EMU-saldo en balansprognose

Balansprognose

Terug naar navigatie - Balansprognose

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo is er in de vernieuwing BBV een geprognosticeerde balans voorgeschreven. Bijgaand wordt de balansprognose voor de komende 4 jaar weergeven.

Balansprognose 1-1-2023 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026
Immateriele vaste activa 0 0 0 0 0
Materiele vaste activa 84.657 94.255 97.887 98.750 100.896
Financiële vaste activa 16.331 16.007 15.248 14.554 13.853
Voorraden 5.024 5.024 5.024 5.024 5.024
Uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar 9.000 12.473 8.800 25.555 17.009
Liquide middelen 0 681 0 685 700
Overlopende activa 2.400 2.700 2.800 2.800 2.800
Activa 117.412 131.140 129.759 147.368 140.282
Eigen vermogen 50.823 50.688 51.882 52.807 49.436
Voorzieningen 10.960 9.993 9.911 10.265 10.265
Vaste schulden 43.458 60.759 57.511 74.596 70.881
Vlottende schulden 7.171 4.700 5.455 4.700 4.700
Overlopende passiva 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Passiva 117.412 131.140 129.759 147.368 140.282

EMU-saldo

Terug naar navigatie - EMU-saldo

De berekening van het EMU-saldo vindt plaats op kasbasis. Omdat gemeenten echter een gemodificeerd baten- en lastenstelsel hanteren en daar dus ook op sturen, krijgt het EMU-saldo in de begrotings- en verantwoordingscyclus niet de gewenste aandacht.  Het EMU-saldo kan uit de balansprognose worden afgeleid als het saldo van mutaties in de vorderingen en de mutaties in de schulden, ofwel de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld. 

EMU-saldo Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2022 2023 2024 2025 2026
Berekend EMU-saldo -6.565 -10.699 -2.520 416 -5.518