Leeswijzer

Leeswijzer begroting 2023

Terug naar navigatie - Leeswijzer begroting 2023

De begroting 2023 ziet er om twee redenen anders uit dan voorgaande begrotingen. Ten eerste is dit de eerste begroting die wordt gepubliceerd via een website (krimpenaandenijssel.begrotingsapp.nl) en daarnaast is de programmaindeling gewijzigd op basis van het raadsbesluit van 23 juni 2022.

De begroting bevat via de begrotingsapp dezelfde onderdelen; de bestuurlijke inleiding, het programmaplan, de paragrafen en de financiële begroting. In de bestuurlijke inleiding wordt de hoofdlijn van de begroting uiteengezet en het ‘verhaal’ verteld. Ook bevat de inleiding een korte uiteenzetting over de financiële positie.

Met ingang van deze begroting is sprake van vier programma’s, onderverdeeld in beleidsthema’s. De opbouw van de programma’s is enigszins veranderd, waardoor meer nadruk ligt op de concrete speerpunten. Per programma zijn de indicatoren opgenomen, waarover de raad eveneens op 23 juni 2022 een besluit heeft genomen. Een apart onderdeel van het programma is Middelen, waarin onder meer de algemene dekkingsmiddelen zijn opgenomen.

De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de programma’s op specifieke onderdelen. Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren.

Het laatste onderdeel van de stukken is de Financiële begroting waarin vooral tabellen te vinden zijn. Conform besluit van de raad vindt autorisatie vanaf de begroting 2023 plaats op beleidsthema, voor lasten en baten apart. In de financiële begroting is een tabel opgenomen met de te autoriseren bedragen. Tevens is daar een tabel te vinden met de investeringen waarvoor autorisatie wordt gevraagd. Nieuw beleid en intensiveringen zijn per programma opgenomen, maar in de financiële begroting is ook een totaaloverzicht te vinden.

Evenals in voorgaande jaren verschijnt ook van de begroting 2023 weer een grafische versie die in een oogopslag laat zien waar wij het komende jaar geld aan besteden.

Alle gepresenteerde bedragen in de tabellen zijn keer € 1.000.