroming op de woningmarkt hapert. In sommige buurten staat de leefbaarheid onder druk of is sprake van woonoverlast.

Wat willen we bereiken
We blijven ervoor zorgen dat het prettig wonen is in Krimpen en dat zoveel mogelijk Krimpenaren in Krimpen kunnen (blijven) wonen. Daarvoor is een aantrekkelijk en passend aanbod van woningen (en voorzieningen) in een leefbare buurt of wijk nodig. 

Speerpunten

Op grond van welk beleid/afspraak handelen we

Terug naar navigatie - Op grond van welk beleid/afspraak handelen we

•    Ambitiedocument Duurzaamheid
•    Duurzaamheidsagenda 2021-2024
•    Regionale Energiestrategie 1.0 Rotterdam Den Haag 
•    Structuurvisie en bestemmingsplannen
•    Meerjaren Perspectief Grondexploitaties
•    Nota Grondbeleid
•    Beleids- en beheerplan Kunstwerken
•    Integraal Huisvestingsplan 2019 - 2023
•    Woonvisie Krimpen aan den IJssel 2020-2030
•    Prestatieafspraken wonen, zorg en welzijn 2019-2023
•    Regioakkoord nieuwe woningmarktafspraken
•    Regionale woonvisie

Hoe en wanneer leggen we verantwoording af

Terug naar navigatie - Hoe en wanneer leggen we verantwoording af

Duurzaamheid
•    Energietransitie
•    Klimaatmonitor
•    Realtime status Duurzaamheidsagenda
•    Voortgangsrapportage Duurzaamheidsagenda

Beheer en onderhoud
•    Duurzame leefomgeving
•    Burgerpeiling
o    Woon- en leefklimaat
•    Schouw openbare ruimte (door Bureau IDVerde, 2 x per jaar)

Ruimtelijke ontwikkeling
•    Meerjaren Perspectief Grondexploitaties

Wonen
•    Bouwen en Wonen

•    Jaarlijkse herijking van de prestatieafspraken

2.3 Afval, riolering en begraven

Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken?

Afval en grondstoffen

Terug naar navigatie - Afval en grondstoffen

Wat is er aan de hand
Verminderen van afval en verhogen van het scheidingspercentage is één van de speerpunten uit de Duurzaamheidsagenda 2021-2024 (thema circulair).

Er is nog steeds sprake van relatief grote afvalhoeveelheden, maar ook het scheiden van afval en grondstoffen kan en moet beter om de doelstellingen te halen. Het vorige beleidsplan liep tot eind 2020, daarna is een rekenkameronderzoek geweest en is mede op basis van de uitkomsten een plan van aanpak opgesteld. Vervolgens zijn mogelijke scenario’s uitgewerkt en deze zijn met een tussentijdse notitie aan de gemeenteraad verzonden. Het is nu zaak om, in overleg met inwoners, keuzes te gaan maken om verder te kunnen optimaliseren qua service, kwaliteit en kosten.

Wat willen we bereiken
Minder afval, een betere afvalscheiding en hergebruik van grondstoffen! In de tussentijdse notitie hebben wij een ambitie van 100 kilo restafval per inwoner in 2030 voorgesteld. Met een zo hoog mogelijke kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen. Deze voorgestelde ambitie wordt meegenomen in de verdere besprekingen om te komen tot aanvullend beleid (eind 2022 – begin 2023). 
Voor 2023 is alvast een bedrag opgenomen als projectbudget voor advisering, communicatie en participatie. Quickwins kunnen hier zo mogelijk ook deels uit worden gefinancierd. De daadwerkelijke kosten voor de totale uitvoering van het gekozen scenario worden te zijner tijd in het raadsvoorstel verwerkt. 

Speerpunten

Baggeren watergangen

Terug naar navigatie - Baggeren watergangen

Wat is er aan de hand

Het klimaat is 1 van de thema's uit de Duurzaamheidsagenda 2021-2024.

De gemeente heeft als wettelijke taak de overige watergangen te baggeren om deze op voldoende diepte te houden voor de waterkwaliteit en doorstroming.
Hiervoor is dit jaar al een groot deel van de wijk Boveneind gebaggerd. Verder vinden in de 2e helft van dit jaar waterdieptemetingen plaats in de hele gemeente en een onderzoek naar de mogelijkheden om het baggerdepot aan de Krimpenerbosweg weer in gebruik te nemen.

Wat willen we bereiken
Het is noodzakelijk dat in de komende jaren meerdere wijken worden gebaggerd. Dit was nog niet in de investeringsagenda opgenomen en is daarom als extra investering aangevraagd. Samen met het hoogheemraadschap (HHSK) wordt dit nog nader uitgewerkt. 

Speerpunten

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Ruimtelijk domein Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten
Openbare ruimte en verkeer 5.616 7.088 7.687 8.293 8.691 9.068
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 3.583 2.844 6.611 2.544 1.499 661
Afval, riolering en begraven 8.025 7.177 7.388 7.672 7.894 8.091
Nieuw beleid & intensivering 241 544 274 278
Totaal lasten 17.224 17.109 21.926 19.054 18.359 18.099
Baten
Openbare ruimte en verkeer 664 611 692 639 655 674
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 1.763 2.362 5.750 1.190 176 -701
Afval, riolering en begraven 9.167 9.316 9.681 10.051 10.331 10.597
Nieuw beleid & intensivering
Totaal baten 11.594 12.289 16.124 11.880 11.162 10.570
Totaal saldo van baten en lasten -5.630 -4.820 -5.803 -7.173 -7.197 -7.528
Reservemutaties -455 -677 -461 273 62 -78
Resultaat -6.085 -5.496 -6.264 -6.900 -7.135 -7.607
Investeringen Ruimtelijk domein 2023 2024 2025 2026
Vervanging VRI Nwe Tiendweg / Stad en Landschap 200
Vervanging damwanden 100
Vervanging overkapping zoutopslag en -strooiers 15
Vervanging blauwe bollen rotonde Nieuwe Tiendweg 124
Groot onderhoud diverse trappen in Krimpen 29
Vervanging vangrailconstructies binnen Krimpen 5
Vervanging ponton/aanlegsteiger Waterbus 400
Vervanging houten keerwanden Fontijnehof, Goudriaanhof, etc. 31
Vervanging en groot onderhoud bruggen incl. Stormpolderbrug 103 83
Baggeren watergangen 300 300
Vervanging oeverbescherming IJsselboulevard 375
LED-verlichting resterende deel Stormpolder 200
Aanpassing omloop Stoep 3 3 3
Onderhoud en vervanging toplaag, balustrades, etc. aanbrug 132 379
Aanleg rotonde Burgemeester Aalberslaan/Koekoekstraat 200
Herstratingsprojecten (incl. sanering) 3.729 4.856 3.999 5.775
Rioleringsprojecten (klimaatadaptief en "normaal") 3.438 2.981 3.380 3.806
Vastgoed OK - openbare ruimte en verkeer 2 3 1
Vastgoed OK - afval, riolering en begraven 19 14 29 81
Vastgoed OK - volkshuisvesting (Noord 102 en kinderopvang) 71 43 18 77
Totaal investeringen 8.032 8.899 8.232 10.143
Nieuw beleid en intensiveringen Ruimtelijk domein 2023 2024 2025 2026
Vervanging oeverbescherming IJsselboulevard 19 19 18
Bevorderen biodiversiteit 10 10 11
LED verlichting Stormpolder 10 10 10
Baggeren 33 33
Aanpassing Omloopstoep 8 7 7
Kwaliteitsverbetering plantvakken Nieuwe Tiendweg 135
Groenonderhoud gedeeltelijk kwaliteit A 190 195 200
Uitvoering Duurzaamheidsagenda 141 138
Uitvoering Woonvisie 50 35
Opstellen omgevingsvisie 50
Totaal 241 544 274 278

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren

De kolom ‘begroting 2022’ bevat de waarden die in de begroting 2022 zijn opgenomen. In de kolom ‘begroting 2023’ zijn de meest actuele beschikbare metingen opgenomen. 

Basisset indicatoren programma Ruimtelijke domein Begroting 2023 Jaartal Begroting 2022 Jaartal Bron
Hernieuwbare elektriciteit 6,1% 2020 4,1% 2019 Waarstaatjegemeente
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar 116,70 2021 116,90 2020 Waarstaatjegemeente
De gemiddelde WOZ waarde van woningen in de gemeente € 289.000 2021 € 265.000 2020 Waarstaatjegemeente
Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen 0,20 2021 4,40 2020 Waarstaatjegemeente
Woonlasten éénpersoonshuishouden 935 2022 870 2021 Waarstaatjegemeente
Woonlasten meerpersoonshuishouden 1.074 2022 1006 2021 Waarstaatjegemeente
Omvang huishoudelijk restafval in kg per inwoner 184 kg 2021 175 kg 2020 Cyclus
Lokale indicatoren programma Ruimtelijk domein Begroting 2023 Jaartal Begroting 2022 Jaartal Bron
De buurt als woon- en leefomgeving is veilig 89% 2021 93% 2018 Burgerpeiling
Staat van de buurt Heel (75%) Schoon (60%) Begaanbaar (60%) Groen (57%) 2021 Heel (78%) Schoon (62%) Begaanbaar (67%) Groen (55%) 2018 Burgerpeiling
Waardering van de buurt als leefomgeving 7,74 2021 7,94 2018 Burgerpeiling
Kwaliteitsbeeld verharding 88% minimaal kwaliteitsniveau 2021 88% minimaal kwaliteitsniveau 2020 Kwaliteitsmeting Integrale Schouw BTL
Het aantal sociale huurwoningen van QuaWonen met energielabels A t/m C, als percentage van de totale voorraad sociale huurwoningen van QuaWonen 79,2% 2022 70,2% febr. 2021 QuaWonen
Alle huurwoningen van de woningcorporaties, verdeeld (in procenten) in de segmenten sociale huur en markthuur 95,9% soc.huur 4,1% markthuur 2022 95,7% sociale huur, 4,3% vrije sector huur febr. 2021 2021: gegevens betreffende de 4 woningcorporaties: QuaWonen, Mooiland, SOR en Havensteder
Reële zoekduur starters op de woningmarkt 27 maanden 2021 niet beschikbaar QuaWonen
Het aantal sociale huurwoningen van de woningcorporaties, als percentage van de totale woningvoorraad in Krimpen aan den Ijssel 33,3% 2022 niet beschikbaar 2021: gegevens betreffende de 4 woningcorporaties: QuaWonen, Mooiland, SOR en Havensteder
Het percentage woningen dat met voorrang voor Krimpenaren wordt geadverteerd en feitelijk wordt toegewezen 22% 2021 niet beschikbaar Eigen gegevens (WOZ bestand)