Budgetautorisatie baten en lasten

Budgetautorisatie baten en lasten

Terug naar navigatie - Budgetautorisatie baten en lasten

De begroting is opgebouwd uit 4 programma's, overhead en het overzicht algemene dekkingsmiddelen. Per programma worden de lasten, baten en de reservemutaties onderscheiden. Het geraamde resultaat is het saldo van baten en lasten, waarin de mutaties van de reserves zijn opgenomen.

De volgende tabel laat de te autoriseren bedragen voor 2023 zien. Conform het raadsbesluit van 23 juni 2022 vindt de autorisatie aan het college plaats op het niveau van de beleidsthema's (baten en lasten apart).

Budgetautorisatie 2023 Lasten Baten Saldo baten Reserve Geraamd
en lasten mutaties Resultaat
Programma 1 Bestuur en veiligheid 6.060 396 -5.665 -5.665
Bestuur 2.641 290 -2.351
Veiligheid 3.419 106 -3.314
Programma 2 Ruimtelijk domein 21.926 16.124 -5.803 -461 -6.264
Openbare ruimte en verkeer 7.687 692 -6.995
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 6.852 5.750 -1.101
Afval, riolering en begraven 7.388 9.681 2.293
Programma 3 Maatschappelijk domein 10.753 2.915 -7.837 -31 -7.868
Sport en recreatie 3.605 942 -2.663
Cultuur 3.540 1.120 -2.420
Onderwijs 3.221 813 -2.408
Economie 388 41 -346
Programma 4 Sociaal domein 39.127 8.740 -30.387 -30.387
Preventie 2.534 54 -2.480
Basishulp 3.059 241 -2.817
Individuele hulp 33.534 8.445 -25.089
Middelen 12.978 62.535 49.556 639 50.195
Overhead 11.092 327 -10.765
Algemene dekkingsmiddelen 633 62.208 61.575
Vennootschapsbelasting 4 -4
Stelposten 1.250 -1.250 -1.250
Onvoorzien
Totaal baten en lasten 90.844 90.709 -135 147 11