Aanmerkelijke verschillen

Aanmerkelijke verschillen jaarrekening 2021 - begroting 2023

Terug naar navigatie - Aanmerkelijke verschillen jaarrekening 2021 - begroting 2023

De toelichting van de aanmerkelijke verschillen tussen de begroting van het lopende jaar en de nieuwe begroting is een verplicht onderdeel van de financiële begroting, alsmede die tussen de laatst vastgestelde jaarrekening en de nieuwe begroting.

Hieronder wordt het verschil tussen de jaarrekening 2021 en de begroting 2023 toegelicht.

De belangrijkste verklaring van de verschillen tussen tussen de begroting 2023 en de jaarrekening 2021 en tussen de begroting 2023 en de begroting 2022 is de toegepaste indexatie van de budgetten. Aangezien hiervan sprake is bij alle programma's is er voor gekozen alleen de overige aanmerkelijke verschillen separaat hieronder te vermelden.

Aanmerkelijke verschillen jaarrekening 2021 - begroting 2023 per beleidsthema Rekening Begroting Verschil 2021-2023
2021 2023
Programma 1 Bestuur en Veiligheid -4.825 -5.665 -840
Bestuur -1.900 -2.351 -451
Veiligheid -2.925 -3.314 -388
Programma 2 Ruimtelijk domein -5.630 -5.803 -173
Openbare ruimte en verkeer -4.952 -6.995 -2.043
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening -1.821 -1.101 719
Afval, riolering en begraven 1.142 2.293 1.151
Programma 3 Maatschappelijk domein -7.380 -7.837 -457
Sport en recreatie -2.346 -2.663 -317
Cultuur -2.087 -2.420 -333
Onderwijs -2.321 -2.408 -87
Economie -626 -346 280
Programma 4 Sociaal domein -28.397 -30.387 -1.990
Preventie -3.307 -2.480 827
Basishulp -3.025 -2.817 207
Individuele hulp -22.065 -25.089 -3.024
Middelen 46.232 49.703 3.471
Overhead -8.828 -10.765 -1.937
Algemene dekkingsmiddelen 55.977 60.325 4.348
Vennootschapsbelasting -9 -4 6
Resultaat en bestemming -908 147 1.054

Programma 1 Bestuur en Veiligheid verschil jaarrekening - begroting

Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en Veiligheid verschil jaarrekening - begroting

Bestuur

- Toename kosten gemeenteraad: - € 48.000
- Toename kosten griffie, rekenkamerfunctie en kindergemeenteraad: - € 50.000 
- Toename kosten college van burgemeester en wethouders: - € 106.000
- Toename kosten publiekscentrum: - € 147.000

Veiligheid
- Stijging bijdrage aan gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond: - € 208.000
- Hogere lasten BOA, door groei met 2 fte: - € 120.000

Programma 2 Ruimtelijk domein verschil jaarrekening - begroting

Terug naar navigatie - Programma 2 Ruimtelijk domein verschil jaarrekening - begroting

Openbare ruimte en verkeer
-    Hogere kapitaallasten binnen wegbeheer in 2023 (- € 950.000)
-    Hogere onderhoudskosten van straten en pleinen in 2023 (- € 152.000)
-    Hogere voorbereidingskosten van investeringsprojecten (- € 100.000)
-    Hogere kosten van grondwerkzaamheden (kabels en leidingen) in 2023 (- € 50.000)
-    Hogere onderhoudskosten van verkeersvoorzieningen (- € 90.000) in 2023
-    Hogere kosten (- € 325.000) van groenonderhoud inclusief bomenbeheer in 2023
-    Hogere kosten (- € 65.000) vanwege uitgebreide baggerwerkzaamheden in 2023

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
-    Hogere lasten duurzaamheid in 2023 (- € 120.000)
-    Hogere lasten binnen Grexen in 2021 (€ 950.000)

Afval, riolering en begraven 
-    Hogere kapitaallasten binnen riolering in 2023 (- € 155.000)
-    Hogere baten rioolheffing (+ € 190.000), afvalstoffenheffing (+ € 200.000) en lijkbezorgingsrechten (+ € 150.000) in 2023
-    Hogere kosten afvalinzameling in 2023 (- € 150.000)
-    Nadeel afwikkeling BTW op begraven in (+ € 973.000)
-    Hogere onderhoudskosten en inspectie riolen (- € 60.000) in 2023 

Programma 3 Maatschappelijk domein verschil jaarrekening - begroting

Terug naar navigatie - Programma 3 Maatschappelijk domein verschil jaarrekening - begroting

Sport en recreatie
-    Sportbeleid: nieuw beleid 2023 (- € 40.000) 
-    Toegenomen kapitaal- en onderhoudslasten buitensportaccommodaties MHCK, DCV en TCK: (- € 108.000)
-    Overdekte sportaccommodaties: toename huurbijdragen en budgetsubsidies 2023 (- € 37.000)
-    Onderhoud speelplaatsen: toename onderhouds- en kapitaallasten 2023 (- € 123.000)

Cultuur
-    Muziekschool: lagere afrekening subsidie in 2021: (- € 130.000)
-    Bibliotheekwerk: met name huurbijdrage, budgetsubsidie en nieuw beleid Digitaalhuis in 2023  (- € 101.000)
-    De Tuyter: diverse verschillen, per saldo nadelige ontwikkeing (- € 39.000)
-   Evenementensubsidie beschikbaar in 2022 en 2023 (- € 30.000)
-   Nieuw beleid cultureel programma in 2023 (- € 25.000)

Onderwijs
-    Huisvesting Openbaar Primair Onderwijs algemeen: geen salaristoerekening meer vanaf 2023 (€ 73.000)
-    Huisvesting Bijzonder Primair Onderwijs algemeen: met name incidentele lasten 2021 door tijdelijke huisvesting (€ 67.000)
-    Peutergroepen en VVE: kosten nemen toe maar worden deels gecompenseerd door hogere rijksbijdrage, per saldo een toename van (- € 76.000)

Economie
-    Hogere kosten in 2021 vanwege coronavouchers (€ 305.000)

Programma 4 Sociaal domein verschil jaarrekening - begroting

Terug naar navigatie - Programma 4 Sociaal domein verschil jaarrekening - begroting

Nieuwe IV3 (Informatievoorziening voor derden) verdeling vanaf 2023 (+ is minder uitgaven dan in 2021, - is meer uitgaven)
Er is sprake van een budget neutrale verschuiving van budgetten tussen de genoemde beleidsthema's Preventie, Basishulp en Individuele hulp in 2023 ten opzichte van de jaarrekening 2021 en de begroting 2022. Vanaf 2023 vindt er namelijk een aanscherping plaats van de verantwoording van de budgetten van het sociaal domein aan het Rijk. Als gemeente moeten wij meer gedetailleerde informatie opleveren voor de budgetten Wmo en Jeugd. In 2023 zijn hierdoor de volgende mutaties verwerkt.   
Mutatie Preventie                    € 1.303.000 
Mutatie Basishulp                    € 1.404.000 
Mutatie Individuele hulp      € -2.707.000 

Gewijzigde urenverdeling formatie ten opzichte van jaarrekening 2021 (+ is minder uitgaven begroot dan in 2021 is uitgegeven, - is meer uitgaven)
Mutatie Preventie                     €  85.000
Mutatie Basishulp                     € -287.000
Mutatie Individuele hulp       € -195.000

Preventie
- Hogere bijdrage CJG door incidentele meevaller in 2021 en coulanceregeling (- € 134.000)
- Incidentele coronakosten 2021 (- € 49.000)
- CAO aanpassingen ContourdeTwern (- € 63.000)
- Toegevoegd nieuw beleid vanaf 2022 en 2023 (- € 51.000)

Basishulp
- Kinderopvangtoeslagaffaire: In 2021 zijn de inkomsten van het Rijk hier verantwoord,  terwijl de uitgaven niet centraal zijn opgenomen (- € 112.000).
- Toename lasten voor casusregie: overheveling voor subsidie naar inkoop vanuit preventie (- € 596.000),
-  Extra kosten GRJR voor perceel D en E (- € 271.000), Veilig Thuis (- € 46.000) en Vroegsignalering (- € 66.000).
-  Stijging huurkosten Krimpenwijzer/KST in gezondheidscentrum (- € 50.000).

Individuele hulp
- Verhoging van het participatiebudget (- € 80.000)

Middelen verschil jaarrekening - begroting

Terug naar navigatie - Middelen verschil jaarrekening - begroting

Overhead
Personeelslasten
- Uitbreiding formatie: - € 500.000 (nieuw beleid)
- Ruimte formatie voor uitstroom pensioen: - € 104.000
- Inhuurpersoneel: - € 287.000
- Pensioenlasten: - € 131.000
- Bijdragen A+O fonds in 2021: - € 58.000
- Duurzame inzetbaarheid: € 55.000
- Organisatiemiddelen: - € 75.000
- Coronaeffect repreentatie in 2021: - € 68.000

Vastgoed: Overgang buitendienst van Stormsweg 9 naar Van Utrechtweg 36a (€ 36.000)

ICT: lasten via GR IJsselgemeenten lopen op ( - € 317.000)

Algemene dekkingsmiddelen
Algemene uitkering en deelfonds sociaal domein
- Ontwikkeling algemene uitkering: € 5.847.000. 

Stelposten
- Nadeel door stelpost energie en contracten ( - € 1.250.000) 

Onroerendzaakbelasting
- Toename opbrengst OZB (€ 339.000)

Dividend
- Minder dividend op de aandelen Stedin en BNG (- € 85.000)

Rentelasten
- Hogere rentelasten vanwege nieuwe geldlening in 2023  (- € 240.000)

Aanmerkelijke verschillen begroting 2022 - begroting 2023

Terug naar navigatie - Aanmerkelijke verschillen begroting 2022 - begroting 2023

Verschil begroting 2022 - begroting 2023

De toelichting van de aanmerkelijke verschillen tussen de begroting van het lopende jaar en de nieuwe begroting is een verplicht onderdeel van de financiële begroting. Hieronder wordt het verschil tussen de begroting 2023 en de begroting 2022 toegelicht.

De belangrijkste verklaring van de verschillen tussen tussen de begroting 2023 en de jaarrekening 2021 en tussen de begroting 2023 en de begroting 2022 is de toegepaste indexatie van de budgetten. Aangezien hiervan sprake is bij alle programma's is er voor gekozen alleen de overige aanmerkelijke verschillen separaat hieronder te vermelden.

Aanmerkelijke verschillen begroting 2022 - begroting 2023 per beleidsthema Begroting Begroting Verschil 2022-2023
2022 2023
Programma 1 Bestuur en Veiligheid -5.385 -5.665 -280
Bestuur -2.345 -2.351 -7
Veiligheid -3.040 -3.314 -273
Programma 2 Ruimtelijk domein -4.820 -5.803 -983
Openbare ruimte en verkeer -6.477 -6.995 -518
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening -482 -1.101 -620
Afval, riolering en begraven 2.139 2.293 154
Programma 3 Maatschappelijk domein -7.188 -7.837 -649
Sport en recreatie -2.425 -2.663 -238
Cultuur -2.165 -2.420 -255
Onderwijs -2.283 -2.408 -126
Economie -315 -346 -31
Programma 4 Sociaal domein -28.176 -30.387 -2.211
Preventie -3.685 -2.480 1.204
Basishulp -4.293 -2.817 1.476
Individuele hulp -20.199 -25.089 -4.890
Middelen 49.794 49.703 -91
Overhead -8.449 -10.765 -2.316
Algemene dekkingsmiddelen 58.348 60.325 1.977
Vennootschapsbelasting -4 -4
Resultaat en bestemming -101 147 248

Programma 2 Ruimtelijk domein verschil begroting 2022-2023

Terug naar navigatie - Programma 2 Ruimtelijk domein verschil begroting 2022-2023

Openbare ruimte en verkeer
-    Hogere afschrijvingslasten binnen projecten van wegbeheer  in 2023 (- € 864.000)
-    In de begroting 2022 zijn er kosten voor geluidsschermen langs N210 opgenomen (€ 375.000)
-    In 2022 hogere kosten vanwege baggerwerkzaamheden in een gedeelte van de wijk Boveneind (- € 105.000)
-    Hogere kosten van groenonderhoud (- € 70.000) in 2023

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
-    Hogere kosten binnen grondexploitatie in 2023 (- € 140.000)
-    Hogere kosten vanwege implementatie Omgevingswet (- € 50.000) in 2023
-    Hogere kosten in verband met de uitvoering Woonvisie (- € 50.000) in 2023
-    Hogere salarislasten vanwege formatie uitbreiding Omgevingsloket (- € 60.000) in 2023
-    Hogere baten leges omgevingsvergunningen (- € 240.000)  in 2022

Afval, riolering en begraven 
-    Hogere afschrijvingslasten binnen riolering (- € 113.000) in 2023
-    Hogere baten rioolheffing (€ 156.000) en afvalstoffenheffing (€ 110.000) in 2023

Programma 3 Maatschappelijk domein verschil begroting 2022-2023

Terug naar navigatie - Programma 3 Maatschappelijk domein verschil begroting 2022-2023

Sport en recreatie
-    Sportbeleid: Incidenteel beleid 2022 (€ 125.000) en nieuw beleid 2023 voor sport, bewegen en gezondheid (- € 40.000)
-    Toegenomen kapitaal- en onderhoudslasten buitensportaccommodaties MHCK, DCV en TCK (- € 136.000)
-    Overdekte sportaccommodaties: toename huurbijdragen en budgetsubsidies 2023 (- € 89.000)
-    Onderhoud speelplaatsen: toename kapitaallasten 2023 (- € 73.000)

Cultuur
-    Muziekschool: Hogere budgetsubsidie (- € 66.000).
-    Beheer De Tuyter: met name nieuw beleid 2023 (verbetering bedrijfsvoering) en hogere personeelslasten  (- € 70.000).
-    Bibliotheekwerk: met name huurbijdrage en budgetsubsidie en nieuw beleid 2023 (Digitaalhuis) (- € 41.000).
-    Cultureel programma: uitbreiding vanaf 2023 (- € 25.000)

Onderwijs
-    Huisvesting onderwijs, ambtelijke inzet IHP vanaf 2023 via projectbudgetten (€ 92.000)
-    Leerlingenvervoer: hogere kosten uitvoering leerlingenvervoer (- € 51.000)
-    Peutergroepen en VVE: kosten nemen toe, deels gecompenseerd door hogere rijksbijdrage (- € 64.000)
-    Toename personeelslasten voor leerplicht, volwasseneneducatie n ondwerwijsinhoudelijke zaken (- € 41.000)
-    Toename kapitaallasten vanwege uitvoering IHP (- € 38.000)

Programma 4 Sociaal domein verschil begroting 2022-2023

Terug naar navigatie - Programma 4 Sociaal domein verschil begroting 2022-2023

Nieuwe IV3 (Informatievoorziening voor derden) verdeling vanaf 2023 (+ in 2023 minder begroot dan in 2022, - is meer begroot)
Er is sprake van een budget neutrale verschuiving van budgetten tussen de genoemde beleidsthema's Preventie, Basishulp en Individuele hulp in 2023 ten opzichte van de jaarrekening 2021 en de begroting 2022. Vanaf 2023 vindt er namelijk een aanscherping plaats van de verantwoording van de budgetten van het sociaal domein aan het Rijk. Als gemeente moeten wij meer gedetailleerde informatie opleveren voor de budgetten Wmo en Jeugd. In 2023 zijn hierdoor de volgende mutaties verwerkt.   
Mutatie Preventie                     1.303 
Mutatie Basishulp                     1.404 
Mutatie Individuele hulp     -2.707 

Gewijzigde urenverdeling formatie ten opzichte van begroting 2022 (+ in 2023 minder begroot dan in 2022, - is meer begroot)
Mutatie Preventie                      -59
Mutatie Basishulp                     - 118
Mutatie Individuele hulp      -137

Basishulp overige mutaties
- In 2022 is incidenteel een bedrag begroot voor de energietoeslag (€ 462.000).
- Raming casusregie hoger vanwege overheveling uit preventie (- € 122.000) 
- Toename kosten jeugdmaatschappelijk werk (- € 38.000) 

Individuele hulp overige mutaties
In 2022  is sprake van een incidenteel voordeel vanwege de afrekening van de vlaktaks over de jaren 2019 en 2020 (-628.000). 
De bijdrage aan de GRJR is conform de vastgestelde begroting 2023 hoger dan in 2022 (-336.000). 

Middelen verschil begroting 2022-2023

Terug naar navigatie - Middelen verschil begroting 2022-2023

Overhead
Personeelslasten:
- Extra formatie voor uitstroom vanwege pensioen (- € 82.000)
- Verhoging budget voor inhuur personeel (- € 221.000)
- Toename pensioenlasten, organisatielasten en duurzame inzetbaarheid (- € 219.000)

Vastgoed:
- In 2022 is de boekwinst van de verkoop van Stormsweg 9 verantwoord (- € 1.325.000)
- Nieuwe lasten in 2023 vanwege ingebruikname Van Utrechtweg 36a (- € 82.000)
- Vanaf 2023 valt de huurinkomst van de Rabobank weg (- € 240.000)

Post en archief
- Hogere bijdrage aan het Streekarchief voor het E-depot (- € 40.000)
- In 2022 was sprake van incidentele lasten voor onder andere hte digitaliseren van bouwvergunningen (€ 135.000)
- Hogere bijdrage aan IJsselgemeenten voor ICT (- € 216.000)
- Nieuw beleid voor huisstijl en website in 2023 (- € 32.000)

Algemene dekkingsmiddelen
Algemene uitkering en deelfonds sociaal domein
- Stijging algemene uitkering door verschillende oorzaken (€ 2.300.000)
- Afname stelposten binnen de algemene uitkering (€ 741.000)

Stelposten
- Nadeel door stelpost energie en contracten ( - € 1.250.000) 

Onroerendzaakbelasting
- Toename opbrengst OZB (€ 275.000) 

Rentelasten
- Hogere rentelasten voornamelijk door aantrekken nieuwe lening in 2023 (- € 131.000)